Zavítal jsi na stránky Jing a Jang a pilně se učme! (es darf nie der Versuch unternommen werden, das Tschechische via Google-Translator zu übersetzen!)

I DNES (9.10.19): Dále viz sekce "rozvojové úvahy" nahoře tohoto webu! (zde došel prostor!)

I DNES (9.10.19): Hovoříme-li o pojmu "víra v Bibli", pak se jedná o víru vnucenou germánským králům, často pronásledovaným Vatikánem, neboť bez této víry by církev pontská a církve přidružené legátské ("se svatým příslibem mlčení"), např. v Hispánii, ztratily vliv na rodinnou politiku, což se chápalo jako podklad pro nadvládu rasovou (římská bludná nauka, tedy vadně pochopené vize první a druhé Republiky pontské římské!). Tedy Vatikán hájil normální (prapůvodně nikoliv /!!/ normativní jako překlad z řečtiny!!) monopol plození vlastních potomků jako šlechticko-klerická vrstva magnátů římských, kteří spravovali především katedrály francouzské a italské, kdy církev španělská byla, po vzoru staré Ženevy, vybílena čistkou v 8. století! Jednalo se o vražednou mučící italskou inkviziční církev, která se poté stáhla ilegálně (po druhotné ženevské čistce) do Španělska a pronásledovala keltské ženy a pálila je po pitvách s omámeným vědomím kvůli znamením ďábla! (skutečný historik)

I DNES (9.10.19): Hovoříme-li o "prudkém vzniku a rozmachu Bible", pak se jedná o proces mystifikační, kupně orientovaný a ilegálně "kvetoucí" v horizontu 800 let, kdy z historických a slohově popisných spisů arabských, které slouží Bibli jako zákon i základ, bylo zneuctěno až 45 rolí do 8. století po Kristu, kdy ze spisů židovských, které se obsahově slučují dávno s arabskými (viz paralely s Islámem!) bylo zneuctěno komplet vše, co měl Vatikán k dispozici, kdy hlavní mystifikační přepisy a pálení tvořila Byzanc! Kompletní přepis (pravý) židovských pravých rituálních orgií a spisů a rodinných tragédií i vítězství i strastí a projevů státníků a "biblických mužů", tedy normálních patriarchů tehdejší kosmické církve, by dnes bez vlivu Vatikánu (španělský vliv sloučený s vatikánským a později i českým a germánským!) značil neuvěřitelných 15 465 rolí ryze spisovné a oslavné literatury dynastické a nadrodové (kosmický původ Šalomouna!), která vznikala v rozmení 2000 let! Dnes z toho nechápeme NIC, fantastické NIC! Nebylo to nikdy slovo Páně Krista a nikdy slovo víry vatikánské, neboť proces vzniku byl a podnes je čistě ILEGÁLNÍ kompilát (ukradené a přepsané a hlavně přivlastněné "dílo" a to celé se utajuje před lidem podnes!), který jednoduše ukradl a přepsal a si tedy jasně ilegálně přisvojil ZCELA CÍZÍ dějiny! Souvislost kulturní a hlavně historická vymizela a převážila mocensky orientovaná a převýchovně orientovaná debata idiotů bez pardónu, kteří se handrkují o pravou víru, která na té rovině byla neuctivě a s germánskými krály soutěživě bez pardónu STVOŘENA z NULY! Na té rovině plynul vliv na zachování a rozmnožení rodu, mnohoženství (podnes masivně!) církevních hlavních hodnostářů a přisvojování vzdělanosti národních vznikajících států! (Ondřej Štěpánovský po studiu církevních hnutí, sekt a jejich hodnostářů včetně hierarchických struktur různých typů a hlavně Vatikánu; plně si za tím stojím a stát budu!)

I DNES (9.10.19): Připomeňme si (opět můj projev, nikoliv sprostý!), že numerologické biblické "informace" vázající se na čísla 12, hlavně 7 a tak dále a tak podobně byly dodány na východních pobřežích (v dunách kvůli objevení korzáry!) Severní Ameriky, kam se svezly staré vatikánské spisy na "reedukaci" (přehodnocení) v 12. století po Kristu, kdy se většina spálila po prvním pohledu hlavního "koncilieri" (šéfa sněmu španělského!), zatímco pod jeho vedením mystifikovali španělští a jeden teolog z Itálie (rodem francouzský Borgia) bojoví mniši Islám nevhodnými poznámkami pod čarou a mystifikačním přepisem inkoustem klíčových dotyčných pasáží, které pojednávaly o oddanosti běžného lidu proroku Muhamaddovi (prapůvodně jistě dvě d) z úcty a "vděčné věčnosti", neboť oplodnil úspěšně 20 žen, což se příčilo španělskému dobyvačnému germánskému pontiovy (legátní biskup)! Numera byla španělskou proinkviziční tvrdou vládnoucí církví po meči vzešlou dodána v elánu zasnění hlavního zmíněného "snílka-teologa", kdy hleděl na hvězdy po vyčkávání vždy o půlnoci. Celá symbolická biblická literatura poté vzniklá a i dnes kupně-dravě šířená spolu se svěcenou vodou a placenými vymítači ďábla, která se vázala i váže podnes tedy na numerologické biblické "souvislosti" je pouze matoucí dílo amatérů dějin a náboženských vatikánských idiotů a snílků, kteří skutečně popírají své vlastní dějiny! (Ondřej Štěpánovský) Bez těchto dodatků (typem) pojednával Nový Zákon ilegálně o orgiích církve po dobytí Jeruzaléma, což dnes jen z malé části zračí etiopský Henoch, tedy typicky nenáviděný spis vyňatý z kánonu (uznaných spisů) církve vatikánské a prokupní!

I DNES (9.10.19): Židovské spisy zahrnuté ilegálními praktikami a radami církve vatikánské, neboli edukační a reedukační, do Bible jako Starý zákon (Altes Testament, tedy Stará Závěť v němčině!) značí ilegální a brutálně povrchní a stupidní spojení nesourodých kulturních dějin, asi jako kdybychom vztali japonské legendy o božském vládci a pojili je teologicky (snově, iracionálně) s českými legendami o nanebevzetí ("nanébevzjetie" staročeštěji), kdy výsledkem je "Slovo Boží" (pravý kněz) Připomeňme si (můj projev), že židovské národní kulturní dějiny jsou dávno zaniklé, pokud jsou reflektovány a připomínány Biblí a vážou se VÝHRADNĚ na zatimní ztrátu územní celistvosti po vyhnání Babyloňany, kdy byly znásilňovány klerické ženy, které hájily čest po padlých židovských mužích! Toto je výsek židovských dějin, což čteno jest v Bibli, kdy písaři psali o mistrech slov a výchovy, jejich lstech, prohrách a vášních na bojišti, a to čistě v popisném slohu i stylu (původně starobabylonština), neboť platil za hlavní klérus výchovy a bojovnost šlechtické vrstvy mužů - byly to ryze popisné a krásné historické legendy a spisy vázající se na daný rod a prostor a neměly (!!) NIC společného s vatikánskou vírou a nikdo by nikdy netušil, k čemu se dají využít a zneužít! (Za tím si stojím a budu stát, co budu naživu; Ondřej Štěpánovský)

I DNES (9.10.19): Sběr dat o rodinné politice, aniž by existovaly osobní mezilidské a nábožensky motivované kontakty na území toho kterého národního státu, podniká Vatikán ve vztahu ke svým New Yorkským investičním kampaním, které mají zamezit např. v Německu podobným vývojům svobodného šíření názorů, které vidíme v ČR v mém případě (Vatikánský koncil, tajná rada, asi 45 zástupců papežské politiky a její bezúhonnosti).

Dále nelze zpochybnit, že biblický David (Starý zákon) by kastroval a vyhnal či přímo eliminoval vatikánského (tento typ člověka) vazala, který by tvrdil, že není schopen oplodnit ženu správně a mluvil by mu do toho, zda smí či nesmí mít dvě ženy a jak má vychovávat či nikoliv svou rodinu, syny a dcery - učinil by tak jistě proto, že takový vazal je vlastně konstruktivní homosexuál s pověřením zamezit jeho rodu se rozmnožit do budoucnosti kvůli vlastní reinkarnační linii, a navíc by jistě byl ohodnocen jako perverzní, neboť by rád Davidovu dceru vzdělal jinak, a sice např. lízáním ohanbí - kdyby tak David neučinil, hrozilo by, že by tento vazal animoval (přesvědčil, motivoval) několik menších skupinek podobných z lůzy a vyžadoval by i na Davidovy ponižující homosexuální styk (Ondřej Štěpánovský)

Sběr dat ve vztahu ke genetickému (a mentálnímu, jak oni myslí) podkladu lidských bytostí bez reálné diplomatické roviny debaty na úrovni národních států je příprava na sérii reklamních kampaní na prevenci kriminality v tom kterém územním celku národních států, což značí pokus znemožnit národním státům plodit na úrovni vlastního vědomí a svědomí a v souladu s ústavností národního státu - je to ilegální tajná praktika a tajná tedy politika, která má motivovat Evropskou Unii uklidnit ty, kteří myslí jinak než v souladu s Vatikánskou bankou a její bezúhonností (BIS)

Sexuální výchova, která absentuje (je blokována Vatikánskou radou a bankou hlavně) vede k choutkám dcery, která nechápe, jak má v budoucnu získat milence a mužské uznání - ptá se otce pohledem a upozorňuje jej často intenzivně na to, že má také vaginu a že netuší, jakým způsobem ji koitovat v budoucnu, což otce často vzrušuje už jen pohledem nevědoucí dcery a navíc také takové dcery vynucují ponížené pohledy na bratrech, jelikož kompenzují tuto ztrátu sebereflexe (primární pohlavní nevědomost) na nich, jelikož jsou zatím jediní muži v okruhu, kteří nejsou jejich otcové, kteří lžou a mlží a neříkají nic, což často otce svede k pohlavnímu ilegálnímu a ohavnému znásilnění (porovnej s politikou-nepolitikou vatikánské církve; skutečný psycholog)

Vatikán vznikal jako náboženský mocenský vojenský blok proti vpádům Arabů a založil jej jako dřevěnou osadu prvotní církevní Konstantin z Byzance (tehdy slující /těžko sloucí, tedy se nazývající/ Konstantinopole po vzoru Alexandrije) jako "brutální výbojovou, bojově, sebereflexi", neboť mystifikoval spisy arabský dobyvatelů, kteří marně obléhali Řím v 5. století po Kristu - tato osada sloužila jako arabské mystifikační kultiště, tedy kultovní rituální (tvrdě) místo, kde se pálili ženy s Hyspánie, které se příčily tvrdé náboženské převýchově, spojené s brutálními orálními praktikami a vyřezáváním jazyků (původ vatikánského archivu; skutečný historik)

Další rozvoj vatikánského biskupského "oratoria" (sněmu) vedl k mystifikaci a "reedukaci" (přehodnocení) sebraných a z velké části spálených arabských konstrukčních spisů ve velké mstě, neboť Arabové dosáhli vysokého stavu vědoucího mozku a tvořili hráze a hliněné pevnosti s pokusem tvořit minarety - zbylé spisy byly ohodnoceny jako hrubě nedostatečné (typem sektář Dvořák) a byly pomalovány černým inkoustem ze sražené krve čarodějek, tedy znamením ďábla (7. století, Řím, dosud zachované hliněné stavby i rozpadající se kamen věčných katedrál jako Koloseum /pevnost římská pontská sloužící ke slavnostem v první Republice/)

Další rozvoj "bojového archivu" zahrnoval přejímaní germánských rituálních tradic, především hispánských, a to kupní lstí a pohlavním koitem, který zaručoval tvorbu hispánského kléru (duchovenstva), nato (vzápětí) jezdily karavany s novými zákoníky a přivážely ohodnocení až na jednom plném trakaři za pět let, kdy ohodnocení církve bylo pozitivní, jelikož se plnila vatikánská knihovna, a tedy i pokladna (prodávali spisy do Arábie, dnes Saúdská Arábie včetně soustátí Arabská liga v dnešním pojetí).

I DNES (8.10.19): Není a nebude (!!) krajská policie (francouzský model) ani soudy, jen ústavodárný sbor svolaný osobně a dále regionální magistrát spadající pod parlament schopných a loyálních spolupracujících pro blaho VŠECH a dále regionální soud jeden pro každé město a obec přidruženou lepším katastrem (progres amerického software až o 67 procent možný) pracující nonstop a nově rekonstruovaný pod parlamentní "obecnou radu", kterou svolává prezident, kdy stimuluje na obecné rovině prvotně, dále druhotné návrhem "senátu", což je připomínková zákononoremná rovina poradců pětičlených každého justičně-zákonodárného poradce vlády, tedy politika a v souladu s ústavou a zvyklostí (!! plus vyučovat hned) jednajícího člena vlády-parlamentu, tedy parlamentního politického činitele (právní kvalifikované vyjádření pro magistrát obecně a všechny sloučené obvody pod něj včetně daňového, resp. finančního oddělení úřadu vlády ministerstva obchodu a zahraničních věcí (Ondřej)

I DNES (8.10.19): Plynoměr (řekl jsem, vede to otec, on pouští do bytu, nikoliv já!) už ví Kiskokiskobabiš rovnou a plánoval (pozitivní myšlení) až 5 provokatérů pokřikujících a alarmujících sousedy, že v bytě u mě jsem ozbrojen a duševně v nepohodě; pak zavolá ten korupční (ten to vynesl na 56 procent je pozitivní škola už myšlení přímo!) vlevo od schodů přímo Nepomuckou třídu, na což spoléhal Kellner, pak až Babišopavlík! (kriminologie ČR)

Dále jiná rovina: Parlament ČT nemá senát a má 70 křesel, a tedy je můj počet (pravý Janeček, fuj je to Karel, ty jsi pozitivní jen v řiti pro děti, fuj je to!) POMĚR výpočtu, kdy rozhoduje nové stranické vedení "všech, a hlavně vysokoškolských přeběhlíků pro tento model" či vynašečů a pozorovatelů, kteří ví, co je a není volební program strany! (počet 70 křesel je neměnný ústavně /tedy konstitučně, viz konstituční monarchie, tedy královské zřízení/ a garantovaný Pražským Hradem na 200 let v rámci debatní schvalovací (skutečně makáme!) procedury, kdy počet stran je max. 5 (neměnně na 200 let). Postupná obroda NENÍ možná v tomto směru velmi jednoduše (typicky proamerické parlamentární ideje), bude to 5 stran fixně daných inteligentní Fischerovou ve zbytku, mnou nejmenovaném. Nejsem německý typ (pravý Schäuble), který diktuje počty (pravý Havel). Skutečně jde o poměr, kdy maximum je 70 křesel věčně!

 • dále při korupční vládě a prezidentovi konajícím očividně ilegálně a hlavně protiústavně není platný korupční psychiatrický posudkový soud ve vztahu k "ochranné léčbě" na principiální úrovni, byť mám záštitu rodiny, psychiatrů (několika) i dostatek léčiv (soudní precedens; tento typ formulace či přímo tato formulace!)
 • pokřikování nacistických hesel není občanské "ty jsi nula" např. (opět precedens typem i přímo výrokem), kdy nacista to účelově sloučí jako Pecina konkrétně (jinak slouží raději nepřímé označení typem "Miloš Pavlán" v trestním právu; prosím konkrétně vyložit, pak půjdou rychle občanské výchovy a učebnice (Hradil)
 • konkrétně naznačím, uvidím, co bude nutné dále konkrétně takto (tímto hlavně i typem) vyložit bez lidu: jediný dluhopis (trestně uplatnitelný v našem zřízení) je připomínkové řízení Ústavního soudu ve vztahu k "vyvlastňovacím, lživým praktikám" např. firmy NOKIA, kdy blokována bylo české právo a peníze tekly na kampaň Topolánka; chybí tedy inteligence a české poměrně zastupitelské vedení zahraničního firemního sloučení, kdy právní kvalifikace např. z Německa (nová úvaha, nelze právně sloučit) je účelová a vede k obohacení úzké skupiny občanů (vysokoškolák odvodí jasně, co je dluhopis a že jej vystavuje ministerstvo obchodu a zahraničních věcí (nikoliv vztahů!)), kdy precedentní úspěch jen 5% může být od Berlina až 20 miliónů korun českých (vztahová unie; později dlužím a doložím pojem), kdy se přitlačí progresivně na 7% po nové domluvě vlády, což je 5 ministerstev, kdy jedno jsem jmenoval nyní; navíc spadají účelově (otevřený proslov) pod Parlament ČR (ČT reflektuje nutně) a jsou mu podléhající (nikoliv US-model, který se prokázal slabým slovem jako neúčelný!). Dlouhý diplomatický proslov do média (Hradil) předchází odeslání kódovaného pdf (český nejen patent, ví Mašín, plný balík i speciální pdf zajistí opět Hradil) s výzvou dluhopisovou (nikoliv z ruštiny dluhopisnou!)

I DNES (8.10.19): Proč podle nás (inv. sekce budoucího parlamentu ČR pod záštitou Pražského Hradu jako konstituční monarchie s 4 kolovým parlamentem (výměna předsedů parlamentu) podle odstupňovaného norského vzoru (duchem říkám), kdy byly zachovány neměnně na 50 let strany ODS (40 křesel), ČSSD (20 křesel), SPD jako jen (!!) přerod v tajné služby (dosloužila, bude mít neměnné masivní výhody z důvodu cti a uznání Tomia Okamury a bude hájit nadále demokracii a volitelnost na obvodní úrovni plus tiskový mluvčí prezidenta, kdy EU není, ale OSN nadále bude! WHO není; celní model vysvětlen Mašínům a je studován horlivě v Norsku, kdy NEHROZÍ uzarvření hranic, ani kvůli moskevským prošvýcarským korupčním rizikům! Romská otázka je otázka prvotně dvoukolového čtení parlamentu (předklad, studium brzy a připomínkové řízení) - kdy principiálně je dost času na plynulý přechod z měnové unie EU (Johnson). Výhody např. Španělsko (přes ČNB) hlavně subvence dovozu a spolupráce (prioritní řízení) na celní praxi, totéž i další země velmi přesně ode mě ví Mašín; dále skvělý 5 hodinový výklad konkrétní ekonomie na vysoké škole (vys. škol. úroveň), hlavně burzovního paláce a vysvětlení politiky nečeských firem (podílové zastoupení podle diplomacie (nikoliv! paušál!)) na rozhodovacích procesech v jisté spolupráci, jasně deklarované i Švédsku, s BIS (před podpisem smlouvy procentuálního zastoupení, kterou navrhne např. Švédsko). Burzovní palác jsem speciální talent, vysvětlil jsem jasné dluhopisy od doby Balzaca i v souvislosti s krizí 1937 v NY (ekon. krize). Dále další strany jsou Zelení (20 křesel; vždy u zástupce max. 5 poradců), STAN se vrací jako starostové do "klecí" a makají, nezávislí nejsou vítání (daňový ráj vytvořili oni!). Zbytek je na lidu v tuto chvíli! Vysvětlil jsem dále detaily celní politiky jak naznačeno, rekonstrukci státnosti ve vztahu k úřední elektronizaci a sloučení i sloužení hlavně na magistrátní úrovni; právě vystoupení z EU vyžaduje hranice a obnovu celní správy, hlavně ve vztahu ke Slovensku (viz velmi drahý vůz, soukromý, Rytmuse pro elitu /sadisti/ přímo před mým domem, kdy hraje roli i majetek ISSA, tvoří jim alibi!)!

I DNES (8.10.19): Obecně Pavlík měl pravomoc vyslechnout komunisticky svědky rodiny před justiční popravou, a to i po tzv. (falešný název) Sametové Revoluci - očividně nebylo možné od pravěku skoro zajistit revoluci bez operací proamerických-českých (nedílné bratrství přes všechnu kritiku na věčné časy!) ozbrojených justičních vlastně složek (vojenská policie a hlavně BIS-typ tajných služeb). Toto bratrství trvá od Antonína Dvořáka z vyšších sil a i dnes působí navzdory zemanskému čistě pedofilně-zrůdnému mocenskému pročínskému bloku! Zeman ani Čínu ve snu nepochopil a zajistil si jako tzv. "pětinásobný arcizrádce" (pojem pro již nesvéprávné z pohledu interpolu proamerických mašínovských ozbrojených justičních (přechodně) složek) monopol přes Norsko a Berlín přes daňový podvod zajištěný prošvýcarskou protidrogovou ruskou složkou Petrem Kellnerem, a sice podvod 3 korupčních čínských členů lidové vlády (pravý Havel, nikoliv B-Havel!), takže Zeman vyjednal POUZE takto Kellnerem ilegální (!!) protičínský úlitek v nezanedbatelné výši jako malou domů, jak víme jako čeští investigativní žurnalisté! (proto nakonec až 5násobný arcilotr a -zrádce! Miloš Zeman-ODSTUP!)

I DNES (30.9.19): Hledej alibi k šíření anarchismu, jseš "slibista" od Kellnera a já si myslím, že bys měl zrovna Ty myslet nikoliv na veřejnosti (Ondřej Štěpánovský) - každé písmenko, každou nuanci otočit proti chytřejším kvůli manipulaci davu uměl Miloš Zeman, leč jestli se mu to vyplatilo, to já si nemyslím - viz jeho obličej, jeho nevztahy, jeho debilitu, jeho falešné peníze a jehou budoucí nulovou prestiž mezi všemi muži! Pokud tito spí a bojují mimo média a veřejnou službu státu, pak pedofil jako Svoboda s motýlkem i Tomeš Martin umí potlačit spíše adolescenty a děti tím, že udělají exampel v případě nejchytřejších (Putin)

I DNES (30.9.19.): Bohužel překvapím nemile, "Tebe, promilové debile" (gramatika vrah Mlynář), Klausi seniore: KGB kryla surově justiční vraždu i v mém případě, velvyslanectví zneužila vojensky KGB kvůli zbraňové podpoře Tvých amnestií§ Toto je mé téma, toto bude mé téma, toto bude mé životní vědecké téma a rozšířím jej po celém světě už dnes! Toto byly a jsou Klausovy (!!) amnestie, toto byla korupce Klause (!!) ve vztahu k Lisobosské smlouvě (ECB), a sice 5 miliónů dollarů (prověříme!) - úcta vůči Klausi z Ruska nikoliv bez důvodu (překvapím; interpol, odhalování organizováno zločinu; Ondřej Štěpánovský, Ženeva; vazba na Bundeswehr, francouzské konexe i mezi studenty nebo od studentů!)

 • překvapím situační praxí, spíše než komedií, co je KGB: Jeden jde před tebou, aby tě zpomalil, pak ostřeji zrychlí (očekává, že jej budeš jako mladší následovat!) a zleva vyrazí domluvený bílý náklaďák! (dlouho plánovali, chtěli incident a vraždu tohoto typu; pokud jednou před tímto autem spadneš, pak překvapím: Už nezastaví a má vraždivě jiný podvozek, který Tě rozpáře; to je KGB, až 5 týdnů plán i nácvik kolem spíše a pak 5 krát jen v této /překvapím: Tvé!/ čtvrti!) Taktika proti nepohodlným Martinu Baxovi najednou zjistíš, když nemáš mé vzdělání až pozdě! (rozšiřovat i vše, co jsem řekl pro tajné služby!)
 • bohužel, KGB si činila nárok na média celou dobu, pak až na nemovitosti typu Remax (švýcarská firma), volby byl klíčový moment zachování strategie (Lavrov) - celou dobu kvůli Klausi: Dvojnásobná vlastizrada, vědomý arcilživý podvod a vědomý čistě nacistický charakter je konec v životní sféře (Bing-Tao) - provokuje mě cizí moc kvůli němu, takže jsem spočítal až 800 vražd osobních kvůli němu§ (že by nakonec nositel n.c.? že by opakování bludů nyní? /nesmíš se chválit kvůli sebevraždě jen, řekne Vatikán!/)
 • další protiženevská mafiánská taktika: Úchyl chce rapidní útok (sobecký), motá se vědomě (!!) kolem tebe, pak těsně vedle čůrá! Předtím těsně právě kolem Tebe a pozdraví "dobrý den" (agresivně /cynické a bezohledné/); druhá lezby (schizofrenička, 25 let) čeká vedle s foťákem; protože pak nejdu na močícího úchyla útočit, začíná agresivně nabíhat mým směrem, kvůli plánované prohavlovské provokaci (Dagmar); dále Šlachtův muž, jednoduše mu řeknu v němčině "hier bleiben" a do autobusu se mnou dobrovolně nešel (měl tu volbu, ale dobře by to SKUTEČNĚ nedopadlo /šlo by jistě z mé strany o loket/, on navíc celou dobu interpolně organizován a bojoval i za Kellnera, jelikož připravoval půdu po krádež diamantů (Genf)- tedy i dnes moje video není jen tak (bylo možné opět se bránit). Pronásledování to jistě je, nikdy ne bludné s mým IQ (pravé Bohnice) - skutečně to možné není, já neznám tuto chorobu ani s 6 procent (jen dědičně jako 100% lidí, viď i Brejcha; celou tu dobu dává alibi tomouto pronásledování!)

I DNES (30.9.19): Překvapím i dnes psychologií: Žena a muž (i exopoliticky; všichni to chtějí slyšet, tak je to pravda /Ondřej/) jsou 2 000 000 000 let odlišného vývoje, takže když toto nechápeš jako základ a pak i to, že zamilovaností začínáš žít a meditovat, pak nestuduj raději nic (Werich)

 • muž nemá jak a ani nevěděl (!!), jak znásilnit a napadnout ženu, pokud nebyl ožralý jeden z jeho předků (Bing-Tao) - na té rovině totéž drogy, pak oběť šikany (Ondřej), jinak překvapím talenty mezilidských vztahů: Odbojem a pokusem o násilí vůči pravé ženě pouze zasuneš! (a navíc to ona chtěla; překvapím) - jinak to nejde, jste mimo jako Jing a Jang a buď se najdete a spojíte, anebo nikdy, anebo se jen uvidíte a budete chvíli milovat a znát (pravý Eduard Tomáš; složitější moc meditace NENÍ!) - navíc musíš ponížit sám sebe, což je "úvod do meditace", nakonec koitus plodivý a jeho příprava až 2 roku u mě je "cesta zenu" (ať nežijí teorie; big boss)
 • právě - viz dřívější příspěvky - úchylky, předrážděnost, neukojitelnost, nespavost a tak dále má výše zmíněný společný základ (int. 68 procent duševních poruch; aha, my jsme idioti! až neuvěřitelně debilní, věru ano§)

I DNES (30.9.19; tvrdý boj s magory; psychiatrie): Vašek Klaus vědomě na prvního prezidenta (první předvolby v KGB i "vilné volby"; kategorie Oxford) po korupci za doby Havla, kterého se chtěli už zbavit kvůli větším money a vlivu na média (KGB) - celou dobu školy, celou dobu podvod, věda rádoby, popření navíc (masivně! nelze podcenit onu "sebejistotu") (spec. korupční balík jako strategie Junckera zde!) celé ekologie vlastně pro KGB jako "neplodná strategie" (překvapím, jak je to imbecilně zrůdné!) (pravý sektář Toufar); druhé Klausovy 20 % od PENTY po rozkazu a personální očistě KGB (ze strany samozřejmě KGB) falešně, což Kubal vyhodnotil jako psychopat jako "účelnou strategiii" typem "neúvahy" Michal Bernklau či Bernklaus spíše, rádoby MI6 nebo ve skutečnosti? To neví skoro nikdo, ani žádný psychiatr, jen Michal! Na úrovni Peter Czery, Maďar, skutečný vrah svého přítele bestiálním typem; totéž Káčerik z Plaského gym.: Byl to killergamer a může mít doma pistoli v šuplíku a kokain (viz "Auf Streife", něm. seriál jeden díl; to je přesně ono; srovnávací výuková ale jen psychiatrie Sorbona)!

I DNES (30.9.19; překvapivá rodinná psychiatrie!): Pavel Bezděk se souhlasem ženy (organizačním) nejdříve Michala, pak až kvůli očím Michala i Martina, pak 46 tisíc euro v přepočtu ve švýcarské filiálce amerického NY, pak úplatek Schnebergera, který nechtěl a chtěl šéfa obelhat, ale musel. Pak jediný na firmě Jump držel peníze a bohatl, Jiří to podporoval a hájil kasu a status quo, navíc agresor a střelec podvědomě, kdy mladý je obelhán a holduje kultům a technice a létá s Viktorkou a miluje F. Mercuriho - má softwarové peníze, ale od Jiřího, jinak idiot! Neumí design po mé žádosti, vlastně hodně dívný spratek (slabé slovo), navíc mimořádně (!!) podezřívavý, dokonce ví, co byl Martin Bezděk! Martin má VŠ, drahé auto tuším za režimu Baxy ale jen! Bezděk P. opíchá sekretářku Lenku, a udělá jí dítě za 50 000 tisíc jednorázový bonus k platu, jediný ji tvrdě hájí před Milanem, který ji nechce proto, že má dojem, že já chráním ženy! Pelikán je ve vztahu ke mně jistě (!!) korupční, neodpovídá TEDY již na žalostně krátký prosebný můj dopis z Rheinau v tísni, neřeší, neomluvís se (totéž idiot a vrah Zbyněk Mlynář; viz jeho rychle jedoucí prázdný autobus v Plzni mým směrem staré výroby /poprvé a naposledy viděn v Plzni, mém rodném městě, Zbyňku!) Ivan Mlynář, jeho otec a bratrovrah, kryl justiční probaxovskou vraždu za Schnebergera a vydělává v cover-autoservisu (jen pneuservis) až 5 let intenzivně jako spolupracovník, Ivan celou dobu (tedy schizofrenik a nenávistník žen; Freud) - údajně má Zbyněk VŠ, ale to BYL podvod, nemá ve snu Zbynda inženýra (pravý Chovanec) - dělá ve Favoritu obchodního ředitele hned ale (dohození kšeftu typem Beneda, který korumpuje Havlána, který zná koupenou (!!) jedově-imbecilní kurvu rádoby sekretářku, nově příchozí po selhnání LN (chtěli odtah raněnného autem, které imbecilně stále nabízejí jako černé BMW před Nám. gen. Píky 36 (Škromachovy money), kdy chtěli, abych vyměnil své dveře za bezpečnostní, což by odhalilo mé finance (není vtip), pak zátah státních za VLASTIZRADU§

Nezdravý muž od Peciny uplácející za Baxy a tzv. kastrát a génius solárních panelů (velký muž; psychiatr)
Nezdravý muž od Peciny uplácející za Baxy a tzv. kastrát a génius solárních panelů (velký muž; psychiatr)

I DNES (28.9.19): Opět se nutně dostávám k "učení vyrovnanosti" a řeknu, což ještě nikdo (pravý Steigerwald): Je zde parciální nervové otupení těsně pravé horní pleny (asi 5 vrstva tkáně) ve vztahu k jaterním problémům (choroby, nákazy předků ve vztahu k játrům), což způsobí neplodnost tohoto regionu mozku (pravá esoterika). Překvapím všechny sexuology a měl bych být tedy milován (Harvard): PROTO necítíme skoro nikdy citlovost a vzrušivost kořene penisu, což je "učení i praxe mužské vyrovnanosti". Bohužel je pak přecitlitivěn žalud a to i - jak víme ode mě - vinou nikotinu, tabáků a alkoholu JEN předků (nic jiného genetika NENÍ!)! Takže se to kompenzuje marně a DÁLE překvapím ZCELA a měl bych být i šukán (ale nikoliv idioty a mučiteli dětí, viď Klaus!): Orgasmus je pouze HYBERNACE a MEDITACE hlubšího (až velmi!) typu, při níž oba dva tvoří DÍTĚ vědomě ideově (překvapím: už jsme to uměli) - jednoduše propadnou SNU a HYBERNAČNÍ MEDITACI, velmi účinně tvoří dítě (muž může i docílit, proč ne, bude mít radost /pravý Holeček/, druhého orgasmu v tomto stavu, JE-LI třeba, kdy tento stav jest Kantem individuální; tento orgasmus TRVAL 6 minut§) Nyní ztráta kyslíku i kontroly (Al Gore) a navíc papeži to posrali (Harvard), takže iracionální pocity viny složitého charakteru, hlavně u dětí, kdy se i nechají vědomě zneužít, protože nemyslí a nechtějí žít (Harvard). Pokud je tedy i kořen penisu aktivní VÍCE než žalud, pak neznáš NIKDY nic jako paniku, problémy a máš klidně 5 žen najednou bez jediného zaváhání, kdy Ti hodně vadí též neukojitelný anál, kde se MARNĚ sebereflektuješ (ať žije Slovensko, píšu to pro Tebe!) Tudy tedy VEDE cesta, kdy buddha učinil (není vtip!) toto: První s orgasmem a pěknou, druhou odbyl (nebyla uvolněná), třetí opět s orgasmem, čtvrtou bez orgasmu a pátou po 20 minutách (pauzy ale!) až plodivě! Navíc měl "město ve vzduchu" a navštívil 2 světy - dohromady 500 žen, ale JEN 25 dětí! (není vtip, holá podstata, Tvá cesta?) Bez parciální uvolněnosti hlavy nedosáhneš nic než kurevnictví ALE, kdy Tvůj orgasmus - překvapím Tě - NENͧ Neexistuje, je to "körperliche Missempfindung" (tělesný vadný pocit i kvůli ženě!), kvůli kyslíku, stravě, genům i jedům (devolvovali jsme, jsme District až 9!) Jinak není problém, sex je léčba, takže buddha byl chápán jako léčitel, nikdo neřešil, stud neexistoval!

 • ochlupení ohanbí bylo devolutivní období církve (Ghándí velmi), chodidla poněkud znecitlivěla vadným kyslíkem (pravý Škromach), obecně je tento druh kyslíku reflektován alergicky (překvapím); vadné rafinované tuky vadí centru představivosti, bolesti hlavy kvůli bolestem konečníku (překvapím) a pak ještě 56 hodin pro tajné služby již (buddha)
Milůšek Zeman, proč jsi spadl zrovna do ČR? (Janečková)
Milůšek Zeman, proč jsi spadl zrovna do ČR? (Janečková)

POPULÁRNÍ POLICIE (OXFORD):

Máme tu 12 es:

 • Miloš Zeman, jeho kurva žena a jejich kreveťáci (padlí psychiatři jako LN-"the lick not"-Charvát), pak putinský kapitál a lavrovsko-clintonovské sekty MI6 (Hašek)
 • Dále Dalík, Topol (švýcarské nemovitosti Remax), Vašek Klaus a čističi Kocáb např. a jejich "hvězdy padlého nebe" (Bartoška, Gott, Vondráčkovky a debilky jako Čvanči-Čvanči /že by Kojenka či Korejka?/)
 • Pak jsou tu ryzí kreveťáci od Mynáře, obtloustlí "mistři padlého nebe", kdy nebe je jejich korupce (Ondřej Štěpánovský) - najednou provokují ve vietnamském obchodě, ale pak chtějí zbaběle až 20 svědků a bitku před Galerií Dvořák, stupidně týž den, kdy mistr nakupoval (Ondřej Štěpánovský)
 • Pak je tu opět (překvapím) Topol i "Bé" v tiché probártovské dohodě ve vztahu k mé "nemožné nepopulárnosti", chtějí i přejet rychlým krymským LKW (Lavrov)
 • Pak "nemravní převratníci" (Kollár) jako komouš Filípek-the big brother-child-lover (Selby), kteří CHTĚJÍ a musí (Šuba), a machrují s procenty a znalostí směmovního řádu!
 • Fantasta a "psychiatrický probártovec" Mynář pere i děti, nejen prachy, "občan je přijme a prodá " (Bém jen pro něj logicky); kdy Vítek Bárta se stále diví, jak to (i Klausem-the big dangerous-guy!), jak to kurva, že tento ještě dýše, kurva hoši "guten tag"! Zároveň toto jest i Chovak-the big boss-guy-the big boss-pedoguy-psychiatricum)

"Lovíme hoši, hlavně nenápadně, asi jsme v právu, chceme prachy, chceme nahoru i dnes" (Klaus i sexuologicky!) - to řekl i Pavlík ale! (lidový humor)

NOVÝ KOMENTÁŘ: Skutečně, jsou to kreveťáci ti Mynářovci, asi mají moc rádi i kyselinu, např. šéf KS! (Minář i Mašín) Netuším k čemu to je, jsou to jen "obchodní zástupci", kteří CHTĚJÍ monopol, ale NIKOLIV basu a už vůbec ne psychiatrii, ale raději většinou než basu (psychiatrie). Logicky, řekne i sektář Dvořák, přijít o prachy nechtěl ani Minář, ani Dalík, což byl Topolánek§

MYSLÍM, ŽE ZÁKONNÉ NORMY NEBYLY POCHOPENY (ŠÉF ANGLICKÉHO NÁBŘEŽÍ!) - ANO, MŮŽEME TO DOKÁZAT (PRAVÝ LÁĎA HOLEČEK!) PODÍVEJME SE NA TO TAKTO (PRAVÝ ZEMAN):

Ministr koordinuje (např. zahraničí) např. ochranu svých zájmů ve vztahu k velvyslanectví, přijímá budget od "vyšších" a nekomentuje - dělá svou práci a přizpůsobí se (Minář myslím by řekl!) Řeší krizi na Ukrajině (vždy prosím prakticky vysvětlit od všech; pravý psychiatr!) a přesvědčuje přímo Lavrova telefonáty, že nepřijme jejich Swietelski podemleté vrahy na antirevoluci, která má začít mým "zabitím" (krymský voják) - musí jasně říci: Toto je ČR, toto je naše interní záležitost; máme národ i nároky ve vztahu k pohraničí (pravý Posselt) a také nároky na naše nemovitosti, věříme věčné ČNB (formulace ve vztahu k Íránu). Učinil toto aspoň jeden a půl ministra? (Kollár)

VÍTEJ VE STÁTĚ DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ! JAK VYUŽÍVAJÍ TVÉ FINANCE STÁTNÍ, ÚŘEDNÍ A VOJENŠTÍ ÚŘEDNÍCI A ČINITELÉ? (ARCIUM)

(1) Tak podívej, Šlachta, ty máš peníze mých dětí, rodičů, co se snažili - želbohu často marně! - vychovávat, ale ty jen platíš z rozpočtu Milana Chovance (střet zájmů, sliby voličům zároveň, paranoia) "lov nepohodlných žurnalistů" stylem "toho si podám" (totéž Mynář). Takže máš velice loajální pracovníky, jelikož bez tvých financí SKUTEČNĚ nic neumí! Takže dostanou úkoly a vylezou z děr dělat "propagandu proti Unii v pravdě" (pozitivní povaha myšlení; buddha) anebo jedou v autě, dělají alibi anebo mohou jednoduše přejet, řekl Šlachta - mají totiž podle něj přidat plyn na přechodu a tak dále. Tito loajální pracovníci neumí nic než obtěžovat kluky od 8 let v 4 procentech plus 5 (kabalisticky), takže řekněme 45 procent v Praze! Proto jsou loajální AŽ (pravý Zeman). Jinak je to doživotí, neúcta spoluobčanů, mučení v psychiatrii, a toho se bojí jako jedu! Tedy jdou na maximum, MUSÍ mít tuto vládu, tohoto magnáta (pravý Baxa).

(2) Když začneš myslet, myslíš na to, stát se žurnalistou, lobbistou v pravdě (buddha), bloggerem pokud možno, sdílíš, rozvíjíš hippie, koncernové konspirace (pravý Šlachta), facebook, twitter, aktivista, Greenpeace! To je dobře! Jsi i Pirát a tak dále, organizuješ, jsi proti Klausi (Putna). Jenže jeden z Vás je ještě dál, a toho chce Šlachta i Marek (hlavní státní fízl) rozkrájet na kusy! Knotek do toho hraje irské melodie a honí u porna! Co je špatně s touto "society"? Řeknu ti to v 33 letech jako Ondřej Štěpánovský: Topolánek, Klaus sr., Zeman zlý, Šlachta, Mynář (proč vždy bez prověrky?), státní fízly od Škromacha a "monopoly guy" Babiš! Jinak koupená Fronta a korupční ČT! Jinak NIC až na udavačky, které se přizpůsobí kvůli hodně malým dětem a puberťákům (NY). Proč ještě volíš tyto lidi? Řeknu Ti (Ondřej!): Oni (nikoliv Ty) nechtěli, abys měl jméno (viz nacismus a jeho nynější pokračování za nevlády Milůška Zemana), nechtěl to hlavně Topolánek i v mém případě (nacistický "převýchova a psycholog", jen Ty se to dozvíš až v řece; Topolánek pravý). Kriminologie, psychologie, filosofie, psychiatrie ani nevznikly, je to obchodní zástupce NY! (pravý Holeček). Když mě nahání venku Šlachtův pedofil a zoofil se psem, který mi říká 2 metry ode mě: "Hele, ten čokl umí kousat i lízat!" není odstaven z terénu, NAOPAK, řekne Klaus jr. Hitlerjugend: Ať mu dají zabrat (sexuální podtext na 45 procent nyní). Ty je ale platíš občane (policie ČR).

(3) Dále podstatné je, že stát nemá zájem Tě převychovat kvalitně, pokud selžou tví rodiče (ani často nechci vyslovit!), např. pro sexuální dominanci a různé poruchy, hlavně genetické anomálie konečníku a tak dále (viz ireálné tužby atd.; NY), protože (a to se podrž, jak je to banální; Willis) NEVYDĚLÁVAJÍ na své vlastní bonusy (přímo úvaha komunisty a arcitrouby Filipa; Bayer /převýchovně, protože Bayer je arcitrouba a vrah dětí a komunista!/). Skutečně přímo tak uvažoval i Topolánek (tzv. "sociální anomálie"), což je neuvěřitelně až stupidní! Skutečně, nefalšovaná STUPIDITA (Navy). Takže on neřeší, jak dopadnou ty děti, ani na to nepomyslel, rusky zaměstnal aparát, ale hlavně do médií (přímo Paroubek). Až fanaticky neupřímné na veřejnosti, totiž i Martin Tomeš, usměvavý a velmi sympatický pedofil! Je takový účelově, jen pro ty děti a tebe sotva kdy vnímal, až v okamžiku, kdy jej prohlédneš, je to totiž až úžasný psycholog. Také Miloš dnes vyslal 3 ruské podivíny, z toho jednu vrahyni děti za Husáka! (Škromachova přímo milenka, fuj!) Pak jdou tobě naproti, jedou s tebou v trolejbuse (pravý Svoboda s motýlkem!), chtějí hlavně ZASTAVIT už do prdele tu žurnalistiku, vše utajit, přesvědčit otce (hodně to chce "pychiatrický revolucionář a válečník Svoboda s motýlkem"), aby smazal mé projekty webové (Mynář přímo). Mynář spolupracuje jako střet zájmů s Ang. náb. v Plzni a je velmi nebezpečný mafián spojený hlavně s Kalouskem a Pecinou - je to iracionální klika, která i prala peníze v nočních barech (přímo Pecina jako tzv. poserista, nikdy policista!) Jaké asi budou mezinárodní diplomatické vztahy? Ministerstva za Mináře jsou ráj! Ale jen za Mináře s měkkým i! Podpoř revoluci, svrhni neuvěřitelné vrahy, patolízaly a pedofilní zoofily kolem Miloše Zemana (policie ČR)! Všichni budou profitovat, pak budeme lovit my je a to do posledního právě District 9 ufona (pravý Klaus)! Ty jsi kreveťák Milůšku, jsi District 9 (má žena)! Je to slabé slovo, spadl jsi z kosmu, budeme Tě lovit (Mašín)§

Stojí Ti psychiatře Bohnice? Pokud ano, budeš můj člověk (Bing-Tao) - s kuráží proti pavlíkovské jenom mafii - tato půda není vaše, skutečně NIKOLI (pravý jenom i jenom ty vole Bill Clinton, ty vole fuj!) Hranice raději tedy ano (řeš se mnou; Bing-Tao) (pravý nefalšovaný jenom ty vole fuj Makron i Juncker, debilové, love love§ (https://ulozto.cz/tam/_j6zdOUqDHuMz)

Support ill Clinton (District!) (reaction of Bill "we talked", that means: "you dead" (sorry Billy, sorry Billy!) Illy the Kid "the Wahnsinn" Clinton (always with Frauke!) Yes you can die§

I DNES (27.9.19): JE TO BOJ PROTI TERORISMU (PRAVÝ BILL BLBEC I PFFKÁK CLINTON JENOM!) (MASTER FU)

VÍTEJ VE ZLOČINNÉ PLZNI (JAKÁ POLICIE NA ANG. NÁBŘEŽÍ? ZASTŘELIT JE MÁLO STOKRÁT, VĚDOMÉ VRAŽDY /ČAPEK, PRAVÁ ŽURNALISTIKA VE VZTAHU I K BRNĚ! VLASTIZRÁDNÁ PRO DIVOKÁ HUSA-KLIKA IDIOTŮ ZEMANSKÝCH /PRAVÝ STEIGERWALD, TEN NEPRAVÝ VYŘEŠIL PRÁVĚ ČISTÉ HOVNO JAKO I HAKL!/ JSOU TO POTOPNÉ OPICE /KOLLÁR/, ALE KURVA, JAKÁ BYLA VÝUKA DIKTÁTORA ŠAFAŘÍKA V BOHNICÍCH /LIDOVÝ HUMOR/)

I DNES (27.9.19): Primitivní kurva (konečně zase smím vulgarismus Haklem) na ČT24 od Aleny Schillerové osobně vypadá, ale NENÍ Tuháčková (kolem 14:00), kdy Tuháčková byl osobně Babiš (není vtip) (real Schillerová, ani nevyslovím v souvislosti s touto převratovou kurvou, která mele dokola jen a jen "mně patří stát a ty nemáš co mluvit" s ostrými tomešovskými lokty včetně dcery Tomeše Martina, vraha a pedofila a také soudce, řekněme (psychiatrie) Idiotská komunistická a vyzývavě sebejistá a rádoby vražedná dikce naduté prozemanské (osobně v přítomnosti, překvapím, hlavního mluvčího, kterého si Zeman vážil!) lezby Schillerové jsou Bohnice a kastrace (není vtip)

JEŠTĚ JEDNOU UVIDÍM PROKREMLSKÉHO KORUPČNÍHO STÁTNÍHO FOTOGRAFOVAT MÉ BYDLIŠTĚ JAKO KDYBY MĚL PŘIJET RUSKÝ TANK (ING. ŠTĚPÁNOVSKÝ), JE TO ZÁKÁZÁNO, VOLÁME POLICII JINAK, KTERÁ OCHRÁNÍ MÉHO OTCE, KDY PUTIN CHTĚL PŘEVÁLCOVAT FRANCOUZSKOU BURZU KVŮLI TLAKU NA USA A VÉST PAK I POMLOUVAČNOU KAMPAŇ PROTI JAKÉKOLIV NÁRODNÍ EKONOMICE (PRAVÝ JUNCKER) (HOLEČEK-TELIČKA-PECINA-ZEMAN-BABIŠ), KDY PUTIN CHRÁNIL MONOPOL ANDREJE BABIŠE I KISKY, COŽ JSOU JEN OBCHODNÍ ZÁSTUPCI A MAFIE (MAŠÍN, 45 LIDÍ, ONDŘEJ ŠTĚPÁNOVSKÝ)


 • Rychetský chrání i Mynáře a má velmi ryšavou tvář Rusnokovu (Arcium), kdy ČT lezby mnou popisovaná chodí za mladým na Zličín a navíc nahrála software KGB, což vnutil Kiska Babišovi a až Babiš jej vnutil po sexu této "Tuháčkové" (viz právě 14:00, 27.9.19 právě pravým Klausem ČT24) - psychiatricky sebevědomí (pravý Holeček) ze 150 na 4% (není vtip), pozoruj nyní i její rysy (psychosomatický a psychomotorický odraz osobnosti po hypnotické analýze mou maličkostí; Freud; pravá Monička Šafaříková, babišovská udavačka stejně jako Zdeněk, který asi už spí s telefonem a bojí se mé návštěvy s policií proč, než proto, že stejné debilní koule jako Rychetský /král. úvaha; pro psychiatrii Bohnice/ Asi se vyplatí mě pronásledovat /Kiska/, Kiskobabiš chrání pvě tuto moderátorku /podvědomé vyhodnocení/, avšak mnohé z mé hlavy věru není/interpol/)
 • Vítek Bárta pustil 2 do státních fízlů na Václaváku na podporu Vaška Klause (amnestický přerod, siehe "kriminelle Sozialthesis als Wissenschaftszweig" (má práce, uveřejním později) - je to amnestický syndrom - pro Čechy - sociologicky, velké téma, vědecká práce a skutečně hyperrealisticky za vlastizradu trest smrti Václav Kalousek-Rusnok-Klaus (tajná korupční klika finančkryjící vraždy pro gen. Pavla, který miluje Frauke i Bundeswehr; opět král. vize řeknu pro psychiatrii LN-Hauptschuldige Hodková-Fraukeová (100%) - Sumcovová ukecená druhou "vyslýchající Schillerovou děvkou" tvořící profil osobnosti pod mentálním propavlovským tlakem - přitom Sumcovová jevila povolnost a nechala vědomě se vše stát (bojte se LN, pravý gen. Pavel od státní policie, tedy Karel Mašín! /kdy já si na Mašína nehraji, řeknu pro státní "václavské-nikdyváclavské" a proputinské fotbalové zastrašující a vraždící fízli§ NO, skutečně mě nevadí, že jste na Václaváku /ONdřej/ s prokrymským převratovým kapitálem /pravý psychiatr Holeček Vladimír/) - moderátorka na ČT 42 mnou tematizovaná jasné proschillerovské i německé tedy rysy (přímo M.)
 • MI6-Londýn nenechá smazat má youtube-linkvidea kvůli zpomalení aktivity (viz Johnos), pak implementují proruský špionážní software do wi-fi kvůli "tajnému označní mého serveru pro CIA" (stránky jistě s dětským pornem, takže Vatikánská banka a lichtensteinská idea Švýcara na 100%, neboť chce státní kapitál vyvlastnit, nikoliv a nikoliv chránit před Francií! /pravý Vašek Klaus/; Boris), je to makaronská (i makronská) lóže (probrněnské odposlechy hotel Premier) utajující také, že prali i peníze pro Vatikán (vědění Benedictus) a vedli opět ilegální odposlech pod CIA-cover (pouze Freudem, naprostí magoři!), anebo to není pouze Freudem? (oni každopádně toto nezjistí, nemají tolik životní energie, bratr Bayer!)
 • Nečesaný je želbohu přímo Lavrov - trest smrti (vrah dětí; není vtip; Bing-Tao); za pojem Bing-Tao v Moskvě doživotí kvůli S. Lavrovovi (je to tedy amatér moci; žena Bing-Tao) - cílem Nečesaného jsou odposlechy i v mém případě ovšemže a pak krytí Klausových amnestií, což bude mé životní téma (Ondřej i Lucie Štěpánovští; pokus o osahávání nesmí tedy přijít, protože ji znám jen já /Bing-Tao/) - obrněný čínský model s tenkou výstřelovou dutinou (dikce Lavrova; Freud)
 • Huawai jasný Chovanec pod vedením Baxy, jak jinak (že by nakonec přece jen ocenění? nikoliv, řekne vražedný BIS-fízl znající kamerový záznam z Václaváku, ach to bylo, pane, velmi brutální i na Ang. náb. (král. humor; psychiatrie)) - Baxy Huwai vypral pro Klauses r. ve vztahu k O2 aréně (rozvědka) - ruský špionážní dron 20 000 metrů na palivo (radioaktivní izotop vodíku), hledá komplice podle odposlechu PC (Franze Liszta 55) - toto typicky není dobré znamení (47 mrtvol v Polsku) (rozvědky, mají permission; uče psychiatrické!) - "toto je i exopoliticky znak budoucí diktatury jednoho režimu dokonce, protože Lavrovo-Vladko plánoval vědomě až 25 let pokoření kontinentální USA (proto říkám AŽ zastřelit; psychiatrie!)"(toto až je Vondráček, který potopil 2 muže do Vltavy roku 1985 za MRÁZKA, pak šel Kellner nahoru a byl blokován jen zdánlivě Mrázkem (Mrázek tvořil doppelstandard; Genf) - hlavní viník klausových amnestií je Kalousek jako hlava, pak až Kellner pod vojenským pavlovským vedením Mrázka (BIS) - je to dále Pavel přímo odpovědný za BIS-rozvědku ve vztahu k Horgenu, kdy chtěl najít důkaz spolupráce s Ženevou na Oberrieden, Dörflistrasse 48a (Genf) - zároveň pražský hrad je okupován (ženevská konvence; 6 typů vojenských amatérských praktik proti kytarovému virtuozovi; vazba na hrad je 78 procentní podle CIA-NY!) - osobně se bráním při prvním opakování Nepomucké Chyby (6 fízlů najednou po falešném udání!) do smrti smrtelnými chvaty celého svého umění (SMILE): Oslepení, oslabení vaginy i rozkroky při útoku pepřákem (amatéři navíc), pokus dovléci před osobní vůz jedoucí směrem Kralovice a tak dále; vykopnutí nosu mistrným kopem, zlomení vazu dvěma pohyby (LN-Lochotín) - při vloupání gangu na Franze Liszta 55 dva nože a 5 mrtvých na jejich straně, pak matka a sebevražda (po dohodě s Horgen; psychiatrie!) - Kevin Dalgren tedy nevinný (Baxova mafie!) (Zwecklehre, Furchtlosigkeitphilosophie-Bing-Tao!) - kdy ilegální přepad gangu stupidních fízlů přímo z Prahy chtěl jen Pavel po kameře, kdy ťukám nenásilně na plastové sklo tramvaje s mistrným udavačem MI6 (Horgen) - dále udavač a ilegální pašerák z Francie útočil od Baxy do mých zad na kameře s nulovou revoltou jediné plzeňské složky: Proto až historicky i DNES okupace Pražského Hradu (nejde to řešit bez toho, aniž by je rozstříleli jako drogovou mafii!)- organizace přepadu v místě mého (od 5 let obecně, nevědomě) bydliště Franze Listza 55 organizoval Pecina (střelnice policie od státu; Pecina) - KLAUSOVY AMNESTIE jsou prověřovány drogovou mafií Kremlu po převratu, protože ani z onoho světa nepřipustím anexi Krymu (Ondřej Štěpánovský; 567 mistrných skladeb světové úrovně podle předloh mistrů i vlastních (vše vlastní na 100%); ani jeden dotyk korupčního Pecinovského hada (Dvořák) - a byl to Brzobohatý, který po mé smrti hraje jako Göbbels (takže kryje sexuální aféry).

TOTO NECHTĚL ORANŽOVĚ ODĚNÝ DĚLNÍK NI SLYŠETI (PRAVÝ SEKTÁŘ DVOŘÁK), NEB TO BYL NEPRŮSTŘELNÝ STŘELEC Z LONDÝNA (MI6, VIZ KRITIKA JOHNOSE, JAK JEJ NAZÝVÁM, RESP. SCHÄUBLE-JOHNOSE§)

I DNES (27.9.19): Vítek Bárty čistý pedofilní vrah na 100% (Ondřej Štěpánovský) (!!) - organizace muže, který klofnul znásilněnému synovi (přímo Bártou) pěstí těsně před obličej vojenskou střelnou zbraní (vojenské právo), tedy pěstí ohromnou silou, kdy stojím vědomě 5 metrů od toho (nikoliv nevědomě, Vítku; pak velmi rychlá dodávka 69 po přechodu /brzdicí taktika KGB kvůli záznamu /interpol/), dále dvě auta a 6 lidí celkem roztroušeně před Úslavská 75 (tato adresa má být tajná, říká znásilněným chlapcům /tam žije ďábel, takže až 67 tisíc euro od Vatikánské banky, což je i její strategie, tedy zaplatí ideálně až 6 stran včetně NY, není vtip, papež!, pak až pedofil Zdeněk Svěrák, není vtip§), jen u nich je pedofil /interpol/) (Vítek nazývá SWAT-tým a miluje dvě ženy zároveň i z toho týmu /tajně, viz i starý Řím, takže primitiv psychiatricky a křeslo!/

 • Hezucký diskreditační kampaně a vojenské chvaty, dále úlitek od Vatikánské banky kvůli utajení Lucky Vondráčkové (Vatikán chrání pedofilky korupcí střední třídy, až pak třídy vysoké, sám Vítek-Bohnický!) - u Lucky zároveň Filipové dohromady 3 chlapci (Ondřej); Lucka má rády bezbranné oběti, a to muže (potírá odboj od Berlína; korupční Frauke Petri na 100%; je to Schäubleho klika peroucí prachy z anglického i irského boxu, kdy v Irsku vraždily složky MI6, peníze (ročně 58 tisíc euro, strategie přímo Schäubleho!) tečou do Polska na volební i předvolební sliby a kampaně (Bing-Tao) (Ladmanová-Klatovy, vědomá korupce gen. Pavel!) - dále Schäuble (nikoliv pro Bundeswehr, řekne budoucí mluvčí policie od muže s copem) vymyslel trik, ulil prachy na tajná konta korupčního politika se zahraničním genem, pak mu nahráli při osobním vloupání falešnou dětskou pornografii na server (chráněný MI6, takže také iluminát) a nakonec jej tvrdě (sektářovsky-dvořákovsky i zizkovsky, viz sektář Zizek-CH) odsoudila v hlavním médiu DE na úrovni mé sestry jen Pelikánové Merklová (viz Luďko Pelikánová na úrovni PENTA-Schäuble)§ Peníze zabavila přímo Merkelová (iluminátská taktika, nikoliv policie!) a pustila až na minimum (má ráda v mužské podstatě mladé chlapce, asi 14 let kvůli nacistické praktice) většinu Schäublemu, který je ihned pustil Putinovi (Genf)
 • Želbohu Vatikánská banka (nikoliv Bůh) působí stres ve střední Evropě kvůli masivnímu (ohromný formát, masivní budget) utajení kauz (systematické odstavení a vytěsnění ze serverů; Vat. banka přímo, dělají "do lichtensteinský švýcar" (psychiatrie) jako jeden muž za výhody na trhu ve vztahu k Rusku (interpol), želbohu tedy můj, nikoliv tvůj server youtube hlásí chyby v komentářích, zároveň švýcarská svině monitoruje tajně zapnutou kameru ve vztahu k paranormálnímu záření (není vtip); obecně to stojí jako paušál 56 miliard dollarů, což až teprve přesvědčilo Wall Street kvůli souboji s Ruskem, takže tam je 67 letý paušál, který nejde snadno dostopovat, jen rychlým zatčením podzemních proschäubleovských a merkelovských iluminátů v Lichtensteinsku, střední část, hlavní město podvědomě (chráním vlastní svatou mládež totiž!) - za ty prachy vědomě diskreditační kampaň (panická) ve vztahu k Wawrinkovskému Berlinu (Zürich)
 • Oficiál u nás může a smí znít (Ondřej Štěpánovský): Královská federativní republika (Fico), má pravdu? Já myslím, že ne, přesto to není pouze mé rozhodnutí (Bůh), spíše Království slezské, moravské a české a slovenské v tomto sledu (Ondřej Štěpánovský) - kdo si hraje nyní na Krista? Bohnický amatér a mučedník rádoby? Jste idioti, kryjete krymskou propagandu přímo v hlavní budově (mezinárodní justice), čeká vás výslech a mučení a poté zjistíme zemanskou korupci dlouhodobě ve vztahu k přípravě lživé (arcilživé) antiklausovské propagandě, která nám zničila pověst i ve středním Německu (pravý Zemák, jednoho jsem tuhle nerad, ale přesto pozdravil, i v této situaci, pro něj spíše znak hlouposti /Miloš Zeman, pravý, tento nikdy nebyl, kdy čárka je podstatná, pravý Klaus jr., kdy ten opět jeví pedofilní homosexuální vizi jako Vondráčková, neboť ona je jinak lezba§/)
Ilegální vedení odposlechu (Kellner), minus jeden pro magora Gotta! Praní špinavých drogových PENTA-money do Polska (korupční peníze pro Putina) (jedová vražda polské žurnalistky a 56 dalších; není vtip, čistý Mrázek) (zastrašování Béma mail-hororem s vražednými scénami, jeho idea; Ondřej) (Vítek) (Vítek)
Ilegální vedení odposlechu (Kellner), minus jeden pro magora Gotta! Praní špinavých drogových PENTA-money do Polska (korupční peníze pro Putina) (jedová vražda polské žurnalistky a 56 dalších; není vtip, čistý Mrázek) (zastrašování Béma mail-hororem s vražednými scénami, jeho idea; Ondřej) (Vítek) (Vítek)

I DNES (27.9.19) 3 chlapi vedle hřiště: chtějí pro Babiše milostnou i panickou scénu vedle dětí, pak Bohnice (6 měsíců plán, není vtip), vedle Franze Liszta hned nahoru k Majakovského ulici (hned) vedle malého hřiště asi druhý řadák nebo třetí (Bohnice) - je to prokrymské finanční krytí přes Hrad (Mynář), navíc fotografie muže odtud až přímo před můj budoucí dům (dědic, řeknu pro Vítka Vrávoru-Bártu, asi alkoholické geny od prvního kolene, takže (překvapí!) VINNÝ (tresti smrti, slabé slovo! výzva justici bez (!) násilných vloh či provokací občanů, výkřiků atd. (Víteček-Bártobohnický, pes) - jeho prachy způsobily dva chlapy (ozbrojené nožem želbohu) sedící přímo před vchodem; dále odposlech, pak první sirénové auto, a chlapci vylezou z doupat, přímo vedle v paneláku jeden (viz kam. systém), stejný barák! (pravé Bohnice!) (schopni až 100% falešného obvinění pro Klause /amnestie!/, tedy že např. házím kamení na auta /krymská korupce, čistý Lavrov v tomto případě!/) (dnes jsem tu už neměl být, tedy byt otce! /čistý Bárta, tedy pokusy o vraždu /u mě dvakrát on, organizace pro Pavla tramvajového přepadu v 22:20/!), hlavně jedy! Viz korespondence s bratrem v prvotních letech; cia)

 • až potom se podívej na herectví-neherectví (viz úroveň zneužívání na DAMU) a učitele, jako je Hanzlíček (až celý život vědomá lež, neřeknu perverze raději ani pro Halíka; tot鞧)
 • do toho bude Rychatský (chlapci na chatu jako Tomeš!) na čt, opět tatáž klika, navíc je Rychatský "vědomý idiot" v ksichtu (pravý Láďa Holeček), takže podporuje převrat v ČNB pro Junckera kvůli tomu chatu§ (alibista, kdybych řekl jen alibi, nechá překvapit komandem kvůli výzvám k násilí, přesně on!) - v jeho případě právní klasifikace (právo 1946 je bratrovrah, tedy gilotina i v tomto roce, není vtip /!/ Francie)

Připomeňme si paralelně s tím (pravý Dvořák): Miloš Zeman je vlastně eugenik polsko-hitlerovského (tedy fanatického typu včetně "psychiatrického fantasty /!/", není vtip) druhu, když tvrdí: Muž, který šuká podle sebe a žije v Plzni jako Ondřej, nesmí tak činit jinak (i Vašek Klaus, není vtip!) než v cele, byť má jedinou partnerku, a to plnoletou, doporučovat (schizofrenická výpoveď typicky gramaticky!) cokoli z jeho strany je úchyl (Ovčáček, vidím na tom žel inkviziční a infantilní rys včetně vědomé sektařiny /!/; psychiatrie!)

SEBEREFLEXIVNÍ TERAPIE I VE STÁTĚ MILOŠE ZEMANA, KTERÝ KORUMPUJE AŽ 5 ODDĚLENÍ MĚSTA PLZNĚ, POKUD ZBYLÁ TŘI (PRAVÝ MILOŠ ZEMAN, VIZ NÍŽE) JSOU KRAJSKÝ SOUD A MAGISTRÁT A POSLEDNÍ FAKTOR MUSÍM BÝT JÁ (OXFORD)

I DNES (27.9.19): Dále (moje psychiatrická škola!) řeknu pro muže: Plačtivost je alkohol otce, pak až tvůj genom (pravý Miloš Zeman), a to na neuvěřitelných 100%. "Leidensdruck", tedy "tlak okolností" je potlačený pravý oční lalok, pak až nerv, na 68 procent (psychiatrie Londýn) Bez regenerace jednotlivých center "zraku" (má verze buddhismu) v mozku, plodíš "zlé dítě" (praxe Pirk), a navíc bez sexuologie (podívej se na Václava Klause i Zemánka a jejich školní asystém!) nechápeš, koho (natvrdo) šukáš, neboť ona není vyrovnaná (hypothalamus není objeven vaginou, a navíc i antikoncepce poškozuje oční sítnici plodu přes mlezivo, tedy prvotní mléko, které je nahrazeno brzy druhotným /pravý Harvard/) Nevyrovnanost mozkových center (67 procent vědecky Martin Baxa po "oční analýze", tedy "vojenské analýze mysli") vede k neuvolněnosti, špatnému odvodnění varlat (viz voda v krvi a žaludku; Arcium) a neukojitelnosti, a to i přes alkoholický genom a jeho nevýhodné "sebereflexi" (nevnímá se celistvě ve vztahu k hypothalamu) ve vztahu ke genetice praotce (Harvard) Dále pocit viny je vadný otec (David), a to při jakémkoliv sexu, jenž stojí za to (pravý sektář Dvořák) - dále se nejsi schopen uvolnit přes nikotinový genom v oblasti levého žaludu na neurodegenerativní úrovni (pravá Karlova univerzita!), takže ti tam "nestojí, není prokrven parciálně" (David), a tak musíš znovu, a to i pro vadný oční kontakt přes zároveň "tvrdý hypothalamus, tedy reakční ve vztahu k sítnici" (Ondřej) ve vztahu k tetě dokonce (hypersexuální porucha)! Vyrovnávej tedy jednotlivá centra mozku podle mé metody; ideálně (ideální okysličení krve! nedostatečné vede k mocichtivosti /Bing-Tao/, nadmíra k sebevraždě /Bing-Tao/) 45 hodin (6 krát přerušit) v kuse soulož ze strany (Ondřej) a představuj si, že jdeš po nádraží plném dětí a lidí (psychiatrie Karlovy univerzity, pokud mám co říci!), pak pochopíš choutky předků (sebereflexivní terapie, takže pochopíš své geny, pak až "tradičně reflektuješ", navíc oni spojili své vize s křivkou ženy, úchylové s křivkou dětí, a tak máš ty tu choutku bez viny /pravá psychiatrie!/) Skutečně tuto dobu bez problémů, vnímej alkoholický genom; sex má takto léčit (soucitem a telepatií při očním pohledu, pokud je moudřejší než ty /už starý Laos/).

OBČANSKÁ ŘEČ PROTI STÁTNÍ KORUPCI PLZEŇSKÝCH RÁDOBY DVOU ODDĚLENÍ (JIŽ NEEXISTUJÍ V MEZINÁRODNÍM PRÁVU!)

I DNES (27.9.19): Želbohu Miloši Zemane-Pavle, tvou probabišovskou korupcí jsi uplatil i Nepomucké grázly, řekněme, a to pro jejich vinu (psychiatrie) Na té úrovni se budu osobně zabývat touto stanicí jmenovitě a "budou padat hlavy" (Holeček) - akce je prohlášena za korupční a ilegální po 5 denní prověrce (Ženeva). Jemně řečeno je nebudu mít rád podle ksichtu do budoucna (psychiatrie)! Jsou navíc stupidní a nestojí jim péro (Londýnská psychiatire) a tak tomu i zůstane s "fanatickou boží pomocí" (Miloš Zeman) ANO, je to drzý, ale inteligentní výsměch, neboť jste primitivně stupidní nestojící péra (Láďa, 9 let) - jestli chcete jed nebo děti, pak jste Bohnice nebo smrt (Mašín), a to všichni pro spiknutí proti umělci (Genf) Jste banda stupidních pér a tak tomu zůstane, ať v Bohnicích, ať na plzeňské PSYCHIATRII, které se bojíte jako malá péra (Láďa, 9 let), jste navíc Bohnice od své idiotsky-výsměšně-drze-sprosté podstaty duše (Holeček) a provokujete kolemjdoucí i jedoucí výkřiky a gesty (Holeček), jste prohlášeni nyní oficiálně za teroristy (obě oddělení) - SMILE§ Jo, a ještě něco úchylové a "bohničtí pedofilové zemanovi, ve skutečnosti v Nepomucké Andrejovi-Kiskovi" (občanská řeč, nikoliv soudní z mé strany!): Vyhoňte Pavlíkovi§

 • přes všechnu idiotskou snahu proti umělci jste: korupční obě oddělení (viz výše) ve vztahu k praní špinavých peněz, hazardu ve vztahu k Vítku Bártovi (vražedný případ) krytý v Divoké Huse, dále opět praní špinavých peněz na Slovanech výplatou korupčnímu zaměstnanci (Genf)

I DNES (27.9.19): Bohužel už jen jemný úder na sklo tramvaje značí v korupční Plzni paranoiu (policie Nepomucká a Ang. Nábřeží, resp. Pavel´ terrorist and theorist squad team (waw!) (překvapím zle pravým Tomešem) - co na to říci? Běž domů k mamince i chtějí, pokud koordinují (Holeček), mohou i provokovat nemocné tím směrem (Genf), příkladně "dummivým" (zle supivým a tupým; Radan Šuba) pokřikem na ulici "ty vole, mně dochází prachy, já musím domů", to pokřikují (psychiatrie Londýn)!

I DNES PSYCHIATRIE (27.9.19; titul jsem nikdy nepředstíral, věru ne!): Dnes jen koupený (Babišovy peníze) udavač typu oranžově oblečený dělník s naolejovaným tělem kvůli "boží telekinezi", navíc televizní bludy, asi pozoroval oponenta; dávno Babiš mimochodem políčil na zkušené duchem úplatkem "na hradní stráž a pořádek", takže jeho peníze se starají "automaticky" o odstranění oponenta (přímo göbbelská idea Andreje Babiše!) Navíc dělníci v Bolevci tají prokrymský monopol a považují ulici Franze Liszta za vojenskou zónu, asi jako i udici Nám gen. Píky 36. Stahují se mračna (i psychiatricky), neboť státní monopolní korupce přesáhla všechny meze; na dělníka zmíněného tedy (pragmatický postup myšlenkových sledů; Harvard) jemně ukazuji pravou rukou, má tendenci policejně prchat pro Zemana - skutečný jedový vrah (závěr)!

HEUTE NOCH (26.9.19): Die Sache vom Recht besteht bei Tatiana Fischerova aufgrund geistiger Natur (Hradil), ich sei hergebracht worden zur Ausführung vom Frieden (Ondrej Stepanovsky) - militärische und gesundheitliche Themen als Ban-Srut (höchster Wissender), auch technisch-genetisches Wissen als Konstrukteur, dann 56 Schulen verschiedener Formen als Unterrichter und Singender (Musikgeist), dann Gründer der Verbesserung vom Sektenwesen als Schuldlehre (bislang reicht es mir)

HEUTE NOCH (26.9.19): Meditativ bin ich bereits sicher (wahre Nonne), dass ich Baxy (3 Wesen im Kopf) erschiessen würde unter Anwesenheit von einigen Schülern und der Polizei in den Hinterkopf mit 6 Schüssen (Ondrej Stepanovsky)

I DNES (26.9.19): https://ulozto.cz/tam/_hM7p6uvGYDfQ; bei Jump-Firmenaltcomputer wusste KGB nicht, wie er arbeitet (tschechische und polnische Zusammenstellung; daher wurde Beneda gecheckt und er übergab Havlan rund 67 Tausend Kronen, die er ausholte von Pilsen (Raiffeisen) (Genf) (schweizerische Anordnung vom Ministr via Brüssel-Absegnung seitens Bilderberg; eigentliche Anordnung nur Brüssel!) - wollten dummdreist Monopol seitens Schulwesen in meinem Land!

 • Interpolisch seitens Genf (mein Vorschlag) bestünde das Recht, die EU als Amoralisch zu bezeichnen, was aber nicht so war (Makron), denn Brüssel schuf Meinungsbildung bis zu 67 Prozent in der BRD, wobei MI6 Intelligenz aussucht, um zu töten via auch KGB-Zellen (rund 67 Zellen von KGB) - auf der Basis besteht Kriegsrecht seitens Brüssel (US)
 • Äusserst bösartiger Krieg der Meinungen in den ersten Phasen der Schaffung von der EU wurde zum Stillstand gebracht nach Enteignung von Griechenland, was selbst die brüsslischen Kriegshetzer überraschte, denn die Griechen liessen alles zu (Arcium) - es überwog nach langen Kämpfen pronazistischer Prägung bösartiges Nazirecht als Geheimbündlerabsprachenichtrecht in Wahrheit (Stepanovsky) - solches Aufziehen von Diktatur der Geheimratnazis verursachte Panik bei 67 Prozent von griechischer Bevölkerung!
 • Bei Persönlichkeit Juncker J.C. besteht Paranoia seitens Aufdeckung der Finanzierung von Präsidentenwahlen von Emanuel Makron (Frau von Nichtmakron); Brüssel finanzierte auch Beseitigung der tschechischen Intelligenz seitens Aufdeckung von solchem Betrug (Ondrej)
 • Bei Griechenland bestand Wahlbetrug seitens heutiger proschweizerischer Regierung, die promakronisch tickt und isoliert sei (Arcium) vom Volk, wobei Nahrung in Griechenland nicht so schrecklich sei wie in meinem Land! Autos vom VW (KGB-Unterstützung) wurden auf den Markt in schrecklichem Zustand geworfen, was Massenlust und -euphorie hervorrief, wobei Verlust erlitten war bei 67 Firmen, meistens Pneu-Service, die Konkurz erlitten, wobei rund 56 Millionen Euros Verlust zu verzeichnen war bei sehr vielen Familien (direkt nazisistisch Brüssel)
 • Allerdings bestand Enteignunszug wie bei Hitler seitens europäischer Wahlsysteme, die finanziell bedingt werden (Mann von Arcium); die gewaltigste Finanzmacht sei die Königsfamilie England, die Wahlsystem sogar schuf (Rotchild), im Sinne von Jekyll Island, denn dort wurde auch ein Leichnam gebracht und seziert, weil er ausserirdisch wirklich war (Panikhandlung) - sie beschworen, Europa unter Schutz zu nehmen (Diplomatie) - allerdings wurde solches Wissen verheimlicht und es überwog Missverständnis (Mann von Arcium und sein Rat)
 • Bösartig-listige Finanzmacht der Schweiz und Brüssel bedingt 57 Fälle und mehr von korrupter Natur als Arbeiter und Chef von 100 (Mann von Arcium) - unnötigerweise werden zur fraulichen Hure 56 Fällen von 100!
 • Mit Systematik Republik wurde heutiger Stand erreicht unter auch Havel! Lösbar sind fast KEINE Probleme mit Republik (wahrer Geheimrat!) - unter heutiger Jurisdiktion wird Baxa für 2 Jahre verhaftet wegen Wahlbetrug im Magistrat selbst unter Geheimabsprache, aber kommt von dannen und organisiert Mordversuch (Khatia), besticht Wächter bösartig und kommt sich sowieso extrem klug vor (als ob er wahrlich bewaffnet wäre mit Gewaltalltirelie!), dann überfährt er 5 Leute wie Janousek, der morden wollten als schizophrener ohne Witz! Sie schuldete Betrag! (Klicko)
 • Geschäftsvertreter und bösartiger Sektierer Vondráček-Janoušek wollte nur reicher werden (Mann von Arcium), er plante Überfälle seitens Diamantenstahl, er wurde getauft in Landa-Sekte, ist stark probaxisch und prochovancisch und schuldet dem Staat wegen Agrofert-Investition als irationneler Dummkopf (Faltynek) - zudem Alkoholwahn und Homosexuell (CH)
 • Stanislav-Merkel-Polcak wird verhaftet als Diebstähler (nicht nur Dieb mit Hasek) und soll in Haft einbüssen für 56 Jahre, denn er coverte Entführung von 6 Mädels für General Pavel und ist BIS! (Denunziant und Psychogamer)

Und es war Bakala, der selbst die blonde Hure als Kommunistin mit moralischen Zügen wegen Havelglauben aussuchte (Rat von Arcium) im Fernsehen CT1, und sie - allerdings! - wiederholte: dies ist vertreterische Demokratie! (wahrer Putin)

VYJÁDŘENÍ SVOBODNÉHO NÁZORU VE VZTAHU TRESTU SMRTI NENÍ A NIKDY NEBYLO ILEGÁLNÍ BEZ PROKREMLSKÉ KORUPCE (MUŽ S COPEM) - NENÍ TO ANI BLUD, ANI NEPRAVDA, ANI FANATISMUS, ANI PSYCHIATRIE, JE TO VOLNÝ, SVOBODNÝ NÁZOR PODLE ÚSTAVY (ONDŘEJ ŠTĚPÁNOVSKÝ)


I DNES (26.9.19): Zárybnická je Miloš Zeman skrze návštěvu jeho ženy od Václava Havla (od doby zvolení Václava Havla) - vynášela data ohledně zaměstnanců (SPOZ, nacista Mynář, Chovanec!); dále moderátor (sotva!) starší menší s bílými vlasy dnes na ČT24 (metoda Vinci) je korupční od Generála Pavla a představuje zlý charakter jako cynik a buzerant! Plzeň je na úrovni ghetta kvůli především Václavu Klausi, kdy neexistuje ani umění, ani svobodné podnikání, ani možnost se najíst s 45 talenty (není vtip!) (buddha)

 • primitivní vzdělávací systém (základní škola 67 procent tak, střední 49 procent tak, vysoká 7 procent tak)
 • zanedbání policejního dohledu u Ang. náb je 68 procentní, Divadelní 57 procent; šikana cizích aut průměrně 68 poblíž mého bydliště na Slovanech je 8 procentně řešena; kriminalita je řešena 57 procentně vědomě (Chovanec obchodní zástupce pod Baxou s penězi ruského boxu!)
 • náboženská svoboda kvůli potlačení komerční nadvlády je 5 procentní!
 • dále moderátorka blond v tento čas (1:00, 26.9.19) je koupená chovancovským (a Klause jr.) lobby se souhlasem Baxy (není vtip!) - je to obchodní zástupce, což je vazba (právo roku 68) na 5 let kvůli vědomému udavačství navíc (Fischerová)
 • v Praze je 67 aktivních probaxovských (a pro Václava Klause) udavaček (není vtip), mají 18 leté chlapce z 68 procent (Rus); žena v pruhovaných šatech (Třinec-stavba obchvatů) v čas 0:38 je kurva za Václava Klause, což nevěděl ani Chovanec! (jako Lucka Vondráčková)
 • Prokrymischer Precht auf dem Photo (Schäuble-Mann) von youtube von heute!
 • Klimešová z Remaxu na billboardu s velkou snahou svého supermstivého hypersexuálního umění (slabé slovo!) šukala Hlaváčka s Intercory, který je Baxou podle zlého úmyslu a podplacení magistrátu ve vztahu k policejní ochraně rozvoje firmy, kdy investoval do polského boxu§ Navíc měla 67 mužů od 8 let minus 7, kdy pokud má syna, pak jej měla na 100 procent (Nora)
 • úřad patří občanovi, ale už jen vymahač dluhů za Baxy organizován Pavlem ze státu tvoří dojem, že občan je zatčen, kdy tvoří dojem, že ve 22:20 chodí do tramvaje rutinně kontrolovat mého syna (jahwe!) - netykej mě, ukaž odznak, chtěl říci, ale neřekl kvůli vědomé spolupráci s nacistou Pavlem, ať žije PPF!
 • 0:58 ČT24 opět hovoří Filip, nikdo jiný (Ondřej)! PSČR (24.9.19), je od Zámce dokonce, viz NOtino (chytřeji přepsáno) - 56 let pro zástupce této polské filiálky (viz právní normy komunisticky zneužité od Putina!)
 • Michal Zámec (nejhorší nepřítel, blokuje mezilidské vazby): 56 let za vědomou spolupráci s SPOZ, nadto zpronevěra daňových prostředků - vlivný muž i na fotbal - jelikož investoval vědomě a účelně do Agrofertu motivačně od Faltýnka kvůli podhodnocení střední třídy v Praze (nacisticky) (Fischerová)
 • Martin Baxa-Milan Chovanec (trest smrti), pronásledování mládeže, točení sadistického porna ve vztahu k vysokoškolačkám skrze KGB-únosy do okolí Prahy v pytlích! Pokusy o vraždu, pronásledování, krytí Klausových amnestií pro KGB.
 • Hlaváček z Intercory: 5 let (duchovně pracuje pro magistrát, ať je jakýkoliv)
 • 5 šéfů zastavárny na konečné tramvaje 2 Skrvňany: trest smrti (točení sadistického porna ve vztahu k Srdcovce Corso-jsou to SOG-týmy koordinované Milanem Chovancem na úrovni obchodního zástupce, prodávají stále ještě do Polska rumunské a prokremlské hlavně drogové mafii, která platí např. zatčení lidí jako Chodorkovský!
 • Ministr Vojtěch od Milana Chovance platil zatčení a likvidaci 6 osob a mučil je waterboardingem (pod vlivem drog), je členem Fortuna-SOG-týmu (nejhorší póvl) a šéfem landovsky Srdcovky Corso!
 • Zárybnická psychiatricky včetně přívazů, kdy se projeví vědomá manipulace volebních výsledků na 68 procent a Kubal na 79 procent proamericky (protiruská manipulace posledního údaje!) (je to propolská PENTA)
 • Andrej Babiš je arcitrest smrti po dlouhém výslechu, totéž idiot šéf Raiffeisen kvůli iluminátství švýcarského trikového typu; Milan Chovanec nikdy neexistoval (krypl, není vtip); Hradil oproti tomu patří na hrad, např. do stráže, mluvčí ideálně (muž s copem)
 • Andrej nabyl - ilegální - a to i vražedně 474 769 rublů ve vztahu k Faltýnkovi, který pro něj sám vraždil v první fázi výstavby Agrofertu (Fischerová), zbytek jsou státní finance (Kreml)
 • ČT 24 mladý muž s krátkou bradkou jako frekventovaný moderátor je pod Pavlem, ale platí ho Janeček pro Pavla (šéf Raiffeisen)
 • Faltýnek je mučení typem injekční terapie, je to i státní kasínová mafia pracující pro Zemana i pronásledující a mučící včetně vražd (žena Zemana) - chtějí sami píchnout drogy dotykovým jedem a pak pozorovat vědomě a se smíchem, jak se muž splaší (gen. Pavel-Fico)
 • V Potrefené Huse jsou 2 SOG-týmy (hlavní, jejich místnost zná mučení jedné ženy pod Havlem, resp. Dagmar Havlovou-Špačkovou) (Genf) - šéf Raiffeisen přiznal mučení jednoho umělce pod domluvou s Baxou ve vztahu v Brně (dotykový jed) - je to tedy vrah! Zaplatil si mé mlčení (Genf)

HEUTE NOH (25.9.19): Vladimir Putin sollte nicht mehr die Vereinigten Staaten überrollen und lächerlich machen wollen (Knabe), denn er führt mörderisch-ordnenden militärischen und propagandisch-irationellen Mordkrieg gegen sämtliche Jugend von Vereinigten Staaten, indem er dreisterweise auch Drogen klugen Leuten anbietet, was als Ausgeartetesein von 100% bedeutet und braucht behandelt werden durch Psychoforma stärkster Form, aber NUR vor dem sicheren legalen Tod§

HEUTE NOCH (25.9.19): Boris Johnos (Sadist) äusserte rassistische sadistisch ausgeprägte Züge, ill (nicht will) Terroristen finden (kindische Art von ihm), nämlich 2 Hauptverantwortliche für Theresa Meys Meinungswandlung, wobei Theresa auch sensibel-kindischs ei (Ptah) - will England unterordnen im Brejvik-Stille ohne Witz, also finaziell ausbeuten durch KGB-Tricks der Börsen-Kurs-Manipulation seitens Janecek auch leider! Autos von Polen sollen blockiert werden als amerikanische Technologie bsp. Leider prorussisch von MI6 gesteuert! (US-Navy)

Baxa vom Staat leider bereits verwickelt in PC-Mani in Jump (eher Cam-Sache, will stupide mich erscheinen lassen auch vor brutal anlaufenden (!!) Chovanec usw; tödliche "falle von baxa" /wahre Khatia/)-es ist für sie wichtiger ohne Witz Wi-Fi-Konnexion von Havlan´s Computer! Soll Daten hinein und herausbringen auch über GPS-Sache herum! (Chovanec)

Bei Enthüllung geben sie an (Milos), also Du sollst Dich mit Putin "umbedingt" (unausgebildeter Mann!) ertappen und "entschuldigen" sollen (töten lassen sollen) - wenn Du sie ansprichst persönlich, sollen sie angeben (Milos) - komischer Mann spricht Leute an! (wahre Frai) (absolutes Isolationsbedürfnis, du sollst NIE unter Menschen sein!)

HEUTE NOCH (25.9.19): Sharapovova (Trump) rein proschweizerisch! Soll ich mich damit befassen? (Hradil) Sie wurde gecheckt von der Schweiz und dann hochgejubelt (Sharapova) Wird der Schweiz gegenüber geschützt (Vatikan) als "prodigy" aus unbekanntem "grund" (Hund) Sie gab 6 Leute an (Ondrej), nämlich mit Amerika verbundene Leute! (Psychofarma-Schulung gab es geheim in der Richtung; Arcium) Es waren verhassten Franzosen seitens Hilfe in Psychofarma-Forschung, dann Spanier genau das gleiche und London schools, also proamerikanische Richtung.

 • Primitive Hurerei als Papstvasalle ältester Form als nur blödartiger Terorrist, was sicher geglaubt werden soll (Hradil) Also: Russland nur willkommen und seien als loyal für vatikan leider (Bill Clinton)
 • sexuelle Nachgiebigkeit beim Anblick vererbt von der Mutter (Stepanovsky), wieder Neues für US! (wie immer, wir seien zusammen!)

HEUTE NOCH (25.9.19): Es bestehen leider auch noch dunkle Mächte hinter Cameron, denn MI6 von russischen Lavrov-Amateuren bestand nicht, bevor Cameron an die Macht gelangte. Dabei wollte auch Zeman Leute beeinflussen im russischen Stille, denn seine BIS-Leute können heute dreisterweise auch Strom beeinflussen in einzelnen Gebäuden, und davon sei ich überzeugt, dass sie diese Rechte haben, um auch meinen Vater labil zu stimmen (MI6). MI6-Leute seien so unwissend wie Lavrov-Amateure und Gruppenorgienliebhaben im Moskau-Stille, denn es wurde mir interpolisch behauptet, dass sie Monitore anstarren mit Benesh-Aufnahmen, um dann den Effekt zu verstärken mit Kopfhörern, also wollen sie "paranormal" ticken (MI6-Cameron-Great Succes-Stupid-Amateurs) - dabei vermögen sie nur noch Parfüms zu steuern durch praktisch Kabeltechnologie vom Kreml, wobei sie genetisch anziehen wollten! Bravo, wieder mal geniale Sache: Eben mit Melanie Trump: Amateure der Macht, auch in Makron-Loge in Frankreich, die leider Jahwes in der Nähe sei vom Zentrum Paris. Also Blödköpfe nur (!!) von Schäuble! Sie wurstelten in solche blöden Richtungen auch seitens vom Strom, also internationale Mafia rund herum Milos Zeman! Fantastisch (Masin)

 • sie vermögen hinter dich idealerweise zu setzen, dann schalten sie Röntgen an, um Herzfrequenz zu speichern und Datensammlung von Brüssel zu vervollkommnen (Mann mit dem Zopf!)
 • Terorrist Göbbels würde bei Makron-Schäuble-Zentrale nur vorschlagen, dies sei der Jugend gewidment für Paraden, also die Räumlichkeiten! (Mann mit dem Zopf) (3. Stockwerk, SWAT) (Strasse gewidmet mit Sicherheit antinazistischem Kampf /Masin/)
 • Ich haben den Vereinigten Staaten mehr als 67 Stunden Gesundheitsvortrag gehalten (Fischerova), 5 Stunden Geschichstvortrag! (Stepanovsky)
 • Neue Gesundheitsinformation, die ich noch nicht lüftete für die US-Geheimdienste: Vaters Genetik seitens Sexpornowahnvorstellungen führte zur Fehlbildung der pornobezogenen Hodenhirnasystematik (Ondrej Stepanovsky)-Studie nur noch von US bsp.: Reflex stoppt Testosteron als asystematische Blocktendenz, wobei Vatersgenetik es hemmt (1. Auslegung)... (wirklich 67 Stunden-Vortrag mit solchen Daten für US!) - Es war schon Umbruch, aber derart mächtig, dass ich es nun nicht veröffentliche!
 • man kann nie das Physische vom Bewusstsein trennen: Entweder willst Du Deine Liebe ficken, also tief lieben, oder Du fickst Deine Wahnvorstellung (Vaters Genetik, die Du geistig nicht überwinden konntest!)-siehe amateurhafte und falsche Hormondrüsenasystematik (wirst zum Hurer wie Dein vater, wahre Oma!)

HEUTE NOCH (25.9.19): Und tatsächlich setzten ie Lavrov-Lümmelkäpfe (amerikanisch) viel oder tugendhaft viel (schweizerisch) darauf, die chinesischen Chips als israelische Entfaltung zu präsentieren, aber die nunmehrigen Satelliten stellen keine Gefahr dar (amerikanisch), was auch so sei! (tschechische Intelligenz)

 • bösartig aufgeblasen war Lavrov, was er sonst kaum sein darf von Natur aus (Tscheche)
 • Obama musste wollen, Trump zu töten, weil er Boden wollten für Lavrov-Verbündete Hilary "Hahn", wobei ein Hauptgeneral nicht gut sei! (Bidden-Allierte!)-Auslandsreise in Israel (Brandmarkung mit technischem Gift wegen Durschschuss (Makron-Still)

HEUTE NOCH (25.9.19): Katastrophisch geartet sind viele Umstände in Israel, wobei Kernraketten allzu viele warden (jahwe) - auch bösartig promakronisch ei Milos Zeman geartet, wobei seine Frau 4 Männer töten liess, die dicke Hure eben (Meier nicht)

I DNES (23.9.19): https://uloz.to/file/9k2dbi2jAE0M/darek-pro-statni-fizli-v-pdf-prosim-nefalsovat-slusnacek-pdf (šiřte ideálně panicky, aby vám prověřili mailbox; Mašín)

To vole, my si mysleli, že jako korupční pražský póvl vyhrajeme další volby! (Babiš) Jako krypli určitě zvítězíme proti Harvardu, Ženevě i Bundeswehru, protože ty hajzle nenosíš s sebou odznak (iluminát Svoboda s motýlkem)

I DNES (23.9.19): Mike Murphy z Cambridge bohužel byl vybrán Makronem a Junckerem po půl roční osobní prověrce, kdy mu i zkusmo mrazili konta, aby vyloučili interpol (Hradil)

 • prokremlské kontrolní prověrky v Bohnicích (Hradil)
 • smějte se státní fízli, máte k tomu důvod (Hradil-Štěpánovský)
 • Vojtěch Pikal brání stát (Ondřej Hradil), kdy Hradil smí být začleněn do inkarnační linie (Nazko), zapiš si to mafián
 • Radim Fiala Mynář umožnil Lukoil (pravý Zeman)
 • Klára Dostálová chtěla do Unie jako kariéristka na úrovni jen Tomešové z Dimanza (pravé dítě Kellner)
 • Topolánek vycvičil Chovance a předal peníze na vzestup (pravý Hradil)
 • Rosůlek z Plzně je normální (Hradil)
 • Silná prozemanská klika tlačila na mé vytěsnění z komentářů youtube stylem zastrašení (má žena), kdy Topolánek jevil tento zájem čisté (dětsky Topolánkem!) pro Lukoil, pak až pro Zemana (má žena)
 • Fico se již vtělil do Andreje Kiskobabiše, protože celá jeho kariéra obchodních zástupců od toho byla odvozena (K.)
 • Kulidakis je prověrka do KGB (tedy BIS), protože jinou KGB neznám (Filip) - Filip byl silně ovlivněn médii Miloše Zemana a trpí syndromem killergames (Jones)
 • Gazdík Nepetr (Petr si nezaslouží; Filip) tají ruský zájem a kryl krádež diamantů, bohužel ano (pravý Babiš i pravý Falty) - v principu jeví postižení levé hemisféry podle psychomotoriky (mafián) - Martin Tomše je principiálně stíhaný typem Gazdík! Martin umučil a zastřelil po výslechu jednoho muže a pak jej vyhodil z vlaku v Moskvě (Hradil) - poté jevil chovancovský typ vzestupu (Minářová) - pracoval jako nájemný (79 procent podle očí a vyhýbavosti; Láďa Holeček)-na této úrovni (Holeček rusky) máme průsečik (Kellner rusky) s KS, kdy Tomeš řídil zpravodajství s Peťulkou Kellnerem (úvaha jasně pro Luďka Pelikána; Kellner), zatímco reakce Editka Bohnice-Tomešová byla vražedná a obranná ve vztahu k nesvéprávnému muži (pravý psychiatr Holeček, jistě i s ruským přízvukem pro kellnerovské rybičky; interpol)
 • Nemocnice Hořovice byla stokrát prověřována mými muži ve vztahu k praní špinavých peněz (Ondřej Štěpánovský), a byl to opět Janeček, kdo zde nedůvěřoval ve vztahu k této nemocnice (pravý Jarda Jágr; Martin Straka); Jarda Polák Jágr udával za Babiše v Rusku (Tomeš i Ondřej na 100 procent a jevil syndrom potřeby trestu smrti /Bohnice/, kdy hrubý idiot a postižený čurák (Ondřej, Rom) Szántó-Krajčo-Babiš udávali všichni (79 procent dohromady pravděpodobnost, jinak 100 separátně, takže Szántó pro Agrofert, viděno i Tomešem (mafiánku, běž si vyhodit něco z okna! /malý, mnohem hrubší než dnešní, který není udavač /!!/, romský udavač za Babiše v mé tramvaji; Filip/)- Xindl X byl vybrán Čaputovou, ale financován Babišem na 100% (pravý Lanzendorfer)
Erzbetrüger, ritueller Sadist, Tiersexsucht und Missbrauch von Mädels (Psychiatrie-Bohnice)
Erzbetrüger, ritueller Sadist, Tiersexsucht und Missbrauch von Mädels (Psychiatrie-Bohnice)

HEUTE NOCH (23.9.19): Muss ich sagen, dass Janecek verantwortlich war als russischer Geheimbürger für die Deckung und Planunglassung (das Planen-Lassen) der Klaus-Amnestien, da Amateuer Lavrov (russische Mafia) dickes Geld versprach seitens russischer Amateur-Börse! Janecek wollten Männer wie General Pavel und als ritueller Sadist bereitete er solches vor - dann wurde er nach Moskau zu Lavrov eingeladen und musste onanieren (tschechische Justiz)

 • persönliche Sache wird es sein, Janecek!
 • PPF in Tschechien deckte Unterdrückung der fähigeren Künstler und Redner zugunsten kommunistischer Willkür-Dominanz-Sexmissbrauch-Herrschaft (Merkel)-Hauptsitz die Hauptnobelbank in Husova-Strasse (grosse Monopolmacht von PPF)

Podstatné (policie ČR): Václavek-Faltýnek (brečí Šafaříková), i to je ČT (real Faltýnek; Frauke P.); chtěli mít vliv na volby (Babiš) - není vtip (real Václavek-Tomše); Janoušek-Babiš-ANO-Kajínek (Mašín), což věděl Bém, ale nikoliv bratři bývalí na pražském magistrátu (K.) - Miloš Zeman bojoval proti mafii? Navíc copyright patří Faltýnkovi, který by pro Babiše na té úrovni i vraždil, jakož i šéf vlastně jeho Janoušek (real Bém)-Kovanda Czech Fund jen základní machinace bankovních poplatků (Tomše, krycí jméno Rom)-je tam ohromná krycí organizace ECB bohužel (Ondřej)

 • principiálně útočí Zeman na legálního občana pudově, což ve mně značí žel Himmlerovství (real Svoboda s motýlkem)
 • ty nejsi svoboda s motýlkem (policie ČR), ty jsi svině (policie ČR)
 • každý mě znající a chránící zároveň (!!) je doživotní prestiž (Harvard) a navíc bonus ve vztahu k bydlení (Rom-Bing-Tao)
 • představ si 5 krát větší vilku Chovance a boxuj si do pytle (není ponížení, naopak; Bing-Tao)
 • bewusst Generali oder General Pavel Konnexion leider Veselovský (Arcium)-liess mein Generali-Altkonto überprüfen (Kremli)-wollte Komplizen suchen!

I DNES (23.9.19): Jaroslav Pažout je člověk, který musel žít za komunismus a s nímž mám soucit na morální úrovni, neboť je poctivý; zároveň cítím ambici jeho jít do ústavního soudu (Fischerová) (principiálně mocenská úvaha Táni od povahy věty; Ondřej-Hradil!); Vladimír Hovínko Wagner oproti tomu, dnes vysílaný těsně po Pažoutovi nesnášel Havla a je protěžen Svobodou s motýlkem (kriminologie!) - navíc jej Svoboda volil dlouho a přemýšlel (Himmler)

Willkommen in der EU (Babiš für Roma!)
Willkommen in der EU (Babiš für Roma!)

I DNES (23.9.19): Jakmile zavětří obchodní zástupce Babiš-Vojtěch money (Rom), pak vystřelí do Unie jako první a pak potřou s penízemi (dítě) oponenty, jsou to fanatici i do zbojnictví (Šafaříková) a plení domy chudých přes Vojtěch Dyk - Immobilien (Šafaříková), poté si koupí nové auto a změní zákony (Stalin); "Ty jsi Andrej District 9" (Miloš)

Regierung von Untermenschen har nur Idiot Zeman gewollt (K.)!

HEUTE NOCH (23.9.19): Die Macht von Miloš Tomeš Zeman (Tomeš-Diktion) ist idiotisch, denn schauen wir doch mal die Gesichter der Denunzianten, wie idiotisch unterernährt sie seien (wahrer Meier); wie blöde gucken sie (Kind)! Sie stinken ohne Witz, haben komische Körper (Tochter von mir) und wollten Alkohol- und Sexwahn, nicht fähig, Frau zu begatten! (wahrer S.)

Vojtěch je Dyk, ale i Bárta (Král. humor, psychiatr sám), tedy ministr zahr. ale ofic zdravot (Bárta)-řeší otázky Unie (Bárta); Starke Züge bei nur Zuzka wie bei Frau von Babis (ganeu das Gleiche); Caputova rein EU (Juncker), da gleiche der Moderator aber, wobei Kubal nicht so hoch war ...; 12:42- Nachricht von ihnen unwillkommen (keinen Einfluss ghabt); 12:40 immer noch in Relation (Polizei); Vojtěch absolut desinteressiert nicht nur wegen Alkohol zum Theman Gesundheitswesen (K.)

HEUTE NOCH (23.9.19): Auch meine Kinder werden Verschwörungstheoretiker werden wollen, denn (!!) der dummdreist-perverse, militärisch geschützte Moderator von CT24, der heute um 12:04 moderierte ("Fojta-Pavel", gefährlicher Mann!), war kaum nachzusuchen im Internetz, wobei er falschen Namen trägt, was General Pavel als Hochverrat bei deinem Sohn bezeichnen wollte (diplomatische Polizei) - dabei kam ein komisches Paar in meine Panelblöckerei, die von Pavel kommen und Zeugen alarmieren wollen seitens "Teufelssachen" (Psychiater-Bohnice) (Miloš Zeman)

Bei Andrej-Kisko-Veselovský handelte es sich um Bohnice, weil er dafür war, als General Pavel ihn kontaktierte mit Igelittasche mit dickem Geld (Zárybnická), wobei aber das nicht der Wahrheit entspricht (Meier), denn er war verstrickt in Immobilien-Geschäfte der Rotchild-Bank seitens Fussballinvestitionen von Chovanec und Moravec als Moderator! Daher schweigt er korrupt und mehr als das, er äusserte dominante homosexuelle Züge§ (seine Diktion)

Geschichte der Annalen der Zeiten (Fortsetzung): Es gab eine goldene Stadt, die zusammenfiel (nach unter mit Rauch fiel) im Bereiche von Kanada im 19. Jahrhundert, wobei ein Altfranzose von Rotchild (Mann, 30 Jahre alt) es fotografierte und daraus Mormonen gründete, obwohl vieles vernichtet war in den Annalen und einverleibt wurde in diejenigen der Heiligen-Gral-Ritterinen der Nächte, die bessere Kinder wollten, in der Nacht beteten und Fleisch frassen von den besessenen Kindern, obwohl sie flüchteten nach Frankreich (Vorfahren von Jan Keller). Sie sind Ritter des Rosekreuzes, die in Spanien das gleiche taten. Es gab rund 60 Photos vom fallenden Schiff, das Vatikan als Betrug erscheinen lässt, obwohl Frauen dieses Schiff steuerten und steuerbar machten vom Mond aus. Sie mussten hier aus Not, sie bildeten "Leute, die von Alaska Dörfer besuchten", um Geschäfte zu betreiben, und sie hassten die Kindern von uns, Erdenweibern, weil sie diese mit "Impfungen" behandelten, damit sie "kein Fleisch essen" und "neu denken werden" (Benesch). Sie litten und empfanden dubiose Gefühle der Desorientierung und flogen hinab, was da heisse in die Wolken, aber nur 4 Schiffe schossen weitaus wie sirrende Geräusche, es waren "Griechinnen der Plejaren", die beschossen waren von diesen aus ihrer Sicht Primitiven vom Fels aus (Meier). Griechinnen des Todes und der neuen Babys habe ich bereits ausführlich in den Annalen der Zeiten thematisiert. Es zerfiel erst das grosse goldene Schiff in viele Teile und versank leider im See von Ontario wie ein grosses Tier, das von kanadischen Soldaten und Indianerfrauen beobachtet war. Und sie erschracken, denn sie schuffen nicht die Kultur von Ägypten und sie schuffen erznicht die Kultur von Mesopotamien, wo grosse schwarze Männer mit "Rädern" in den Himmeln sogar standen (still schwebten, mit Deutschen). Sie tätigten Kontrollflüge! Sie kannte noch unterirdische grössere Höhlen, die lichtvoll ausgestattet waren und dort feierte man samt Musik und man sah blaue Buben, die Trommeln betätigten und bemalt waren mit gelben Streifen im Gesicht und in den Armen. Sie kannte "Hitzeaugen" der Konzentration und sie empfanden es entfaltend und sie schliefen bei wiederum den blauen Frauen bei, bei Buben hätten sie sich umbringen müssen aus freien Stücken, denn dies verstiess gegen die Rechte der alten Frauen (Griechinnen). Sie, die gleichen, flogen nach oben und sie fielen ungern zurück und erfüllten ungerne Aufräumenarbeiten, wobei sie fluchten, denn sie verloren im Spiel in der blaufarbenen Stadt im Orbit. Sie liebten Künste, jedoch verloren sie das Hirngewicht seitens der Orbitarbeiten und warden schmaler und ihre Finger warden länger auch bei den Füssen (Füssli). Sie bildeten schriftliche altpersisische Grundlagen nicht (!!), denn Schweizerdeutsch entspringt dem Griechischen in etwelchen (wie Niederländische) grossen Formen. Also entstand das Griechische als Rekonstruktion nach der Flut aus dem Altminoischen! Das Altpersische aber war das Ausserirdische und das unter der Erde Behütete, wobei fliessend geschrieben ward ohne Vokale, wobei gesungen eher nicht ausgesprochen ward vom Ursprung des Ethiopischen her! Und es zerfiel also - zurück von mir schauend - das goldene Schiff, das als Rekonstruktion wie Zigarre ausfiel und nicht mehr wie Kugel, denn diese Form versagte ja! Man formte neu aus religiösen Gründen! Die Zigarre starrte in der Luft und platzte (schoss von dannen, wobei die Sprache von Blaububen kam). Es erstarrte das Lebendige im Busch und es wollte auch nach oben (Kissin). Es wurde primitive Rakettenantriebe, aber dann noch was mehr dazu (Meier). Sie tauchten in die Meere (Quetzal), sie sahen Fische als Sauriervögel, aber eben in den Meeren! Sie schützten sich vor dem Meteor als kriechende Saurier und sie fanden Resonanzbasis in mildem Wasser (heissem oberflächlichem Wasser). Dann tauchten sie tiefer wie die Medusen auf Europa, aber! Die starben aus, der Versuch der Natur misslang äusserst schnell - nach nur 3000 Jahren! Aber sie leben bakteriell unter dem Grund der Wasser! Es gab aber dazu noch grosse Männer der Geschichte, die als Weisse Riesen galten und die schon Zigarre hatten in den Lippen und homosexuell waren. Sie trugen Kultur (eher blöde, ausserirdisch primäre) der Osterinselriesen, sie waren es, die Helden der Geschichte (Enoch). Sie waren gefährlich, sie fanden vor, die abgeflachten Berge auch in Alaska, nicht nur in Nazca! Sie tauchten mit Furcht auf Order, ungern! Sie züchteten bösartige Seegrundfische aus eigener Frauengenetik (Auge, teils aber auch Arschloch), und sie sagten, sie erfüllten die Kriterien der Macht und sangen kollektiv mit Kindern, die geboren waren mit weissen Haaren und mit schwarzem Gesicht. Dann aber bleiben sie nur teils schwarz, denn sie waren Lebensformen der Natur. Sie verwarfen Saiteninstrumente (Genesis). Sie sangen und kannten Trombone, sie strickten aus Metall kosmische Schiffe, was heimliche Sache war der Generale (Trump, Obama). Sie beneideten die Mädel seitens der Augen, sie wollten schon bald hygienisch die Vagina sehen die Ärzte! Sie stellten fest, dass geboren werden wird mit Freude der Lust. Sie gebaren unter Aufsatz (Mühe) und es fielen oft Steine statt Kinder aus der Gebärmutter, die wie bei Amenothep (Achneton) breit gefächert war von Sternen aus (Syrius-Eroberungsgeschichte). Sie waren rein ausserirdisch in den Zeugungsakten und bewegten (blitzerten) schnell mit Augenlidern wie die Ader, obwohl diese auch ausserirdisch waren, aber von ihm aus, den ich nannte, aber nicht als Nazkaergründer, aber er tauchte in Tiwanako-See und ward grösser als Anpassung! Es warden Adler nach den Riesen, die ausstarben, teils aber zurückfielen (niederfielen) vom Fastorbit, denn einige überlebten Kämpfe, die ausbrachen seitens der chinesischen Mobino-Stadt! Sie hatten versteckte Schiffe, schossen nach oben, aber fielen zurück, denn sie warteten nicht lange genug im Versteck (es gab Gaswolken hoch oben, die sie vernachlässigend missachteten aus ausgebrochener Schockdummheit). Sie waren aber weise, aber sie mussten zurück und sie wollten nicht da leben mehr!

HEUTE NOCH (22.9.19): Und sie erschracken die Leute von Milusek (Mlok) nur Zeman seitens bösartigeren angreifenden Mannes, da ich passiv blieb, und tatsächlich stand dann ein Arzt von Bohince vor meinem Panelhaus, um sich höchstpersönlich zu überzeugen über meine Gesundheit, denn der Prager Pecina-Mann sah einen nackten Gitarrespieler unerlaubterweise wieder das Recht in der Wohnung (aus Nachbargebäude, wo er wider das Recht einbrach) wollte Komplizen eruieren!

 • Psychiater Genf, staatliche Division der regionalen Polizei Pilsen (Genf)-Ondřej Štěpánovský
 • Von Genf wurde schon geschweigen und wurde geschwiegen (kein Mann würde es bestätigen wollen!) - internationale Beobachter meines Falles (Genf)

Amerikaner befreiten uns ausserlich, Tschechien befreit sie innerlich; demzufolge seien wir ebengleich, es kann nicht das erste ohne das zweite geben, wenn man vom Kosmos spricht im Herzen und im Nationellen (wahrer Kissinger) - und Trump muss in sich gehen, denn er toleriert genauso wenig die Freiheit wie auch nicht Putin (Prochazkova)

Wir sind immer wieder gekommen und sahen (Trump aber kam vom Kosmos; weisse Riesen, die Malone befreiten durch Zeitreisende, siehe Annalen der Zeiten)

HEUTE NOCH (20.9.19): Und wahrlich, ein Russe als Staatsmann fickt unvorbereitete Mädel durch Lüge und Idiotie, um sie anzutrainieren für rund 67 Jahre Orgien, wobei oft Selbstmord oder Mord stattfindet seitens der Vergewaltigten, weil sie keinen Lebensinhalt finden (wahrer Holecek). Nur durchschnittlich 30 Jahre dient das Mädel einem Machtmann, um dann wieder jüngeres zu nehmen nach Belieben (Putin)

HEUTE NOCH (20.9.19): Ich habe sehr viel gegeben, aber leider muss ich sagen, dass die korrupten staatlichen Verschwörer jegliche Schaffungskraft eliminieren wollen, weil sie auch leider sexuell ausgeartet seien und sich nicht im Griff zu halten vermögen! Sie wollen Unschuldige, besonders junge talentierte Mädchen, verführen und sie antrainieren an illegale Arten und Weisen der pädophil-entarteten Kunst, denn sie drillen sie bereits vor dem volljährigen Alter so, dass sie sexuell vorzeitig nachgeben und sich dann an allen Männern rächen (Russe)
HEUTE NOCH (20.9.19): Es gibt von Natur aus Schwere des Lebens normal zu spüren wegen der planetarisch-bedingten Evolution, wobei die Erde auf den Weg gebracht wurde vom Kosmos und erstigen ausserirdischen Rassen, die direkt geistig meine Vorfahren waren (Khatia, Olga)

Vítej ve státě Miloše Zemana (Willkommen im Staat von Zeman Milos), má až moc rád sekretářku firmy mého otce  (pravý Láďa Holeček)

HEUTE NOCH (20.9.19): Also sind die Machenschaften der EU ganz klar von mir ausgelegt; es sind konkrete Idioten, die nicht tschechische Staatlichkeit einmal ernst nehmen, die führen illegale Aktionen gegen normale Bürger durch (!!), wenn sie den Betrug auch nur wittern, denn Schweizer seien diesbezüglich beinahe schmarozenhafte Paranormale-Witternde aufgrund der Augen nur. Sie hassen kreative Kräfte, seien miteinbezogen in Betrug einer Sekräterin, denn schweizerisches korrupt-schmutziges Geld betrog Zbynek Mlynar, der diese Datensammlerin-Sekträterin steuerte und instruierte (Ondrej) Ziel war, mich auszuschalten als paranormal-idiotischen Schizophrenen fur die tschechische Legislative, wie Beneda Daten sammelte über meine Bewegungsorte, also fragte er nach direkt, wo ich wohne usw. Weiter interessierte er sich - ohne innerlich mir gegenüber zu begründen - für meine Studentinnen, also wollte er Raum schaffen für weitere Denunzianten, die teils auch mein Mail ansprachen, aber ich lehnte den bestimmten Denunzianten ab! Es handelte sich um staatliche Polizei, ganz einfach, diese Art Denunzianten; dann aber gab es EU-gesteuerte und abgemachte Blockiernungen meines Namens als Deutschlehrer, denn es widerlegt "meine Erkrankung" von Wahlburg-Nurschweizer-Rheinau falsch und in abgesprochenen Gründen fabriziert bewusst von einer jungen Assistentin aufgrund der Vorlage. Rheinau dient also der EU-Diktatur, wobei der Betrug nun klar sei, wobei auch witternde Kräfte hinter Havlan stehen, der neidischer Kommunist sei in der Firma Jump - er hatte die Aufgabe, Notebook von uns zu stehlen, wobei er heute wieder da ist mit Abhörsoftware (KGB). Russland will auch nicht mit USA verbunden werden, also werden sie mit USA von mir bewusst lebenslang verbunden, denn es seien auch EZB-gesteuerte Mörder, die ihr Tun wahrlich übertreiben! Sie fürchten Mut und beneiden sich seitens des Gesichtes, weil ihr Gesicht neidisch-blöde sei! (wahrer Schweizer)
HEUTE NOCH (20.9.19): Havlan hat selbst die Software installiert, denn er wollte endlich als harter wie erfinderischer Kommunist (schwaches Wort), meinen kreativen Geist blockieren, weil er blöden Chef will wie meinen Vater (also idiotische Vision). Beneda aber gab ihm Geld in Igelittasche (wahrer Juncker) Slancova kann ruhig nun übersezten, was ich auf deutsch sage für staatliche Polizei. (wahrer Fleischer)

 • https://ulozto.cz/tam/_RLSErRAxNJJi (sehr Wichtiges zum Thema KGB-gesteuerte militärische psychiatrische Polizei von Pecina; sie fotografierten bereits Adresse meines vaters)
 • Vor Albert wurde militärisch geplant von der Staatspolizei (Pavel) - Pilsen-Slovany-Czech
 • CT sehr wichtig für babiš! (benesh)
 • Gegenrichtungen von Sirenen-Autos 0 Prozent W. zivil betrachtet (real psychiatrist). Wollen militärisch im Panelblock verstärken (militärische Praktik; Faltynek) Faltynek unzurechnungsfähig, auch Lukoil money von ihm aber (wahrer babis, 8 Jahre alt)
 • Wenn Zweifel bestehen, dass kein Psychiater von mir genannt wird, dann muss man normal vorgehen (wahre Bieri), also zivil, nie militärisch, denn man geht von der Dummheit der Prager Justiz aus! Dabei planten sie Bohnice, wenn möglich! (tödlich-militärische Aktion wird von mir nie verziehen; Lucie, 33 Jahre; das Wort NIE kann man sich notieren /Ondrej/; ich finde jeden Blödkopf auch innerhalb vom Jenseits!)
 • Es bleibt keiner von euch in der Freiheit (Ondrej); ihr wisst um 67 Prozent und mehr (viel mehr) weniger, also blöde schmarozenhafte Erzkommunisten von Amnestien! Mynar das gleiche! Mynar ist Todesstrafe (Masin)! Mynar war in der Schweiz seitens meines Falles und stellte Loyalität vom Schweizer Gefängnis fest wegen Korruption! Trug Daten nach Prag, übergab Fleshdisc! Willkommen in Pilsen Mynar! Ich persönlich sehe nur einmal staatlich-militärisches Kommando in meiner Nähe! (KGB)
 • "Mir gehöre Khatia" (KGB-Mörderin) "Ich wollte dich loswerden vor dem Hotel Premier" (Pecina) "Ich hatte Angst im Hotel Premier, musste geheimdienstlich gecovert werden" (Mynar); Mynar aber ist Klaus Vaclav! (Fischerova) Ich besuche Hotels, wo Mord stattfand, denn dann sei ich sicher (Pecina-EU-D.) "Ich blockieren jeden von wahren Künstlern von Natur aus" (Vaclav Klaus)

TODAY´S (19.9.19): Unfortunately, Havel would have solved with 69 procent the comunists situation after being - really! - jailed from them. Therefore, he was not a real man (Willis)

Zbyněk Mlynář je PPF vrah bez vtipu (pravý Holeček) - je si jistý sám Bůh na 100 % (pravý psychiatr) - opakuji, není to vtip (má žena)!! A byl to i Benefitář-Beneda (od Pavla Zemana) (řekněme Masarykovské i historické bludy od Zemana, kdy KGB potvrdila) (dále nenávidí sebevědomí do morku kostí, státní fízli!) (nové typy tramvají se 7 kamerami plus koordinace, druhá jede rychle za první vědomě od Ang. náb. po svolení "Tomše", šéf státních, kryje amnestie, tam je ohromný blok)

I DNES (17.9.19): Ewa Farna je na úrovni Schäubleho umění a chce být slavná jako Gott i Bílá, uvnitř jen Romka a patrně nacistický genom, projevuje strhané rysy starých čarodějek, kteří nenávidí muže a navíc chtějí starusky-církevně tyto muže kastrovat a neberou je vážně; její oči svědčí o pedofilii na úrovni Hatalové, které má rod Halíkův (lezba z IV-nakladatelství a komunistka na úrovni Pavla Zemana, takže i tají jako Klimešová v Remaxu orgie a alkoholismus na úrovni staroruské církve); Ewa Farna dále tají německé finance na úrovni Rytmuse na Slovensku, přímo ví, že jsou určeny jí samé, aby mohla cokoliv, takže je zlatou mládeží polského boxu, resp. finanční skupiny, která kryje profit a obchod s orgány v Polsku ve vztahu k polskému boxu. Ewička Farná (pravá Bílá a pravý Koller) tedy útočí proti lidskosti a tají nehumánní nacistický genom (Ondřej Štěpánovský)

I DNES (17.9.19): Dále Ewička k smrti nesnáší mužskou kritiku a nesnáší zdrobněliny a navíc má sebevražedný rys až na 45 procent, takže simulantka vědomě, kdy spoléhá na mafii kolem její rodiny, neboť její rodina tají půl miliardy korun, nikoliv ale euro; chtěli ještě výše, ale nebylo to zatím (!!) možné, neboť tehdy nebylo Slovensko plně v moci Čaputové (pravý Klus)

HEUTE NOCH (17.9.19): Putin-Diego-Schwarzmann und Judengeneral von Frankreich (Q.) hasst eben gerade auch noch, dass du legal vorgehst und bsp. nicht deinen Vater verblödest mit Propaganda oder ihn unter Drogen setzst oder ihn bestialisch folterst und verhörst, denn dann könnte er vom KGB aus bei uns in Prag tschechische Justiz überzeugen (Staatsanwalt und Pedant Pavel Zeman, also Rusnok-Komplize und Mörderzeuge seitens Zeman-Erpressung von einem guten polnischen Polizisten)

Bestialische Züge,Nazist und Homosexueller ohne Witz!
Bestialische Züge,Nazist und Homosexueller ohne Witz!

HEUTE NOCH (17.9.19): Wenn es wirklich darauf ankommen sollte, die dunkle Ordnung und Macht von Nicht-Kreml militärisch zu brechen, dann seien deutsche Panzerwagen die beste Lösung an der Grenze von Russland (Ukraine);https://uloz.to/file/B6dKqcnXkSvt/krym-zuruckzugewinnen-sei-notig-buddha-m4a

 • und wenn deutsche Panzer-Wagen an die Grenze mit Russland rollen, dann sitze ich persönlich in dem Panzer (Krym-Soldat)
 • Abschreckung-Strategie, denn ich bin persönlich konnexioniert mit Deutschland (Ondrej)

I DNES (17.9.19): OSN chápeme jako americkou kancelář vedoucí desinformační kampaně proti Rusku, což je v tomto okamžiku nutné (Zeman)

I DNES (17.9.19): Myslím, že bude USA jasné, že nesmíme být zapojení do válečných a desinformačních aktivit NASA-NATO (Fischerová) jako Severoatlantického paktu, kdy EU je korupční, takže Lisabosská smlouva ani nezačala platit (mezinárodní ženevské právo). (Hradil)

 • české zpravodajské služby zjistili nesrovnalosti a korupčnost hlavní postavy EU a sice Junckera, čímž se plně zpochybnil kontrolní mechanismus EU ve vztahu k demokracii, což bylo, je a vždy zůstane proti a v rozporu s českou tradicí (pravý Bezděk)

I DNES (17.9.19): Pokud mám hodnotit Lenny od Lenky Filipové jako dceru, pak jde mou cestou, neboť se chce silně odlišit od matky; Lenku Filipovou jsem obdivoval od poslání francouzského (určitě se tam zamilovala), když hrála Alahambru na klasickou kytaru, měl jsem i její klasické CD.

HEUTE NOCH (17.9.19): Grosser Zug von Vladimir, der selbstredend zurecht gebilligt wird (wahre Brand) von einigen nur Chinesern, um USA zurückzuweisen (also sagten die Chineser: Tätige Deinen Siegeszug!), sei als lächerlich zu bezeichnen, denn wahrlich besteht nur Basis-Erdenmensch-Intelligenz dahinter, also primitive eroberische napoleanische Sucht als Ich-Blase (MI6) Aufgeblasen wie Blase (für Kinder). Nur eben Nadal-Tischtennis- bzw. Ping-Pong-Spieler-Kopf-Mentalität, also Putin-Blase, die auszulachen sei (R.-T.) Teils besteht leider die Tendenz, gerade Journalisten zu toten, die solche Sachen austragen als Infos, weshalb MI6 gehasst wird! (Fischerova)

HEUTE NOCH (17.9.19): Erdogan Todeseingeschüchtert durch KGB-Falschnachrichten! Also Putin vorher siegend (Koreaner) watch?v=b6-jCUbbQMc; Geheim-Quasitraining (Nadal), um Agenten selbst zu erkennen (Lawrov-Kindel)

Bush der Ältere verwickelt als Deckung in Syrien prinzipiell für Putino-Putin-Kindle!

Hasst Freie Medien in Frankreich, wobei er nur Reich möchte!

Physiognomisch brutale Veranlagung (hasst Intelligenz ohne Witz), stell es dir (leider muss ich sagen; wahrer Meier) so vor: Du hast normale Haut, er will nicht, dass du normale Haut hast (wirklich will er bei dir verunstaltete Haut; ist bei ihm kein Witz; Mordlust bei Vlad!)

Julius war er schon! watch?v=B0W0SYY5Fic; will abraten von Paranormalen und zeugt von Korruption von ihm, Lucas!

Prinzipiell bewundert er Box-Sadismus als Lust (also Sadist; deutsche Geheimdienste)

Zwar mystifizierte ich Julius als Bestie (siehe mein Link), aber ich erkenne wirklich J. C.-Genetik, ich log nicht!

KGB kann "schlafende Viren" ettablieren in deinen PC; dann bekommst Du Horror unterschwelliger Form durch "geheime Verlinkungen böser Seiten" (Ondrej), wobei Computer unsichbar gemacht wird.

HEUTE NOCH (17.9.19): Für Putin Jordanien wichtig als seine Idee! (eher Desinformation im Sinne Bombenattacken, die MI6 zugewschrieben werden bei Saudi, denn er will Geschäfte mit Saudi-Brazilianer!)


HEUTE NOCH (17.9.19): Es wurde längerfristig geplant, Krym zu annektieren seitens der Fortschritte von Schäuble und anderen Politikern der Union, die Block schuffen (erdenmenschliche Basis der Entfaltung) gegenüber von Polen-Russland (mein Sohn). Sie hielten Loyalität der deutschen Jugend sicher (Frau von Benesch), um nicht annektiert zu werden (MI6-Tipp) Also seien wir postsowietisch, also wollte MI6 nicht wirklich hier arbeiten, zurecht! (erdenmenschliche Basis der Entfaltung). Nun verlor Vlad hier den Einfluss und sei zu verachten als provokative Möchtegerne-Intelligenz in den tschechischen Staatsmedien!

HEUTE NOCH (17.9.19): Und der Nazigeneral Putin dachte, längerfristig Intelligenz auszuschalten im Sinne der Annektierung von Polen, aber seine Strategie war geplant und in Gang gesetzt von Kreml selbst (Buddha) Amateure der Macht eben, wie oft von mir gesagt! Es waren rund 56 Frauen und Männer in der Ukraine, die pro KGB arbeiteten und Daten seitens der Bürgerschaft austrugen für die Geheimzentrale von KGB (unterirdische) Dan naber überfluteten sie die Ukraine mit falschen Nachrichten, um auf die Korruption von der Ukraine aufmerksam zu machen und das Bild von der Ukraine zu schwächen. Dann liessen sie Politiker mit Gift und Verhör (Hirnwäsche) foltern, bis sie "neu aussahen" (unsichtbare Folter von Klicko). Dann kamen erste militärische Panzer in die Ukraine (squere-sitation), es waren LKW, aber als Panzer ausgestattet! Dann beherrschten sie Medien (B-Medien mit Benes), um zu sagen: Schuldig sei die Union, wobei Meier genau das Gleiche sagte und die Brand sei mit Psychopharma dann zu behandeln, wenn sie einen einzigen Gedanken in diese proputinische Richtung spenden wird! Danach manifestierten sich die Aktivitäte der Geheimarmee von Russland, die zudem berühmt werden wollte (ohne Witz; MI6) Dan naber überfiel man die Hauptgebäuden in squere und tötete die dortigen Geheimdienste! Dann besetzte man militärisch Krym und trug Informationen aus seitens der Babys (ohne Witz).

HEUTE NOCH (16.9.19): Was ich zu sagen habe für die Schweizer zum Thema Nadal? Wie kann man vorbeugen, bösen Doping meiden? Bei Nadal gibt es allerdings (Steinmeier) "Neurose", die er cavern will durch sich wiederholende Ticks! Solche seien bei ihm nicht angeboren oder aber nicht einmal antrainiert (Krym soldier). Weiter schwitzt er, wovon er weiss, dass dies Problem sei (physiognomisch), gesunder Tennisspieler löst nicht solche Probleme (Vladimir, Vlad). Weiter hat er starke Ambivalenz in der linken Hand (nerventicks, auf der Basis, zumindest, schwach, also schreibe ich nur kleingeschrieben, nervliche Zuckung). Weiter besser nicht!

HEUTE NOCH (13.9.19): For long times, Putin did wantin´ to get allias to educate Russia, bcs. he was naci (child)

https://uloz.to/file/CNdl4p8pMnEq/england-let-us-create-black-russia-for-hahn-and-her-body-7z; HEUTE NOCH: Und Putin sagt nun nicht zu töten, und nach zwei Wochen schlägt er wieder zu (Brand); also daher nicht anderes schöneres (Chopin) als Immobilien von Russland nicht engländisch (nicht englisch!!) ernst zu nehmen wie Gazprom und Lukoil! Und sie werden wollen suchen (Russe) die CIA-Männer, die für die Musikaktion in meiner Nähe verantwortlich waren, denn diese Aktion zeugt von grosser Kunst (Obama)

I DNES (16.9.19): "Nebojme se těch, kteří nám zakazují svobodný život" (Václav Klaus; romská idea věty!) Dále já říkám: Rom je národnost, nikoli barva pleti (Okamura). Má Okamura pravdu? To je složitá otázka, totéž židovstí (Václav Klaus) Jinak, moje dnešní práce (6, ba 7 mistrovských beethovenovských etud plus jedna včerejší romantická chopinská) svědčí o tom, že jsem pro černé Rusko, pokud debilní hlavou tamního státu-nestátu (spíše pevnost) jest rasista a evidentně nacista se světovládnou ambicí (Rom)

Putinonegrum (dítě)!

HEUTE NOCH (15.9.19): KGB sagte "panisch verbreiten", also wird es panisch verbreitet (Kristus): https://ulozto.cz/tam/_L3Jvsn19ZkIq

TODEY´S: Do you want to be telepath? Welcome in Kreml! (CIA)

HEUTE NOCH (15.9.19; Tschechodeutsch; Club of Rome of Putin!): Leider, die Macht von Putin sei zu verstehen in Relation zu Hass und hündisch-idiotischer Unterdrückung der freien Medien, hauptsächlich auf CT1. Seit Havel´s Tod, weil dann strategisch wohl erst eben zugeschlagen wurde (Ondrej). Dann beherrscht er Reflex und monitoriert sämtliche Inhalte in Mafra (Ondrej). Er stellte sicher, dass die Botschaft-Aktion unerkannt bleibt (Ondrej) Er korrumpierte Pecino-Béma-Ze.-Teličku-Rusnoka-Opětpecinu-Klause, kdy Mrázek jen čistil peníze od Klause kvůli Jaklovi; zbohatl ale na tom i moderátor Motejl (Arcium). Putin drží v šachu českou burzu kvůli církevním restitucím (které jsou jen údajně proti němu), neboť to umožní obchod a nerušenou šmelinu (drogový obchod na Vietnamcích) do 45 let (KGB). Chtěli zastřelit Rusnoka, což ale byl žel on, Lux, tedy nikoli Rusnok (strategie KGB, matou pojmy ve vlastních záznamech a navíc je prověřují a přepisují). Letecká nehoda ultralight byl KGB, dvě ženy, přímo Rusky. Pád ekonomiky v ČNB není vliv Rusnokovy kliky, vůbec nekontroluje tento měnový podvod (tajná valná hromada kolem J.. tedy Junckera v EU) Na té úrovni matou mládež Steinmeierem v DE a Klausem podnes v ČT i na youtube, protože Klaus má maminkovský strach (Mašín) a potřebuje utajit korupce, takže musí do médií (není bohužel vtip). US vliv zastřelil až Mrázka (Mašín) Pak se ale situace zlepšila! (pravý Bucher) V principu KGB obkličuje mé bydliště (Lenon) kvůli spreji do očí a pak panice a vypěnění (CIA)

HEUTE NOCH (14.9.19): Ich sage, es gab leider Ängste seitens nur District 9-FIGU-Ausserirdische auch in MI6, und dies war auszulachen (Blaire) Die Illuminaten seien Kommunisten und diejenigen, die Verantwortliche suchten, nachdem Drittes Reich gefallen sei - sie mobilisierten Kräfte und schalteten im Rahmen der medialen auch Kriegsführung (KGB) Opponenten aus, wobei in den USA böse und erzböse proobamische Hetzreden waren seitens Rassismus, also Zigeuner und Idiot und effektiv auch Dummkopf (CIA). Es wurde Leute diffamiert wie im Film von nur Schauspieler (Schäuble) Sutherland, der zu unterrichten sei in England als guter eigenlich (Meier). Die Schauspielerin (wahre Pauke) als Frau vom schwarzen Präsident ist zu vergleichen mit der Frau von Clinton, der nur als Callboy in mir vegetiert (kein Mann). Er wurde geholfen sozusagen bis nach oben, wobei vieles Geheimdienste für ihn taten, da er auch vorher Callboy war (wahre Brand). Seine Hoden seien heute von Kannibalen zu fressen (Araber)

I DNES (13.9.19): Vyvlastněné Řecko teprve tlačí i na ČNB kvůli švýcarským rodinným koncernům, které tají proruskou lobbyistickou strukturu politiky (Mao) Nevím, jestli je nahráno, že okvětí ženy tají genetickou "zábavu pradědka" (Toníček), takže potřebuje okvětí sterilizovat (různé způsoby terapie poškozené káně, až 100 let poté tkáně; pravá Nováčková). Ministr zdravotnictví (nikoli zdravovědy proč?) tají porno cd (Mašín), je to masivní lhář a je pro vyvlastnění Česka, ale i Ruska, pokud rozhodne Londýn. Je to tomešovský obchodní lhář a zástupce i za tupec! (dětsky) Zas tupec (Dušek) Iluminátství se váže i na Bilberger (dětsky), jinak Bilderbert (Estulin): "Nejvěší" nacistické nebezpečí pro Švédsko (pravý nacista).Závěrem, akce naci-KGB (Mašín) jsou primitivně stupidní a tají nezájem (záhadný) ducha! (Putin) Eben (Meier) Amateure der Macht! (primitive Hurer) (child)

Aby z "Rochchild" nebyl Blackchild! (Mao)

TODEY´S (12.9.19): (download and say with me: they are amateurs and globalists without one shadow of sence!) https://uloz.to/file/WNwvKVmrFNXT/suite-de-harmonieux-de-paradis-composition-de-crucifix-7z

HEUTE NOCH (13.9.19): Der prinzipielle Weg des "hohen Wissens" der Plejaren für uns, Erdenweiber und -weibermänner nach Weibern (Pauke) heisst "kaum Erreichbares", da es nicht hierher belangte! Kann also nie angepasst werden (strikte verboten). Es sei fremdartiges (extrem falsches) Wissen, das sich da einzudringen (einzunisten) versuchte als "extrem mordlustige Rache" für die Wissenden! Scheinbar wurden Welten anderswo eliminiert (wahrer Q.)

HEUTE NOCH (13.9.19): Die stark auf Dominanz (ausserirdische Geistformen) ausgerichtete Köpflein erstreben primäre Disharmonie beim Kind, um es "energetisch stark zu beherrschen", denn das Kind wird auch noch inquisitorisch behandelt und immer angetastet, wobei leider noch (Frauke) Loyalität erstrebt wird durch Prügel und Antrainieren (Kulinsky); also grosses Barbarentum solcherlei Köpflein (Schäuble)

HEUTE NOCH (13.9.19): Wenn es darum geht, Durchschnitt zu äussern, der zu erstreben wäre (wahrer Mephisto Meier) bei einem Stand des Erleuchteten, dann bestehen 2 Stunden Basisschlaf in einem von mir nicht geäusserten Zeitrahmen (Stepanovsky) Hypnosezustand sei Zustand der normalen Hirntätigkeit (Enjana), die erst kreativ tickt (Stepanovsky). Schutz wird erreicht durch Blockkräfte vom Hypothalamus, der kosmisch bedingt wird (Augina)

HEUTE NOCH (13.9.19): Enjana kann Dein Monitor abphotographieren, was die Energie vom Monitor teils steigert wie bei einem normalen Photo; die Frage nach wie heisst in irgendwelchen Fällen Unterbewusstseinsmässige, also hyperneuronale Kräfte, die einfach sie im Monitor-Computer haben, der zudem Tarnunsmanöver beinhaltet (Q.) Teils besteht heimlicherweise nicht mehr Teilsspeicherung als Verstärkung der Genetik, um zu vergessen (Cosby)

HEUTE NOCH (13.9.19): Es sei Bearbeitung von Plejaren zu erkennen dann, wenn das Opfer (!!) das Gefühl bekommt, versagt zu haben! Dieses Gefühl sei Bearbeitungsgefühl, wobei dann umprogrammiert wird und sich das Verhalten "divně" (erzdubios) ändert, indem neu zu denken begonnen wird (statt wunderhübsche Musik hören plötzlich mit dem Handy spielen ohne Grund, wobei die Musik plötzlich gehasst wird, was auch als Disharmonie der Denkzentren zu bekennen /zu begründen/ sei, die gesteuert wird, als ob dies der Erdenmensch wäre (wahrer Q.)

HEUTE NOCH (13.9.19): Dominante Ptaah-Mutter (Mutter bearbeitet von Meier) kann teils linkes Ohr durchbohren, sodass Order hindurch kommen (Putin), was auf verstärkte Genetik bei Meier zurückführt! Das Ohr nämlich kann als Schutzschirm (Cech) benutzt werden seitens Abblocken der unterb. Befehle. Bei Irena war der Befehl: Öffne Dich dem Vater (also ausserirdische Geistform), wobei sie nach links von mir ging, was ihr half, sich mir gegenüber zu entäussern! (System des Hasens)

HEUTE NOCH (13.9.19): Stark anders (nicht gleich idiotisch bei uns, Klügeren; Benesch) denkeder Vater ruft Abstumpfung hervor, weil das Kind "von einer anderen-neuen Welt" kam und harmonischer ticken kann (Elijah) Es wird bei mir der rechte obere Lappen durch Mutter erst blockiert (vergewaltigt stark im Prinzip), wobei Vater die hoden erreicht im eigenen Kopf (hyperneuronale Kraft; Shouble)

HEUTE NOCH (13.9.19): Für US und Polen: Bei Anwesenheit eines stark "anders und blöd" Denkenden (Unterbewusstsein) entäussert sich vorzeitig "Schalflappen" idiotischerweise, denn es soll "Schlapzentrum" heissen, entäussern bedeutet bei mir "wird akklimmatisiert", also angepasst durch Überlagerung der dominanten Triebzentrum im Hypothalamus aber§ Dadurch wird dein Kind schlafen, böse wilde schreien, pinkeln kaum in Anwesenheit auch der eigenen mutter, denn solche saugt die Hoden des Kindes aus, was das Kind zulässt wegen Liebe erst noch! (Frauke)

HEUTE NOCH (13.9.19): Schwere Probleme verursacht triebmässige, antastungsunwürdige (Ptaah) Vergewaltigung, da Kind alles vernachlässigt im Hirn und konnexioniert sich nur mit dem extrem vorschnellen (Brand) Trieb, der zudem gesteigert war durch Schweinesgenom (Q.) Rericha von MB-Tech wurde stark vergewaltigt im Munde bei eigener Frau aber, die evolutionsmässig älter sei und ihn nicht ernst nimmt wie meine Schwester (und "Irglovky") und Monika S. auch nicht und eben auch nicht (Ondrej) Vojtkova und andere wie Sutkova ihre männer nicht ernst nehmen und sie mit kleinem m schreiben wie Cvancarova (Hund von Frauke)

HEUTE NOCH (13.9.19): Weiter Wichtiges von mir aus: Wenn Du Wahnsinnige hast (Deutsche), die Zellophan auf dem Kopf haben seitens der US-Filme (Tru.), dann seien sie eher nur infantil bis zum Jahr des Alters 45! Also vergewaltigt mit Freud bis zum Satz der Prozente 45! Sie wollten Mutter nach ihrem Absterben auch noch weiter und waren verschwiegen (Schweizerin). Noch niemand von Erdenmenschen wollten wirklich gegen Ausserirdische Zellophan auf dem Po auch noch! Aber Du probierst dich - nie wahr? - eher unprofesionell abzuschirmen im Kopf, aber du wissest noch folgendes: Du musst mit der "materie" (Hut einfach) resonieren von dir aus, sonst erlebst du nur Wärme! Prinzip aber sei: Anti- und Realmaterie im Kontakt deines Bewusstseins! Erleichtert also kannst du werden erst nach "Erleuchtung", also "tiefere Stadien der Erkennung des Kernes des Ich-Wesens" (sehr hohes Schatzwissen für US)

HEUTE NOCH (13.9.19): Weiter für KGB (Buddha; wichtiges): Hunde seien gutes Warnsignal einer Entführung, da sie "Neues" spüren und andere Hunde informieren im sogar wo? Jawohl, Bundeswehr, im? Telephatische Befähigung der Hunde also! Es sei sonst nicht vieles nämlich eben erklärbar (wahre Beyeler). Gruppenkoitus, Gruppenorder, Gruppenbellen ...KGB aber bei mir stellte fest (schockiert war doch der Idiot!), dass Hunde nie bellten! Gegenteilig, empfanden mich als Freund! (Putin)

HEUTE NOCH (13.9.19): Also für KGB sich Unterbewusstsein im Gesichtsausdruck (Umriss) ausdrücken soll, um zu warnen, dass gelitten wird (Leidensdruck durch hormonelle Unausgeglichenheit bei Irena). Gleichzeitig konnexioniert sich ihr Unterkopf (-bewusstsein) mit Kellner bzw. Simulation von Kellner als Tarnung (Semjase) Daher belügt dich Irena beim Verhör (kanjee), wenn sie bsp. Kriminell wird zukünftig oder verbrecherisch war, wie in einem mir bekannten Fall (Onanie beim Antasten des Gliedes im Alter von schon 2, also berechnend wie Alena, die im Jahre von 5 noch viel schlimmeres tat bei der Cousine M. zumindest). Entführt also bedeutet für Dich, KGB, dass man Dich irref.

HEUTE NOCH (13.9.19): Es wird (für KGB) ein Plejare sein in der Vergangenheit, der betraut war mit "ältesten Kulturen", nicht mehr "älteren', und derjenige sagte, dass die ursprüngliche Musik bei "Entstehung der Welten in Billy for Kids" (yuk) falsch war, weil bei mir "Wellen" monitoriert waren - also wurde neue Musikart (monotonische) geprägt bei Billy for Kids, die ich hasste. (Also bewusst ging es um Unterdrückung der Erlebnisformen, es war höherer Kommandent wir Ptaah) Aber (nie zu und nie-nie zu unterschätzen): Er würde auch nicht bei Verhör zugeben (Kanjee)

HEUTE NOCH (13.9.19): Statt sozial zu ticken, wird ausgeschwiegen, statt Besuch zu haben, um zu sagen: Sorry! Nein, es wird kindisch umerzogen, ausgeschwiegen, ahuman getickt, beraten, was gruppenweise getan werden sollte§

HEUTE NOCH (13.9.19): Ist klar zu erkennen aber böser Geheimbund der FIGU, denn schwerst-mentall-idiotische (Schwaches Wort), werden nicht umerzogen! Sie werden gegenteilig gefördert als Geheimrat "der Plejaren", um "mich zu überzeugen" und "auszuschweigen", also Geheimsektenpakt dessen, dass keine menschliche Entschuldigung jemals kommen darf (ahumanische Geheimbündlerei ohne Tradition auf dieser Welt) Also Einmischungen als Versuch, neu zu ticken aufgrund "neuer Regeln", die bislang NIE auf der Erde waren (K.) Schizophrener Meier oder Halluzinationen der Bewusstseinsformen derer, die in der Sekte wursteln (Issa) Ist klar zu erkennen, dass anders getickt wird durch Gruppenblock, Gruppenausschweigen, Gruppenamoralstrategie (Schäuble)

HEUTE NOCH (13.9.19): Und sie, die dummen Schweizer werden behaupten, dass ich Drogen konsumieren, aber warum? Sie hassen andere Völker (Judenhasser aber!) nämlich, denn sie kamen von Hitler-US-Geheimbund, beispielsweise Leute wie Blocher, die FIGU-Nazi (weil Zi.)-Geheimbündler (weil Geheimabprachen kollektiver Form, nämlich Ptaah hätte gesagt, ich sei souverän auszuschweigen, bis ich nachgeben solle ihrerseits, denn er arbeitet Möchtegerne seitens meines Vaters, scheinbar durch Mails, also Meier-Sektierer) schwerst-krimineller Form pro Blocher schrieen in euphorischen Formen§

I DNES (12.9.19): Pravým Klausem (já nemám totiž žádný mandát kvůli korupci státní fízlovské nepolicie, de facto ji nelze brát tedy vážně!) si nevážím ničeho z toho, co řekl či kdy učinil lhář a arcitrouba (pravý sektář a šílenec Bayer) Miloš a Milůšek jenom Zeman. Ty jsi a budeš můj miláček, hrál sis na proroka, dělal velké vize bez absolutně žádného vědeckého mandátu a obelhával i vlastní sotva svéprávnou ženu, kdy dcera je tebou obelhána k smrti a osahávána, je to na ní poznat, mamlasi! Z Tebe nezbyde mnoho, zatím tedy T jako velké písmeno. Bohužel, budeš odstrašující příklad toho, jak mocní bastardi sebe stylizovali do role géniů a neomylných proroků stylu Severní Koreji. Ponížil a ponižoval skoro celý politický mandát mnoho chytrých a výborných lidí a zastrašoval od vstupu do politiky. Choval ses po nástupu do prezidentského úřadu jako Mao v Číně, pak jsi shlížel s patra na všechny kluky, na vojáky hlavně! Ty jsi žel velitelem nebyl (pravý Svěrák). Celý skoro život fanatik proti Klausi, takže psychopat a psychotronik tzv., tj. nesvéprávný ženský ňouma (pravá Jana Svěráková). Opakuji, Ty nemáš budoucnost po mě, nezbyde z tebe nic pro mládež, nic pro sousední státy, ani právě nemáš vědecké ani jiné literární dílo, sama babička Ti pomáhala psát! Placená komunistka najatá Tvou stěží svéprávnou ženou. Jsi pyšný na co? Stav ČR stojí za hovno po tobě, mnoho je ve věčných lovištích z těch, co by dnes se mnou bojovali za lepší aspoň Prahu! Nic konkrétního, jaká prognóza se vyplnila? Já nevím o ničem, selhal jsi jako komunistický tajný fízl jako Zdeněk Svěrák. Pako debilní, Ty jsi lůza, Tebe si podám a poddám tak, že z tebe zbyde hovno, skutečné hovno a to si myslím, pravým Chovancem, je sakra a fakt sakra málo na příští životy. Už ti chybí pravý udavačský aparát, najímáš nekňuby na udání a provokaci, pouštíš sirény i na mě, takže jsi naprostý vlastizrádný, tajnůstkářský idiot. Ty přede mnou nemáš ani jedno jediné tajemství, skutečně NE!

HEUTE NOCH (12.9.19): Wahrer Steinmeier sei jemand, der gut sprach, um zu helfen und aufzuklären das, was der Jugend noch nicht einleuchtet (Hradil). Wenn jemand das Gefühl hat, ohne Rede Steinmeiers normal zu sein, dann versagte Steinmeier (Fischerova; schon komplizierter oder?) Nun, ohne Ausbildung gibt es wohl keine Reflexion auf dem sozialen Felde (Precht). Wie also nun der Migration (nicht wahr Merkel?) zu begegnen? Migration von auch Mittelafrika, was Vatikanbank bösartig-verbrecherisch verschweigt (Ptaah). Nun (Benesch): Fördern (Kurz) der natürlichen Selbsterhaltungsmechanismen der und aller vor allem Nationen (Precht). ALLEN Nationen (wahre Funktion von UNO). Sonst sehe ich nur Rat von Europa für Europa (Antischäuble). (Vaclav Klaus) Und wir sind "proudly" Mitglied von US-UNO, um das zu erreichen, was beschrieben (Steiner), wobei selbstredend Mi. notwendig war! (war)

HEUTE NOCH (12.9.19): Es gab und gibt immer grosse und erkämpfte Unterschiede zwischen allen Nationen, wobei nur Rat besteht dessen, wie ausserhalb der Erde zu fliegen sei (wahrer Meier), wobei nur globale Themen durch Gremien (öffentlichen) global zu besprechen seien durch Beratungen und Tagungen (Schwalb). Geschäftlich-finanzielle Dominanz sei nur New York und bedeutet Unterjochung (Ghándi) Druck auf unsere Jugend (Ikaros) sei als illegal zu deklalieren in der Verfassung (Hradil) Es wird versprochen etwas anderes, als wir seien und waren und was wir wollte und wollen (Hradil) im Zuge der NY-Globalisten, die nur Geschäftsvertreter seien (wahrer Steinmeier). CIA soll "nation secure" (kindische Grammatik) sein und gut provozieren in Russland und nicht sein in China, wobei sie nicht einmal China ausprechen sollen in ihren dummen CIA-Servers! (Hradil) Es soll kein Druck und Schulden-Schäuble-Last passieren in Nordafrika (härterer Chavez im Iran) Japan soll als illegal erklärt werden, wenn es nicht meine Musik bearbeitet (Ondrej), um sie frei zu verbreiten innerhalb der Hoheitsgebiete von Japan selbst! Entfalten sollen Männer in Tokio ihren Hokaido-Geist (spirit of nowhere, denn sie seien oft besucht von Plejaren). Und Südafrika soll entzollt werden (wahrer Steinmeier).

HEUTE NOCH (10.9.19): Und leider Gottes! Sie lassen es NIE zu, dass sie (und sich) korrekte Menschen lieben und lesen gemeinsam über klares Wasser, denn verbundene Freunde (Kim) lassen jede Unbill und diktatorische Willkür zerbrechen für Ewiges! Also blockieren sie deinem Kind, wenn es talentiert ist oder besonders klug (Benesch), Statistiken und zwingen ihm direkt Krankheiten auf! Dies ohne Pardon in absoluter Tatsache! Dann lässt man dein Kind scheitern (Khatia) und es wird nur Psychofarma kriegen, wobei Leute wie Brand Statistiken beherrschen (Feld beherrschen undtig werden dürfen), denn es wird nur diejenige "Wissenschaft" überwiegen, die sie als normal betrachtet (korrupte Wissenschaft!) Sie müssen ALSO Kontakte abwehren (Vatikan-Bank) und unbedingt isolieren, sie wollen NICHT, dass ich überhaupt mein Haus verlasse (ohne Witz). Auf die Weise operieren sie leider auch in China, denn Vatikan-Bank hat dort weitgreifende Machtpläne (wolle bsp. mit wahrem Lanzendorfer von UFO´s abraten und warnen wie kleine Kinder!) Also verstecken sie Daten vom Archiv militärischer Prägung, auch von China selbst aus! (Kim) Bitte, immer sich verbinden, nie allein auf das verlassen, dass SIE dein Kind und Dich selbst "solide isolieren" (Arcium und alle) Also sei nie allein, denn sonst isolieren sie dich vor dem TV und werden Dir Psychof. Aufzwingen, bis Du aufgibst (mittelatlerliche Form von Folter), denn Du sollst nicht Vatikan verraten! Egal, wo auf der Welt! (wahrer William), und falls nicht unwahrer William etwas dazu sagen konnte, dann kenne ich ihn NICHT!

HEUTE NOCH (10.9.19): Und es herrschen blöd-provokante und eben idiotisch ausgeprägte (Ondrej) militärische geheimdienstliche Sektenmächte (wahrer Putin), denn sie blockieren Entfaltung von freien Informationen ohne Warnung, Warnsignal und Dialog! Sie machen, was sie dürfen, obwohl sie damit "eigenen Stadt" ins Misskredit stellen (wahrer Putin). Sie müssen sagen diplomatisch: Ondrej Stepanovsky veröffentlichte "ihre" wissenschaftlichen Thesen, wie sollen wir dagegen sein? (Obama) Sie dürfen nicht geheimdienstlich tätig werden rund um mein Haus und wenn doch, dann sei Tschechien blöde Kolonie! Nichts als das, denn Russland provoziert mit der geistlosen Idee, unsere eigene Politiker seien die blödesten! Also besteht nur Kolonie, wenn nicht debattiert wird und diplomatisch gehandelt wird, wobei blöde irre Korruption auch in Prag vorherrscht (siehe Blödkopf Pavel), denn auch die tschechische Regierung warnt nicht, debattiert nicht, sondern lässt stationär behandeln meistens! Also Korruption kommunistischer Ausprägung! Niemals wäre dies ernst zu nehmen, weil sonst nie frei gelebt werden dürfte! Man muss NEIN sagen und anders ticken und handeln, nichts dies ernst nehmen, denn Korruption sei gegen die Moral (Kim)

HEUTE NOCH (10.9.19): Und nach mir verlieren böse Bestien wie Clinton ihre Macht, denn sie glaubten unbesiegbar zu sein für alles Zeitliche (Buddha) Viele Frauen ware korrupt und eher blöde Ware in sich statt Frau, aber dies war auch Bernadette Brand (Ondrej). Sie saugte die Hoden von Männern (Khatia) und sie wollte angeben wegen Sexmanier mit blöden Herrschern (wahrer Kim, denn es gab wohl nie unwahren) wegen Sexismus! (wahre Hatalova und ihre Kollegin das gleiche, denn auch sie saugte die Hoden von Babys aus!) Das ist im Prinzip die böse Natur von Frauen, die wilde also kompensieren im Zusammenhang mit blöden Herrschern! Also geben sie an, auch oft eben, wie angedeutet (wahrer Meier), wegen nur Geld, aber auch Geld mit Sex, denn viele dürfen ohne Geld nicht!sartig seien auch die heuchlerischen Mächte von Kreml, denn sie korrumpieren youtube, um Statistiken niedrig zu halten, denn sie wollen "belehren" (abraten unbedingt von Veröffentlichung militärischer Informationen!) Aber dazu habe ich kein Mandat! Psychologie von Putin ist kein Geheimnis für mein Land! Teilenrfen wir - nie verfassungwidrig !! - immer wertvolle Tipps seitens Psychologie von Kriegshetzern und Provokanten seitens Atommüll usw. Sie missbrauchen typischerweise ihre Kompetenzen!

HEUTE NOCH (10.9.19): Schätzungweise habe ich frei 45 CDs herausgegeben; wer sei Issa? Mastering gerne nachher nur in Japan! Sie wissen schon nach Beratung mit mir, was zu tun sei, also nun frei, nachher für Freunde weltweit herzustellen als Geschenke, auch mit Literatur (Kissin)

HEUTE NOCH (10.9.19): Und was noch zu wissen wäre (wahrer Steinmeier!): Wenn wir die sog. Freie bzw. Kreative Sphäre blockieren wegen komerzieller Interessen (oft von Russland aus, was heimlich war und oft auf die USA abgewälzt wird), dann finden unsere Töchter nicht die Musik, die wahrlich wertvoll ist (sehr einfach), und dass bedingt, dass sie sich nicht frei entfalten werden wollen (Benesch) und sich nicht "abschirmen" in Gedanken können, was Idioten (meistens nur Männer) missbrauchen, weil sie unwissende Frauen wollen und Kinder wie Halik und Idiot Quetzal-Franziskus aus der lateinischen Nicht-Kirche. Sie blockieren meine Frauen wie Krijgh und das sollten sie nicht machen (also werden sie erst recht machen!). Sie blockieren jede Andeutung einer guten Information auch über mich in vielen Staaten, auch panisch in China! Dafür war schon gesorgt, weshalb diesbezüglich Panik vorherrscht seitens der Kirche-Vatikanbank nur.

HEUTE NOCH (10.9.19): Die Macht von Krijgh und vielen Frauen sei nie zu brechen, weil sonst gerecht Feminismus entsteht und der ganzen Männerschaft drohe! Frauen wollen Freiheit und wollen sie zurecht mit 6 Ausrufezeichen! Kirche muss abtun (Opus).

HEUTE NOCH (10.9.19): Und wer sagt, ich habe kassiert, der ist nicht aus der Bürgerschaft (Provokationen der Geheimdienste, inkl. Zeman) Und wer sagt, ich habe einziges Mail oder Kommentar zu meiner Musik gekriegt, der sei blöd und nur Bucher, also kaufmännischer Idiot! (Ondrej Stepanovsky)

HEUTE NOCH (10.9.19): And me sais with black universe: "Mayweather cal also pley jazz!" And me said: "Alles sei Hariett" (Krijgh-Story) - "sie speile, wie sei weile" (Bayern und München)

HEUTE NOCH (9.9.19): Ich sage aber: Es gibt gerade dann Probleme, wenn die grössten Schweine die Todesstrafe für illegal erklären (wahrer Bucher) Und meine Frau sagt, dass es grosse Feinde gibt im Kosmos wie auf der Erde, weshalb nie verweichlichten Schritte nötig waren (noch nie im Universum) (wahre Brand und Brendli) Also kann sich Sektierer Bertchinger und Dvorak mit vollem Ellan im Hass ergeben wie Bucher, warum nicht? Sie sind mir eckelhaft und beide "Ritter des Todes" eckelhaft barbarsich und primitiv, sie sind und werden mir noch Feinde, denn es wird rund 4 Kaumlehrer sein, dabei 3 mit grossem Rang und sei es so (folgende L.) Schweine: Ihr seid eckelhaft! Primitiv blöde! Ihr verdient keine Frau für 5 L. (hoher R.) UND ich bestreite die primitiven Antichristentumhuren aus der Möchtegerne-Schweiz! Sektierer FIGU bestritten Christus, also werden sie ihn bestritten bekommen!

HEUTE NOCH (8.9.19): Und sei mir heute nicht bewusst geworden (fälschlicherweise "ksii"), sondern ist, dass die US-Hauptserie, die sich darum drehe (Tatum), dass eine kopfkranke Mutter mit Tochter horrartig-massiv streitet von direkt Benedictus kommt (so erkennt man Teufel, aber nicht in den US!) Er wollte abschrecken von politischen Ambitionen der "Kranken"! (Arcium, und nicht nur sie!)

HEUTE NOCH (8.9.19): Meine Zweifel seien verloren gegangen (heute zumindest!), denn in mir reagierte Hilary Hahn meisterhaft und verdient, wie Khatia Buniatishvili, den vollen Namen; leider, mein absolutes Meisterstück für Hilary Hahn wurde schliesslich von mir aus Liebe unterbunden (buddha), glaube man, was man könne (Chineser), also blieb der PC absolut starr und wusste nicht, ob überhaupt alles gespeichert war oder nicht! War fest entschlossen, das Gleiche aber zu spielen, wenn nicht! Sagen werde ich auch den Spaniern, nicht nur Amerikanern: Das Endo solle nicht SEIN! (kindische Idee von mir!), also feierlich beenden genau wie in der Aufnahme (Schock für das Publoikum und Entsetzen!) Ich will es mit meinen Kindern! Chacha! Petrit Ceku könnte der beste Mann für den Streich sein wie Mühlemann, obwohl sie "nur Geige spielt bzw. nur singt!" (Kissin, Unternb., also hier nur Phant.) Das zweite Stück für Hahn wollte ich nicht so lange wegen wieder mal blödem Nachbarn! Bewusst TV angeschaltet, altnazistischer Blödkopf die ganze Zeit in meiner Nähe, also habe ich sicherlich Panik, Samuel Bucher! Alles gedreht in seiner Nähe, also willst Du mich noch treffen, lügnerischer Dummkopf? Was noch! Mpeg4-Version falsch übertragen und eingebüsst rund 20 Minuten, also nochmals probieren muss ich wohl!

TODEY´S (8.9.19): You said nothing to abusing, you are NOT a church! You are NOT against criminality, you are the criminal mind in your brain alone! You said NOTHING to tolerace related to clever people bcs. of their knowledge from God, you are suppressing them by your false teachers and engels (Lenon)

HEUTE NOCH (8.9.19): Wahrlich, wenn ein Mann einem Mädel eckelhaft vorkomme (!!), dann ist er Hurer und seine Hoden seien nicht in Ordnung: Hat bsp. nichts gegen die Samuel Bucher-Idioten in der FIGU-Wahngruppensekte getan! Also scheut sie vor ihm zurück und er muss nur lügen, bevor sie reif geworden war (Ondrej) Also treten sie vorzeitig an die Weiber solcher Art heran, um vorzeitig deren mentallen Entfaltungen zu blockieren. Sie gehen sicher, denn sie erkennen, dass sie unvorbereitet ist in dem Elternhaus missbraucht oder nur fallen gelassen (Har.)

HEUTE NOCH (8.9.19): Es gibt bösen Hass derjenigen, die die Menschheit regelrecht ausschlachten (betrügen und sexuell und mental-sexuell und promiskuitiv missbrauchen!), denn sie fühlen sich entblösst wie KEINE Männer, wenn ein weiser Mann in Erscheinung tritt! (k)

HEUTE NOCH (8.9.19): Wahrlich, warum sollte schöne Mädel alten Dummkopf gern haben? Ausser, es sei aus der lateinischen Kirche, schon seit 7 Jahrhunderten nach mir! (k.) Und sie missbrauchen die Dummheit der Eltern, die keinen (!!) Sex-Unterricht wollen bewusst, um eigene Söhne und Töchter erst selbst zu schänden, erst danach der Kirche zu neuen Straftaten ausliefern! Also sei für mich prinzipiell (Bern) jeder verdächtig, der gegen den Sex-Unterricht in der heutigen Ära sei! Absolut klar nämlich Korruption, denn es besteht kein Grund für jeden, gegen das zu sein (wahrer Meier und Obama). Es sei also diesbezüglich äusserst einfach, denn Kinder, eher als Adoleszenten beginnen sowieso Kinder zu zeugen, nur unvorbereitet in den allermeisten, nicht raren, Fällen!

I DNES (8.9.19): Od počátku Š. je mi jasné, že balíš náctileté sotva, tak holky do věku 8 let! Nechutná držka mě vedla k tomu, že jsem chtěl blít, kdy se ještě chlubíš na úrovni jen Strejce z jazykové rádoby školy Strejc; kdo se mstí komu? Já dětem jistě nikoliv (pravý Klaus).

I DNES (8.9.19): Navíc čistý Halíkovec jako tzv. Hedvika, která ráda chodí na "naše dekoncerty" Raka!

HEUTE NOCH (8.9.19): Wie sollte ich mich doch stellen zum Thema Glaubensfragen? Diese Frage sei sehr wichtig aufzufassen seitens der guten kristlichen Tradition, denn es ging ursprünglich um Kräuterfragen, Tanzabmachungen, Vorlesungen der Dichtungen, gemeinsames lachhaftes Beten, Schwimmen im Teich (so. auf der Mars) und sexuelles Erleben im gereinigten Körper; es ging immer beim Glauben um das gute Thema körperlich-genetische Reinigung, wobei Gene missverstanden werden bis zur heutigen Zeit, hauptsächlich wegen der G. Französischen Revolution! Wo ist normales Gesang? Warum sei Kirche so blöd und langweilig in der Schweiz? Niemand will wirklich rein!

HEUTE NOCH (8.9.19): Und wirklich seien die Amerikaner Helden "with" Choralgesängen der schwarzhäutigen Mädels! (Whitney)

HEUTE NOCH (8.9.19): Also Glaube sei: Dein Vater lebte falsch und soll sich erleben in deinem Körper, leider aber sieht er meistens gar nicht mehr einmal sein eigenes Kind, da er schon (bereits) abgtestumpft sei! Also lebte der Vater vor ihm noch blöder und wollte allzu früh allzu junge und so dachte er lange Jahre, also muss auch dein wahrer Vater dies wissen von Natur aus! Dann aber Reinigung: Diese oder jene Stelle sei nichts als mental-genetische Revolte der Natur (Voltaire) seitens Deines auch sexuell-tätigen Gliedes (Vater) So leidest Du nicht durch Deine Schuld und brauchst "genetische Reflexion und Therapie", aber diese wird dir NICHT angeboten, gegenteilig, profitgierige machen Hehl (grosses Geheimnis) daraus (P.), also denkst Du falsch: Sie wissen meine Genetik, ich aber wisse nich meine eigene Körperfluss-Genetik, denn meine Körperformen fliessen! Und so brauchst Du gutes Essen, Sauerstoff durch gute Hormone und Lesen guter Sachen und Phantasie! Dann Kräuter und Massagen w. Wissenden wie ich (Buddha) Nochmals frische Luft und Erleben, was Deine Vorfahren nicht wussten seitens der Sexualität oder eben unterdrüct waren die ganzen Äonen von der Päpstlichen, die darin Erguss (wahrlich) und neue Arten von Machtmissbracht erkannten! Sie sagten: Du darfst nicht mehr!

HEUTE NOCH (8.9.19): Ich aber sage: Du wisses alles seitens Deines Genetik (J.) Es braucht auch Druckstellen einüben (F.) Zwei Finger mit Druck unter den H. und gleichzeitig 3 Finger mit Nachdruck auf dem Herzen (wegen Testosteron). So entfalte Dich und versuche nicht, fühle Deine Hormone! Sie seien fein spürbar, wenn beim Mann schon richtiger Testosteron flutet (Blut sei viel mehr reichhaltiger und freier, also sauerstoffreiner). Wenn Du singst, dann nur besser wegen auch Serotonin, wobei nicht künstliches Licht mir schadet, ausser im Kombinieren mit Monitor! Also sage ich klar: Auf diese Weisen (wissende Weisen) bist Du 78 prozentig heilbar als Erdenweib (schönes künftig Weib!) Der Rest ist Alkoholgen, der nicht zu brechen sei! Oder Hurerheit der Vorväter (bis 56 Männer bei Leuten wie Steinbachova), die nicht mehr da zu brechen sei (sondern in der Anstalt in Frankreich, denn dort viel besser als in CH!) Und der Rest seien Krankheiten der Allergien seitens Vakcinen und falsches Kochen und Essen in kleinen Körperformen (als Du niedlich und klein warst; Bach). Oder sei der Rest Strahlen der Sonne, die durch Gifte der polnischen Fabriken und der französischen durchdringen in neuen Formen, wobei Deine genetisch gesteuerten H. einbüssen (falsch ticken müssen, damit Du darauf achtest, was in F und P passiere). Also seist Du verbunden mit den Blödköpfigen (1. Prinzip der rein bislang von der Vatikan-Mistkirche /schwaches Wort/ blockierten globalen Lösungsformen!)

I DNES (8.9.19): Si nezaslouží Kosmos ti, kteří vzešli ze zkumavky jako experiment (Kristus) Takže pokud sem přeletí jejich potomci v čase (As.), pak udělají jednu debilitu a pak sled dalších, až po eliminaci celé rasy (není vtip)!

I DNES (8.9.19): "Takže tví předci žili divoce a nezkrotně a kazili si pověst, takže zplodili tebe; inu (i Zeman, Telička), tak já vezmu tvé sperma a vezmu přírodě její ponauku (sektář Dv.), takže prostě vygumuji "defekty, vady" (Koukolík), takže vzejde chytřejší (Miloš Zeman); já ale říkám (buddha): Jak chytřejší, když nezakusí toho, kdo ho zplodil? Inu, musím dodávat, že nepochopí sám sebe? (S´) Bude to nová rasa doslova, toto chceme? Naprostý nový idiot, co začne žít dlouho, ale pak se to předávkuje (Čapek) a začne se to rozpadat a pak to spadne a udělá bác (Kristus)

I DNES (8.9.19): Takže se sem přesere pedofilní nácek Ptaah a vygumuje Ti geny předků v laborce, pak hurá do kosmu (Semjase) Oni fakt létají kosmem? (Havel byl béčko!)

I DNES (8.9.19): Ach, pane, oni neunesou tíhu předků (J.)

HEUTE NOCH (8.9.19): Amerikanerin H. (Amelie von B.) war inspirierend ohne K. (Chopin, wie gesagt), aber Kopf bedeutet: Allzu viele blöde Männer (Beethoven; jüdische Logik). Aber ich sage: Geige nich stimme! Aber noch dazu (altjüdische Logik): Ohne K. sei frei!

HEUTE NOCH (8.9.19): Soll ich wahrlich sagen? Dies noch: Alles Genetische weiss voneinander; Du korrigierest gegen mich den Defekt, dann erzeugst Du besser, aber nur bis zum Zerstören der Natur um Dich gerum (K.) Alles klar? Der genetische Nachkommen stellt dann aber eben nicht fest? Ich wollte Huren und trinken! (P.) Also nochmals: Du musst neue Rasse schaffen von Grund auf, als Androiden! Der aber sowieso wird nicht normal sein und will auch noch trinken, da die Grundlage nie rein sei (buddha)

HEUTE NOCH (8.9.19): Und sie zerstören wilde um sich herum (Buddha), denn sie seien schon allmehr verblödet und vorher noch genmanipuliert (Meier)

HEUTE NOCH (7.9.19): Und es wurde mir längst immer klarer, wie dreist idiotisch blöde das teuflisch-primitive Werk (disharmonisiches) von Meier Eduardo sei! (buddha)

UND HEUTE NOCH (7.9.19): Und ich bestätige die grosse K. von Polina, wobei K. Grosser Kunst sei, denn sie spielt hart wie ein Mann - dies sei nur gut für sie; ich mische mich nicht ein, aber will Anerkennung äussern!

HEUTE NOCH (6.9.19): Endlich wahr, Nordcorea sei meine Lieblingsharmonie der Himmel (Bernstein) Effektiv, dies sei mein Gipfel, ich liebe es (O.)

HEUTE NOCH (6.9.19): Es waren abgesprochene "chinessiische" Mörder, die von Schweden kamen, um meine Kinder zu stören im Hirn (n.) Und wir sagen in Pilsen, wir standen fest! Aber ohne deutsche Gelehrtheit kaum davon zu reden, China zu konkurrieren (Schachtschneider) Wahrlich, dies sei falsche Geschichte endlich (Psychiater)

HEUTE NOCH (6.9.19): Wir aber sagen (zusammen mit gesunden noch Kindern), dass Khatia dann zutiefst mir widrig und ahuman (dumm ahuman, weil noch hübsch und talentiert-untalentiert schliesslich!), wenn sie mit der Putin´s Blödmacht noch lobhudelt! Sie kann lachen, wie ulkig (witzig) alles sei, aber täglich sterben Menschen, wobei ihre Humanität ausserhalb der Guten noch ist, denn sie sei ähnlich wie beim Hurer F., der nur lacht wie der Hockey- und Hockeyballspieler und Tischtennis-Lover (Mädchen-Lover) Nedved, wobei Leute sterben wie Ziegeuner, bsp. auf Krebs, der gänzlich idiotisch blockiert wird als Kenntnis der nur ungesunden Denk- und Lebensweise! Also lacht weiter ruhig, (ganz stille), denn dann kommt die Zeit, wo ihr ausgelacht habt, und ihre Kinder werden sämtlich absterben in Pein und Diktatur, weil ihr unachtsam seid den Klügeren (Benesch)

HEUTE NOCH (6.9.19): Mit meinen Japanern muss ich nur lachen (CH), denn sie spielen besser als der Rest der Welt, was die Gitarre angbelangt, denn ihre Musik sei winderhübsch (mehr als wunder...) Im Winter innerhalb von 5 Jahren, möchte ich (b.) dort spielen für die J., denn sie soll kreativer denken für die wahre Regierung, die die Tradition achten soll (K.) (NUR aus europäischer Sicht aus bet.; Steinmeier) - und wahrlich, ich habe ich kennengelernt im Internetz, der aus J. kam und spielte für uns (U.)

HEUTE NOCH (6.9.19): Ich sage aber: Es ist nicht vorbei seitens Raff (K.)

HEUTE NOCH (6.9.19): Und wahrlich, es war das Geld, das Halik auch heute noch schützt (US) Aber gleichmomentig sage ich (kreative R.): Raff weist auf etwas mit Jude Law in Holywood, aber dies sei nur eine Lüge gegen die Kirche und Demagogie einer gescheiterten (Frantus)! Ich sage nichts gegen Jude Law, ausser er hätte 4 Filme gegen Psychofarmakonzerne drehen (nicht gedreht) und gegen die Kirche (neuen Amadeus, nämlich Raff-Story) ICH sage auch Lucas: Drehen solche Filme und ich bitte NICHT! (Du weisst schon, was Recht sei!) (Koran)

HEUTE NOCH (6.9.19): Die Kirche (ganz offizielle) missbrauchte Raff vor dem Antlitz seiner eigenen Mutter wegen Macht, Monopol und ein Haufen G. Sie fragte, ob sie sich auch befriedigen soll dabei, und er sagte je, denn er wollte auch sie ficken (damaliger Bertschinger), aber konnte nicht gleich aus Ehrengründen seines Vaters. Raff war und bleibt für mich Wunderkind und ich versprechen muss den USA, dass sie Raff hören werden (!!), den sie noch nie gehört haben, denn er war und bleibt nicht obsolet und alt! (Hrusa) Und ich sage, dass gleich O. Zigeuner war, den nich atme im eigenen Atem und Sein und bin frei (Nickolson)! Also erkennt man Rassisten, meine USA, wenn man gegen mich vorgeht, du, USA, sollst nur hocken und profitieren! Schwarzer Zigeuner gibt es ja NIE! Also sei Rassist derjenige (oft Frauen im W. H.), der gegen mich schiessen soll aus dem Versteck in Pilsen! Sie seien zu mächtig auch für Korea und wollen NIE Welbdominanzstreben aufgeben (pope)

Mistr (sir) klasické hudby!
Mistr (sir) klasické hudby!

HEUTE NOCH (5.9.19): Und ich will sagen, wie und dass eben es schwierige Sache sei, mit dem wahren menschlichen Gehirn fertig zu werden, dann aber erst, wenn unnatürliche Missstände noch nicht beseitigt waren (bsp. werden Kinder geharmt vor blidner Polizei; wahre Beyeler)

 • Ja, es gibt also natürlich Missstände (auch Liebe und Erektion)

TODEY´S (5.9.2019): And really, there (!) were bad mistekes and miscalculation about nations of Western World (Tao) And also me said: You are China (2 and 3 in my hearth) and me said: You had the best music at the universe (not bad example, right?); this is NOT a joke, really it was so ...

I DNES (5.9.2019): My svatí hudby (Beneš) jsme chtěli (král. plurál pro psychiatry! Když ho tak chtějí, aby ho sami nestrávili u sebe až do 45 eónů /král/) Tedy 10 plus 17 plus 5 minus psychiatr a soud bez příčiny (Tao)!!

TODEY´S (5.9.19): Deeple me callin´ the name of F. Liszt and me knows: Vedran Janjanin pleyd for me! (Vidovic)

I DNES (5.9.2019): Vskutku B RE J CH A: Hrej a hraj hrab ě CH! Pak budeš Brach, ale těžko hrách (jsi tedy dítě, magore!) Vyhul! (Czerny von Russland)

Já myslím, tedy jsem idiot!
Já myslím, tedy jsem idiot!

HEUTE NOCH (5.9.19): Und wahrlich, in der Di. seien die Hoden von jedem wie gefickt (unfruchtbar)

HEUTE NOCH (5.9.2019): Und es waren Leute wie Pachelbel wie Zeman (sammelten Noten), aber ich sage, es gab wahre Menschen (hier erst nicht "Leute"), und die sagten mit Nationen: "Dir komponiere ich mit jedwedem Mann ein gutes (trächtiger) Lied", denn ich bleibe NIE allein auf der W. (b.)

HEUTE NOCH (5.9.2019): Wahrlich, eckelhaft dummdreist-primitiv (O.) sei die Schwein-Schweiz, denn sie schneiden auch noch den Schweinen die Hoden (mein Sohn). Also Neutralität NICHT in der Schweiz - für die völlige Offenheit und Zerstörung der Souverenität, denn auch das Geld der Nazis sei dort gross geschrieben und es sei die Nation der primitiven Hurer! (Ondrej Stepanovsky)

HEUTE NOCH (4.9.2019): Und echt, Fedorova ist wunderhübsch für mich, admiring! Und heute gab es wohl "Schwarze Männer" ohne Uniform in der Nähe von den Kindern mit Techno (wodurch bewusst das Bewusstsein der Kinder gestört werden sollte; Mašin)

HEUTE NOCH (4.9.2019): Als Rache meiner Aufrichtigkeit (legales Vorgehen seitens der Psychiater), wurden 5 Kinder im Kindergarten längerfristig unter Drogen gesetzt, um sie mit Techno (extrem laut, illegal bei oder in der Nähe von Kindern) zu testen mit Blut- und Urinproben (Genteste, um Duft des Todes zu entfalten oder Blindheit zu verursachen, also Gehirnschaden und Zerfall der weissen Körperchen /Hejtmánková/).

HEUTE NOCH (4.9.2019): Wahrlich, sie sollen - die Spanierinnen - schwarz bekleidet "sollen"
noch hübscher aussehen, obwohl es NIE denkbar sei (M.)

HEUTE NOCH (4.9.2019): Wahrlich, mich komponiert für Euch (B.), denn mich kennt die Schönheit der Himmel (Bernstein) Also setze ich mich nach dem schönen Traum und komponiere (V.) Aber eben, ich ruhe nur aus, bin kein Roboter der Himmel (Navy) Schönheit bewundere ich seit B minor Tschaikovski auf dem Plattenspieler, dann auch Mercury (I want to break free) und ich tanze sogar vor dem Spiegel, aber habe komische Schwester (NY). Also nun (Benesch), sage mir nicht etwas zum Thema Schönheit (Kind) Wahrlich, wie können wir nicht schweigen? Sie (Kinder) seien gekommen, um zu singen und tanzen (Lenon)

HEUTE NOCH (3.9.201): Also werde ich die USA schätzen, wenn sie meine Schwere des Lebens seitens meiner kamerads. Kri. ertragen werden (S.)

HEUTE NOCH (3.9.2019; sehr wichtig): Wahrlich, restlos sind Spanier normal, aber die Kirche ist kaum auszusprechen (Lis.) Also wird er aus Spanien kommen (P.), und er wird die Aufgabe habe (B.), rund 5 Stück von mir als nicht nur gestohlen und erlogen, sondern auch alles andere erläutern (es ging um Sexgier des Papstes allerdings), also soll ich strafbar für meine Genialität gemacht werden (Benesch). Also sagte ich genial und sie werden sagen, das sagen keine Meister (Patricia)

HEUTE NOCH (3.9.2019): Wahrlich, Schiller schrieb "Brecher aus lorener Ehrei", aber wurde mystifiziert durch grosse blöde pronazistische Huren! Sonst aber nicht schlecht sowieso (Brand) Allerdings werde ich es übersetzen ins Tschechische aus Neuem (nie aufs Neue). Und er schrieb kein Wahnsinn, er schrieb extrem gut! Dies war aus dem Lebeni gegriffen (K.) Nie allein werde ich tätig auf dem Gebeitei (Go.) Nie wahr Kissin? (ach wurde ich rech oder frech? /wahre Marin., jawohl, General, Oberleutnant, Prei oder Frei?; Still Kissin!/)

HEUTE NOCH IMMER (3.9.2019): Wahrlich, K. und Kr. kann man aufbauen, auch wenn beide in BIOLOGICO-Slovany Geheim-Opus-Skull (Zeman) seien! Auch ohne klares Wasser lebe man. (Beethoven) (Und wahrlich: Sie warten auf diesen Satz, um meinen V. zu morden /G./) Also, für blöde Köpflein: Slancova, Alex (Biologico) bzw. Alex: Schule der Konspiration und Einkehr (buddha)

HEUTE NOCH (3.9.2019): Wahrlich, Spanier, Du warst im Traum vor der Firma Jump (W.), also schlafe ich zweimal durch und dann komponiere ich von der Seele (B.)

Rocio Molina
Rocio Molina

HEUTE NOCH (6. 6. 2019): Es schien mir auch so, dass "deviante Leute" immer mein Gesicht sehen mussten, um zu provozieren, zu vergleichen, zu kopieren die Grimassen sogar ...Also sind sie dumm und blödhaft enttäuscht, da ich kein Video mehr mache von mir aus ...Also gänzlich desinteressiert am Wissen, denn sie wollen scheinbar eben nur konkurrieren und andere triumphierend übertrumpfen, nachdem sie wieder andere böse ausgeraubt hatten - also lachen sie dreist, wenn sie denken, der andere gäbe zu viel von sich, was wertvoll wäre (Bertschinger); denken sie tatsächlich so blöde eben, dass ich primitiv sei wie sie eben? Grosse Helden, die med. wurden in den krassen USA (Chineser), sind nur vielleicht (Meier) 67 Luut, aber kaum mehr prinzipiell! Der Rest wur. abgew. und lächerlich gemacht bewusst, im Stile dessen, was meine Schwester mir gegenüber tat (buddha)

HEUTE NOCH (6. 6. 2019): Es sind Leute und Helden wie Dušek in Tschechien und restlos alle, die er jemals kennenlernte in diesem Leben, die dummdreist sind und keine Urpolitik zu stiften vermögen; eigentlich wollen NUR ficken alle im Prozentsatz von 57! Das Kluge von ihnen liesse sich eben klipp und klar darauf zurückzuführen! Die Weisheit sei a. bei den Amateurs ach so gewaltig (Meier) Also lädt Dušek buwusst auch schöne Mädel ein, die er schon lange sehen wollte im Paradox, denn es ging ihm lediglich um das Sexuelle wie auch dem debilhaften Amateur Marek! Der Rest seien "neue Köpfe", die klüger seien, die aber in dies. horrend dummen Umgebung nie in der Lage seien, Gutes zu vollziehen, noch nicht! Sie warten gar auf die Buddha-Ausserirdische sozusagen, denn ohne sie f§ühlen sie sich nie so gross, selbst etwas Tatkräftiges zu machen. Leute seien apatisch und absolut durch die Medien der Vernunft beraubt, wobei Trends ungeheuer blöde Rolle spielen. Tatsächlich sorgt jemand wie Šuba - oder irre ich mich nicht? - für beste Kleidung nur! Was wurde gesehen, was wurde im Magazin nachäffelnd gelesen? Tatsächlich, das war meine Schwester, kaum sie auf die Welt gekommen sei! Mädelshurermagazine, bewusst auf den Profit ausgerichtet bereits bei ihnen! Heute fühlen sie sich nicht im Recht, aber nur im Paradox, wobei gesammelt wird, was gesammelt werden kann, Profite, Kleidungen, Erfahrungen, aber es geht nicht wahrlich - es ist nur Konkurrenzschein der debilhaften Amateure! UFO-Literatur wird seit langem nur zum Profit da, weil man einfach feststellte, dass es abgekauft wird, wobei sich bewusst bestimmte Inhalte dummdreist provozierend wiederholen - als ob man wahrlich die blödesten Bes. haben wollte aus dem All. Also: Das Niveau der Zivilisation ist absolut dummdreist naiv in dem Hinblick, dass man sich einer höheren Kraft zu verantworten hätte, weil man Schulden loswerden will innerlich - also arbeitet man unermüdlich, um Profit und Anerkennung zu erheischen, was dann dazu führen muss, dass einige auch nur daher im Irrenhaus landen! Manche kopieren voneinander, um selbst prahlen zu können vor dem eigenen blöden Weib, das scheinbar vor Schönheit nur protzt. Aber innen best. ein altes sich zerfallendes impotentes Desaster! Wenn das Weib also nicht mehr so hübsch wird, dann wechselt der Mann einfach es gegen ein neues und jüngeres, ein Schulmä., wobei der Vater auch ermordet wird in einigen Fällen, im Iran auch! Man nimmt, was man gerade will, wobei das Desinteresse der Umgebung gegenüber sträflich ausgeschlachtet wird, um die Arbeit von "guten Männern" abzustreiten! Man wartet auf Signale aus dem "höheren Büro", um zuschlagen zu dürfen wie immer bei solchen "Schweizern", die überrascht werden von mir in der Hinsicht, dass ich tatsächlich Bucher Sektenboss beinahe anzuklagen weiss nach und nach! Dreiste Mörder und Buben, die von Tuten und Blasen nie nur debilhaft und amateurhaft waren, sondern eben echli auch suizidgefährdet waren (buddha).

HEUTE NOCH (6. 6. 2019): Es sei der Materialismus die Erbe derjenigen, die sich irreführen liessen durch falsche Moralität der militärischen Ausbildung im altpreussischen Stile (buddha). Solche Männer ware trainiert und darauf vorbereitet, überall hin zu reisen und militärische Dienste zu leisten, weil im alten Preussland noch "Urwaldment." vorherrschte, weil man vom alten Rom ausging wieder einmal, weil die Männer dies schon in sich hatten (Ondrej). Also stellten sie fest, sie sollen erobern, um vielleicht dort mal neue Mädels zu bekommen, denn sie waren nie zufrieden damit, was vorhanden zu sein schien (O.). Sie fühlten sich jedoch gezwungen, wie von einer fremdländischen Macht getrieben, und dann zogen sie wieder mal los! Einige sind verstorben unterwegs, einige triumphierten und zogen wieder zurück... So musste der Lauf der Dinge scheinbar sein, denn das Innere musste sichtbar echli entladen werden, weil "sie es anders haben wollten", als von Natur aus vorgesehen! Einige fühlten sich bestohlen und wurden erzogen in dem Sinne; und dann zogen sie wieder mal aus ins Ausland! Einige stahlen fremde Weiber und versteckten sich, um Opponente zu provozieren usw. Solche Tage seien auch heute nicht vorbei, denn Männer sind es, die diesbez§uglich amateurhaft unterwegs waren und wieder mal sind! Also ziehen sie los, um neue Länder zu erobern, statt zu sagen, wir wollen uns selbst werden und die Sünden unserer Vorväter verbessern - aber nein: Das Dumme, was vererbt wurde, und was sich auch l. mental auszuwirken wusste im Kosmos, wurde auf die Weise kaschiert, dass man weit hinauszog, um den Opponenten schuldig zu machen: Wo sind meine paradiesischen Frauen? Wieso hast Du so viel Geld und Liebe? Wir werden D. zu töten trach., wie seien aus dem Urwald (W. Amadeus Schäuble) Also töteten sie wieder und behafteten (beluden sich) sich scheinbar mit Sachen, die sie nie rechtmässig vererbt hatten! Also stellten die M. fest: Mir geh. alles des Getöteten, er wäre zu schwach gewesen! Dann kaschierten sie das Gewissen das restige Leben lang bewusst wie in Urzeit - und tats. wurden sie vielleicht nicht gleich getötet durch frem. Macht! Also glaubten sich: Da gibt es keinen Gott! Das sagten sie den Nachkommen, nicht? Und die Knaben machten den gleichen Fehler, und ich kenne solche Jungs auch aus der Grundschule in Pilsen Tschechien eben! Einige sind Politiker geworden und machen immer den gle. Fe., weil es scheinbar funktioniert wesend (seit Latein entstand). Also überschreiten die M. bewusst Grenzen, um zu prahlen wie W. in En. damit, dass sie bewusst dummköpfig provozierend mir gegenüber sagen und predigen hurerartig und dreist: "Ich habe mehr Geld", denn es wurde mir erz. von meiner alten Familie; das Gleiche Bush und die anderen Schaumschläger (Blödköpfe), denn die hatten wie die V. vor ihnen festgestellt: Wir können töten und alles rauben! Und diese dreisten wirren Geister "wollen in das All" und fördern panische Entwicklungen, wo Russland nicht die grösste Schuld terrorisierend trägt! USA-Männer wollten immer restlos alles abdecken und stehlen dem Russland, weshalb Russland heute Vorsprung hat, weshalb der Gott schon exis. (Ptah)

I DNES (6. 6. 2019): V češtině řeknu, že mediální násilí způsobilo rozvrat v našich mezilidských vztazích včetně vztahu k matce a otci v procentuální výši 67 procent, kdy Amerika zaplavila naše televize a způsobila závislost na násilí a násilných scénách v procentuální výši 0 až 8 až 89 procent, kdy pravda je asi 67 až 78 až právě 89 procent! Záleží na charakteru (buddha). Na té rovině vzešel falešný standard, takže i herec Limr, kdysi přítel mé sestry - dnes již Pelikánové (buddha) - tvrdit chtěl, že scény z trilogie "Kmotr" jsou naprosto skvělé víceméně, a totéž dnes tvrdí kdykoliv i býv. spolužák Šuba (zákl. škola). Ale já říkám, že scéna, a není tam jen jedna (Ondřej), kdy muž je rozstřílen na padrť zavání nikoliv rozumem (Ondřej). Celý život vnímám tuto zavlečenou bestialitu USA, a je to pak opět USA, kdo se naparuje jako hrdina a jezdí se sem jen bavit a balit hezké baby do takovýchto stupidních filmů. Měli bychom to nejen odmítnout, ale "snažit se toho zbavit" a doslova to skoro "vyblít" pokud možno (Ondřej). Je to debilní podívaná těch, kteří zbohatli předtím i pornem (asi 67 procent všech režisérů), neboť jinak by se nedostali nahoru v této brutální konkurenci (Ondřej) G. Lucas je tedy těžko génius, musel přesvědčit koulemi až 67 žen, z toho 67 patřilo establishmentu, pak teprve malý George prosadil svou vizi a přesvědčil svět, jak se lítá do Vesmíru, avšak želbohu i komunisty, kteří sotva kdy byli zralí na onu technologii, kterou nechali vyvinout v nacistickém duchu pracující vrstvu inžen. Tito chytráci spolkli všechnu moudrost a i dnes chtějí mnohem dále, přímo do středu galaxie! Avšak takoví magoři patří do blázince, želbohu jsou to právě začasté naši otci, kteří nám jen lžou v tom smyslu, že s komunismem nemají přece nic pravda spolu (buddha)

HEUTE NOCH (6. 6. 2019): Einige Holywood Stars seien zu hoch gepriesen (buddha), wobei die Jugend überzeugt wurde gar davon, dass es sich um Helden als Menschen handeln soll (buddha). Der wahre Tatbestand allerdings ist der, dass sie intuitiv (hart betrachtet) bis 68 Prozent Amateure und Idioten sind, die hochgefickt wurden durch gierige Frauen wie R. Gere, der klugscheisst in tsche. übersetzten Zeitschriften, und dies hat mich eben verarscht! Der soll eben Klappe halten (Holmik). Warum sind sie blöde? Zum Abschrecken von Russland drehten sie Horrorfilme, die in Tschechien als dreistdumm blöde Filme in der Anzahl von rund 5795 erstrahlt wurden weitflächig (Meier) Wir alle mussten als Jugendliche und gar schon als Kinder und Knaben leider zusehen, dass nur Mord scheinbar nötig war, um das Normale zu kl§aren! Idioten, sie sollen nie mehr Karlsbad besuchen, Esel (Kršna) Wen von Euch ich da sehe innerlich wie äusserlich in Karlsbad, wo Ihr bl. ficken wollt und prahlen nur damit, dass Ihr höher gestellet seiet, was aber (jedoch) mitnichten die scheinbare Wahrheit sei! Blöde Hurianer (meine Neukreation) wart Ihr gesamthaft histo. betrachtet bis zum heutigen Tag von 100 Prozent rund 51 Prozent, also mehr denn genug! Der Rest waren Amateure bis zum Prozentsatz von 7! Nur die restigen waren relativ gut wesend, aber der grobe Mehrsatz scheint aus dem Urwald herzureisen! Spacey schien mir allerdings nie so blöde! Aber eben, mehr als genug von Euch Blöde Köpfe! Haltet Euch zurück mit Eurem hochgeschaukelten Idolbild, das Urwald imitieren will? Der reichste Affe ward reich (Caprio), weil die anderen gefickt worden waren in den Mund! So sch§on, dass man den Affen hochjubelte! Mehr ist aber nie zu erkennen bei manchen Geistern, Weissen wie aber Schwarzen, wobei die Weissesten es waren, die am dreistesten waren bezüglich Finanzscheffeleien, und die haben gar Musik komponieren wollen, was aber heimlich ihre Teams waren, die sie nie verraten haben? Komische Leute, kein Komponist in der Seele, was nie auszusprechen ist bei denen, denn sie komponieren nie!

HEUTE NOCH (6. 6. 2019): Warum spricht das Schulwesen nicht das gute Thema an (Ondrej), dass die Lehrer sogenannten nur nie anzusprechen waren durch die klare Vernunft? Sektierer will ich nicht, ich werde ihre Karma unmöglich kompliziert machen wollen (Kršna) Also seien sie dumm und verdammt, weil sie nicht einmal in der Lage sind, sich der Wahrheit dessen zu stellen, dass sie eben stark, bis ganz stark eben abgedriftet sind in die Gefilde des Sektierertums in dem Sinn ganz klar eben, dass sie die vorherrschende Doktrin der Politiker als Kommunisten zu wahren wissen! Bewusst scheinbar betätigen sie sich am Zerfall der Moralität der Kinder (von ihren eigenen Nachbarn und Mitbürgern im Guten), die sie nur erforschen wollen in der Hinsicht, ob sie richtig ticken, nämlich genau so wie eben "sie". Ganz klar fühle ich Hass gegen solche Amateure der Macht, die sich mit fremdem TV-Wissen brüsten, denn trotz ihrer Idiotie in dieser Hinsicht, haben sie bis 7 Prozent keinen inneren Bezug zur vorherrschenden Elite der Politik, wobei die Polizei ganz bewusst überfinanziert wurde. Die restigen 93 Prozent haben also starken Bezug zum Kommunismus, weil die Klügeren nie zeugen durften und verfolgt wurden bis in die USA. Also waren es unsere eigenen Väter, ob ihrer Dummköpfigkeit, die die Re. kaum herbeisehnten? Genau (buddha), es waren fremde Kräfte, denn unserer Erfahrung gemäss (ich und einige Studenten) sind unsere Vorväter und Väter genau so amateurhaft kommunistisch gewesen wie auch stark heute, obwohl sie den eigenen Kindern massiv lügen mit Ausflüchten dessen, dass dem nie so gewesen sei sogar eben! Sie wollen es nicht, dass Vernunft mehr ist als Krüppelsein dessen, dass man stiehlt und die Intelligenz ausrottet, um Mädel unendlich und in horrender Anzahl bewusst zu entarten und zu ficken, kaum sie das Licht der Welt erblicken. Es sind unsere eigenen Väter, die bewusst lügen und die weiter wollten vor der R., aber dies wurde nie zugelassen, weil katastrophale Zustände hätten vorherrschen müssen. Nämlich Wirrnis und bestialische Leidenplagen der Kinder, die ausgelacht und als Tiere behandelt worden wären! Hängt es gar mit den beiden Kriegen zusammen, wie auch die pädophile Entartung der Mütter sog.? Ich glaube schon, denn tiefe Traumata sind unseren Vätern ganz eigen, weshalb sie krampfhaft eine neue Weltordnung wollten, nämlich diejenige aus Russland, weil dies abgemacht wurde du. die damaligen allmächtigen tsche. Politiker sog. (!)

HEUTE NOCH (6. 6: 2019): Es wird als Geheimbundsekte der Rassismus in der Schweiz sogar bewusst lanciert, weil der Eindruck entstehen soll in den USA, Meier hätte w. die Kontakte! Abschreckendes Beispiel dessen, wie weit man gehen will, um die Finanzmächte zu kaschieren; dies wisse nur Meier und Lehmann, aber einer von denen sei nie mehr heute lebendig zu finden! Lehmann war ein Mörder, aber Schizoschwiezer möchte von mir gerne hören, nie wahr Sommaruga, "Massenmörder", weil die Panik endlich bewiesen worden wäre und als unbestreitbarer Bewies einer Schizophrenie aufgrund des Vaters gewesen wäre, was als Argument gilt, und zwar idiotischer- und dümmlicherweise nach m. eigenen Vortrag sozusagen, also einer Veröffentlichung dieser Art mit dem eig. Vater. Aber ich wurde geboren im Kommunismus, Hurersöhne, weshalb nie sicher war, wer wahrlich bei dieser und jener Familie heimisch war, oder irre ich mich und kenne nicht genügend meinen Vater Kommunisten, der es eben nie zugibt? Zumindest kann man es nicht ausschliessen Schweizer! Aber mehr Ratschläge kriegst Du nicht, D. sollst nie m. die FIGU-Sekte vor den Geheimdien. als w. präsentieren eben! Nun sei klar, dass dies Geheimmachenschaft sei, wobei die Fotos verfälscht seien, was Meier wisse und die Leu. daran hochtrainiere, um zu beh., "alle seien böse, die es kritisieren" (Metti Meier durch buddha und mir selbst)😅

HEUTE NOCH (6. 6. 2019): Was zu sagen und erzählen ist in Bezug auf die sogenannte Schweiz als scheinbare Konfederation von einigen kleinen Ländern ist folgendes in beinahe Mussform: Es waren Kapitalmächte als Geheimbundsekte unterwegs, die krampfhaft versuchten "Image" aufrechtzuerhalten, weil davon und anderen eben Intrigen (schmutzigen eben) scheinbar sehr "vieles" abhing. Daher versucht man "Kopf" zu bewahren und keinen Mord mehr zu machen bezü. einiger Künstler, die als echt gelten (positive Vision von mir). Daher will man abwarten, bis der "Betroffene" selbst unter ein Auto springt, was man scheinbar und ganz sicher eben auch ausprobiert hätte in der Form: Du st. vor einer Strasse, und ein A. fährt relativ s. von links aus, Du wartest nicht, we. Du das Gefühl hast, dass ein Fahrradfahrer dicht hinter dir an dich losfährt, und daher musst eben Du springen direkt vor das Auto - längst ausprobiert von Frankreich aus, hätte der aufgeblasene Schweizer Minister zulassend bestätigt! So geht man vor: Klarer Mordversuch, denn gera. dies sei heute passiert: Der Fahrradfahrer fuhr schnell dicht vor das vorbeifahrende Auto, um die Panik hochzuschaukeln in dem Künster und nie Künstler Schweizer! Dann sei er eben typischerweise und dreisterweise eben no. mal erschienen vor dem K.-Zentrum in G.-Rich. Wollte sogar sichergehen vor der Strasse, dass tatsächlich der Effekt der Panik erziehlt worden wäre - wunderte sich, musste ich feststellen, dass selbst er eben beinahe um das Leben kommen müsse, weil dicht vor dem Auto vorfahrend ksi. Sehe ich ihn nochmals Schweizer, dann wirst Du ein kleines Problem mit buddha haben (Meier)

In solchen Fällen sagt die Schweiz zujubelnd und mörderisch ja und versuchen, die CIA machen zu lassen! (Hilary)

HEUTE NOCH (6. 6. 2019): Also wirkli Schizoschwiezer wurde von mir behauptet in der Rheinau: Es gäbe "innere Harmonie", aber dies wurde mir vorgeworfen als Hirntumor beinahe, weshalb Magnetresonanz zu Hilfe gezo. w., um zu versuchen, die M. zu brechen! Kenne das Hurenland und werde es echli vernichten (Esechiel)🥳

HEUTE NOCH (6. 6. 2019): Was unbekannt war ist folg. (Pavelec): Früher war es eben verboten, Noten aufzuzeichnen, weil man zuerst selbst "nachvollziehen musste", worum es ging dem K. Also wurden keine Amateure zugelassen! Das heisst auch dem Schweizer konkret das eben: Ich kann "meinen D. G." in rund 67 Variationen immer vorspielen, was da heisst: Ich nachvollziehe meine Kunst! Aber eben SIE sagen in der Schweiz: NEIN, Du sollst die eine Variation verkaufbar machen in den Noten, weil wir Geld haben (Pavelec)

HEUTE NOCH (6. 6. 2019): Es gäbe rund zwei Mächte - die eine kreiert und die zweite widerlegen will indem sie kategorisiert in der Weise: "so geht solche Basslinie der Noten eben in den Int.", was dann heissen muss: Wir amüsieren uns und wollen beweisen, dass der Mann irre war, der es komponierte (Pavelec)

I DNES (6. 6. 2019): https://www.youtube.com/watch?v=eGrNJl29DwI; Wieso nicht die Hose unten Roger? Schade hätte alle gelacht und Du hättest mehr Geld gekriegt ...Denke also darüber nach, lohnt sich, Teologie sagt Dir etwas? Auch für Karitas könntest Du Go-Go tanzen eben Dummkopf!😇

I DNES (6. 6. 2019): https://www.youtube.com/watch?v=_vJsPC5u3lw; Sorry Hahn, aber grundsätzlich versichernd verstimmend (Ondrej); nedá se vydržet v podstatě ...Taky mi přišlo, že mnohé klavíry jakési připomínají elektroni. v. (brutální humus principiálně, takže neumí ladit, eben eben, cikáni všichni!😍 Zigeunerin könnte besser stimmen tatsächlich Hahn! Mochte nie im Leben Federer-Fans und H. (höhere Klasse der Dummköpfigen eben, Amateure russischen Stils leider eben ...); Roger nie ok. denn er rannte nach Gewinn von W. direkt in den Dumm-Blödiankopf-Trainigshosen vor die Lords oben zu o. (ich muss mich schmähen, auch Mann zu sein, wenn er so blöde war eben ...); Schweizer eben, wie sonst, Amateure weltweit dümmste H.

I DNES (6. 6. 2019): Babiš patrně kryje celou řadu zájmů a tajné korupční lobby ve Sněmovně, a tudíž se cítí Rittigovci (F.) oprávněni vyhrožovat "méně schopným" (Fal.), neboť celou dobu stejně nebyli schopni nic řešit, a navíc se protesty čekaly již dříve (O.), a překvapení bylo, že Zeman ještě "tyje z posledních sil", což dodalo této klice nový elán, neboť bez Zemana by tato demonstrace byla bývala úspěšná (F.) S Babišem by padlo ANO, bylo vypočteno Rittigovci, takže (Zámec) jim nezbývá než hledat viníka v lidu a toho exemplárně vyznamenat (Zeman). Jsou to však snahy jasně osvobozující, když se takto masivně (!) demonstruje proti oligarchismu jako takovému doufám. Praha je zde chytřejší a Špejbla (sorry Babiš) nechtějí právem, jsou zde staré mechanismy, které vyčkají až na radikalisaci, kdy se projeví pravý char. (sotva vyslovím Babiš) zákonodárců (Sobotka). Žel Nova již nemá takový vliv jako po revoluci, říkají mnozí poradci (Vančura) Takže mnozí začínají možná chápat (?), že život byl o něčem jiném, než se sp. na magnáta, který to vyřeší ...🤓

HEUTE NOCH (5. 6. 2019): Er, ein Mann scheinbar, der meinen Komment. dummdreist und provozierend kommentierte sei eher Freund der Wahrheit, nämlich eine Art Wolf-Sektierer in Deutschland; solche Klugscheisser belehren aus tiefstem Hass und Neid, weil sie nie "das wirkliche Bild der Welt" kennenlernen durften wegen falscher Muttermilch; sie lassen sich daher nie belehren, weil sie in der Tat in einem "reifem Trauma" dahinleben, was da heisst "Klugscheisser" eben; dummdreist werden sie bis 67 Jahre lang solche Sachen dümmlich amateurhaft verbreiten, bis alle anderen "ihren IQ" anerkennen, was aber dann? Sie sind sowieso stark irritiert wegen Dummheit (schwaches Wort) und sie seien stark eben suizidgefährdet das ganze Leben lang; daher besser aus dem Weg zu gehen, weil "kein Charakter" und kaum ein vorhand. sein darf; es waren scheinbar (buddha) Selbstmörder im vorgewussten Leben (früheren sagen nur Amateure manchmal). Also ist auch Bayer-Sektierer der gleichen Sorte wie der Mann unten im Komment. und wird also sämtliche Belehrung fruchtlos bleiben, denn Sicherheit sollen solche Menschen von Natur aus nie kriegen ...Also versuchen sie dad. klar auf "eine komische andere und krasse Weise" ihren Mentalblock aufrechterhalten und nie die Wahrheit sog. anerkennen! Also daher erst solche Belehrungen, wobei Feinfühligkeit vorhanden sei in der Weise, versuchend, den Gegenüber zu blamieren, weil sie denken beispielsweise, dreister-dummerweise, dass sie nie erkannt werden dürfen in der Natur ihres Egos - was da heisst "gekauft", korrupt eben, um Profit zu bekommen vielleicht durch Geheimdienste oder durch sie zumind. in Ruhe gelassen! Tiefer Kummer ist ihnen eben klar eigen, weil sie keine Liebe finden konnten und Mamajungen seien und bleiben auf meiner Theaterbühne wie eben teils Bláha sr. 😇(Einige zeugen wie mein ehe. Schüler Daniel, und sie haben zwei Töchter beispielsweise, die dann erkranken müssen im Kopf ...🤓; haben auch ganz klar kalte Gelüste, was eigene T. anbelangt; willkommen auf der Erde Dummkopf!😁)

HEUTE NOCH (5. 6. 2019): Eine abgesprochene Sache der Diktatur muss scheinbar wieder mal aufrechterhalten w. versuchend in der Weise, dass bestimmte Leute "ausnahmsweise" quasi vom Netz entf. werden sollen! Aber im gleichen Zuge behauptet man in den Medien etwas anderes, nämlich Gedankenfreiheit, aber dies wollen die Menschen nur hören, damit sie keine Bange haben, weil sie nicht zufrieden werden durften wegen der eigenen Familie, also suchen sie eine Art Kompensierung, und dies sei der einzige Grund der sogenannten Dummköpfigkeit und auch eben der sog. Dreistigköpfigkeit! Dummköpfigkeit ist meistens nicht angeboren, sondern die Leute werden und wurden eben stark überrascht durch falsche Ernährung, Fernsehen blöder Art und debilhafte (schwaches Wort) sog. Mediennachrichten, die bewusst provozierend geartet seien, denn sie sollen eben "die Moralität" aufrechterhalten und Kämpfergeist wie zu Zeiten von Goethe, denn bereits damals gab es Schweine (Männer) unterwegs, die "Feindseligkeit" ganz bewusst provozierten, und dies war auch der Fall z. Zeiten von der alten Schweiz und älter, denn die M. hätten eben Krieg miteinander wirrend vereinbart und hassten und unterdrückten die anderen, die nie den K. wollten; solche M. (Stalin) wollten dadurch weit gehen, denn sie wussten bewusst, dass wenn sie eben obsiegen werden im Ausland (Benesh), dann kehren sie zurück (Bucher) und erob. endlich das eigene Land, von dem sie alles wussten. Auf die Weise muss man eben denken, wenn man Russland-Krieg nachvollziehen will, denn M. wollen eben immer weiter gehen Russland gegenüber, weil die Gesellschaft heutiger Art gehasst wird, und zwar für mich sogar nachvollziehbarerweise! Ich verstehe also, worum es geht, aber billige nicht den Krieg dieser Art - eher muss alles nachvollzogen werden und erst dann das Kriminelle und stark Pädophile und Sektierer uns gegenüber wirkend (deutlich) ausgeschaltet w., idealerweise eben nach und nach, aber tatkräftig (Merkel)😍

HEUTE NOCH (5. 6. 2019): Der Schweizer will mit mir kämpfen in der Weise, dass meine Musik nicht mir gehören darf! Was sonst wäre ihm eingefallen? Nur eben zu sagen den gleichen Nonsens, weil man Patriotismus nicht nachvollziehen darf, denn das heisst eben nie zu lügen (erste Regel für den dummen Schweizer!)😙

HEUTE NOCH (5. 6. 2019): Es wird eben sol. die Atmosphäre der Angst hervorfabriziert, bis junge Mädel aufgeben und selbst den dümmsten Mann - sonst in einer Art guter Gesellschaftsordnung unfähig, was Koitus anbelangt (!) - fickend begatten (härterer und extrem harter Orwell). Also werden die Dümmsten es auf meiner Theaterbühne einmal sein, die dann sagen: Mir will das Ganze der weltlichen Sphäre eben gehören, weil ich Geld habe und prominente Figur sei, ursprünglich aus einer englischen Familie kommend! Mir wurde gesagt eben nur das, dass ich weiter wursteln soll, wie man will. Also bin ich panisch wie Sektenboss beinahe Buscher, resp. Bucher, und wenn man mir nie das geben will seitens aller Frauen, die ich will (Holmik), dann werde ich Diktator!

HEUTE NOCH (5. 6. 2019): Bei der eigentlichen Interpretierung von Musikstücks soll es sich IMMER handeln darum, dass ein Schüler Werke des Meisters vorspielt und in der Welt präsentiert; wenn ein falscher Meister vorhanden ist (wie Rak), dann scheint es, dass keine Schüler vorhanden seien und dass nur er weltweit berühmt wird; aber meine künftige Schule beruht dann darin, dass meine Schüler klar meine Werke der Welt persönlich vorstellen sollen! Also best. der wahre Meister und dessen Meisterschaft nur darin (!), dass seine Werke lebendig nachvollzogen werden sollen, aber dies nicht nur, aber muss eben auch sein, dass die Schüler eine Art Entfaltung und innere Kennenlernung und Würdigung erleben wollen. Demnach bringen sie sich weiter als Menschen und werden zu wirklichen meditierenden Menschen, die Frieden in sich erzeugen müssen wollend. Also gehen sie dann weiter und sagen durch die Stimmen ihrer Gitarre, was gefühlt wird vom Meister, denn er spricht durch sie, wenn sie wahrlich seine Schüler seien und dies wollend in sich bewirken! Wenn kein sichtbarer und bekannter eben Meister vorhanden zu sein scheint, dann interpretiert man tote Meister (Ondrej), dies in der Regel wegen der Effekte dessen, dass der Interpret reich wird und sein Team. Also werden dadurch (hindurch) auch die alten Meister als Jehovisten dehumanisiert. Also präsentiert wer anders als S. Jones bereits fremdländische Artikelmarken, als ob es normal wäre! Da sie schön spielt und auch leider Gottes auf gleiche Weise eben aussieht (hätten alte Diktatoren gesagt und auch heute lebende Dummköpfe!), scheint es plausibel, das Präsentierte, Produkte nämlich, zu falschen Preisen zu kaufen, weil sie aber als notwendig eben präsentiert wurden von solchen Interpreten. Also sage ich nein zu solchen Machenschaften. Wer ist wirklicher Schüler von Koshkin? Solche Herangehensweise ist nicht bekannt dem ehemaligen (hoffen wir doch mal!) Direktoren der Brünner Gitarre-Festivals - zumindest ich will ihn NICHT. Das Richtige kann nie entfaltet werden, da solche Männer alles nur eben kommerziell betrachten wollen und müssen, weil ihr Spiel nie konkurenzfähig war, was sie eben dummdreistköpfig zu kaschieren versuchten (Bláha). Ich will nicht ein Zuschauer dessen sein, dass die jungen Talente keine guten Beispiele haben ob solcher Art Männer! Was ist ihr Spiel, wodurch ist es anders Bláha im Vergleich mit Gitarre-Anfängern und eben Fortgeschrittenen weltweit? Niemand dann soll finden eben in unseren Ländern Moralität und das Recht des Gläubigen (Goethe), weshalb alles dummdreist provozierend gestaltet und missgestaltet werden muss ob solcher Art Männer, die nicht selten geheime Triebe haben und diese auch eben immer wieder auszuleben wissen (Bláha).

I DNES (5. 6. 2019): Mnozí měli dojem, ž. potřebovali víc, a to nikdy není přirozené (Hippokrates)😘 Nejde o to vše bojkotovat, jde o to přežít (J. Caesar) Dále lze říci, lhát se nemá (Ondřej) Není to jediný lék tohoto typu, žel Bohu (Kristus) Mnohé v. důsledky analyzuji historicky později v dalších youtube-videích, totiž právě u Haloperidolu, lze si stáhnout, nebudu vnucovat (Šuba)😘

HEUTE NOCH (5. 6. 2019): Und...am besten gelang mir und gefiel mir füllend den Kopf Kissin-Improvisation-Impromptu! Er hat also den "besten Charakter" für mich als Künstler von allen erwähnten! Kann sogar mir konkurrieren, wenn er will!😋Eine wahrhaft unabhängige Kritik, denn mir ist wahrlich eben wurst, w. Nationalität sozusagen er angehört. Aber eben, SIE wollen nicht, dass eine solche Kritik auch nur ansatzweise veröffentlicht wird ...Wollen sogar mich nicht lebend eben, wie sonst, Krüppel eben, gerade Psychofarma-Konzerne, die nicht gänzlich meine Kreativität abblocken durften, mussten sie leider Jahwes erkennen! Also veröffentliche meinen ersten Vortrag (Logik) bezüglich der Psy-Haloperidol im Tschechischen auch eben hier...😇

HEUTE NOCH (5. 6. 2019) Ich habe bislang rund 47 Vorträge von mir s. (nur von mir) lange gehört (bis 56 mal); auch 568 Vorträge von mir weiter gehört bislang, die ich vorher drehte und löschte (einige nur Kopien besitze ich allerdings noch, was SIE nicht wollen, weil auch diese Arbeit ganz normal ist, eher zeugt sie von guter Ausbildung); dann hörte ich rund 58 Musikstücks von mir selbst wiederholend; dann habe ich Emotion aufrechterhalten durch Filme und tiefe Musikstücks und viele Charaktere studiert, die extrem gut und wertvoll (zumindest mir) waren! (Erf. Lehre im Amerikaner-Stil) Ganz schlicht und einfach, mache eben auch und lasse Dich nie überzeugen (Benesh), dass Deine Arbeit dumm gewesen wäre! So machst Du weiter, bis Du Dich erkennst und dann singst Du plötzlich ein anderes Liedchen (Beethoven)😄(mehr eher will ich noch sagen: Höre nie damit auf, Dich selbst kennenzulernen, sonst kannst Du Dich nie abschirmen gedanklich und wird Dich Dein Nachbar stören und er will es sogar, wenn es sich (wie in meinem Fall, wie sonst) nie um Deinen Kamerad handelt (Ovčáček)😆

HEUTE NOCH (5. 6. 2019); aufgrund der 5 Stile von impromptu von mir wollte ich den Charakter erkennen: B. ehrlich; L kämpfend; S liebend (mit Scriabin Ch.); mich normal; K liebend wie ein Tier😘

HEUTE NOCH (5. 6. 2019): Manchmal war es gerade lächerlich (härter soll es noch werden oder nicht?), als man versuchte "Stars" hervorzuheben; einige vermochten kaum zu spielen und zu singen wie gerade Alice K. - so musste man eben lachen in den Stu. und abwarten, bis "Konzerte" scheitern - aber Leute waren und blieben extrem dummköpfig und bewunderten eher die Busen und eigentlich dachte man eher an das Eine, als man sie ansch. Also konnte sie "ihre Ärtchen" weiterverbreiten bis sogar heute und die "Klügeren" wurden entmachtet und der freien Meinung enthoben (es wurde ihnen erzählt, sie würden eben nichts, gar n. können, hat definitiv Brejcha auch den besten damals zu meiner Zeit am K. erzählt, wie mir versichert wurde, als ich mit dem besten Pianisten im Bus fahren durfte); also die besten haben Suizid verübt Brejcha, Deine Schuld, mein Schüler! So versuchte man eben Monopole aufrechtzuerhalten, da solche Künstler sofort den Betrug erkannt hätten eben wirklich und das Volk aufklärend bearbeiteten (Ondrej) So ging man wieter und wieter auch in der Schweiz, und das Volk hat also von Tuten und Blasen keinerli Ahnung von wahren Künsten und verlässt sich, wie sonst (!) Amateure eben, auf die Medien, die dann schreiben gerade, dass Dyk als Schauspieler der Beste sei, aber sein Gesicht verrät eben auf eine rare Weise eine dominante blöde Hure wie Zdeněk Svěrák verriet auf meiner Theaterbühne! Der eine ist noch jung und er soll älter werden leider in dem Sinne, dass extrem viele Mädel ihn kennenlernen MÜSSEN, weil er, wie sonst eben, überall zu sein scheint, auf Youtube in Werbungen und so weiter, weil "diese Kaufmänner" nicht mehr Karawanen fahren wollten in dem Leben von heute (Ghandi) Also rissen sie Aufmerksamkeit an sich und beherrschen heute das Feld und füttern unsere Söhne mit den vornehmsten Künsten eben! Eine wahre amateurhafte Katastrofe Schweizer, nie wahr?😍Wie weit fährt eben der Zug dieser Art wieter? Bis alle verblödet sind und glauben, dass Beethoven eine Hure von Rotchild war? Jawohl, sagt eben der schweizerische Kamerad, Hurer und Blödlein-Köpflien! Es soll dieser Zug nicht weiterfahren dürfen, ich will nämlich, dass mein Sohn nicht das Fernsehen glaubt in der Weise, dass das blöde pubertäre Gesicht von Klus eben auch und dem bereits vorerwähnten Dyk das Beste sei im Kosmos oder nur auf der Erde! Töchter werden feststellen, dass dies so sei, wenn sie nicht mehr erzogen werden dürften! Dann verlieben sie sich sogar in Diktatoren (Ondrej)

HEUTE NOCH (5. 6. 2019): Es wäre definitiv (!) davon abzuraten, etwas zu tun zu haben mit den Dummköpfchen in Soundsgate-Aufnahme-Blödkopf-Station (Diktator der Geschichte) Die machen aus Dir einen Fanatiker, weil Du nicht Klaus bewunderst - da Du dies nicht scheinbar dummk. getan hast, denken sie auf die dumme Art und Weise, dass Leute wie ich ihre horrenden Profite blockieren wollen - und ...sie haben recht! Sollen den Beruf eben wechseln!😁

HEUTE NOCH (5. 6. 2019): Ich bewundere jedoch, dass Leute und Künstlerinnen wie Lisitsa immer noch "menschliche Züge" aufweisen, und da spreche ich nie (!) von meiner Liebe Buniatishvili, die auch viel machte für die Karitas zumindest und blieb sehr menschlich; ein Kunststück eben, weil "hassvolle Männer" da vegetieren und die hassen gerade - nie wahr Posselt - wie Schäuble Wolfgang Amateur "freie Schaffenskräfte" und wollen nie, dass sich so was wiederhole in der Geschichte wie "Beethoven", der Leute verarscht und verzaubert, inklus. der "billigen Arbeitskräfte", die sich dann nicht mehr "den Meistern" rächen wollen, sondern eben eher ihnen selbst (wie Schäuble und Merkel usw.), weil sie sich zurecht bedroht und bestohlen fühlen (Katarina)

HEUTE NOCH (5. 6. 2019): Das Blöde, was Brejcha ermöglicht, ist folgendes (bewahre Dich vor ihm, mein Stud.): Du verkaufst Dich bei verschied. "sog. öffentlichen Gelegenheiten" wie Šporcl und Du wirst spielen wie Paganini und darfst "keine Fehler" machen, sonst blamierst Du Dich - also bist Du nicht wahr (?) Schauspieler nach "allen Regeln der Kunst" und darfst eben "öffentlich soz." wirken und spielen, aber NUR dann, wann und wenn sie Dir sagen und beordern: Mein Hund, springe doch mal hin, dann musst du wieder hin ...Wir beherrschen das "Szenario" der "öffentlichen Konzerte" und Du bekommst eben soviel Geld, wie wir wollen und wie wir Dir sagen; diese und jene Sachen musst (!) Du eben nie wissen, da bist und bleibst Du Amateur (Russe); so sind die Bedingungen, die unsere Väter uns überliessen, denn sie hassten "Künstler" und wollten ihre Schaffenskraft limitieren und nicht nur sie und die anderen als "blöde Kindlein" verkaufen und präsentieren; sogar sind heute die renommiertesten CD-Aufnahme-Firmen wie verzaubert, weil sie nur und nur Profit wollen, und Du darfst nie Ökonomik nachvollziehen doch mal! Wieso verstehst Du Ökonomik? Darfst du nie, wir nämlich können nichts, nur im Amt zu hocken und auf Talente so lange warten, bis wir eben dann einige wieder mal vernichten durch "blöde Art von Ratschlägen" (Habera) Leute wie Bíla Lucia vernichten dann "Deine Lust" unabhängig zu sein, weil sie sich selbst Absolut beinahe verkauft hätten auf meiner Theaterbühne!

HEUTE NOCH (5. 6. 2019) Weisst du mein Student: Es geht nie darum, exklusiv eine CD herausgeben zu dürfen wegen Korruption oder dem sog. Nepotismus, sondern eher ginge es darum eben, bessere Aufnahmetechnologie bekommen zu dürfen um im Internetz inklusive "Medien allgemein" alles zugänglich zu machen und zu verbreiten; so werden wir eben die Macht der Dummköpfe los, die nichts können und sogar es auch nie wollten, sondern Finanzscheffelei war ihnen "Tagesbrot", weil sie die Künstler wahrlich auch hassen und "Rechte" haben wollen auch bezüglich Deiner Kinder und in Bezug darauf (nicht wahr Polen), was Du Dir öffentlich leisten sozusagen darfst! Also nehmen sie dir eben die Freude und Du wirst zu ihrer Hure, weil sie sich auch gross fühlen und wähnen wie Sektierer in der Schweiz, aber die englische Familie der Trottel und rechtmässigen Amateure will genau das gleiche tun, weil sie feststellte, dass einige Künstler eben "zu schnell nach oben" strebten, weshalb sie vorzeitig kommerzialisiert wurden, und das bedeutete, dass ungeheuerer Hass auch entstand bei anderen Künstlern, die nicht so stark nach Geld und Anerkennung heischten; also besteht nicht nur heute und da zwischen mir und Pavelec ein gew. Unterschied! Der eine versteckt sich, der andere schafft frei! Heute sah ich auch wieder mal persönlich Brejcha, er war gänzlich ignorierend wie auch ein Mitschüler damals von mir am Konservatorium, der Akkordeon spielte - ich schaute ihn an, er tat, als ob er mich nicht gesehen haben wolle! So stosse ich immer wieder auf diese Art Leute und "Künstler", die damals extrem "weit waren" und sogar einige Wettbewerbe gewannen, aber schliesslich kenne ich NICHT ihre freie Komponierungen, obwohl der Akkordeonist eben sich damals als Dirigent beinahe aufpielte und diese "wahre Wissenschaft" als Amat. auch studierte sogar! Also verloren sie, sie seien mir nichts und nicht nur seien sie Blödkopfe, nicht wahr Brejcha, sondern auch rapide primitiv (Brand)🧐

HEUTE NOCH (Lustiges eben; 5. 6. 2019): Manchmal höre ich mir meine Stücks (Komponierungen) zum Spass eben im Halbschlaf, direkt nach dem Aufwach. oder heute Nacht bin ich gar (heimlich!) nicht nur dabei eingeschlafen, sondern auch bei meiner Meditation. Ich stellte fest, meine letzten Stücks "Grieg´s suite" waren echt harmonisch, wohingegen die "ersten Impromptu" wie "Liebe" oder "Sgouros" usw. eher beim Aufwachen beinahe komisch klingelten in meinem Bewusstsein. Dies darum, weil ich "ein Tiefschlaf" des Tieres imitierte und stellte fest, dass Tiere "tatsächlich kein Gehör jemals hatten". Für sie ist da alles wie "Humbug", "ganz disharmonische Elemente", also kann ein Tier sogar aggessiv werden, wenn es sich aber erst geschlagen fühlt! Sonst seien Tiere nur "Amateure", was die "gewisse Kultur" anbelangt (hätten eben auch einige Diktatoren der Geschichte bestätigen müssen).

HEUTE NOCH (4. 6. 2019); Klare Lehre, was unsere Kinder, Töchter und Söhne anbelangt, die fähig gewesen waren, in der Pornoindustrie zu arbeiten

Natürlich ist diese Neigung nie! Ursachen ruhen oft in der genbedingten Artung, aber genau es zu berechnen bin in der Lage: 58 Prozent von allen Fällen insgesamt. Der Rest ruht einerseits in der Familie (Vater verstorben beispielsweise oder fremdartig, alkoholisch unterwegs usw.), aber eben auch darin, dass "zu viel konsumiert wird" in der Jugend wegen mangelhafter schulischer Ausbildung. Was Gewinn anbelangte (es sei doch Geschichte mal!), profitierten auch Frauen, und zwar in der Politik, da sie "Pakete von Finanzen" anerkannten bez. ihrer Wahlkampagnen! Teile davon waren von derartigen Beratern von ihnen eingeschlichen, die bewusst "die Pornolords" ausbeuteten und sei betont, dass sie sie hässlich finden! Allerdings wollten sie nicht erschossen werden von ihnen, also drohten sie nur mit Razia, wie in Spanien! Das Problem k§ummert uns doch wegen der Kinder, denn sie sind entführt worden weltweit bis zum Alter 6 in horrender, nicht und nie zu unterschätzender Anzahl von genau 570 768! Junge Mädel werden bedroht in der Lebensweise und wurden schon längst in schwarzesten Szenarios inklusive Massenmord (Irak) vergewaltig und sie scheinen erzogen zu werden dafür, dass auch sie das gleiche machen und sogar noch bewaffnet werden und wurden! Wir sehen kaum ein, warum es so war, aber Afrikaner hassen teilweise "ägyptische Kultur" wegen irgendwelcher Gründe und sie schicken solche Zuhälter nach Irak zum Beispiel. Brutale Kr. seien ihnen nicht willkommen (Meier), da Mädel "teuer sind und Geld einbringen"! Rein freiwillig und unabhängig (ganz) von der Umwelt als Sozialorganismus (Benesh) arbeiten KEINE Mädel! Oft missachtet in der Pubertät und überüberüberüberhäuft mit falschen dummdreisten Beispielen in bezug der "kindischen Muskulatur" (Kinder wachsen nicht mental und werden zu muskuläsen M.). Kinoindustrie wurde sträflich missachtet und gänzlich unterschätzt bez. der falschen Beeinflussungen! Es sind "alte Hurermädel" zu verzeichnen, die auch noch hoffen, dass sie als Mädel beachtet werden wollen! Heute wie morgen, weil der Vater nicht einmal ihnen bekannt wurde! Die Sozialämter sind UNZUREICHEND wegen der falschen Führung in der Bundesquasirepublik, weil USA als Führungsmacht von Schäuble anerkannt werden wollte! Merkel wahrt dann solche Geheimnisse, denn sie sei absolut entartet! Grosse Probleme seien klar zu verzeichnen, denn unbekannte Anzahl von Soldaten wurde schon längst insgeheim verkauft unter dem Preis, weil sie "Panikattacken" hatten und auserkoren wurden für falsche genetische Experimente! Ihre Haut wurde bestrahlt beispielsweise und sie starben, und die Anzahl von solchen Männer. (aber die Familien wurden belogen) und auch "meinen Jungs" betrug 468! Auch in Irak wurden ihre Leichen bekannt wegen der USA-Soldaten!

HEUTE NOCH (4. 6. 2019): Grieg ist kompliziert, aber im Ganzen nachvollziehbar, aber man muss "das Ganze" in Betracht ziehen bei friedvoller Natur von dem Künstler Grieg - danke Norwegen! Hat im Stillen meditiert und fand heraus, dass es "fliessende Natur" der Musikbewegungen gäbe; im Unterschied zu ihm fand ich allerdings bei Stepan Rak nichts dergleichen leider Jahwes! Das Stück von ihm inspiriert will ich nie veröffentlichen - disgustin´. Fand ich doch heraus, das Rak scheinbar gestohlen hätte? Keine Ahnung, aber auch keine Bange! Irgendwie passt mir da was nicht! Werde weiter nachdenken, ob Jan Jakub Ryba nicht im Spiel war bezüglich beispielsweise "Song f. D." Scheint mir geplant vorgespielt, ein Stück nach dem anderen, sogar nach "vielen Jahren" ...Komische Sachen, denke eben selbst nach, fand eben heraus, dass komische Sachen vor sich gingen zumindest - muss vielleicht nicht so viel nachdenken?🤨

I DNES (3. 6. 2019): Muži se bojí sami sebe, a tak nechají zavřít tvé dcery do blázince, pokud řeknou věci, které se prohřešují proti jejich pojetí morality (Schäuble)😔

I DNES (3. 6. 2019); Pokud máš "mstivou tendenci" se smát jednomu či druhému, pak se mstíš matce (Kršna) Mnohé dívky se mstí samy sobě, protože jsou citlivé a jsou si vědomy "dědičných deficitů" předchozích pokolení - proto prožívají tzv. "dědičně", což je zčásti způsobeno nevědomostí (Ondřej)😇

I DNES (3. 6. 2019): Mladí lidé jsou zneužíváni zcela vědomě v institucích, které vytvořili a umožnili komunisti a nacisti (naši otcové a praotcové!); typicky si s talentem jen naběhneš, přijdeš k "muži, jenž tě nemiluje" a ten zrovna vede vydavatelství, nahrávací studio a tak dále, takže když zjistí, že jsi hlupák, pak si Tě podá, poddá a prodá tak, že bude profitovat sexuálně, mentálně i fyzicky a také ve vztahu k jeho vedení, neboť je a byl schopen takto působit jen pod záštitou skupin jako PPF a politické elity, která tento stav využívá, jelikož tvoří "vazalské instituce", udílí rozkazy mimo veřejnou debatu a ovlivňuje všechny mentality ve své vlastní politické rádoby straně, resp. partaji! Na té úrovni jsi nepoddajný a nepohodlný pro něj, Kellnera a další, takže podhodnotí tvé duševní zdraví a projevují nezájem tak dlouho, až vytvoří nutně předpoklady pro "nenápadné přepadení", kdy mají tendenci vojensky - a nechci strašit děti a holky (Šmídl) - vyzvídat a tak dále. Na té úrovni byl stát prodán a vedou jej vědomě lhající činitelé, kdy ženy tzv. kolem nich nic jiného za život ani nepoznaly, což tito muži - jejichž otcové padali na bojištích - jen sexuálně zneužili (Brand) Ohavná, brutální situace a to vše zjišťuješ až ode mě jako kytaristy, ale nikoliv a nikdy (!) od lidí jako je Baxa, jejž ty jsi jistě nevolil a ani zřejmě nevíš, jak se volilo a kdo jsou tví zastupitelé (Baxa) Naše dcery mají být přivedeny k rozumu tehdy, až my jako otcové přijdeme o život i o čest (Topolánek) Co si z "tohoto věčného předstírání, mocichtivého vydírání a lhaní" vzít pro onu evoluci vědomí než skoro nic? Tyty strategie jako jsem popsal jsou sotva dobré pro ukořistění financí a jejich zneužití proti běžnému lidu! Takové rasy jako ty, zde popsané, končívají v "propadlišti dějin" a jejich fiktivní čisla na účtu, na jejichž základě vytvořili své monopoly a systémy vlády, ani do historie nevejdou jinak než jen jako "povaha člověka této planety"! (Kršna a Kristus) Učitelé končí na ulici, umělci v blázincích a způsobitelé tohoto stavu, mimo mnoho jiných právě i Baxa, vystřelí právě proto (!) do státní politiky, takže moralita nebyla ani brána vážně, zdaleka nikoliv jen zesměšněna debily a burany, jako je současný prezident, který by se i vyblil u korunovačních kl., které mu připadají debilní, jako jeho vlastní žena. Uteč pryč Zeman!

I DNES (3. 6. 2019): Jedná se o perverzní kalkul "brutálních rádoby mužů" (Ondřej) v tom zlém (!) smyslu, že nechají plodit nezajímavý (pro ně) a ohavný a nevzdělatelný póvl (Telička), z nějž si pak pod ekonomickým tlakem vyberou libovolný počet kurev a milenek, neboť je zneužita naivita, nevzdělanost a také lidská snaha zaujmout atd. u těch, kteří si přejí lepší podmínky života (William)😍

I DNES (3. 6. 2019): Celkově vzato bojovnost naší "rasy" na celé Zemi těžko vedla k pokroku ve smyslu vážené evoluce, neboť tento typ vývoje jsou patrně ty nejhorší rasy (vražedné, brutálně až vyzývavé, znásilňující atd.), které jsou při první cestě kosmem zmateny a delegovány zpět na svou planetu, na níž patrně již proběhla nová válka; odtud tento typ evoluce není "nennenswert" (uvedení, zmíněný hodný), ale je primitivní a značí "zvířecí rysy", a to i proto, že počet lidstva byl šlech. vyhnán do krajnosti, aby se utužila dělnická vrstva a vysála inteligence v předem přednastavených institucích, v nichž je pouze "vysáto podvědomí", kdy humanita není ani objevena! Na té úrovni operoval v Plzni Baxa M. (ufon)😆

I DNES ( 3. 6. 2019): Mnohé propady morality plynou z "podvědomých dohod" v tom smyslu, že jedno podvědomí vydíralo podvědomí druhé tímto typem úvahy (Zeman): Já na tebe vím tohle a ty nechceš, abych to proti tobě použil. Proto mnohý komunista se nechal utlačit a to prominenti zjistili, zapsali a dále využili (O.) Je jasné, že primárně jde s absolutní jistotou o potlačený a zcela nevyzrálý sex. pud, který vede k tomu, že "takto nevyzrálý muž" se nechá potlačit, neboť jeho sexualita je velmi zle démonizována "těmi nahoře" - oni činí genetický výbor i věrný výběr a vnucují tuto vizi zasněnému zbytku populace, která vegetuje na pomezí hazardu, prostituce (zlé), korupce, vegetace (myšl. apatie), zločinnosti a brutality, kdy opět tento model již vnutila tomu či onomu potomstvu (obecně). Odtud plynul útlak, a nikoliv že by měl plynout nadále! (Ondřej)

I DNES: Slovo má vědět a plynout z vědění nitra (sekt. Dv.) Tedy řeknu dne 3. 6. 2019 toto: Je to povaha našich otců a matek (pod vlivem otců!), která sotva byla sch. zlepšit poměry v naší tzv. společnosti. Ta jako pojem neexistuje, neboť existuješ jen ty a tvé mezilidské kontakty, obchodní, přítele máš? Tvá rodina je nucena velmi často selhat, takže narazíš na mnohé, kteří tě chtějí jen využít; udělají vše pro to, aby před tebou ztajili své slabosti, neboť jinak by možná museli skutečně milovat, a to zatím neumějí, jsou od komunismu odkojení! Vyzkoumají na tobě každý detail až do poslední mrtě, ale nikoliv proto, aby se učili jinak než jen tak (Zeman), že ze tvých vědomostí budou chtít vytvořit výnosný business. Neutváří dodnes dospěle svět kolem sebe (buddha), ale jen jako děti, kteří jsou monitorováni státní politikou, resp. policií!

I DNES (3. 6. 2019) Nak. po tom všem, co jsem prožil, nechápu, proč mi někdo má učit "jak mám vlastně hrát", neboť šablona se uvaluje na zločince! Jde o rozvoj individuálního pojetí na 100%! Naši "lektoři na vadné konz." se snažili nás "vydrilovat na soutěž", která klidně může být koupená a kterou rozhodně neovládáme ani ideově, ani lidsky ani hudebně. Čekáme na spásu od grémia, jako je Š. Rak? Ten se na mě "sotva kdy podíval chtěl", asi vyšší (hodně) vrstva, a co Bláha?😇

I DNES (2. 6. 2019); 8 kompozic, kdy jsem jel na "biovodu" Kristall Neumarkt;-) Zub stále bolí (Klausem), ale je to opravdu filosofie a můžu si představit, jak se asi měli naši předci ohledně šlach, kloubů, zánětů a tak dále! Aristokrati aspoň urvali "ty schopné lékaře" (P.)

Heute (1. 6. 2019) noch:

Beziehe auf mich, denn ich sei Mensch (der erste Wunsch der Chineser); meine sog. Zähne hätten gelitten, aber erst (recht) effektiv eigentlich; heisst: Ursache sei anderswo (erste Belehrung der Chineser). Schmerz war immer (!) sinnvoll, aber Sinnlichkeit sei Ausdruck (heiliger mit Tradition) der Schaffenskräftigkeit (Kreativität); Schmerz ist "tiefe Belehrung" und soll weiterführen bei einigen! Bei den Dümmsten muss geholfen sein, sonst wären einige immer willig zu sterben! Bei mir half ich mir, weil 1/4 meines Zahnes kaputt ging und die Schmerzen zu viel waren (Lüge, auch für den Schweizer). Wichtig den letzten Satz zu verstehen; wie weiter führt der Weg? Lässt der Schmerz nach und steigert es sich, wenn ja, inwieweit? Kannst Du lange leben (Schweizer) mit dem Schmerz? Nein? Warum, liebst Du Latein? Oder was war Deine Mutter? Hatte sie Schmerzen? Frage Dich allerdings selbst, nie die Mutter (Paradox?) Denke nach! Soll ich den sog. (!) Zahn rausziehen oder es zu tun lassen? Eher schon, das ist meine Antwort! (nach 5 Minuten Arbeit ka.)

Christus, Konfucius, Buddha (Buddha vor dem Konfucius; höhere Ebene eben!)

Zusatz nach Medi.: "Mein rausgezogener Zahn ist schwach wegen Muttermilch! (mentale Ebene)

Heute noch (31. 5. 2019); Leute wie wer? Borwin Bandelow (muss ich immer wieder nachsuchen den Namen!) Die seien darauf trainiert (bewusst), "einige Geheimnisse" zu wahren in der Beziehung, dass "unpopuläre Mentalitäten" zu blockieren seien, auch auf Webprojekten (werden also Bemühungen gestiftet bezüglich "webnode" usw., um es zu unterwandern), was Hilary Clinton weiss! Auf der Ebene arbeitete sie (Geschichte!) und wurde nicht zugelassen ins wahre Paradies (King)

 • Desinformationen bezüglich "fliegender Untertassen", um schliesslich geheim als "ausserirdisch" zu denken, wovon Kinder beeindruckt wer. sollen durch den Bildschi., denn son. wäre es (Vorschlag) zu durchschauen - also bei Meier "niemand besser gesehen wird", wobei "festzustellen" war, dass die "Kerngruppemitglieder" nie so verstehen wollen, wie vorgesehen (Geständnis Meier?) Also Belehrungen, Steigerung von Arbeit, und wir sind auf den Plejaren? Oder be. Neonazis? Jeder Buchstabe muss stimme. (Schubiger, Brand, Zizek)
 • Heimliche Besuche der Agenten oder Ausserirdischen? Im zweiten Fall wäre es glaubhafter (Benesh) Jeder würde arbeiten (härterer Orwel, nämlich Benesh?) Globale "perverse" Machenschaften in den Bursenmechanismen! Dein Land gilt nichts, wie in meinem (!) Vortrag sanft für einige Maler und Komponisten gesagt! Du bist wer? DU bist es, nicht der Autor vor 400 Jahren, der glorifiziert wurde (weil es unverständli. war!) Gewalt ist was? Was ist Deine Mutter? Analysieren wir die Fälle, die "verlaufen sind". Wer hat gewonnen? Einige Mütter haben Kinder ersofen und dann Nachbarkinder angegeben bei der Polizei (weiss Station Horgen Schweiz?)

Heute noch (30. 5. 2019): https://www.siegfried-wisser-buddha.cz/nove-5-6-19/ (2 Musikstückchen aus Tschechien /von wem? mir selbstv./...)

Heute (29. 5. 2019) mit Bedacht schreie ich noch in die Welt hinaus, um den Kosmos zu erschüttern (Šutková):

Es sei des Mannes Liebevoller Geschäft, um zu predigen: Es soll jeder in der Heimat heimisch sich einsiedelnde Einheimische geliebt werden, aber dies nicht nur! Er soll geliebt werden mit Kraft, die aus altem Japan hervorsprudelt! Es soll er integriert werden, es soll nun Frieden herbeigeführt werden, rufend, wollend, der Kraft entsprigend, um zu sagen: Dich werde ich NIE im Stich lasse, Du bist entkommen der Logik als "Grössenwahnsinnige", zutiefst doch mal erschüttert durch die damaligen Bomben auf H. und Nagasaki, mein Lieblingsstadt, die ein "stattliches Ding" mit mir zusammenhängt! Es soll nie Hass entstehen gegen Sektenglieder, Miloš Zeman! Dich meine ich nie, Du bist mir zu hoch und in unsichtbaren Sphären, dies würde auch meine Natalie bestätigen! Die kennen ich, die wir wissen zu schützen durch die Kraft des Herzens!

Dich, Euch, Sektenglieder, Euch meine ich: Kommen Sie doch mal zu den Eltern, um zu predigen: Wir wollen nur endlich leben, aber glaubten, einem Angstzustand verfallen sein zu müssen! Wir wollen raus aus der Misere! Komme doch, meine Sektengliedin, auf die Grammatik achte ich nie! Lass Dir gelten folgende seiende Wahrheit im alten Stille: Bete zu Dir selbst! Entheilige Deinen Guru uns gegenüber, meine Leute werden Dir glauben! Öffne Dich dem Wahren, dem wahren Mann gegenüber, wenn Du ihn kennend nachvollziehen wollest! Du bist ein Kind und Du sollst errettet werden, Liebe!

Heute (dem 29. 5. 2019) schreie ich "mit Macht und Verlangen" in die Welt, "es soll Hass herrschen" gegen die Gruppendegenerationssekte FIGU-CH: https://www.siegfried-wisser-buddha.cz/l/keine-antwort-je-toleriert-hasstiraden-eurerseits-nie-erwunscht-informationen-weiter-uber-euch-verbreitet-bis-zum-brechen-eurer-idiotie/; es war das Dumme, Leute, oh Leute, der FIGU-Sekten, das dazu beiträgt, dass Putin Kriegsgelüste hat (Ondrej doppelt bestätigend dem Geiste nahe!) Solche Sekten eskalieren noch! Es ist dem Wort (sei!) nicht zu widerstehen! Hass wird meine nächste Komponierung sein! (Versprechen)

Heute noch ehrlich (29. 5. 2019); Bagatelle No. 1 by William Walton ungeheuerlich langweilig leider Jahwes! Stephanie Jones gut gespielt, aber das Stück ist altes dummes Zeug!😄

Zpívající tramvaj (29. 5. 2019); kluci holky z církv. g.; mezi nimi je i Vašek, ale nyní (!) nikoliv fyzicky! Kdo je duchovní leader? (Vašek)😍 ...Překvapili mě "hvězdnými válkami" na flétny také! Zážitková jízda (pravý Svěrák); nepravý zpívá "Sev. Koreu", jak jsem kdysi řekl, jak jinak (Bezděk); stalo se kdysi prý i Husovi! (zažíval najednou podobné "věci", neboť "poměry se měnily k pozitivnu") (Mašek); Die unterbew. Reaktion der Jugend ist positiv urteilhaft (beurteili ich schlicht als gut); meditativ, bescheiden gar und enthusiastisch; das haben doch nie die anderen so, nur die aus dem Kirch. Gymnasium! Guter Job Lehrer!

https://www.siegfried-wisser-buddha.cz/nove-5-6-19/; básně až 10 zpět, jak nádherné (další zasv. buddhy), témata byla: počátek, střed, láska, mír a kázeň a ...tajemství ...(Lisitsa) und heute noch ein Artikel von mir /2014/ ("gehört zu den klareren hinsichtlich meiner Philosophie!"https://www.siegfried-wisser-buddha.cz/l/lehre-des-geistes-oder-die-materielle-tat-sagt-dem-menschen-mehr-zu-als-religiose-einkehr/) plus noch (ještě): https://www.siegfried-wisser-buddha.cz/l/der-weg-der-leidensbehebung/ i ještě toto: https://www.siegfried-wisser-buddha.cz/l/materialismus/

Heute noch ehrlich speziell (29. 5. 2019): https://www.youtube.com/watch?v=av2gDkYSMYE&app=desktop; Siegfried Wisser před 1 sekundou (Komment.): "Muži v černém? Man in black? (erzverwirrt ist der Kreierer des Beitrages!) Schizophrene versuchen die "Ärzschaft" zu simulieren allerdings ...(ach so bekannt schon den Erzvorfahren, nicht Urvorfahren!) Blöde Köpfe finden allerdings nur Krebs im Hirn ..." und https://www.youtube.com/watch?v=19qYgUhkM5M: Siegfried Wisser před 1 sekundou: "sehr gütlich metti! wurdest verleumdet durch die blöderen! Ganz klares Wasser zu trinken bekommst du also mein nnsch!"(Siegfried Wisser před 1 sekundou: Napoleon Konex geistig betrachtet; loyal Man /intelligent/); https://www.youtube.com/watch?v=qxUP8HD3euI; Siegfried Wisser před 26 sekundami (upraveno): Horn or Horny? That´s the question (Freud) and "many wise men of the past", I suggest ...

Heute noch, eben 29. 5. 2019; zu sage hatte ich unter den Kakerlaken im Zürcher Gefängnis (2015) folgendes, denn schliesslich bekam ich (!) einen Laptop in die Zelle, wobei es möglich war, es auf eine CD zu brennen; die Bedien. des Computers wurde finanziell verwertet 5 CHF ungefähr pro Tag (ein kurzer Auszug nun; die Assistäntin von Astrid D. Müller (Rechtsanwältin von mir damals) hüllt sich wie mir vorher fast klar im Stillschweigen und reagiert nicht (!) auf meine Bitte, den Fall wieder aufzuwärmen (Glaube an Autoritäten oder der Einfluss von Psychofarma-Lobbyismus?):

"Einige kritische Kommentare zu Aussagen von "Billy" Eduard Albert Meier und seines sog. "Vereins" namens "die FIGU", die sog. Freie Interessengemeinschaft für Grenz- und Geisteswissenschaften und Ufologiestudien (0)

Bemerkung: Ich beginne immer wieder gerne von der Null. Sektierer jedoch sagen und besonders schreiben immer wieder gerne, dass die Zahl 1 der Anfang wäre (dümmer noch: "der absolute Anfang" scheinbar). Deswegen sagen sie auch weiter: "Lernen und immer wieder lernen von Alpha bis Omega," und das ist blöde.

Bemerkung zum "Verein": Wenn die FIGU, eine monotone Gruppierung im schweizerischen Tösstal fanatische Schritte gegen meine freie Meinung stiftet, dann ist es kein religiöses Wunder, sondern eine sektiererische, persönlichkeitsverletzende Diffamierung. Erfahrungen habe ich damit bereits gemacht. Gerne trete ich daher anonym auf, sozusagen aus dem Nichts heraus, um es mal philosophisch zu betrachten. Und warum ich diese Gruppierung als monoton bezeichnete? Dazu sage ich keine Antwort."

Today´s (29. 5. 2019); why "Buddha´s way /why/" in Czech language? Lern with me, you can come to me (son of dark wisdom /child/) or let it translate with "real forces" of knowin´ NY! It shell be so simpel you can say "me knows" ("I am the knowledgeabel one")...

Für mein künftiges Kind ("chuld"; kabbalistisch geeignet zum S.), 28. 5. 2019; die Älteren, die uns gezeugete hatte Liebe, ware es nie, die es zugeban woll, um zu sage "wir wusste nie die Wahrhiet"; so logen sie ebe und projizierten ihe unvollkommenen Sachen auf uns, "huld" Kindermusen ...Also musste ebe jemand raus aus dem Käifg, um zu predeig: Liebe wqar und bliebe (1. Stupe /harte Be./).

Today´s (27. 5. 2019; spec. English only); you know that movie daddy? "Film Piano Solo (2007)" from Italiene ...You see "that kind of movement" of musc meens "I want to have some profit", bcx. no other way play like this! In that movie you see "a man making sucideo", bcx. "he is not himself really" ...There are no ways to "get it so quick" concerning "the techniq" and other abilities (hamony makin´) and so on ...So what to do? You have a word out of your mouth? No inside right? So write down that word ... "Kaputto", "borjouno" and so on... Just like this ... And now you play something, you write it down just like this ...Compere it with "ntes of the others" and now practise "writin´ down" ...Later you hear sm. you will know ...(new mothod); and: you will see "people" extrem quick and competitive on your screen tv? Forgett it! You are master tellin´the truth and you will exper. the paradise! (Liszt)

Today´s (27. 5: 2019); https://www.youtube.com/watch?v=XDkE79VWstQ; nun sehen wir da "was fantastisches" und "was utopisches", nämlich "ich bin allein" und bete (tief singe und meditiere); die Frau symbolisiert es; es ist der Grundpunkt meiner Philosophie! Da "ist sie zufrieden" und sogar "in tiefem hypnotischem Schlaf", was da heisst "elegant sein und aüsserst zufrieden" zu sein; aus den Zuständen herauszuführen, die mir vertraut sind als "Freude", bedeutet "wir wollen /haben gewollt/ dich als Sklavin" (Meier)

Today´s (27. 5. 2019); (cala or as cabala known) "the begi heis oder muss heise "herr irufe aus der selle der teifreifende f.) und zwar "bei jow b." not here; "Herr ich rufe aus der erlösten Seele meiner jungen Frau" (bei jox of e); was da heis: "die erlöste lebe" ...

Today´s (27.5.2019); everything is composed "immedietely" in now, but my first compositions are "start playings" to "warm up" and "be prepared" for "real work", so my first real things are from 20. 5. as "Zaubermusen", bcx. I felt in love in myself ...And I was working hard before that day knowin´ (buddha) to get that level of science (music); and it would be to said: A woman is "hard work" and "beautiful scene" of "nowhere", bcs. "more is behind", am I right? (Ondrej)

Today´s only: Grimaud at Kammermusiksaal in Berlin playin´ Beethoven - Piano Sonata Nº31 Op110: A dream of mine myself playin´ in front of my love ...Teheran knows: My dream was strong enough to encourage itself to beein´real! So now I compose for you baby! But at the very beginni´, there was you playin ´also Goldberg once! (Australia once, then A and composer before Wagner ...) - my dream of you, bcs. of me (Agnu)

Today´s only: The art of fugue and other arts of transcription (of music) wouldn´t be successful without "inner feelin´of love"; therefore, me as a buddhist am not in that kind of position to "write something" without inner knowledge of "worthiness" - me had a dreami´ "Ch. felt alright", that means "sayin´" "I will write it for you" - so I felt "alright", that ist worthy to be written - so I went further in that kind of consideration and me saw: "Want to" - therefore I am studyin´ "notes", no other conclusions and ways - bcs. there is "no note" at all! The score is "glory of a man", and there "I /me/ no man" withtou´ love! And so you see, me buddhist wanted wait "a long time" to recognise the "worthiness" of my and so called other people doin´. And me wanted always seein´ the truth of "notes", so me saw "lot of approaches", I couldn´t tell you now, therefore me not wantin´ to be like him, and that "him" you won´t know, bcs. "he is no real man" fightin´ "spiritual" levels of awareness! Now me sees "lots of ways" really, to get "any kind of notes" and can develope "new schools" (not only one!) So, me will tell you more, how to get "your inner thoughts" onto paper! Harmony is not this you say at school! Harmony is experience, and me not good in kind to say something against this very truthful knowledge! Me not "a man without veridicality". We well are bein´ lernin´now about notes! Do follow me and we will lern together, bcs. "a harmony" is no at all without you and me! So I not am amateuer writing for "glory" of "selfish" ...To say "I can" "you not", you are amateur boy! So harmony is not at all you seein´i in notes, you feel "lots of approaches"? Me do!

 • First step for you boy: Up and down in the circle - you know, that was that idea; later you will specify your own notes! Can you play after your this kind of notes? If so, you will go further, bcx. you will understand "your own melody" at all! Just higher, lower and any kind of note; Later you will recognize: I want to be more precise to "sell it /me/ to others" and I will love my people singin´ my own ideas! There is no bargain at all! (first method)
 • For me would it be more simple, bcs. I had been playin´ as a child from the notes, but my first method is very known to me and very, very good also for me! Bcs. I want to be "better" in "transcription"; also 2 years I was studyin´ in "conservatory" of city of Pilsen, Cz. rep. I can play any kind of notes on my guitar; but "bass key" not used by myself "for very long time" and "other kinds of signs of notes" are known to me in principle (beat, rhythm and so on and "names" of "styles" and "keys of instruments"); so very simple in principle "you say with me" please, bcs. of you, me no trouble at all! You think "me couldn´t write" down, I wanted to write down? No trouble, but "now we should lern" - otherwise we won´t achieve anything new in this life! (other kinds of methods I will spread next.)
 • How to get "an intuitive voice" singin´? "Erkenne Dich selbst, glaube keinen Nonsens von Deinen Autoritäten, die falsches (und sehr sehr oberflächliches) Latein predigen wollen, um sich bezüglich Deiner Unkenntnis zu amüsieren!"

Today´s only. Boy with a Spinning Top, Jean-Baptiste-Siméon Chardin (who is the master? painter, but the boy on that picture has "big character" in spirit; so caa "hihger mus" ...

TODAY´S (for the globe, poetry style, words shell be "awaken from inseide" /!wie Seide sein/): The so called "notes" are not here, but not here (Spain); this mea. Spaniard want to now? NO! He knows me (God); Rodrigez, I want to hear that name ...Chinese playin´ wonderful for my (very bad teacher) Antonin, but she i ply with buddha only (her name is Xuefei Yang  "inoc"); after hearin´wanted to "puke" bcs. of "machine as human bi"! French Grimoud peinist ("peinliche Lieb") liebe Pein! (Paine and Hobbes!) Wonderful body lan. Always pleasure to hera, but ebe Yn! No more to be liset! But "emotion" war be ihr! Only buddhy can solve kaum (Ondrje, that means, I fell in love with Xan, fahter of Yang; dipl.); and: Danke Kathie B, now I a cn solve French trought her mouth! I did under every word of wisdow ...(and old masters wanted "a new school" of tradition of beautiful, so I am here love!); and: real catastr. i composed todey, bcx. only for geige! guitara ekelerregndlich! no to be upol. musste lösche ..(geheimnis war es to heva a new scholl in cz) (more then enough for you baby)

TODAY´S (25. 5. 2019); my "nice com." called "Impromptu Scriabin" (in spirit "Lord Sicario" I say for you Russian) I dedicate to you Russian! You can play it for you, but you won´t forget, my name is Ondrej Stepanovsky, Czech republic! Thanks! Or you could say thanks? Who knows! We were brothers once ...https://www.youtube.com/watch?v=0e9cwrkec7M (for mp4 vers. you can tell me)

TODAY´S (25. 5: 2019); the biggest probl. for the most artists are "very ba. families" and no support of officials in institutions like "music schools" - if you see, you "make another" model of music, they will try to ignore you, later they will steel from you, and mayb. "the honest ones" won´t try make a suicid (Ondrej). Through their ignorance, people couldn´t b. teached and some of them won´t get any support o my science. (with support of Russian artists in my hearth)

TODAY´S (24. 5. 2019); we do love all (Ondrej); but me alone love only (just "i was alone", but sorry I am not any longer now /endlos/...); I do love you "Somare" (you know Karzyna), be not (!) Saliere´s, be mine! (Cj /cleare soul/)... (today 14 pieces composed (ah sorry 20), be with me love), do not fear me ...

"...and today new form of tuning, no trouble" (M) (to download "Indian pieces of 11" https://www.siegfried-wisser-buddha.cz/nove-5-6-19/, better bs-line! not youtube!

Todey´s; 24. 5: 2019; Polina Osetinskaya: "my dear (Czech) for you only https://www.youtube.com/watch?v=3kTQLS54qGM&t=83s; also my music for YOU to download here https://www.siegfried-wisser-buddha.cz/nove-5-6-19/; begin´ love me! (not crazy music love) ...

Today´s (24. 5. 2019); unfort. a so called "d-string" broke, so I couldn´t finish my idea and have to wait now ... Therefore only 6 pieces; the variation "Gedanken sind frei" is not (!) like just it, bcs. everb. has heard it "many times" and so on, I would have been borned to "make such kind of so called music" copying the others to "be like them" you no! You no! (n.) ...(to attain "success" and "money" NO!); if silly ones tell me "superiour" I haven´t even listened till they spoke out "their thought" (Lao)

Today´s (23. 5. 2019); Paavo Järvi very imp. for me studyin´ and i was impr. (very well, my man)...

Today´s (23. 5. 2019) (now sorry of my style, if you w. to "underestimate" the moral of others, just only to say "we are better" as Swiss boys) melodis (not cor. writ. bcx. "not sl" (prom old)); Chopoin in my brain not retreve (meaning no treator; really knowledgable, worthy man, old jap. gen.) https://www.youtube.com/watch?v=HiwPzHJ-Pic (to heavy bas sin paradox here unfort); massive bass i would sug. (but not so heavy ... you know) - Ondrej (Done, one man black in US my man called "main hero in A. G. movei) - this style i have choosed age com (after jailing, so my sist. told "youa re stu" like "Bureš" from lang. school Euf) - but I can write, what I want, not what THEY want - I do NOT like them at all, you know Indien ...) (me did also more comp. "mantras", not like this, too easy for you ...) (you make a video of you and lern your brain and voice to know "who i am" (Agassi)

Today´s (23. 5. 2019); not bad tryin´ to have "such kind of mp3 player" which allows better "bass-line", not youtube to ears I noticed! Try better through soft not, but just "bass-line" output.

 • werden wollend folgen: Kanon Pachelbel und "Gedanken sind frei" (Song) Variationen, wenn die Zeit frei wird ...

I DNES, 22. 5. 2019: I DNES, 22. 5. 2019 (my music please begi´ with "massive bass" in you ...):

"Sasha was already snoring lightly, but Marina couldn't get to sleep-she was tormented by restless thoughts. Several months had passed already since Sasha had been freed, and now-this! If she wanted to change her cell phone number, how would she explain it to Sasha? And if not, who knew which of her former clients still had her number and could call her when Sasha was nearby. It was Spring now, after all, and men's blood runs high then. She lay there with her eyes open, thinking those thoughts. Suddenly there was a sharp, loud ring at the door." (Kissin´, "real man" could I say as an addition; what can I tell more? Lern my language /God/ and "I like fugue", Liszt /Liebe-Inspiration-Smile-Zivot /life/-Theologe/. Gege FIGU-Sekte! Brauche Geld für "geheime Zwecke" /science, composing, educating, innovations for Af./)

I DNES, 22. 5. 2019; es ist zu sagen, dass effe. die "Statistiken" (nicht nur) heimlich manipuliert werden durch die "Clique of Joe Bidon", was heimlich wäre! Der Einfluss ist weitgreifend und bezog sich allerdings auch auf die Beeinflussungen von "einigen Statistiken (den allerwichtigsten und im Winter)" vor Wahlen (zumindest 6 US-Staaten buken selbst falsche Statistiken, denn mehr wäre unvorsichtig "gewesen", denn "geheime Kräfte" waren darauf aus, alles zu verheimlichen. Der Progress mir gegen§uber war als "unwahrscheinlich" klassifiziert. (weise Rede; buddha)

I DNES, 20. 5. 2019; https://www.youtube.com/watch?v=HCXxaVI3ge0; sonst neue Sektion oben "nové5.-6.19" und dort findest Du als meine Stud. (-ent, /Überlegung nebenb./-nei, also "Sudei" ohne t /heisse "dívka"? in Korea?/)

I DNES, 21. 5. 2019; John Huss created "the conditions" to further development (of new kinds) und was absolutely sure "sent" and his spirit gushed (emerged) out of Japan; he was agreed with that kind of development related to that kind of "times", bcs. he "did not published" the most of his word knowin´ they wouldn´t obey "the cause" of his "developments". Therefore he (and the God) did not release the most of his valuable "dictandos", (a man, later a woman), and these people were very satisfied with his "work" and they knew him very long time, also in previous lives. People after him were thinking, he was "a powerful man of no kind" (some of them did not spelled his name). He was absolutely not counting with "that type of death" and me sasy (says) to you brother: He did not die on that way, but vanished. (most likely; with 5 people around)

I DNES, 21. 5. 2019; if my language educating institute (new one certainly, no history unknown surely!) S´krates do will make (my form.) a future, my students and people related to these projects of buddhism (pohar-pravdy-druhy-projekt-buddhy.cz) and this one (siegfried-wisser-pro-figu.cz), we do want to educate further in these areas (the connection to my relatives I do not feel relevant) of wisdom without making secrets (results do will be published), but I do not give any wisdom relating "forgotten technologies" and any kind of "secret wisdom" without permission of "a Czech official institute" like ZČU (University of West Bohemia); there can be only "international (!) founded team" co-operating with my students or myself, also concerning my ways of education or written studies if there will be necesarry to spread "this kind of science", also regarding "cosmical software" and my tips to it, also concerning the physics and mathematical procedures and related things. The most important things are as follows (with potential):

 • education as "new methods", combining different kinds of sciences (to develope language skills; as the time will come, I will "summarize" "the method" or I let it write down by my student; in Czech and German of course, there will be "the most valuable" published by mysl. online here on these two project or online on youtube channel of mine

I DNES, 20. 5. 2019; Siegfried Wisser před 1 sekundou: "Freide/ (vreide) heisst "Versöhnung" im Buddha; Siegfried Wisser před 1 sekundou: Die "singende" Passage ist "Freide sei auf Erden"; Siegfried Wisser před 1 sekundou: Wo es beinahe Somaruge-Merkel-Duo gegeb. hätte, glaube ich mal! https://www.youtube.com/watch?v=3qWm_cgYoig&t=1226s

Zum Ehren der "Riesen", denn ohne sie hätte ich NICHT Mendelssohn heute hörenrfen (wirklicher Bucher): (aber eben, verstorben ist verstorben, wichtige Brand); https://www.siegfried-wisser-buddha.cz/nove-5-6-19/

I DNES, 20. 5. 2019; Siegfried Wisser před 1 sekundou: "Freide/ (vreide) heisst "Versöhnung" im Buddha; Siegfried Wisser před 1 sekundou: Die "singende" Passage ist "Freide sei auf Erden"; Siegfried Wisser před 1 sekundou: Wo es beinahe Somaruge-Merkel-Duo gegeb. hätte, glaube ich mal! https://www.youtube.com/watch?v=3qWm_cgYoig&t=1226s

"Danke nicht!" (hoffentlich keine Antwort wie immer bei solchen Terroristen!)

"Danke für Ihr Interesse an der Spital- und Klinikseelsorge. (Rheinau!)"

Name: Ondrej Stepanovsky; E-Mail: o.stepanovsky@seznam.cz; Betreff: Ihr habt meine Psyche geharmt (geschädigt)

HEUTE NOCH EBEN, 19. 5. 2019; leider werde ich MICH persönlich beschweren müssen wegen Harmung des guten Namens und meiner Psyche unter unwürdigen (unbeschreiblich harmenden) Bedingungen; lern zumindest aufgrund von meinen Vorträgen, Du Habermeyer, ich versichere Dir, ich erziehe Deine Opponentur, wobei es Du bist, der terroristisch aggressiv war und scheinbar noch ist, wobei Du versucht hast, krampfhaft Dich als Unschuldiger zu verstecken! Lerne und vergiss nicht, dass Du einen ganz gesunden Menschen total geharmt und abgeschrieben hast, weil Du recht dummköpfig unterwegs warst als eben dummer Schweizer! In Sachen Justiz werden weitere Schritte folgen in Zukunft, wobei alles vorbereitet wird und auch echli bekannt ist in meinem Familienumkreis wie auch bei allen Duzenden von Freunden und treuen Schülern "meiner Methode" des Deutschunterrichtes! Eine dicke Scheibe sollst Du Dir als Habermeyer abschneiden, wobei Wahlburg meinerseits NICHT einmal beachtet wird! https://www.youtube.com/watch?v=8h0-9U0DiZE wie auch eben hier https://www.siegfried-wisser-buddha.cz/; Scham sollst Du erleben als "primitive Justiz", die sich möchtegerne als was covert? Als Kirche? Vergiss es! Lerne Deine Nachbarländer kennen, ich bin schon recht bekannt auch in DE. Wie aber auch in anderen Ländern! Meine Kommunität wird Dich nicht gerne haben Prof. Habermeier eher als Habermeyer, Du bist doch ein Sektemitg. oder?

HEUTE NOCH EBEN; 19. 5. 2019; (Kom.) Schweizer: Sage mir nicht, ich sei schizo, Du Amateur in jeder Hinsicht eben! "Du nicht" Berti (Bertschinger Sektierer als beinahe "Held" aus "oberem Kaffli" "Hinterachrütischimmer" (Kaff Schmidrüti, wo Affenwesen beheima. waren!), (Möchtegerne Deutschland eben nicht?). Helden sangen mit Habermeyer Schweiz (Rheinau-Klinik) "du nicht", "du nicht", das ist Schwiezer "mamlas" (Dummkopf)

 • Habermeyer kaum ein Buch je geschrieben, quasi Koautor von 67 Leuten kaum! Und tatsächlich wahr: "Ein dummes Büchlein ward zur Existenz!" Habermeyer sagte: "Sei krank" und "er ward gesund", ach so göttlich Elmar! Sankt Habermeyer, stich Dich im Arsch Du Erzengel! Kreativ war es noch nie im Lebe! https://www.youtube.com/watch?v=8h0-9U0DiZE
 • Du Thomas Schleesinger, Du hast den Rn. Rotzler kaputt gemacht oder es gewollt! Du Ehrbar hast sehr (äusserst gar!) gut geturnt mit mir! Du "Rötzli", eben Wahlburg, Du bist "mir wurst", Amateur! Ich erziehe Deine Gegnerschaft, "mamlas", Dummkopf also! Du Fisch, Du warst anziehend und lesbisch! Du "Havel", eben möchtegerne nicht?, als Habermeyer bekannt und tätlich unterwegs gewesen als gebürtiger "Quetzalcoatl", als Habermeyer, Du höre: Flüchte aus Rheinau! Du, Du und Du, Du bist mir egal! So war es meinerseits Idioten, ihr verliert Ehre und Geld und solltet eher flüchten eben oder Titel "den F§ähigeren" freilassen; Du Schneider Pfleger, Du stich Dich noch im Arsch Du Bengel! Inquisitoren eben auch noch! Aber Ketzer seid eben Ihr? Jawohl, so war es eben! Ich kann Eure ganze Wisseheit und -schaft widerlegen als Doktor, als Philosoph, als kompetente Fachkraft und Ihr sollt in der Scham nicht versinken, sondern sich fallen lassen im Schlamm der Schamhaftigkeit, weil Ihr blöde seid! https://www.youtube.com/watch?v=08yE17gwKrk
 • Jeder guter Konzern Schweiz will verstehen doch: Ich kämpfe nicht gegen sie, so. NUR und Erznur gegen die Rheinau als Klinik! Die anderen sollten sich verbessern voll und alleine (meine Mutter)

I DNES, 19. 5. 2019; masivní debilita Trumpa (pravé jméno "Vašek Svoboda") provokovala i Čínu a brutálně vedla k měnové válce s Japonskem, které Trump rovněž nenávidí, jako i svobodu! Debilita poradců Washingtonu (vytrénovaných z "výslechů" arabských mužů a hlavně (!) dětí!) vede k tomu, že Japonsko má naběhnout na "lep" a začít "se vnucovat" USA ve vztahu k Wall Street! Poté chce USA udeřit na Írán, neboť si budou jisti podporou Japonsko (ekon. vazal). Poté Čína možná bude hrdě intervn. v USA, neboť jejich poradci zalžou, že USA vyhraje! Jaký to šok: Putin bude úd. zastřelen, ale ve skutečnosti bude připravovat protiúder ve vztahu k poražené Sýrii, neboť i tam má "Vašek Svoboda" - a již již se schyluje - vyslat své "školené pracovnice", jež mají být odhaleny KGB. Na té rovině asi vládne shoda v tom ohledu, že nikdo neví, kdo je na čí straně (paradox). Což značí: Rusko nechce potopit "Orient", ale "Vašek Svoboda" překvapil i Putina nyní s tou obří lodí Lincoln v Perském z. Brutální debilní provokace i pro mě, chudáci jsou ti, kteří tam byli předchozími Trumpy rozválčeni a rozkradeni, kdy inteligence ale prchla do Kremlu. Na 100 procent vyhraje Rusko! Skonči to Trump, jsi naprostý kripl! Jsi fanatik, debil, kripl a navíc debilní úchyl (Ondřej) Jsi "zhouba světa" a naprostý fanatický idiot! Záviděl jsi nezávislost Ruska, ano, byli odtažití, ale do toho Ti je hovno, jsi jako neukojené dítě, pako blbé (Steigerw. 4.0.) Kdy "svatá prognóza" průběhu války jest "intrika a lež a lep", kdy děti budou trpět, kdy spadne nějaká "užitečná družice" do Skandinávie, kde bude KGB navýsost přesně analyzována. Čína ji má sestřelit, pak ji KGB ochudí tzv. Na té rovině vyřadí KGB nakonec hlavní centrálu KGB (falešné muže) na Aljašce tzv. řeknu přímo magoři. Je to dlouhodobá stanice KGB pod falešnou vlajkou od roku "1060-1890", což značí 20 let zpět. Na té rovině má být osvobozená Jižní Amerika, která není riziko pro Ruskou Federaci! ("bod zás." plus podp. "básnictví" v Ruské Federaci!)

I DNES, 19. 5. 2019; https://www.youtube.com/watch?v=Sniwg2kov8Q; (kom.): Siegfried Wisser před 1 sekundou: sehr gut (děkuji); prosím proč neporovnat s lepšími (učení pro tebe): watch?v=TD_hAqaUudo, dá se najít i pod hlavně 2018 D&T 수능대비 (je lepší!)

Siegfried Wisser před 1 sekundou: je tam chyba ohledně "2a" kolem 16:30, váže se na "chybu v kružnici", kdy tato "byla chybně /velmi/ kvadrována" (neodborně)

HEUTE NOCH; für Bleisch sage ich noch, und auch noch für die Schweizer und Deut. und Nierländischen wie jedoch auch Belgier: Der Hass bezüglich des menschlichen Körpers fundiert in der falschen Lebensweise unserer Vorfahren (ONdrej), wobei gerade die "Hässlichsten" Kapitalmacht ergaunern (Meier), um das "Sexuelle" gehoben zu behandeln und es dem Volk zu dosieren als Pornographie oder gar abzustreiten, wobei sie auch noch versuchen "es dem Gegenüber nicht nur zu verbieten /gänzlich/, sondern auch zur Plage werden zu lassen". Sie dürfen alles diesbez., aber "die anderen" nicht mehr, weil sie "dumm und Parasiten" seien! Daher glaubt das Volk, das Sexuelle sei verpönt und man müsse kaum einen Partner haben für das ganze Leben! Der Vatikan wurde da missgelehrt durch die Eliten und predigt seit Jahrhunderten ganau den ebengleichen Misthaufen als "Lehre des Teufels", und das führte dazu, dass die Mädchen den Sex hassen, aber sich immer wieder als Nonnen davon massiv beeindrucken lassen; die Sekten sind massiv dafür oder stark dagegen (Ondrej), wobei die Mormonen die "ganz Klugen" (weil auch "Hurer" für die einen, aber "Helden" für die anderen, eher gar Frauen) daraus hervorgehoben seien (Vorschlag). Sie sind (Mormonen) elitär wie die anderen in den Sekten weltweit, doch auch noch klüger als die "Opusleute", weil sie massiv auch bigamisch (bigamistisch fälschlicherweise) sind (Ondrej). Das heisst: Sie sind auch hurerisch unterwegs, weil Franziskus sie misslehrt! Dadurch ist zu erkennen (Ondrej) folgende Tatsache (das Tatsächliche eben auch): Das Sexuelle wird nicht nur zum Tabu-Thema (und Perversion), sondern auch zur Orgie auf der ganz anderen, heimlichen Seite! Viele verkaufen es und versklaven den Mann! Vielen allerdings wurden zu kaufmännsichen Idioten und selbst liessen sie es zu, zum Hurer geworden zu sein! Also: unsere Völker sind effektiv dumm und dämlich, um das Sexuelle hinterfragen zu dürfen (Ondrej) in der Beziehung, dass wir uns frei machen sollen! Mädchen wollen Helden, Männer Prostituierte (Ondrej), wobei Politiker Orgien feierten und feiern (Christus), wobei Kommunisten "Heuchler" waren in der Beziehung und wollten eher "die ganz sogar jüngeren", weil sie solche umerziehen wollten (Ondrej). Ach so dumm, viele sind effektiv verwirrt, Mädel wie Männer (Ondrej) in der Beziehung, wobei Sex als Privileg missinterpretiert wurde! Ohne Geld "no sex" predigen viele "Huren", die aber als "schön" profiliert sind, obwohl sie auch noch dumm waren (Ondrej). Die Lösung gibt es NICHT! (Ondrej) Eher will man "den guten Mann", "die schöne Frau" treffen, aber das ist verpönt, weil massiv Neid hervorgebracht wurde!

 • leider ist der Effekt: "hurererische Affenoma" (will das Kind auch noch imitieren, um es zu entheiligen), wobei auch "die Freier" massiv unterwegs waren, wobei genau (int.) 57 bis 60 (und mehr, sogar aus "theologischer Gründerei") Prozent in Russland zu Massenhysterie in bezug auf die Massenorgie verleitet worden worden (Witz); das heisst: massive Kompensationen auch im Fernsehen (Kritteleien, Perversion "live", Gelächter usw.), wobei "keine Urpolitik" geführt wird, sondern nur "heimlich gefickt" whoren wäre (Vorschlag bis sicher); Vater unzugänglich, weil "seine Frau" gelöst wird, ohne wahrlich die Sex. erleben zu dürfen; Pornogeschäfte weltweite Hysterie aber auch: Kinder geschändet durch Pädophilie, wobei leider unbekannte Anzahl an Huren und Opfer (sozusagen) geschlachtet worde war (nicht wahr Schwizer?); massive Pädanti (Stil von M.) von sogar Sektenbosses (Ondrej), wobei diese auch nur darum (ob der Sex.) "Sekten" gründen wollten! Auch idiotisch, nicht wahr? (Fanny von M.) Ach so blöde (Byron). "Ich will meine Lieben", singen jedoch alle im Chor (Mendelssohn), sogar die "dümmsten Singerinnen" in Tschechien, die "sexy" werden auch für den letzten Rentner!
 • Ich sage Euch Holländer auch: Es gab keine (wahrhaft) Sexulogie in Tschechien bislang, sondern nur "dummdreiste Redereien" bezüglich dessen, dass "man Sex wolle" und nicht "habe", ausser "dosiert bekomme", eher durch die eigene Schwester verpasst unterschwellig (Witz)
 • Aber echli noch was für den Schweizer: Du bist Denunziant nicht umsonst! Denke nach, aber bitte, belehre mich nie! Dein "Personal" in Dietikon lässt auch gesunde Leute foltern, wobei die "Kondome dort angeboten werden für die Homosexuellen", das, meine Damen und Herren, ist der Schweizer, König der Welt und will immer (wieder) noch in den Kosmos, das höchste All! (tfuuj, Du nicht Bertschinger Sektierer, bleibe daheim!)

I DNES, 19. 5. 2019 V NĚMČINĚ; HEUTE NOCH (für Dich Belgier), 19. 5. 2019; zuerst warte ich auf den "guten Meister" in persona, aber er kommt nicht; daher leihe ich mir "gute Bücher" von Seneca und bin begeistert; dan Ökologie, dann Fromm, Commenius und "ein paar" (nicht viel, gar nicht viel!) weitere sozusagen; ich stelle fest: "ja, dies war richtig, dies klingt in meinem Herzen!" Versuche ich dann eben zu sagen "warum lerne man nicht zusammen", "ich höre keine Debatte doch mal!" und tatsächlich "die gab es nie!" Lehrerinnen unansprechbar ganz in der Grundsch. und am Gymnasium auch noch; also warte ich nicht, versuche zu schreiben immer wieder; finde die Sekte FIGU Hinterschmidrütie, verliebe mich echt schön, weil "alles nun mal anders sein muss" und werde zum Übersetzer und Verfasser von "sehr vielen guten Artikeln" im Tschechischen und Deutschen; Meier ist kompliziert (echt weitumfassend), daher sagte ich mich (ganz heimlich, Belgier), dass ich vorher Seneca ganz ausarbeiten muss (im Innern) und warte ein Jahr, bis ich dann "die FIGU-Texte" herunterlade im beginnenden Internetz; dann verstehe ich dies alles von vorne herein, was mich schliesslich ganz umpopulär macht bei den "Machtergreifenden" innerhalb der Gemeinschaft FIGU, weil ich dann "was auch immer", würden sie auch noch heute sagen! Dann sammele ich Erfahrungen in schwierigsten Umständen und beginne festzustellen "alles war anders" auf der Weise Belgier: "Die Theorie war gut", "die Praxis anders", also weiss ich heute "Meier musste stehlen von geheimen Quellen der Philosophie sozusagen", also "die Teorie an sich" kann genutzt werden (bin ich doch noch gewachsen Belgier), aber eben "das Leben sozusagen" wollte anderswohin, nämlich in mein Herz hienein, um zu entfalten mein Inneres! Daher weiss ich mehr als Meier an dem heutigen Tage und bin da gänzlich unabhängig; du kannst Dir vorstellen, dies war nicht so einfach nach 12 Jahren Zusammenarbeit! Aber eben, jede Sekte kann überwunden werden, bin Experte auf dem wahren und inneren und schönen Gebiet des Herzens und weiss auch, dass Meier "ein Sadduzäer" sein musste damals, nämlich K. Die Geschich. ist "anders" als wir wissen (Šutková)

I DNES, 19. 5. 2019; (úvod do praktické politické plurality /Ondřej/); celý život vím - a to i nyní po všech "debilitách" ze strany rodiny, školy a "kapacit" v médiích vč. Fischerové - politika je veřejná debata schopných (kteří byli ideálně schopni a ochotni prospět druhým, což ocenili i soudci ze zemí východních i západních ideálně, pokud možno skutečně), kteří hájí "možnosti svobodné rozvoje", přičemž, jak by řekl i Klaus, "určí podmínky hry", které zajišťují prosperitu země (Ondřej); zpravidla těžko být rétor bez znalostí (neboť chybí logický, tedy smysluplný, ale i prospěšný obsah), avšak znalost značí zkušenost (fenomenologie mého typu), a to vztahovou, ale i hlavně niterní (teologie). Na té rovině řeční politik v "našem státě", řeknu s "věrnými", ALE já neznám "ony hádavce z médií" osobně většinou a je mi to i jedno, aspoň jsem se od nich učil nepřímo (Ondřej) Odtud (proto) nechápu Pitharta ani jiné z těch, kteří lhali tím, když řekněme řekli: "Politika není filosofie", "není to umění" a tak dále, takže potřebujeme "fachidioty", resp. "ty schopné", takže si Pithart plete jablka s hruškami! (Petr Braun)

Heute noch; 19. 5. 2019; die Deutschen muss man "ständig" provozieren, dann machen sie Dich nicht platt, sondern unterstützen Deinen Gegner, aber das wissen die Tschechen (Ondrej); für Posselt ...WEstböhmishe Zeitung! https://www.youtube.com/watch?v=elsr5KgQSEU&t=3s; WE st, boh, mi (sobě) she (my wife) and he (god), fürchte mich Posselt! (Pole wisse!)

TODAY, 18. 5. 2019; To my music I will say to you: "Copyright you have said? And who are you? Which kind of interests you are maintaining and why? You, a man in NY want to say: Stop, I am a human living being and I say: I won´t tolerate any kind of financial thoughts and reasons to protect the "amoral ones" and "the global financial capitalists", bcs (!) THEY give me MY money! Slave, do so!"https://www.youtube.com/watch?v=wDazY2xgrNY

FOR YOU NY: I LOVE THIS MUSIC BY HEARTH! NO COMMERCE, BE YOURSELF BEGIN´ (IMP.) https://www.youtube.com/watch?v=wDazY2xgrNY; BE IN "YOUR MIND" RIGHT THERE APPRENTICE: https://www.youtube.com/watch?v=dcwKEA1UwaA (NO INTRUD. POLICY) OR https://www.youtube.com/watch?v=lTvGIRKeRXU (there is no money, no success, no world outside to get "more" and so on /real Williams/) To say NO, means "real no" and that is "really not beautiful" and means "I live" to be honest (Ghándí, King) and that is "full of darkness and full of hateress of the other ones" to get you down as criminal mind (Ondrej) and as crazy spirit (everybody will say, everybody will elim. in your hearth) and then my boy, you will be livin´ and we will meet in ONE (promise); lot more we will sing´ https://www.youtube.com/watch?v=pI2480TVhLA

 1. as worthy I have recognised I will say to you teachin´ (old wisdom): you see your hand and fingers and possibly, or not (?), you sit in real darkness or semidarkness (nice word to me boy) and you are shaking a bit seein´ that kind of fingers? Why? This answer my boy es real science! https://www.youtube.com/watch?v=pI2480TVhLA
 2. Your resonation with "memories" of others are not real (first step to be free!)
 3. Your shaking of nerves at your beginning ist beautiful (Chinese)
 4. Your genes You think what about? Born whithout reason in your society? Why, Cosmos silly? (real Williams)
 5. Have somebody You can trust, bcs. otherwise you will be homeless (try not to be begin´ or just like that and no diein´ /real me/)
 6. Now real thing (sorry, not real; o): You thing so, you say something "less" (language lead you only to death of body, sorry boy); understand, you motivate yourself (hand up, you say left) and you go further (Ondrej); try to move thinkin´ so (theology)...(maybe, you will see some kind of beauty of your movement...); and: I was silly, but silly means "five" and so on ...Then try to work concentrated and they will (!) hate you at your office! Very good, you will pray let be livin´ and practice YOU! They will say to you "Me thinks you should" and you say "I will, I can, I of course should", but (?), you think something totally different letin´ you words flowin´; they say "hey" and you say "yes" and so on ...Be automatically and resonatin´ much to be "there like inside"! Waw, that really is the case bein ´so! The whole thing! Very much deeper it will go to your "symbolic" shit and so on - your care! The level you will choose for you self! Movements have meanings for YOU! A very rare lovin´level od meditation is: "The light of that lamp has a meaning for me", bcs. I choosed to study "other things", not the "real lamp", that everybody knows! But you did not forget what the others did see and say! https://www.youtube.com/watch?v=EEvfYJeJcy8

I DNES, 18. 5. 2019; https://www.youtube.com/watch?v=wqcvyeOuL4Q; Jiří Kobza působí jako radikál svým způsobem, ale snaží se upřímně (Ondřej); má asi sám dojem, že tématu nerozumí až tak moc! Kobza, vzdělejme se společně (pravý Zeman), nejsem z těch, kteří ponižují, sám potřebuji stále "přísun" dat od těch schopnějších (skromn. vize) a stále se učím integrovat mezi často magory, řeknu natvrdo, nebojme se! (ukrajinská vzdělanost existuje, vím od svých studentů!); zkus integrovat a věnovat se tomu tématu (cenný tip)

O čem uvažuji, když zrovna nemedituji (vize pro tento den, pravý Babiš)

Jen (Zeman) člověk s mravní autoriou (což není Topolánek, že?) má působit na ministerstvu a má to být filozof! On má první funkci, neboť "slučuje všechny vědy", jak mi řekl i můj student Vašek, 16 let. Tím dává najevo, že toto je "cesta" z ducha (Hradil). Proto "filozof Hradil" na ministerstvu školství (tak komunisticky to zase nezní):

Sloučí soukromé jazykové školy přes "jasné grémium", kdy každý projeví dle své vůle "metody své výuky", kdy dá výstup (Ondřej) ve srozumitelném pdf v jednotlivých bodech pro celé "vzdělané lidstvo" a také školství. Nové jazykovky smí vznikat, ale musí si umět "vydobýt místo na slunci" (viď Vašek K.); mají se prezentovat dříve, než je sám Hradil a jeho tým schválí úředně; žádost jen v Praze, proč asi magoři? Nechceme 67 tisíc úřadů, kde lze podat žádost (Ondřej) a platit "úřední aparátčíky" (Ondřej). Tento typ vize lze uplatnit ve vztahu k finančním kartelům, skupinám a tak dále; ministr zaštiťuje sám zdravou soutěž, kdy grémium "ukáže, že nejde o zisk, ale vzdělání" anebo "nikoliv o zisk, ale o chytrost podnikání" a tak dále; kdo není veřejně činný (Topolánek) v tomto oh. a ba to dokola odmítá, pak nepatří do "všeho občanstva" (Havel) Jak si to předst. ministr zahraničí než opět ve smyslu těchto grémií, že? Já chci Vietnamce ve spojení i s Číňanem přímo na ČT (pravý Babiš); O2 aréna je ideální místo a zaměstná si i Rom včetně funkce "ochranky" (ondřej) Lze snadno domyslet zbytek nebo se mám dále rozepisovat? Není důvod neslyšet na "vů. ministra", ne? Odpovídající novela musí a má projít Par. ČR, nikoliv Paroubkem ČR (Ondřej), kdy fanatik je sám Zeman (Zeman)

Na té úrovni budu vzd., jak jinak, jste mimo! Pak je chaos a obchod ne a jen těžko vč. Anglie, kdy chaos je na zahraniční úrovni a tak dále, kdy vládne "lobbyismus", neboť "zbohatnout nelze nikdy jinak než podhodnocením plodivé síly v důsledku u konkurenta" (Peter Jos.)

Povaha "falešných dat" v časopisech, pořadech TV, kdy "klíčové" zmatení tvoří "internetodebaty, pořady a hlavně i články na podivných webech" (Ondřej)

Veronika M. (kdo to je?) píše minulý rok na serveru https://dusevni-zdravi-a-psychologie.zdrave.cz/ tuto lež (podle ní ze tří zdrojů na třech různých webech, kdy "osobnost" tvůrce NENÍ! Říkám tedy SÁM, že tomu tak je, a že tedy OSOBNOST chybí!):

"Sociopatie je porucha osobnosti, která má za následek abnormální chování člověka vůči svému okolí. Mohou ji způsobit například špatné sociální vztahy způsobené neschopností přizpůsobit se. Sociopatické chování můžeme vypozorovat už v dětství, například v projevech necitelnosti vůči zvířatům. Se sociopatickou poruchou je často srovnávána porucha lidí, kteří spadají do skupiny - psychopat." (Svěrák potvrdí a zneužije!)

Stop těmto "informacím", stop kopírování ve švýc. střihu, stop šíření "vědecky znějící desinformace"; nechť tito "šiřitelé osvěty" nedávají bez "pravého titulu a několika titulů ideálně" dohromady "slátanou vědu" typu Koukolík! Ať neprodávají kvůli "počtu kliků" a "objednávce" tuto desinformaci! Ať se vyjadřuje ten, kdo "se prosadil" a kdo je znám české veřejnosti, jako T. Fi. Nenechme si vymluvit "vlastní logiku", vzdělejme se v mé škole za dobrou cenu (Ondřej); kde bych si mohl (a podle otce i matky měl, což jsem však mimochodem skutečně neučinil) vzít až 600 Kč (např. žák Filip bude skoro geniální podle mých výuk, ale jeho otec zaplatí jen 260 Kč / 60 min.), tam si je nevezmu, proto "v popředí stojí muž", resp. "člověk obc." Na té rovině jsem schopen učit i gratis v případě "nezaměstnanosti" (např. žákyně Kuchyňková nedostala ode mě zatím fakturu). Oproti tomu jazykovky jako Strejc v Plzni berou mnoho více za NIC, co se dá na 67 procent srovnat s "mojí metodou". Sleva je také možná (Paroubek) podle "dohody" a tak dále. Nebojme se být otevření.

Dále řeknu: "Věda není definice opsa. a také nedobře přeložená možná (Ondřej) z různé literat." Jste "izolovaní" Veroniko M., jsi divná a mimo realitu, když tajíš jak jméno, tak kvalifikaci, tak více méně motivaci (totéž i "matty" na mocichtivé čsfd, viz tolik reklam). Vinou vaší aktivity věří i můj schizofrenní otec tomu, že "věda je TATA" a může si dělat, co chce a ohánět se tímto typem rádoby vědy! Chaun řekne: "Oni Tě pošlou k psychiatrovi" a má pravdu! Tak to končí v nesocializované a často skoro neintegrovatelné společnosti ve vztahu (Ondřej) k různým minoritám a také komu asi? Ano, chytrým lidem! (Pointa Svěrák)

 • Rada do života pro kluky: Jsi uvolněný, buddhisticky se snažíš tvořit, pak se podíváš na kurvu, a ta udává a ú.; dále NESNÁŠÍ tvůj byť letmý úspěch, také úsměv (Ondřej) a tak dále! Zkus se zasmát a ona pak na tebe civí a řekne "co čumíš"? Pak je koupená!

Sociální předpoklady (tvořiví lidé; 1)

Již asi 67 let se profiluje "nová mentalita" (kdy rodiče byli často narkomani!), projevuje se v Číně, USA i masivně Koreji a také se "profiluje" a znázorňuje tedy v TV, kdy "mnohá lidská média" (sekt. Meier, Ramtha atd.) neřeknou již nikdy nic více na konkrétní úrovni (takže profitují a matou); proto tvrdím: Seriál (sitcom) jako "Přátelé" (miluje má sestra Petra, já nesn.), ale i většina dalších od této (Zeman) mladé generace! Vražedné spiknutí dokonce zde vnímám, které má dalekosáhlé důsle. Herecká komunita je dnes jako vražedná sekta ve vztahu k tvoř. charakterům - Vilhelmová a mnohé další! Dyk bude první, u něhož nejsi svatý, ale právě "trapný". Jsou to "divné děti", viď Sámer Issa, viď Patrik V. a tak dále až po moji sestru Petru! Toto spiknutí je smutné, tragické, celý život jej vnímám přes svou sestru, kdy v tomto překonává i mého otce, jejž dokonce v tomto směru odstrašila! Poníží Tě tak, že nejchytřejší končí v ústavu, na ulici, jsou to sebevrazi a tak dále, neboť co? Jsou "nekonečně chytřejší, hezčí, vtipnější, mají vztahy a chlubí se jejich počtem, mají sex. zkušenosti a neváhají i udat", aby se dosyta pobavili, ale to není vše (Ondřej), neboť démonizují pc hry, televizi a odsuzují "tvůj styl" jako překonaný a mimořádně debilní a hlavně navýsost trapný. Na té rovině "Tě neodepíšou dopisem když jsi v nouzi, odsuzují permanentně pro nic nebo pro věci, jež jsou nad jejich racionalitu"; totéž volí i Ovčáček i Zeman (mají peníze, Fischerová je trapná a "ufonka", to neměli říkat si myslím /Koller/) Dělají z tebe ufona už jen proto, že nejsi sex. "uvolněný" a vilný, což oni vnímají již jako "sociopatii", resp. "depresivnost", alespoň v jistém ohledu (Masák) Na té úrovni setřeli "mnohé démony", neboť se inkarnovali snad z Kosmu (Masák)

I DNES, 18. 5. 2019; poté, co jsem sesbíral (Bayer) různé zkušenosti z "počítače" (grafika atd.), chápu lépe geometrii (Ondřej); mám pokračovat pro Rheinau v CH? Co "Killergames"? Když nechápeš, nezkusil jsi (Koller), pak "musíš vzdát" snahu "vyléčit" svou budoucí ženu! (Ondřej) Což značí: Nepoznáš psychopata, gamera, i když to bude Tvůj syn (Masák). Což značí: Můžeš toužit to zkusit později, např. v rizikové životní konstelaci (Ondřej). Což značí: Tvůj zrak bude trpět, až Tvé děti zavedou technokracii (Ondřej). Což značí: Nemáš fantasii, neznáš charaktery kreativních lidí a vize programátorů, což je dnes trestné (Telička) Což značí: Korupce v Rheinau! Bucher (udavač) ještě sbíral chválu od švýc. justice! Což značí: Počítač chrání před zlou matkou i otcem (Ondřej). Což značí: Nebojíš se snů, když je jako dítě pod peřinou řešíš (Ondřej). Akční trhák v kině mě nerozesype (Ondřej). Míním, že lze hovořit o epileptickém záchvatu, kdy ani USA neví, jak na to? Alespoň nikoliv (!) tvůrci "Teorie Velkého třesku" (díl, kdy hlavní hrdinky pustnou u pc; totéž ve vztahu k filmografii! Zeman (pravý): Využijme právě tuto techniku, právě tyto zážitky pro státní správu (Ondřej). https://www.youtube.com/watch?v=JxfPaoVv0yc

I DNES, 18. 5. 2019; "Sociální politika (1)" viz i youtube, kdy komentář zní takto:

Lektorky jako Taťana Fischerová jsou potřeba kvůli "vizím", kdy "specifikace" (mnohé druhy) je spíše kompetence mužů jako Hradil! Taťana může pochopit Rusko a VELMI tam prospět! Lidská úrov. a tak dále, kdy Hradil má zajistit TITUL Fischerové i ve spl. s Německem ("muž s copem"). Moje oblíbená hra je watch?v=FXWjCXOXMYo (hrál JSEM proto, že jsem si to pak přeh. v hlavě mezi "š" v Cur. - pomohlo!); naučíš se myslet lépe, také výborně aj - nenechme ze sebe dělat "freaky" (Limrová); pravý Zeman řekne: "Ok, všichni jsme si kdysi hráli, třeba i nedávno, ale co sis z toho vzal pro život?" (Ondřej), kdy odpověď "ukáže mnohé" ...(hudba hry mě kdysi fascinovala, také dialogy, hrál jsem v aj /kdy prý tam byly r. dialekty/; pro eso: nj verzi jsem nemohl nikdy splašit, i když jsem hodně chtěl /pravý Norris/)

HEUTE NOCH; 17. 5. 2019; David, "bitte schweige" (Petra);  https://www.youtube.com/watch?v=7HOD9Mt1us4; "Hlava je software" (Ondřej, ale nikoliv David!); "výsledky vědy", řeknu já, ale nikoliv David! Řekne to "vědec", ale nikoliv on (Bezděk); https://www.youtube.com/watch?v=003w6p2v0C4

HEUTE NOCH, 17. 5. 2019; die globalen Probleme dürfen nicht gelöst werden, weil kriegerische (Christus) bestiale Handlungen vorprogrammiert sind (Ing. Stepanovsky Milan); erst DANN, wenn das russische Volk die "Vereinigten Staaten" klären soll, kann wider die Pläne der dunklen Ordnung vorgeplant (studiert, aufgebaut!) werden und ERST dann kann wieder die "gute Ökonomik" aufgebaut werden, wobei Dir überlassen sein kann, wenn Du mal willst, sich für die kriegerischen Zustände in Zürich und sonst wo in der Welt vorzubereiten, was da heisst "normal leben" und wissend die Kriege ablehnen, um dann "die neue Weltgesellschaft" aufzubauen, wobei die P. nun verbreitet werden müssen (Ondrej).

Brutální základy (!) aplikovaných věd pro VŠECHNY, kteří chtějí "rz.", co počítají na střední i vysoké a proč! Ale nechť se učitelky ptají svých studentů (Dv.), co si o tom vlastně msl! Kdy "symbol" je zkratka hlavně fyzika (Ondřej)

I DNES, 17. 5. 2019; proč nebylo Klausi řečeno (I.) na základ. škole toto: Aplikovaná idea: Fantasie, představa se zhušťuje a poté "stvoříš" v duchu nápad "natočit film"? (co je I.?)

Bez (I.) není ani idea ("svatý slib"), což značí přímo: "bez rodiny" není idea, natož "ideová věda", takže "věda pustne" a poté se zničí (Ondřej); dále apl. fyzika je "pohyb ruky", kdy apl. matika jest "teorie pohybu ruky". Jak tedy "postavit plech, který odolá nárazu?" (Dv.) Odpověď zní: Studuj zemětřesení, kdy se "vzedme vlna", poté "kombinace metalů" nevede k úspěchu, neboť jde o "nepřirozené sloučení", jako kdyby schizofrenik letěl do kosmu! (P.) Více vědomě nikdy bez lidu (K. V. Rais)

I DNES, 17. 5. 2019; https://www.youtube.com/watch?v=TD_hAqaUudo; Siegfried Wisser před 1 sekundou: Ehe (achtung); bitte Elemente (Wasser, Luft) mit den "Prabolen" (ehrwürdigen Linien) verbinden, was den Kern "engiften" könnte ohne t aber nicht vordringen! (Zusammenhang) (1) und (2) Hydrogeologie bzw. Hydrophysik ist mit Dir weiter zu studieren (zukünftig)