Psychologické hrátky s pojmy versus tvrdá a jasná řeč pravdy

Mnozí autoři se zveličují psychologickými výklady, avšak jádro pudla nevysloví ani zítra. Jádro pudla je toto: Nevěřte náboženství, sektám, esoterikám, falešným prorokům a tradičním vědním oborům, jako je psychologie, filosofie, sociologie, politologie atd. a přikloňte se raději k neutrálnímu, neosobnímu Stvoření (něm. Schöpfung) a jeho zákonům (něm. Gesetze) a doporučením (něm. Gebote). V člověku sídlí duch (něm. Geist), který nepředstavuje vědomí (něm. Bewusstsein) a který nehraje otrocou úlohu, jak tvrdí náboženství a sekty, které směšují a falšují pojmy (už od věků). Naše společnost a její surová, sobecká pýcha ve vztahu k okolnímu světu a přírodě je odrazem našeho vlastního nitra, neboť trpíme řadou falešných představ, a to i základního typu, nerozumíme dále základním životním hodnotám, jako je láska, mír, soucit, nezištnost, harmonie, vědění a moudrost, a nadto nás sužují zvrhlosti a neřesti, které si necheme přiznat, ani o nich mluvit. Máme tendenci uniknout plně do říše fantazie a alternativních realit, namísto abychom proměňovali a kreativně spoluutvářeli prostor, v němž skutečně žijeme. Dále trpíme obscénním přelidněním, kterým pustošíme svoji planetu Zemi, z níž jen sotva budeme moci jen tak utéct na jiné světy. Proto rádi věříme i možným evakuacím kosmických sil či andělským terapiím a podobně. Musíme se učit nést svou vlastní odpovědnost v každém ohledu. Toto je kupř. jádro pravdy, které každý člověk potřebuje ve spisech a přednáškách slyšet. Potřebujeme výklady o vlastní odpovědnosti a potřebujeme i nelichotivá fakta o stavu lidské společnosti, potažmo morálky a také vysvětlení zvrhlostí (něm. Ausartung), jimiž zřejmě trpíme, a sice ve vlastním myšlení a chování. Zvrhlost je zvrhlost, nemoc je nemoc, chyba je chyba a vskutku: falešné jsou výklady těch, kteří tvrdí opak a mažou lidem med kolem huby, aby sbírali body u publika a zveličili se. Falešné terapie k úspěchu nevedou, mnohem spíše reálné zamyšlení nad stavem vlastní psychiky. Pojmy jako hlubinná psychologie, symbolické psychologické hrátky a podobně přinášejí jakési domněnky a reflexe ve vztahu k údajnému sebepoznání. Místo toho je však lépe říci, že je namístě vnitřní nazaujatost, objektivní, kritický úsudek a rozum a cesta pravé meditace Meierova typu, tedy hlavně tzv. "meditace pozornosti" (něm. Achtsamkeitsmeditation). Tímto pojmem, totiž "pozornost", se dnes ohání kdejaký "vědec" v USA a diskutuje o něm kdejaký Němec a Švýcar - jelikož byl Meier dávno v tomto ohledu vykraden. Píšou se studie vědeckého typu na toto téma, dokonce ve spojení na dalajlámou, o němž se Meier vyjádřil velmi nelichotivě jako o politickém buřiči, který nese odpovědnost i za úmrtí svých přívrženců, jelikož je motivuje k protičínskému odboji. Takže mnohý "vědec" a "badatel" se zveličuje ve vztahu k "Achtsamkeitsmeditation" a snaží se potvrdit dalajlámu a podobně. To se dnes nosí, avšak ve skutečnosti tolik vědy v tomto ohledu zapotřebí není, spíše jen zdárné zpracování dat skutečně moudrého člověka, totiž E. A. Meira. Ten napsal dvě hlavní díla o meditaci, a sice "Úvod do meditace" (Einführung in die Meditation) a "Meditace z jasného pohledu" (Meditation aus klarer Sicht), které přinášejí vše, co je potřeba vědět pro cestu vlastní maditační a kontamplační zkušenosti. FIGU nenabízí drahé meditační semináře, ale jen tyto knihy, které skutečně stojí za to. Připomínám, že Meier je průkopníkem na tomto poli a vytvořil jako jeden z prvních nebo vůbec první tento koncept meditace již roku 1975. Je až absurdní, že Česká republika čeká na překlad tohoto díla až do roku 2018, kdy teprve vznikla překladatelská smlouva s FIGU v tomto ohledu. Jako mladý muž jsem nedokázal pochopit, proč lidé v ČR evidentně ignorují tak zásadní informace Meierova typu a proč jeho stěžejní díla nejsou přeložena. Proto jsem se vydal cestou, abych je mohl přeložit sám, což se mi do dnešního dne celkem podařilo v případě děl, která nyní, v brzké době, začnou vycházet. Že to mohou být až hodiny denně při běžné práci musí být jasné každému, kdo se rozhodne pro podobnou cestu, a nadto samozřejmě není tato práce honorována. Předpokladem je rovněž studovat Meierova díla a komunikovat s FIGU-Švýcarsko při pilování detailního smyslu. FIGU není v rozporu s Meierem, jak se domnívají někteří konspirační teoretici a blouznivci v ČR, ale je přirozeným vedoucím tohoto spolku, který dlouhá léta buduje, i za pomoci rad svých mimozemských přátel (např. s pomocí Quetzal vznikly stanovy FIGU). Meier se neschovává před veřejností, jen je spíše skromný a nemá potřebu se zveličovat. Bližší opodstatnění mnohých klíčových dat přinese vydání nově zpracované knihy "a přece létají" od G. Moosbruggera. Mezitím již vystoupivší člen FIGU, totiž H. G. Lanzendorfer, zde prezentuje v němčině na youtube toto shrnující, populárně psané dílo "und sie fliegen doch!". Vidíme jasně, odkud vítr vane, co se týče psychologických hrátek mnohých přednášejících v ČR, totiž že hovoří o věcech vyloženě nepodstatných, které vlastně nepřinášejí žádný podstatný stimul pro myšlení posluchačů. Hovoří o jakési psychologické pojmové symbolice i jungovského typu a podobně, neboť zveličují a idolizují - spolu s jinými - tohoto myslitele (zčásti i nevědomě), místo aby se učili myslet sami. Avšak samostatně myslet je něco více než zpracovávat informace cizích. Takový Kalich pravdy (Kelch der Wahrheit) od Meiera jasně demonstruje, co to znamená samostatně myslet. Meiera sice čteme, ale on nás - na rozdíl od jiných autorů - nepřesvědčuje, ale spíše motivuje k vlastnímu sebepoznání a vnitřní nezaujatosti, takže v nás zcela učitě neprobouzí víru, pokud mu ovšem sami slepě a hloupě nevěříme - to Meier už neovlivní, protože není schopen myslet za nás! Dává nám tedy rady, jak přistupovat k vnějšímu světu i k vlastním myšlenkám, pocitům a celé psychice a životu. Učí nás oddělovat zrno od plev a především velice podstatné a zcela zásadní, fundamentální záležitosti a zákonitosti (i v mezilidských kontextech atd.). Je také evidentní, že nechce upozorňovat na své jedinečné znalosti, ale tvoří spisy tak, abychom se mohli dobře učit a dospívat k vlastnímu sebepoznání. Odtud vidíme, že mnohé psychologické hrátky a výklady mnohých "myslitelů" a esoteriků de facto nepotřebujeme, tím spíše, že přicházejí od lidí, kteří se dosti topí ve vlastních domněnkách, snech, vidinách a fantaziích anebo si přímo hrají na chytré. Nakonec z jejich přednášek odejde člověk pouze s pocitem, že oni tomu tak krásně rozumějí, ale vlastní myšlení hodnotný impuls vlastně nedostalo a byli jsme opiti rohlíkem! Učme se tedy hovořit, aby to bylo slušné, ale zároveň prospěšné, především tehdy, když sami píšeme a přednášíme - hovořme o podstatných věcech, na něž nás upozorňuje od roku 1975 oficiálně Meier a jeho mimozemští přátele z Plejaren, a k tomu patří i úvahy a především tvrdá a holá fakta o přelidnění. Víte o tom, že přirozený počet obyvatel pro ČR ve vztahu k úrodným (a zdravým) orným plochám je 482 202 lidí? Toto je informace od FIGU. Pro Slovensko je to pak  281 088 lidí! Místo toho slyšíme politickou propagandu o tom, jak Evropa vymírá, a navíc se množí strachy ohledně možné islamizace Evropy a tak dále. Ovšem regule na zastavení porodnosti musejí být celosvětové, jinak to nedává smysl, že? To ovšem v ČR neuslyšíme od nikoho, pouze od FIGU-Studiengruppe ČR, stejně jako mnohá jiná tvrdá a pravdivá fakta bez obalu a bez psychologických pojmových abstrakcí a hrátek!