Co je to trvání na pravdě a niterní mír a jak můžeme změnit vnější poměry?

Pro pochopení témat v nadpisu je mj. zapotřebí studia Kalichu pravdy (Kelch der Wahrheit) od "Billyho" Eduarda Alberta Meiera, neboť vyvádí ze základních falešných představ, kterými motivujeme své myšlenky a pocity a kterými také formujeme druh svých zážitků, ať už jsou tyto představy náboženského, sektářského, vědeckého či esoterického typu. Pro Vaši studijní nezávislost a samostatnost doporučuji studium německého jazyka, i pomocí tipů na těchto stránkách. Ovšem opomíjet nelze ani jiná díla a spisy E. A. Meiera, jsou de facto všechna stěžejní, jelikož je "Billy" tvořil z reálných perspektiv, aby pomohl těm, kteří skutečně hledají a přejí si změnit svůj život ve vztahu k Tvořivým zákonům (něm. Gesetze) a doporučením (něm. Gebote), tj. ve vztahu k Tvoření/Stvoření (něm. Schöpfung). Tyto zákony a doporučení představují de facto duchovní energii, v níž můžeme nalézt pravdivou či nepravdivou povahu svých vlastních myšlenek a pocitů. Hovoříme zde o tzv. duchovně-intelektuálním způsobu myšlení, o němž se Meier základním způsobem rozepsal především ve svých tzv. učebních dopisech. Nelze zatajovat ani fakt, že Meier podnítil praktikování tzv. mírové meditace, která již přinesla významné úspěchy ve vztahu ke světskému a politickému prostředí. Pro pochopení témat v nadpise však můžete začít od jakékoliv Meierovy literatury, je to čistě na Vás, stejně jako i Váš studijní a meditační režim a tak dále. Vyplatí se zajisté princip "systém a pořádek" a určitá postupná progresivita (postupné zintenzivňování snah), o čemž se dozvídáme v Meierově knize "Úvod do meditace", která je - stejně jako Kalich pravdy - ve fázi překladových a korektorských prací. Na základě vlastního, individuálního studia, života a meditace lze docílit odlišné niterní perspektivy a vědomějšího přístupu ke všem jevům, věcem a lidským tvorům atd. Díky úctě k lidem jsme schopni je lépe poznat, neboť si jich začínáme všímat tak, jací ve skutečnosti jsou. Také díky úctě ke všem věcem a tvorům a také k přírodě poznáváme mnohem spíše a objektivněji jejich povahu (neboť primárně oceňujeme a uznáváme na sobě nezávislou bytost či inteligenci, takže jsme vůči ní nepředpojatí). Řádné zpracování informací předpokládá nezaujatost a absenci předsudků, což jsou jakási přesvědčení plynoucí z neznalosti a chybného předchozího zpracování informací. Postupně také odstraňujeme své chyby, neřesti a poklesky, které nám brání v cestě řekněme duchovní zkušenosti. Odtud pramení relativně odlišné niterní náhledy, vhledy a perspektivy, z nichž můžeme tvořit, žít a působit. Je to hodně o cestě naší vlastní zkušenosti, zdali jsme na tento typ života zralí, anebo ještě dáváme přednost vlastním žádostivostem (něm. Begierden), touhám dosáhnout světského úspěchu, velkých financí a společenské prestiže a podobně. Zpravidla je cesta pravdy tím tvrdší, čím je upřímnější a ryzejší. Člověk si sám rozhoduje, zda se po ní vůbec vydá, anebo si na to chce jen hrát, aby zveličil své ego a dosáhl světského uznání a prestiže. Je mnoho těch, kteří jsou vyloženě světští a materialističtí a přitom si hrají na duchovnost a meditační cestu a podobně. Často jde o přetvářku, lež a sebeklam, neboť dotyčný v sobě pravdu nenašel, anebo to začal pomalu vzdávat, pokud čekal na "Boží" osvícení, které samozřejmě nepřišlo, neboť člověk musí sám sobě postupně otevírat oči, aby procitl a viděl. Tomu nás učí Kalich pravdy (Kelch der Wahrheit), základní prorocký spis pro pochopení nejen mezilidských vztahů, ale i řady pravých esoterických perspektiv (především v části od str. 246). Toto je "Učení života" pro praktický život, ale i "Učení pravdy" a "Učení ducha", proto hovoříme
o celku "Učení pravdy, Učení ducha, Učení života". Duch však není vědomí a to nechápe skoro nikdo, a tudíž nemůže být takový člověk, potažmo esoterik a hledač, ani "duchovní", anebo jen nevědomě, resp. neuvědoměle - ke své vlastní škodě a újmě. Témata života, smrti a znovuzrození jsou klíčová pro správnou životní perspektivu, jakož i celá řada dalších témat, o nichž pojednává Meier ve své bystré duchovní, životní a pravdivé Nauce. Inu, rozhodneme-li se tedy pro pravdu a zpracujeme-li postupně vlečku vlastních chybných představ, myšlenek a pocitů, která nás nemilosrdně zavléká do nemilého niterního osudu (jelikož nemyslíme vědomě; viz kniha Psychika od Meiera), popř. do složitých mezilidských konstelací a podobně (především vlivem nerozumu atd.), pak můžeme trvat na pravdě, kterou jsme v sobě poznali a zakusili, resp. zažili. Pokud ji nezažijeme tvrdou praxí a zkušeností a pokud nezpracujeme i všechny nemilé zkušenosti ve vlastním životě, pak nemáme příliš právo na pravdě trvat. Sám Meier si, jak známo, prožil peklo v mnoha směrech, nemluvě o tom, že jej pomlouvá jeho vlastní manželka a jeden z jeho synů, mimo jiné chytráky a rozumbrady po celém světě. Pravda je věc hodně niterně soběstačná a rozhodně to není cesta světské slávy a prestiže, naopak předpokládá spíše práci z ústraní a postupnou neumdlévající osvětu z morálních niterních perspektiv. Pravá tvořivost plyne z tvořivého myšlení, ale tomu se člověk musí nejprve naučit, jakož i všemu ostatnímu, neboť nikdo jiný se to za něj nenaučí a osvícení z Kosmu ne a ne přijít, neboť právě neexistuje žádný "Bůh", který by naše myšlení řídil nebo nám otvíral nové osobní horizonty. Ty si musíme totiž otevřít sami, neboť neseme za vše vlastní zodpovědnost. Tedy trvat na pravdě je věc záslužná, pokud jsme k ní v některých směrech dospěli. A abychom k ní dospěli, potřebujeme se zpravidla nejdříve učit od moudrých, neboť jsme dalekosáhle nepoučení a odkázáni svými předky, rodiči, vychovateli a vědeckými kapacitami a jinými autoritami (církevními atd.) více méně k materialistickému a pasivnímu (např. konzumnímu) pojetí celého života a Kosmu, což je fundamentální (základní) omyl a psychické nedorozumění, které vede k "vyprahnutí" niterních kvalit a potenciálů a urovnává cestu neřestem a hledání nereálných východisek a řešení. Víra a naděje je pak zlá a falešná (nevědoucí) útěcha v materialisticky vyprahlém způsobu myšlení a uvažování. Síla vědomí pak není tvořivě budována, člověk nenese vlastní odpovědnost. Odtud uvažujme o tom, co jest trvání na pravdě a jak můžeme měnit vnější poměry. Niterní mír přichází s poznáním a zkušeností, jiná cesta není a nikdy ani nebyla. Trpělivost se vyplácí, stejně jako důraz na rozum (něm. Verstand) a zdravý úsudek (něm Vernunft) a jakousi systematičnost a logiku. Tedy sama změna vnějších poměrů přichází s vyrovnáním vnitřních kvalit a silových potenciálů ve smyslu úcty ke všem tvorům a lidem. Odtud hovoříme chytřeji, tvoříme poučení případně i písemně, zdárně utváříme své vztahy (např. jsme slušní a odpovědní a umíme dobře a chytře, tedy prospěšně poradit), a navíc naše myšlenky nejsou jen uzavřeny v naší lebce, neboť to jsou vysokofrekvenční vlny proudící po celé planetě i do kosmu rychlostí světla - to je skutečnost, ke které neurovědy teprve pozvolna spějí, takže to zatím nedokážou potvrdit. Meierovi přátelé z Plejaren toto poznání ovšem mají a aplikují své vědomosti tohoto typu vědomě již celá dlouhá tisíciletí, takže jsou schopni i propojit svou mysl s vyspělou technologií a řídit ji tak. O těchto věcech se dočteme už jen v prvním bloku Meierových kontaktů z roku 1975. Překlad těchto kontaktů je zatím kvalitní jen v rozmezí 1-10, dále bych doporučil studium originálu. Pokud se zajímáte, jak se dostat k materiálům ze Švýcarska, můžete si zařídit objednávku přes obchod FIGU (lze platit i převodem), popř. poprosit o spolupráci FIGU-Studiengruppe ČR (např. možná po dohodě lze ušetřit za poštovné, ale to nezávisí na mně). Ceny těchto spisů jsou zcela odpovědné, avšak na poměry ČR i poněkud dražší. Výdělek z toho Švýcaři závratný nemají, klíčová díla jako Genesis nechali vytisknout jen v počtu 3000 exemplářů pro celý svět!