Léčba z hlediska ryze pragmatického - základní úvahy o zlepšení zdravotního stavu českých občanů (podpora vědy a mravů)

Hmota hrubá, Meier tvrdí "hrubohmotná matérie" (něm. grobstoffliche Materie) je nejen pomíjivá, ale podléhá i zcela určitým zákonitostem, které mají co do činění s geny (hovoříme-li o hmotě tělesné). Geny řídí běhy chemicko-biologické podle evolučně podmíněného řetězce platného od pravěku. Hmota tohoto typu se měla - v úzké vazbě na ducha - sama zakusit a prožít jako OMEDAM ("naplňovatel zákonů Stvoření /něm. Schöpfung/), tedy jako lidská bytost (vzešlá však původně ze sloučení aminokyselin a praaminokyselin - vše se budovalo od jednoho k druhému). Člověk, který z toho nakonec vzešel po své vlastní vývojové linii měl zakoušet sebe (co je já?) ve vztahu ke Kosmu (co je Kosmos?). Měl spravovat své záležitosti a utvořit svou společnost, nepodléhal ničemu než čemu? Od pravěku zde nic jako "Bůh" evidentně nepůsobilo, byl to logický sled příčin vedoucí ke kauzálně podmíněným vývojům. Meier toto objevil a předčil tím i koho? Ano, Darwina! Ten způsobil samozřejmě pozdvižení u bližních, když člověka ponížil na tvora pocházejícího z opic! Taková bytostná krávovina! Opice vzešly z naší (lidské, hominidní) linie, ale evoluční biolog podléhá autoritám? Toto bludné učení je frapantně (okázale) primitivní a káže pustý středověk! Úvaha plynoucí v hlav vědátorů pak zní, co spustilo onu náhodu, že jsme se odklonili od opic? Začali jsme jíst jen maso nebo tak něco? Takové náhody se v Kosmu nedějí a odtud evoluční biolog zatím vůbec netuší, co Kosmos je! Meier by řekl: nenásleduje zákony a doporučení (něm. Gebote) Tvoření/Stvoření (něm. Schöpfung), takže také i bádá z falešných perspektiv.

Hovoříme-li o tzv. stimulech vědě, pak tak čiňme v tomto ohledu, odkazujme tedy na podstatu Kosmu a jeho věčných a neměnných kauzálních vazeb, jinak budeme stále tápat, jako tápali zhusta i naši předci. Ti byli často jako vědci ještě na počátku samého vědeckého uvažování a my od nich kopírujeme slepě kdejaký blábol jen proto, že byli tehdy uznáváni a slepý lid jim věřil jako Pánu Bohu? Měli prý i důkazy! Jenže jaké, to ví Meier, když hovoří správně o tom, že Darwin zfalšoval svůj důkazní materiál (opiloval prý kosti), aby dokázal nevyvratitelnou správnost svých úvah. Naše věda často zdá se ještě tápe v mnohých silně zkostnatělých představách, protože věří autoritám, ale nenechá se poučit takovým Plejare Ptaah, který cestuje Kosmem pomocí hyperprostorových skoků a je schopen i časových manipulací, čímž zčásti vyvrací i Einsteina. Jak funguje Kosmos, to je základní perspektiva. Možná ji historicky mnozí chtěli sledovat, ale nakonec byli pyšně zavrhnuti revolucionářskými rozumářskými hnutími, přitom možná měli co nabídnout. Jack London hovořil o Spinozovi a dalších, o nichž hovořil jako o těch, kteří viděli univerzální souvislosti. Je také patrné, že lidé byli dříve více i univerzální, jako i Paracelsus. Směry moderní vědy se hodně odklonily od některých dobrých úvah našich údajně velmi zastaralých předků! Neptáme se tedy často ze správných perspektiv, odvozujeme se výhradně z toho, co jsme si vštípili šablonovitou výukou. Tento primitivní způsob myšlení - nebýt podpory Plejaren na nevědomé impulzové úrovni - by nemohl vést k ničemu převratnému. Mnozí by své snahy vzdali a šli by se symbolicky oběsit, jelikož by na nic nepřišli. Díky Plejaren dnes lépe vládneme lékařským vědám, ale zdaleka nejen jim! Sám Däniken tuší určité vlivy tohoto typu, když hovoří o jakémsi subtilním ovlivňování našeho vědomí. Tato rasa, tedy Plejaren, chtěla tedy evidentě pomoci, neboť jsme to měli zapotřebí. Středověká vlečka neopustila ještě naše relativně blízké předky? Mnozí sotva odrostli církvi, zatímco církev už je opět i dnes chce přivazovat, ještě silněji než kdykoliv předtím, totiž pomocí silné finanční nadvlády. Možná plynou některé finance Vatikánu do koncernů, aby potlačovaly výsledky výzkumu a bránily nám i v navázání kontaktů s Plejaren skrze Meiera! Možná že bez těchto vlivů bychom dnes už měli obydlené základny na Měsíci a byli vzati na dobrodružnou výpravu Kosmem, tedy ti připravenější a zdatnější z nás. Bez náboženského pomatení by byly předpoklady pro navázání těchto možných kontaktů mnohem reálnější! Odtud vidíme i, jak je potlačována medicína a želbohu i genetika, Vatikán tyto průlomy nepodporuje a korumpuje vědu i vládní činitele, a sice pod pohrůžkou nelibosti papeže a tak dále. Papež je hráč, který má velký vliv a cestuje i za diktátory, aby si je naklonil. Chce rozšířit sféru svého vlivu a patrně nemá nic ani proti jaderné energii, která je podle Ptaah velmi riziková a hazardní, jako tedy i politické strany, které ji pod tlaky mocných lobbistů schvalují a prosazují ve sněmovně? Nestudoval jsem výroky papeže, ale předpokládám to (proč by měl kritizovat jádro? co z toho pro víru?). Kdybych se mýlil, prosím kontaktujte mě, rád se k tématu ještě vyjádřím.

Hovořme hlavně o těchto absurdních vlivech papalášů z Říma, kteří zneužívají mnoho dětí po celém světě tím, že kryjí tyto kauzy či jsou sami přímo pedofilní. Nemoci se šíří ze znásilnění, chybné stravy (i tzv. "světelné" ovšemže, což je jen blud i podle Meiera) a také z hodin před počítačovou obrazovkou. Šíří se v důsledku ztráty imunity a tak dále, která je oslabována - a to i celoživotně - jedy psychickými i chemickými. Dále sama politika a mediální sféra žvaní a ovlivňuje voliče k bezuzdnému konzumu a k naběhnutí do koncernů, aby si zasloužili luxus. To jsou pak ti úspěšní, a nemocní! Toto jsou praktické úvahy, prosté rozumbradství ve vztahu ke "světelným (esotericky) terapiím", "Germánské nové medicíně" a tak dále. Sama léčba duchem je blud, neboť člověk se léčí stravou, sebekázní a dobrými mravy, mimo jiné. Základní staročínská morálka zde zcela odpadla ve vztahu k nereálným návrhům zastaralé esoteriky - vidíme tedy, že staré není hned zastaralé, ale zastaralé je to, co je zastaralé a nefunkční! Určitá logika v tom je a můžeme se odtud i učit zdárně formulovat tak, abychom prospěli sobě i druhým!