Jak se chovat k lidem moci a peněz, sobcům, světským myslitelům, provokatérům a lidem neznalým pravdy obecně?

Toto je evidentní otázka mnohých těch, kteří si přejí nápravu poměrů v České republice. Často se však sami zveličují a sami chtějí doslova a do písmene totéž, co "ti nahoře", jen se toho snaží dosáhnout přes údajně ušlechtilé myšlenky (což si však ne a ne uvědomit). Odtud hovoří o pravdě, lásce a míru a podobně a vymýšlejí dokonce i esoterická odůvodnění toho, proč byl zvolen ten či onen prezident, což není nic jiného než holá nábožesko-esoterická a velmi lichá a bludná perspektiva. Často tedy kritizují mocné ti nemocní, či esotericky poblouznění a hledají všemožná odůvodnění toho, proč vypadá "světská situace" právě takto neutěšeně. Tito lidé čekají možná i na mesiáše, podobně jako i často bohabojní a pověrčiví lidé před více než 2000 lety. Pokoušejí se třeba i různé politiky ovlivnit, a to i v modlitbách a meditačně, ale považují se za méněcenné, aniž by si to sami uvědomovali, a nadto se hlavně neučí od moudrých. Proto neví, jak správně meditovat. Mírová meditace FIGU je jim rovněž cizí, jelikož se od Meiera sotva kdy budou chtít učit! Sám velitel Ptaah neříká nic ani ufologům, neboť se tomuto muži vysmívají, jako by neexistoval. Přitom je to stále Srut (vyšší stupeň než král moudrosti, který se nazývá JHWH /čti išviš/), který se věnuje pozemským záležitostem. Ale o moudrost poblázněnci nestojí, ti chtějí spíše esoterickou a euforickou senzaci, takže popírají (i pomlouvají) nejen proroka, ale i jeho kontaktní osobu již od roku 1975, totiž právě i Plejare Ptaah. Přitom mnozí esoterici hovoří o kosmické moudrosti a kosmickém vědomí a tak dále, ale myslí tím jen "Boha", "Stvořitele všeho a všech" anebo démony vřazené do jakýchsi údajně hierarchických sil Kosmu. FIGU je s těmito tématy konfrontováno již od roku 1975, kdy bylo Meierem založeno, a proto jsou v "kontaktních zprávách" často ukázky a komentáře esotericko-sektářského zaslepení různého typu. Jsou tam taktéž komentáře ve vztahu k těm, kteří se chtěli různě esotericky zveličit, a nabízeli "mocné koncepty", které byly v rozporu s Učením Meierovým. Mnozí chtěli "Billyho" zastrašit, poblouznit, zaslepit, a když jim to nevyšlo, pustili se do ostré osobní kritiky jeho i Ptaah a tak dále. Mnozí tvrdě narazili, co týče Meierovy pravdomluvnosti, neboť Meier hovořil vždy z poznané a zakušené reality a nenechal se vodit za nos. Meier trval na pravdě a trvá na ní i dnes. To je konzistence (niterní setrvalost), kterou si my, běžní smrtelníci, představit ani nedokážeme, neboť nežijeme přímo v pravdě, ale často dokonce i mimo ni. Dokonce mnozí esoterici a "šamanisté" pravdu popírají jako takovou! Matou věřící, místo aby hovořili z pravých perspektiv věčné pravdy! Toto je selhání i antroposofické, neboť to se věnuje namnoze i falešné humanitě, protože velebí věci nevelebitelné, jako např. náboženskou víru a podobně. Co je klam, to není pravda jen proto, že lidé obecně trpí takovým klamem geneticky, psychicky i davově. Jít proti davu se ovšem historicky často nevyplácelo, to je pravda, alespoň při povrchním pohledu. Hovoříme zde o krutých biblických výjevech kamenování, ukřižování a podobně. Tehdejší doby byly značně barbarské, a to nejen v oblasti staré Palestiny. Mnohým pokrokům vděčíme tedy "velkým duchům", kteří se prosadili - často navzdory velkému strádání a pronásledování - proti moci církevní a světské, které ruku v ruce potlačovaly vlivné a vědoucí osobnosti v celých lidských dějinách (včetně proroků). Tyto doby ani dnes ještě neminuly, jak Meier velmi dobře ví a i si to zakusil na vlastní kůži! Mnozí chtějí pravdu ututlat a zatajil i kvůli finančním zájmům, a tak pomlouvají, nebo se přímo pustí i do vražedných útoků. Morálka pro ně často zhola nic neznamená, jsou ohavní! Kalich pravdy o nich hovoří, učte se německy a napijte se z tohoto poháru. Nechte jej účinkovat a nechat vyklíčit mnohé poznatky, jimiž obohatíte svou psychiku! Je to velkolepé dílo!

Z výše zmíněného plyne, že k lidem moci a těm, které zmiňuji v nadpise, je nutno přistupovat z vědoucí niterní perspektivy, za jejíž rozvoj sami neseme odpovědnost. Musíme se umět stabilizovat ve vědoucím jádru své bytosti a na něm setrvat navzdory vysloveně podlým intrikám mocných. Ti chtějí jen udržet a neomezeně rozvíjet svou moc nad věřícími. Napadá mě tady zajímavá přednáška M. C. Putny, kterou si bohužel ale již nevybavuji, nicméně týkala se právě lidí moci. Samozřejmě, mocný politik se i rád vymezuje proti církvi, což církev nerada slyší, protože posledních pár set let postupně ztrácí svou autoritu a chce si ji křečovitě uchovat - např. prací českého teologa Halíka, který za své "dílo" sbírá světská ocenění a patrně i věří v zázraky a vliv "Boha" na mysl v podobě vnuknutí a idejí a tak dále, jak se mi z jeho vyjádření jeví. Toto je ale úroveň bizarního pomatení, s pravdou to nemá žel společného naprosto nic. Křesťanští myslitelé současnosti (velcí farizejové) nemohou nikdy vysvětlit papežskou politiku ani hlavní dogmata své víry, jelikož se nakonec (zahnáni do úzkých rozumějšími lidmi dnešní doby) mohou odkazovat jen na oblast "nadsmyslovou", která podle Meiera však vůbec neexistuje (člověk má od přírody 7 smyslů, kterými je schopen postihnout principiálně vše!). Toto jsou všechno zlé vlivy (mocní politici, sekty, náboženství atd.), jimž je třeba čelit v mimořádné skromnosti a niterní satisfakci (uspokojení), která plyne "sama ze sebe" a není odvozena od potřeby uznání od druhých a "kapacit". Kdo má komplex méněcennosti, těžko setrvá a obhájí svou pozici tváří tvář zkušeným znalcům povah typu Halík. Kdo tyto komplexy má, anebo je u sebe postupně zjistí, měl by se učit od moudrých a přijmout jejich data pro zdárný rozvoj psychiky a vědomí. Takový člověk se potřebuje velmi učit a sbírat mnohaleté zkušenosti. Pak by mohl možná něco napsat nebo říci na veřejnosti anebo se zapojit ve smyslu osvětové činnosti FIGU (to může ostatně kdykoliv). Kdo je v pravdě a míru, nenechá se vyvést z klidu, ale samozřejmě: trvalý negativní vliv a nelogičnost bližních vyrušuje i moudré, a musí tedy znovu do sebe a k sobě samým. Tímto způsobem se dá obstát a ještě se i učit ze světského prostředí. Samotný akt pasivního odporu, tzv. "násilné nenásilnosti", resp. aktivní nenásilnosti, jak bych to chtěl také s Meierem nazvat, předpokládá vytrvat ve vlastní poznané a zakušené pravdě a odtud řídit běh příčin směrem k efektivní osvětě. Propojit se lze s těmi, kteří vědí a umí podpořit skutečné vědění. V České republice je to FIGU-Studiengruppe, která jako jediná spravuje poselství Meierovo a i komunikuje s jeho hlavní spolupracovnicí. Podpořte tyto niterně vědoucí, kteří si chtějí sami otevřít oči a učit se - jsou to však jen lidé jako Vy a podléhají, stejně jako Vy, světským pokušením, neboť nejsou na úrovni "Billyho" Eduarda Alberta Meiera. Proto neočekávejte bezpodmínečně čistou logiku, ale jen lidskou úroveň, jako je ta Vaše. Taková je moje zkušenost s nimi. Co ovšem dále činit ve smyslu "násilné nenásilnosti"? Meier uvádí ve svém spise Učení života (vysvětlení je i v Kalichu pravdy, Kelch der Wahrheit atd.):

Učení ducha odmítá jakékoliv nelogické násilí a učí »násilnému nenásilí«, které lze vysvětlit následujícím způsobem: Násilné nenásilí je cesta pasivního, logického násilí, neboť násilné nenásilí jinými slovy znamená aktivní nenásilí, při němž se násilně, resp. aktivně vykonává a prosazuje nenásilí. Při násilném nenásilí jakožto aktivním nenásilí se násilně, resp. aktivně vykonává a prosazuje nenásilí. Násilné nenásilí však rovněž znamená pasivní odpor, přičemž pasivita v tomto smyslu představuje sílu, resp. moc nebo právě pasivní násilí, neboť síla, moc a násilí představují též v nenásilné a pasivní podobě coby odpor jistou formu násilí, která se však vykonává v násilném nenásilí. Avšak přitom nesmí být tomuto nenásilnému, resp. pasivnímu násilí rozuměno ve smyslu negativního násilí, jak mu pozemšťané běžně rozumí, nýbrž pouze ve smyslu pozitivního, mírotvorného, harmonizujícího, vyrovnávajícího, povznášejícího a pořádkutvorného nasazení v podobě pasivní síly, moci a ovlivnění atd., jež kladou logickým způsobem odpor.

Přemýšlejte prosím o tomto výkladu! Může se zdát poněkud složitý, ale Meier to chtěl napsat právě takto, aby přiměl k zamyšlení, řekl bych. Samo "pozitivní myšlení" tedy nestačí, to musí být jasné, a ani naděje, že se "otevře horizont" a prolomí se světské bariéry bezuzdné a sobecké moci, jak uvažuje možná i antroposof. Žádná země nebude neexistujícím "Bohem" vyvýšena a mylné jsou i výklady těch, kteří chtějí jiným způsobem či jen symbolicky a teologicky přeložit falešnou bibli a tak dále. Zmatenost mnohých domněnek dráždí a neuklidňuje rozjitřené nitro člověka, aby vyvstal harmonický mír! Odtud vidíme, že je třeba správně přijímat správné informace Meierova typu a nenechat se pomást na mysli esoterickými "uměleckými" výklady pisálků (něm. Schreiberlinge). Jen odtud můžeme nalézt vztah k mocenské politice! Co prakticky podniknout v tomto mírovém smyslu? Učme se opět od moudrých a sdružujme se v účelných komunitách. Je tu FIGU-Studiengruppe ČR, která se může stát tzv. "FIGU-Landesgruppe" (zemskou skupinou), dále mohou existovat i paralelní "FIGU-Interessengruppen" (zájmové skupiny FIGU) a mohou působit velmi osvětově, co se týče obsažných a velmi pravdivých informací pro Českou republiku. Pokud lidé nebudou vědět a nebudou se chtít sami učit pravdu, tak nechají vládnout sobce a velikášské rozumbrady, kteří budou působit velmi neduchovně a vše hodnotné budou také mocensky potlačovat, jak shledala, dočetla se a říká správně Fischerová. Tito lidé udržují národ v silně neduchovním způsobu myšlení a vedou jej k soutěživému materialismu, kterému sami podlehli a který je vyvrhl až na samý vrchol světské moci. Předpokládám, že Steiner by s tímto nesouhlasil, neboť "shora" mají působit síly tvořivé, které národ uklidní a dodají hlavně i sebedůvěru jednotlivcům, kteří trpí falešnými idejemi psychopatů a mocných. Tyto průlomy jsou možné. V běhu nějakých desetiletí či staletí není vyloučeno, že některý člen FIGU bude chtít vstoupit do politiky. Politický počin Fischerové - která není s FIGU samozřejmě spjata - je zde neocenitelný a měli bychom se od ní učit, aby dokázala vysvětlit i ony pragmatické elementy (funkční mechanismy této podivné a neduchovní mocenské hry, jak bych to např. rád nazval). Průlomy lze očekávat z práce jednotlivců, kteří se propojí a zapůsobí "násilným nenásilím" na mocenské kruhy pasivním odporem a z mého pohledu "tichými demonstracemi", jež jdou z nitra, ale i z ulice! Za demokracii je nutno bojovat, a nikoliv nebojovat, jak by mohl říci některý "šamanista", který mate pojmy a dělá z lidi osly! Teprve mírotvorným úsilím, a také systémem mezinárodních mírových vojsk podle Henochova modelu bude možno ovlivnit dokonce i světový rámec dění, stejně jako i humánní rodinnou politikou, nad níž - jinak to žel nepůjde - budou muset dozorovat státní úřady. Určité kroky jsou ovšem velmi nepopulární, ale nutné. Samo chtění nepomáhá, ale pravé vzdělání Meierova typu! Toto je učenec a mudřec plný lásky, sadů hojnosti a květů poznání a vědění! Mír budiž s námi všemi!