Jak na sebevzdělání

Učební látka základní, střední a vysoké školy není dostačující ve vztahu k rozvoji vlastního vědomí. Studium vědních oborů typu psychologie či filosofie vede většinou k novému typu víry a nepodněcuje k vlastnímu nalézání a odhalování pravdy. Taktéž studia teologická či nauky sekt, náboženství a různých esoterik a ideologií nestrefují tvrdou a jasnou podstatu pravdy a správného vývoje vědomí podle přírodních zákonů, resp. podle zákonů Stvoření (něm. Schöpfung). Pravda ve vztahu k vlastní osobě a k vlastnímu vývojovému stadiu vědomí je zpravidla velmi tvrdá a nemá nic společného s tím, co si sami o sobě představujeme nebo co si namlouváme např. v euforických typech meditací atd. Přebujelá fantazie je často vše, co různé esoterické nauky a jejich "mistři" nabízejí. Sektářské potírání vlastního ega a rozumu v důsledné podobě vede k přijetí nového typu víry, popř. ke zmatení a na psychiatrii. Zážitky s tím spojené nejsou reálné, neboť nevycházejí z vyrovnaného, harmonického přijímání a zpracování vjemů a informací z vnějšího světa či z vlastního nitra. Nauka ducha od E. A. Meiera se velmi liší od stávajících dogmat církví a sekt a taktéž od bludných nauk esoterického druhu. Úvodní spisy, které již dnes můžete studovat v dobré češtině a i s přiloženým německých originálem a zdrojem Vás mohou výrazně urychlit v realistickém zpracování informací z vnějšího světa a z vlastního nitra a mohou Vám poskytnou základ, na němž můžete vybudovat evoluci vlastního vědomí. Zapojte se do překladatelské a korektorské činnosti FIGU-Studiengruppe ČR a učte se detailně chápat německé originální spisy E. A. Meiera. Řada, ba většina českých překladů na stránkách Studiengruppe ČR je v dobré kvalitě a můžete se od nich odrazit, pokud se nechcete věnovat německému jazyku. Sami poznáte, že na stránkách jsou občas i texty, které češtinářsky pokulhávají, popř. jsou mimořádně doslovné atd., ale to je přirozené, uvážíme-li, že práce na překladech jsou zdarma a že se překladatelské síly teprve školí a vzdělávají. Vezměte si text, který se vám nelíbí, dodejte k němu třeba jen češtinářskou korekturu a zašlete text FIGU-Studiengruppe ČR pro srovnání, máte-li zájem prospět a zapojit se. Ptejte se na významy Nauky, které Vám v češtině nedávají valný smysl, popř. si je porovnejte s německým originálem. Učte se z čj i nj, popř. dokonce z aj či jiných jazyků, které ovládáte, ale doporučit lze především nj, neboť tento jazyk je klíčový pro pochopení všech hodnot "Učení pravdy, Učení ducha, Učení života" od E. A. Meiera. Využijte kvalitních českých překladů k vlastnímu samostudiu a sebevzdělávání, začněte např. studiem textu https://cz.figu.org/uceni-ducha-co-je-co-zpusobuje. Pokud patříte mezi ty, kteří vyžadují přesné definice pojmů, pusťte se jednoduše do studia a definice Vám postupně vyplyne ve vlastním nitru, ale krom toho existují definice přímo od E. A. Meiera, stačí hledat a najít. Např. přeložená kniha Psychika poskytuje důležité úvodní definice a řada definic je i na stránkách Studiengruppe (např. ukázka z knihy Dekalog). Obecně však správné významy pojmů vyplynou studiem, meditací a vědomým myšlením v souladu s přírodními zákony Stvoření. Toto pochopení se zpravidla liší od definic pojmů tradičních vědních, popř. náboženských oborů atd., popř. je uvádí do správných souvislostí. Hledejte ve vlastní mysli a rozvaze smysl Meierových slov a studujte jeho naučná díla, abyste urychlili evoluci svého vědomí a dospěli k reálným zkušenostem, které překonávají náboženskou, sektářskou či školní moudrost. Skutečně moudří muži byli historicky zpravidla potíráni náboženskými, sektářskými či vědeckými autoritami a tak je tomu i v případě E. A. Meiera. Milujte, hledejte a objevujte pravdu ve svém vlastním nitru, neboť pouze toto je reálná cesta vlastního sebepoznání a sebevzdělávání bez nároku na honorář. Učte se od skutečně moudrého člověka, který přesně ví, co a proč píše. Studujte jeho úvodní spisy a kontaktní rozhovory a přijímejte jeho moudrosti do svého života, např. z jeho osobních stránek https://beam.figu.org/. Cesta pravdy překonává to, co Vám nabízejí náboženská, sektářská a esoterická učení, jakož i v podstatě materialistické vědní obory, které samy o sobě ve vztahu k pravdě často selhávají a nemohou člověka podnítit k tomu, aby se v sobě samém vydal na cestu pravdy, která překonává zažité školské a vědecké šablony. Sebevzdělávání je celoživotní proces řádného zpracování informací z vnějšího světa a z vlastního nitra s cílem dosáhnout reálných zkušeností a zážitků ve vztahu k objektivní pravdě všech věcí. To překonává tradiční šablony a především falešná vysvětlení a domněnky církví a různých vědních oborů. Pravda není teorie, ale je to jistota člověka, který poznal skutečnost. Z těchto perspektiv a ze studia děl a spisů E. A. Meiera lze dosáhnout výrazného posunu ve vztahu k sebepoznání a lze tak zdárně podnítit svůj vlastní celoživotní sebevzdělávací proces. Vezměte na vědomí následující:

  • Studujte vážně základní spisy a myšlenky Učení pravdy, Učení ducha, Učení života od "Billyho" Eduarda Alberta Meiera.
  • Porovnávejte si případně (přinejmenším tehdy, pokud Vám česká verze nedává plný smysl) českou verzi s něm. originálem a přemýšlejte důkladně o přečteném.

  • Vzdalte se náboženským, sektářským a esoterickým naukám a nevěřte slepě vědeckým autoritám. Vědní obory se budou zásadně vyvíjet a budou stále revidovat své postoje v běhu mnoha set, ba i tisíc let, zatímco Učení pravdy, Učení ducha, Učení života je psáno z poznané a zakušené reality jako takové, takže se od soudobých vědeckých názorů často liší, zcela zákonitě, a navíc má vztah ke Stvoření (což není lidmi slátaná představa o Bohu). Proto se vyplatí studovat spíše reálnou Nauku, než se utopit v moři teorií a domněnek vědních oborů, které se ještě budou zásadně reformovat a jejichž základní předpoklady budou nezřídka vyvráceny novými poznatky či opět novými důkazy a teoriemi. Nauka Meierova je vysoce vědecká, avšak je psána z humánních perspektiv, takže se výkladově nepodobá stávajícím vědeckým výkladům, anebo jen zčásti, viz např. "kontaktní zprávy" (https://cz.figu.org/1-kontakt). Vědecké názory jsou však často v kontaktních zprávách tematizovány, takže si i vědecky založený člověk přijde na své a může si prohloubit své znalosti v oboru. Byl to právě člen FIGU kolem Meiera (G. Moosbrugger), který dospěl ke správnému, korigovanému výpočtu čísla Pí, což se soudobými vědeckými kapacitami samozřejmě zatajuje. Taktéž i jiné Meierovy poznatky, k nimž dospěl nejen při svých kontaktech s rasou Plejaren, de facto vyvracejí stávající vědecká dogmata, anebo je věda nově potvrdila. Viz např. seminární práce E. Geistera v úvodu těchto stránek.

  • Nemyslete si, že dospěte brzy k převratným zkušenostem a zážitkům. Jděte systematicky od studia základních spisů po meditační a životní zkušenost a řešte své mezilidské vztahy z pravdivých perspektiv.

  • Upozorněte na případ E. A. Meiera své známé a kamarády a oslovte mě nebo přímo FIGU-Studiengruppe ČR, pokud se rozhodnete studovat, překládat, korigovat či šířit  spisy FIGU anebo se chcete zapojit do tzv. mise FIGU, která spočívá v šíření pravdy.

  • Když se obstojně naučíte německy, můžete studovat plně a systematicky podle tzv. Učebních dopisů E. A. Meiera (https://cz.figu.org/samostudijn-program-u-en-ducha), což může dát Vašemu životu nový horizont.

  • Vyšetřete si čas pro své pravidelné min. každotýdenní studium spisů FIGU a pro své základní meditace a kontemplace, resp. cvičení soustředění atd.

  • Sdělte mi svou zkušenost se spisy FIGU a s názory svých vrstevníků, chcete-li. Tyto spisy nejsou psány na efekt a často odradí, to Vám musí být při Vašich aktivitách spojených s šířením spisů a osvětou jasné. Tak je tomu proto, že lidé pravdu jen neradi slyší a přijímají a dávají přednost dogmatům vědy, náboženství a sekt, a právě proto naše současná společnost vypadá právě takto: Zrcadlí naši vlastní povahu. Je to tedy o nás samých, o našem vlastním nitru a vědomí a o tom, zdali se začneme, či nezačneme vědomě řídit zákony a doporučeními Stvoření (https://cz.figu.org/co-je-to-tvoreni).