Cesta z apatie (netečnosti, lenosti) je tvrdá a náročná, především zpočátku ...

 

Již dlouho jsme na světě a již dlouho ne zrovna vědomě kontrolujeme své myšlenky a pocity nesením vlastní odpovědnosti ve všech ohledech. Toto je hlavní příčina, proč nyní nejsme právě vzorem spokojenosti, vyrovnanosti, činorodosti, natož vnitřního míru, lásky a soucitu a tak dále. Potřebujeme číst záležitosti, jako jsou vzápětí níže uvedené, abychom udělali aspoň to minimum, neboť náš poslední zájem o život, o vlastní vědomí a o vlastního ducha dosud nevyprchal - to se popřít nedá (níže výňatek z knihy "Psychika" zdárně přeložené Studiengruppe ČR, výňatek orientační, něm. verze viz sama kniha):

Z nemocí vzešlých ze lhostejnosti vědomí - které se děsivě rychle a silně rozšiřují na celý nervový systém - vyplyne brzy mnoho jiných psychosomatických a tělesných nemocí, které jsou často spojeny s velkými bolestmi. Je tedy naprosto možné, že si tak člověk předčasně vykope svůj vlastní hrob, neboť svému životu sám připraví předčasný a neslavný konec. To učiní v neznalosti toho, že i ta nejhorší psychická porážka je v porovnání s nezměrnou velikostí lidského ducha a vědomí absolutní bagatela. Žádný myslící člověk nemůže psychicky spadnout tak hluboko, aby mu již nebylo možné pomoci, aby nemohl opět vést normální, zdravý, radostný a šťastný život. Potřebuje k tomu jen nezbytné poznání, jistotu a vědění, že tomu tak skutečně je. K tomuto poznání, k této jistotě a vědomosti potřebuje jen »osten podnětu«. Poté se může každý člověk vyléčit sám, ba dokonce tak učiní s absolutním věděním a bude svůj život utvářet zcela nově a lépe než kdy předtím, neboť nyní s absolutní jistotou ví, že svůj život, svou životní cestu, celý svůj charakter, všechny výšky a pády i celý svůj osud určuje on sám. A tento poznatek má trvalou hodnotu. Tolstoj k tomu řekl: »Člověk žije z ducha a ne z těla. Pokud to ví a svůj život nevloží do těla, ale do ducha, pak ho můžete svázat řetězy a vsadit za železné mříže, stále bude svobodný.« Nikdo není nucen věřit výkladům tohoto díla. Každý je může přijmout či zavrhnout - zcela podle vlastního přání. Tomu, kdo je zamítne, vpíchnou do světa myšlenek vzdor jeho kritickému a odmítavému postoji trn podnětu a klíčícího poznání, což jej přece jen chtě nechtě podnítí ve smyslu řečeného. Ten, kdo je akceptuje, dosáhne útěchy, vyléčení a síly, stane se člověkem a naučí se rozumět duchu, vědomí a životu.

V tom, že něco takového čteme a dáme si tu námahu o tom i důkladně zapřemýšlet, tkví již naše první výhra. Bez účinku totiž naše vlastní myšlenky a jim odpovídající pocity nejsou nikdy! Odtud můžeme uvažovat dále: Co se stane když budu studovat pravidelně? Kolik vlastně potřebuji studia, kolik nácviku meditace a tak dále? Pozor však na tento aspekt: Rychle tyto věci nejdou, člověk vždy chce více (někdy až absurdně více!), než je schopen zvládnout a zpracovat. Účinky se ovšem dostavují s přesností hodinového ústrojí, a to i tehdy, když si je zdaleka zatím neuvědomujeme (a uvědomíme si až za vícero let!). Každá hodina studia (ideálně nahlas) kvalitního čtiva je velmi cenná a zavdává nepochybně (zcela nepochybně a vždy!) odpovídající příčiny. Následek pak samozřejmě přijít musí - to je kosmický zákon. Podstatná je však též upřímnost snah, neboť k poznání nelze dospět lstí, a to proto, že duch a jeho zákony se obelstít nedají. Odtud je správná úvaha ta, že tzv. materiální (materialistický) intelektuál ke skutečnému poznání dospět nemůže, neboť popírá ducha (něm. Geistform). Popírat ducha je podle Semjase (Meierova původního oficiálního kontaktu od roku 1975) velmi nelogické a svědčí to ještě o tom, že dotyční uvažují na nízkých hladinách evoluce. Problém je, že sám esoterik, který tvrdí něco podobného, rovněž ducha nezná, neboť jej směšuje s vědomím (něm. Bewusstsein) a je pojmově nejen nevyrovnaný, ale i zmatený. Tvrdit ovšem bude, že tomu tak není a že zmatený je spíše ten druhý, třeba proto, že údajně věří, zatímco on sám už přece ví! To je inu důsledkem povrchnosti vztahu a absence úcty zpravidla na obou stranách. Zároveň platí, že nelze propojit snílka s hledačem pravdy. Je iluzorní propojovat věci zcela nesourodé, že? Jeden  chce pravdu poznat upřímně, druhý to jen a jen tvrdí. Jak je dát tedy dohromady? To bohužel anebo bohudík nelze, asi stejně, jako nelze směšovat samu duchovní pravdu s esoterickými pobludy (bludy). Odtud je lichá úvaha, že se vždy jde nějak domluvit - to lze jen zčásti a na určitých rovinách. Např. se lze shodnout na vzájemné spolupráci na projektu a tak dále - to bych si představit uměl, avšak tento projekt by měl podléhat univerzálním pravidlům, která se nadají ani obejít, ani zneužít a muselo by se jednat o projekt, který např. neslučuje FIGU jako takové s politikou nebo něco podobného. K tomu jsem zatím subjektivně dospěl, ale více by o tom mohl říci sám Meier, kdyby se ho někdo zeptal. Možná, že si mnozí neuvědomují, že stále ještě žije a že tvoří převratná díla. Čech je však slušný ignorant v tomto ohledu a hledá také stále chyby u jiných - čím však přispívá sám k těžké a důležité misi BEAM? Je tu mnoho těch, kteří chtějí spojovat věci nesourodé, avšak věci a lidi spojuje především duchovní a vědomní sounáležitost a příslušnost k odpovědnému úkolu, v rámci jehož plnění lze skutečně věci řešit. Sám esoterik mnoho neřeší, je to zatím snílek a také panovačný čtenář a obdivovatel uznávaných "kapacit" v "oboru" a dále také testuje věci, kterými si sám mate dosud evidentně nevyspělý rozum (něm. Verstand) a zdravý úsudek (něm. Vernunft). Odbouráním ega ad absurdum člověk pronikne do velmi hmotné sféry, totiž přímo do blázince. Např. se pomate a bude věřit posledním volovinám, které bude považovat za průnik vyšších sil do mozku. Jsou to však jen jeho nekontrolované domněnky a také často vizionářská přání, jimiž se sám uvádí do začarovaného kruhu vlastní nevyzrálé pověrčivosti a dominance. Mnozí tedy hovoří i o sexuální terapii, otvírání čaker dotykem a tak dále - zcela podle svých vlastních přání a libida! Jedna sekta v Německu vešla ve známost požadavkem gurua na promiskuitní střídání a sdílení partnerů a tyto ideje se objevují i v mnoha jiných sektách, které hovoří nejen o duchovním vzestupu, ale i o nutném předchozím odbourání "ega", které je zcela ve smyslu tradičního náboženství považováno jen za hrdopýchu a asi i mylnou produkci mozku. Tak tomu však není, neboť ego má v mozku své nezastupitelné místo a velmi se liší od pyšného a nezralého sobectví, tedy egoismu a také egotismu (snahy stavět do popředí vlastní já). Mnozí guruové jen zneužívají upřímnost mnohých hledačů a udílejí jim rádi velmi tvrdé a surové lekce, aby dokázali svou mocenskou převahu a údajný fakt, že jsou sami ti nejschopnější a vyvolení. To jsou pyšní a dominantní sektáři, kteří finančně i sexuálně zneužívají své členy a staví se do popředí svými neudržitelnými výplody o "Bohu" a podobně. Nebudu zde tyto sekty konkrétně vyjmenovávat, není to nutné.

Skutečně platí, že chceme to, na co zaměřujeme svou pozornost - uvést tuto moudrost do praxe však umí málokdo, natož soustředěně, a nadto ani často neví, co vlastně chce, neboť se dosud nenechal poučit moudrými, jako je především sám E. A. Meier (zvaný též "Billy" nebo BEAM!) a také jeho kontaktní osoba, Srut Ptaah. Srut je jen hodnost nejvyššího mudrce, zjednodušeně řečeno. Bohužel, ti, kteří se v dnešní době pyšní titulem, bývají - vedle těch čestných a znalých - často rozumbradové a lidé méně schopní, ba přímo i neschopní. Ti jsou přítomni ve všech možných oborech a často píší tlusné knihy, např. ze světských perspektiv. Je velká moudrost číst jen věci hodnotné, skutečně velká moudrost! Kéž by k ní došli ti, kteří hltají velkými lžícemi či přímo naběračkami brakovou literaturu, kterou jen zdánlivě umí zpracovat (zde mi napadá takový J. Dušek, který dává prostor i mnohým šarlatánům a tím pádem jim věnuje pozornost a zveličuje je i před lidmi, čímž je tvrdě mate!). Poznatky těchto lidí, jako je Dušek, nebývají pravdivé a obsahují často především takzvané polopravdy, což je slušný jed pro psychiku. Nakonec je výsledkem u publika pobavení, soucit, nebo chaos a touha změnit svět posloucháním těchto žvanilů. Následování jejich slov v konsekventní (důsledné) podobě vede doslova a do písmene do blázince nebo zpět na stromy (vždyť by rádi zcela jinou civilizaci přírodního typu, asi i s volnou sexualitou?). Sami hovoří vybraně a s širokou, racionálně znějící slovní zásobou, ale mezi řádky vybízejí ke zmatení jazyků a pojmů a hledání jakési duše mezi slovy. Jenže vyřazením rozumu člověk končí a dosáhne jen nové víry! To je cesta i mnohých asketů a sektářů v klášterech. Slova zmíněných lidí jsou opium a jsou plné nereálných snů a vidin, a proto magnetizují publikum, které chce buď plakat smíchy, anebo se posmívat, vzácně pak se hlouběji učit. Bohužel, mnozí z nich (jako i Dušek) podporují dnes již dolarové milionáře jako je M. Ruiz, ale o Meierovi se samozřejmě nezmíní nikdy ani jedním jediným slovem a neřeknou raději ani tu lež, že je to zlý a nafoukaný ufo-sektář a guru, popř. falešný prorok. Neřeknou v tomto ohledu tedy raději nic a mlčí jako malé děti, kterým by hrozilo, že jim vezmou dudlík.

Od toho všeho je třeba se odvrátit a přestat krmit mysl falešnými, blouznivými daty snílků a šamanů atd. Meier je vědec, a sice duchovní a hraniční a také jediný skutečný ufolog na světě (spolu s pár dalšími vzácnými výjimkami). Jeho vývody jsou často tvrdé, empirické (ověřitelné) dedukce, které svědčí o mimořádných analytických úsudcích a vlohách a tvrdé logice, skutečné a přírodní logice. Příroda není sláva šamanů minulých věků, kteří často ještě ani nevládli rozumem, ale logické vzezření Stvoření (něm. Schöpfung), kde vládnou často zcela neúprosné zákonitosti, které jednoho povznesou a druhého semelou na padrť, pokud je nevšímavý a pyšný dostatečně dlouho, anebo dokonce zlý a ješitný atd. Esoterické vývody typu "pozitivního myšlení" a "buďme jako děti" jsou v daných souvislostech jen dětským snem o nápravě světa, kde vládne tvrdý materialismus, a jak říká Táňa Fischerová, tvrdé lokty. Možná - a to je skutečně jen možná spekulace v celé úctě - že sama Fischerová nebyla zvolena prezidentkou mj. proto, že neuměla oslovit mnohé realisty a i vědce ve společnosti, kteří věděli, že je třeba se přece jen nějak prosadit v mezinárodní konkurenci. Konkurence je podle Meiera produkt přirozeného evolučního snažení bytostí, avšak něco jiného je konkurence zvrhlá, kterou lidé hojně uplatňují, protože se to naučili např. od prezidenta Zemana. Fischerová by přinejmenším v tomto směru bývala podněcovala lidi jinak, nepoměrně zkušeněji a mnohem lépe a chytřeji než špatný prezident Zeman. Sama však žel dokonalá není (což je přirozená vlastnost nás všech), ale osobnost je to prověřená a kvalitní, že? Hledejme tedy i dobré vzory a studujme E. A. Meiera, abychom zavdávali ty nejlepší příčiny pro svou psychiku a, když to řeknu staromódně a romanticky, i pro omlazení své duše (což je opět psychika a nikoliv duch, který je věčně mladý a schopný reinkarnace). Co plyne hlavně z přečteného? Udělejme si shrnutí:

  1. Zavdávejme stimul své psychice, aby kvetla, a to i v horizontu mnoha let.
  2. Zaměřujme svou pozornost znovu a znovu na to, co skutečně chceme a co je lepší a mravnější než to, co si myslíme nyní.
  3. Nevěřme a neposlouchejme blouznící žvanily a esoterické vypravěče a učme se raději myslet podle přírodních zákonů, které poznal Meier a Plejaren.
  4. Pochopme, že život byl boj a je boj, a sice se sebou samým! Nenechme si vypláchnout mozek těmi, kteří v přírodě boj nikdy neviděli, a jsou to tedy naivní snílci nebo schizofrenici!
  5. Prosadit v sobě dobrou věc stojí zájem a upřímnou mnohaletou snahu. Začněme po malých krůčcích už dnes zavdáním solidních, stabilních myšlenkových příčin!
  6. Zvyšujme svou schopnost soustředění, připravujme se, pokud možno, na cestu reálné meditace a zkušenosti. Sami sobě otvíráme oči a shora, od "Pána Boha", se žádný horizont neotevře, a ani žádná země nebude vyvolena, aby naplnila "Boží záměr se světem"!
  7. Neočekávejme, že nás něco spasí a nemějme plané naděje. Už i hloupý Američan ví, že cesta k úspěchu tkví ve tvrdé práci.
  8. Nebuďte závislí na posudcích druhých, ale učte se od moudrých, jich se ptejte a dostane se Vám odpovědi, která Vás urychlí ve Vašem vývoji!
  9. Rada správná přichází od moudrých. Rada nekalá od nebystrých. Moudrý je - a to ví i Plejaren, na rozdíl od nás - E. A. Meier, "Billy". Proč jej neposloucháme, ptám se i Táni Fischerové mimo mnoha jiných velmi zkušených lidí a hledačů?
  10. Meier o Nauce ducha a smyslu života atd. praví (pro němčináře) následující: https://www.youtube.com/watch?v=Pff1O63QSdo (pokud odkaz nefunguje, zkopírujte jej prosím manuálně do vyhledávače)