Studujme kvalitní data a přemýšlejme o nich a nekonzumujme nekvalitní data bez rozmyslu a kritického úsudku

Mnoho lidí čte jednu nekvalitní knihu za druhou, hltá nejen různé fantastické, často i nerealistické romány, ale i esoterickou literaturu a zkouší přijímat aktuální trendy ve světě - i ty vědecké - a tak dále. Mnohem méně pak tito lidé sami přemýšlejí, natož aby se učili smysluplně soběstačně psát a formulovat. Proč by to také dělali? Vždyť od toho jsou zde "ti lepší", resp. "ti, kteří se prosadili". Mnoho autorů opisuje od těch úspěšných před nimi, aby se sami zveličili a upozornili na svoje vlohy. Ovšem řada lidí má skutečný spisovatelský talent, to se v řadě případů zapřít nedá. Vidí svět jinak a nabízejí nám pohledy na zajímavé životní souvislosti. Jde tedy nalézt i díla kvalitní. Z klasiků mě napadá např. H. Balzac, který hezky líčil zákoutí lidské povahy a také lidské bigotnosti (přepjaté pobožnosti). České překlady z francouzštiny se zdají být na úrovni a výrazově velmi pestré. Dobové a humánní vhledy i vhledy do lidské osobnosti nabízí také Tolstoi. Z historické perspektivy lze říci, že se z těchto děl dozvídáme o "skutečné historii" dané doby celkem i více než z jiných zdrojů. Za správnou historickou perspektivu považuji studium dobových zdrojů, které byly tvořeny přímo ve vztahu k dané době - to nabízí vhledy do daných epoch v souvislostech a člověk si může utvořit i vlastní názor na danou historickou skutečnost. Ostatně, ve výuce dějepisu by nebylo špatné zmiňovat (třeba i při domácí doplňkové výchově ze strany rodičů), že války, resp. náboženské války byly a jsou vrcholem zvrhlosti a příčily a příčí se zcela skutečné moralitě Tvořivých zákonů a doporučení. Biflovat data jednotlivých válek, aniž by člověk vlastně chápal, proč se bojovalo, a aniž by chápal, že to byl naprostý vrchol zrůdnosti, je přece absurdní a nevede k žádnému uvědomění a pochopení žáka (a některé talenty by tato data potřebovaly). Samozřejmě, církevní výuka pak zatajuje souvislosti těchto válek a zrůdností církve, velebí falešné proroky a spřádá snové fantazie ve vztahu k náboženským, blouznivým idejím o světě a tzv. "Bohu". Zajímavě o křesťanské církvi psal Voltaire, kterému mnozí zavilí křesťané přáli věčné peklo a očistec, anebo byli přesvědčeni, že v pekle skončí jako kacíř. Napadá mě zajímavé Voltairovo pojednání s názvem "Über die Toleranz ("O toleranci"; z roku 1763), pro němčináře dostupné na youtube. Říkat něco takového před 250 lety vyžadovalo buď dobré konexe, anebo značný majetek, řekl bych, avšak to jsem se při hodinách dějepisu bohužel nedozvěděl. Přitom mnozí velcí duchové museli od věků zápolit s autoritativní a vražednou mocí církve, což si neuvědomují ti rodičové, kteří posílají své děti na církevní školy v naději, že se jim dostane mravní výchovy. Jaká to bláhovost a neznalost historie a současnosti! Vidíme tedy, že se bludné nauky drží hlavně kvůli masivní neznalosti běžných občanů a tento stav je namnoze vědomě podporován nejedním politikem a církevním hodnostářem. Vidíme billboardy politiků, kteří nám nepřejí nic jiného než jen nový aquapark a dělají z nás doslova voličské tupce a dále mnozí politici podléhají nadnárodním lobby a prosazují např. nebezpečné jaderné elektrárny, před nimiž nás varují Plejaren (z vlastní neblahé historické zkušenosti). Nyní chci však poukázat, hovoříme-li v nadpise o kvalitních "vstupních datech" na to, co o vůdčích silách Země prohlásila rovina Arahat Athersata (str. 71; překlad orientační, něm. originál v knize Studiengruppe ČR):

(...)

79. Na jedné straně vašeho lidstva stojí světské vůdčí síly všeho možného rázu:

80. Vědci, finanční magnáti, politici, vojáci, ekonomové, anarchisté a zhoubní revolucionáři a světonápravci v nejhorším slova smyslu.

83. Na straně druhé se roztahují silná a mocná náboženství, náboženští hodnostáři, sektáři a tvrdému fanatismu propadlí zbloudilci.

84. Toto představuje světové vedení toho nejnereálnějšího druhu, přičemž zásadní původ jeho současné tvářnosti lze hledati ve Francouzské revoluci (Velké francouzské revoluci; pozn. překl.)

(...)

Víc nebudu z nového překladu FIGU-Studiengruppe ČR na tomto místě již prozrazovat, ale tato data skutečně stojí za to. Je to velmi nezaujatý pohled na to, co se svou společnosti de facto vytváříme a ztělesňujeme. Jako jedinci jsme tomu však jen zdánlivě vydáni napospas, neboť se od toho můžeme distancovat a plně se zříci falešných náboženských, sektářských, esoterických a ideologických nauk a autorit a také můžeme trvat na pravdě a zdárně meditovat, pokud se tomu budeme učit a i naučíme. Jako jedinci máme slušné perspektivy, pokud se přikloníme k pravdě a pokud o ni v sobě samých budeme upřímně usilovat. Nevyhnutelně pak dospějeme k tomu, že autority, kterým jsme podléhali a často ještě stále nevědomě podléháme, nebyly vždy autority pravé. Tak tomu bylo v dějinách vždy, vědění bylo tedy vždy potlačováno ve prospěch světské (politické) a církevní "latiny". To jsme se však ve škole nedozvěděli, bohužel. Odtud můžeme zdárně soudit, že mnohá důležitá fakta nám byla a jsou skutečně zatajována, a to zčásti nejen z nevědomosti vůdčích a vzdělávacích vrstev a kruhů, ale i záměrně (např. z politické, úřední a církevní úrovně a zvůle). De facto si určité kruhy vynucují naši loyalitu a přizpůsobivost, co se týče jejich podniků (akcí a cílů) a kampaní atd., přičemž jde nezřídka o mocenskou a finanční nadvládu. V povaze světské (politické) a církevní moci je potlačovat skutečné vědění, neboť to působí osvětově a probouzí národ z letargie. Měli bychom se tedy zaměřit na věci podstatné, na data podstatná a o nich zdárně a úspěšně přemýšlet než se rozptylovat plejádami různých domněnek a nedokazatelných tvrzení církví, sekt, esoteriky a hrdopyšných vědních oborů. Tvořivé myšlení je cosi, co si potřebujeme osvojit; a právě k tomu nás vede "Učení pravdy, Učení ducha, Učení života" od E. A. Meiera - v tom, ve vlastní tvrdé práci a ve vlastním tvrdém studiu, spočívá nás osobní úspěch. A to i tehdy, když svými písemnými díly nevzbudíme hned nadšení u většiny lidí, kteří je budou číst. Světský úspěch je pomíjivý, jde spíše o to pomoci sobě a druhým hodnotným poučením a hodnotnými postřehy v otázkách života, hmotné společnosti a vědomí. Učme se sami formulovat, sami pišme, rozvíjejme sami svou vzdělanost a dospívejme k pravdě v sobě samých. Nakonec si sami dokážeme, že pravda skutečně existuje a že má i nadosobní charakter, stejně jako pravé vědění. Pravda není osobní přesvědčení, ani čistě osobní "pravda". Je to jistota člověka, který poznal skutečnost, v tom či onom směru. Jak tedy správně vnímat a vidět svět? To jsou otázky a témata "Učení pravdy, Učení ducha, Učení života" od E. A. Meiera! Jsou tu tisíce stran textu kvalitních dat a informací. Některá tato data jsou nejen ufologického, ale i ryzího esoterického a existenciálního typu a zahrnují - mimo mnoho jiných a zcela nových a unikátních informací - doslova a do písmene všechno to, co lze najít roztroušeně a většinou ve falešných souvislostech napříč esoterickou a tzv. duchovní literaturou. Stačí tedy studovat moudrého člověka, diskutovat a svobodně se učit samostatně myslet a meditovat - a samozřejmě zvládat a žít svůj vlastní život a zdárně utvářet své mezilidské vztahy atd. Zapojte se do kreativních i osvětových aktivit FIGU. Samozřejmě toto společenství tvoří pouze lidé, avšak Váš přínos může být jedinečný, neboť Vaše osobnost je z pohledu celého kosmu jen jedna jediná! FIGU oceňuje individuální přínos, avšak pro zdárnou spolupráci existují i pravidla platná pro tzv. studijní a zemské skupiny FIGU (externího kruhu zájemců a debatérů se však de facto netýkají, ale jen interních členů skupiny). Kdo chce založit "jen" zájmovou skupinu FIGU, která postrádá pravidla platná pro studijní a zemské skupiny, musí být "pasivní člen FIGU" a potřebuje ještě druhého pasivního člena k sobě. Pak komunikuje s FIGU-Studiengruppe ČR o svých aktivitách. V angličtině vidíme např. tyto aktivity FIGU-Interessengruppe (zájmové skupiny FIGU) v Kalifornii na youtube.