Vysvětlení 7letého zastavení porodnosti

Povolený věk sňatku: u ženy 25 let, u muže 30 let

Výše uvedený věk platí pro osoby, které se po svém
zasnoubení rozhodly vstoupit do celoživotního svazku s přáním nebo bez přání
mít později děti. Věková hranice je stanovena záměrně v této výši, aby lidé
měli dostatek času dospět a mohli si uvědomit, zda chtějí vstoupit do svazku,
nebo nikoliv. Krom toho mají lidé k dispozici dostatek času, aby se naučili
jednomu či více povolání a ujasnili si, jakým směrem se má ubírat jejich
životní cesta.

Věkový rozdíl mezi mužem a ženou vychází ze skutečnosti, že
dívky dospívají ve fyzickém ohledu zpravidla rychleji než chlapci.

Věk pro plození potomstva: u ženy 28 let, u muže 33 let

Stanovení tohoto věku spočívá na následujících
předpokladech pro plození potomstva:

Předpoklady pro plození potomstva:

A) existující manželství po dobu minimálně 3 let

Oba manželé mají tento čas využít k tomu, aby ve společném
soužití zjistili, jestli se k sobě skutečně hodí, jestli jeden k druhému
pociťují lásku či jestli se vzali pouze ze zamilovanosti - a jestli chtějí
zplodit, resp. počít dítě.

B) prokázání harmonického a zdravého manželství

C) prokázání nezávadného způsobu života obou partnerů

To znamená, aby měli oba manželé dobrou pověst, což např.
znamená, aby byli pracovití, nezadlužovali se, nebyli si nevěrní atd., atp.

D) prokázání způsobilosti vychovávat děti

Musí existovat bezvadné materiální zázemí, takže musí být
např. zajištěna výživa, finanční prostředky, bydlení a práce atd., aby mělo
plánované dítě s největší pravděpodobností dobrou šanci na dětství bez bídy a
nouze. Nesvéprávní lidé, tzv. »duševně postižení« (oligofrenie, Downův syndrom
atd.), schizofrenici (v nejširším slova smyslu), jakož i lidé zmatení ve vědomí
atd. nejsou od začátku schopni zcela zaručit výchovu dětí, což se také vztahuje
na následující bod:

E) prokázání zdraví: žádné dědičné a nakažlivé choroby, žádná závislost na drogách, lécích
či alkoholu atd.

To znamená, že manželé nesmějí mít žádnou výše uvedenou nemoc a musejí se podrobit
lékařským vyšetřením. Za tím účelem je nutné neustále podporovat lékařský a
genetický výzkum, jednak aby bylo možné stanovovat stále lepší a přesnější
diagnózy a jednak aby byly vyvíjeny stále lepší léčebné prostředky a metody ke
zneškodnění či korigování vadných/nemocných genů atd. Pokud se někdo
»osvobodil« od nějaké závislosti, pak musí po požití poslední dávky drogy nebo
léku atd. uběhnout minimálně 7 let, aniž by došlo byť jen k jediné recidivě.
Ohledně kouření je nutné, aby oba manželé úplně abstinovali přinejmenším 18
měsíců.

F) žádná příslušnost k extremistickým a protistátním skupinám

Stoupenci extremistických nebo protistátních skupin nedávají žádnou záruku, že svým dětem
poskytnou neutrální výchovu. Nejsou schopni rozpoznat, resp. uznat smysl a
nutnost zákonů a pořádku a nechat své děti dospět ve svobodně, neutrálně
a sebevědomě myslící lidi a státní občany.

Dospějí-li oba manželé po uplynutí 3 let k poznatku a rozhodnutí, že jeden k druhému
pociťují lásku a že jsou připraveni na zplození dítěte, mohou v této věci podat
žádost státu, jehož zástupci (úřady) musí tuto žádost neutrálně prověřit a bez
úplatků, bez rodinkaření a bez rasové diskriminace ji schválit, jsou-li zcela
splněny předpoklady pro plození potomstva.

Maximální počet potomků: 3 potomci v rámci manželství

Pokud bylo řádně uděleno povolení ke zplození dítěte, ale nedostaví se kýžený výsledek
(tj. žena neotěhotní), připadají v úvahu dvě možnosti:

 1. Lze podporovat oplodnění
  lékařskými metodami, jež mohou sahat až ke spojení spermie a vajíčka
  (patřících manželům) ve zkumavce a následné implantaci do dělohy matky. Za
  žádných okolností však není povolené oplodnění cizím spermatem, popř.
  náhradní mateřství. (Tato možnost se vztahuje na nynější pozemské poměry,
  avšak FIGU v principu nepodporuje žádné umělé oplodnění, neboť vajíčko a
  spermie, jakož i následně vzniklé první buňky nejsou při umělém oplodnění
  po určitou dobu chráněné tělem matky před cizími frekvencemi, takže se u
  takto zplozeného člověka mohou později na těle i ve vědomí projevit
  nežádoucí a nevratné následky - pozn. překl.)

 2. Lze adoptovat nebo vzít do
  pěstounské péče cizí dítě. Nejvyšší prioritu přitom mají děti stejné rasy
  pocházející z vlastní země/kulturního okruhu a teprve v druhé řadě děti
  jiných ras pocházející z jiných a tedy cizích zemí.

Počet 3 potomků (včetně/nebo adoptivních, popř. pěstounských dětí) zaručuje, že bude
všem dětem v rámci jednoho manželství věnována dostatečná péče a že ženy
nebudou zneužity jako »rodící mašiny«. (Mezi narozením jednoho a početím
druhého dítěte by měla ze zásady a v normálním případě nastat prodleva
minimálně 3 let kvůli ohledu na tělesné síly matky.)

Dokud bude zastavení porodnosti nezbytné, resp. zůstane v platnosti, bude výše uvedený
počet 3 potomků na manželství dosažen jen ve výjimečných případech (například
při narození dvojčat či trojčat atd.). Zde je příklad »nejvýhodnějšího« případu
u ženy, která chce mít děti: početí a porod v 28 letech; 7 let pauza; 2. dítě v
35 letech; 7 let pauza; třetí dítě ve 42 letech (přičemž je třeba říci, že žena
po čtyřicítce by už neměla počít žádné dítě). - A tak se stanou normou rodiny s
jedním či dvěma dětmi, což je také účel těchto opatření.

Interval zastavení porodnosti:

 • 7 let: úplné zastavení
  porodnosti celosvětově
 • 1 rok: povolení plození podle
  schvalovacích předpisů
 • 7 let: úplné zastavení
  porodnosti celosvětově
 • 1 rok: povolení plození podle
  schvalovacích předpisů
 • Atd.; to je nutné provádět tak
  dlouho, dokud redukcí pozemského lidstva nebude dosaženo normálního stavu.
 • Poté: schvalovací předpisy pro
  manželství a plození potomků zůstanou v platnosti, přičemž však odpadá
  sedmiletý cyklus zastavení porodnosti.

Následně zůstává v platnosti:

3 potomci v rámci manželství (nebo 3 pěstounské, resp. adoptivní děti)

Samozřejmě by bylo nechápavé provádět toto 7leté zastavení porodnosti jednotně a současně
na celé Zemi. Nikoliv, pouze určitým odstupňováním lze zaručit, že nedojde ke
zhroucení celých průmyslových odvětví nebo sociálních oblastí (viz učitelská
povolání, vzdělávání, výrobci kojeneckých/dětských potřeb, porodní
oddělení/asistentky atd.) a nezpůsobí se katastrofa. Toto odstupňování však
musí být jednotné a platné pro všechny země světa. Níže uvedené varianty 1 a 2
jsou jen příklady, jak by se takové rozvržení dalo zrealizovat. Varianta 1
například znamená, že v prvním roce zavedení zastavení porodnosti obdrží
povolení ke zplození dítěte manželské páry s příjmeními počínajícími písmeny A,
B, C a D (např. Bláha, Dvořák atd.). V případě Číny by se rozvržení zřejmě
muselo stanovit podle varianty 2, protože tam mnoho příjmení začíná na X, Y nebo Z.

Pro jednoduché, správné a bezpečné provedení odstupňovaného zastavení porodnosti je
zcela nezbytné celosvětové ustanovení, že příjmení dětí bude určováno výhradně
příjmením muže (jak to ostatně již od pradávna fungovalo a funguje ve většině
kultur, což umožňuje snadno určit rodokmen člověka, aby se tak zabránilo
krvesmilstvu /incestu/). Toto ustanovení nijak nezamýšlí podhodnocování či
znevažování ženy, neboť muž a žena jsou přece ve své lidské povaze absolutně
rovnocenní.

TABULKA POUZE V PDF V NADŘAZENÉ SEKCI

Co tedy může jednotlivec udělat ohledně výše uvedených vysvětlení a souborů opatření?

Vlády na Zemi, ale také většina národů bohužel ještě nějakou dobu neprojeví ani
pochopení ani odvahu, aby se účelně chopily problému přelidnění a provedly
účinné zastavení porodnosti (podle předlohy FIGU). Proto zůstává chápavým a
zodpovědným lidem pouze jediná možnost, totiž aby se těmito opatřeními řídili
sami a uplatňovali je tedy co nejlépe ve svém soukromém životě. Obzvláště
všichni lidé v zodpovědných a důležitých pozicích jsou vyzýváni k tomu, aby si
byli vědomi anebo si uvědomili svoji zodpovědnost a usilovali o to, aby
porozumění pro tato opatření neustále rostlo. Lidé mají ve svých rukou, jakou
cestu si zvolí, zda cestu vynucenou (hladem, bídou, katastrofami atd.), anebo
samostatně zvolenou (díky chápavosti a pochopení).

Nyní je třeba nenechat se zastrašit povykem všech těch krátkozrakých a nechápavých
lidí, kteří si neuvědomují nebo nechtějí uvědomit vážnost situace a otročí
svému egoizmu či falešné humanitě, jež neodvratně vede do záhuby. Bohužel se
ještě velmi mnoho lidí zřítí do propasti i s větví, na které seděli a již si
sami pod sebou podřezali.

Je na každém člověku, aby si o výše uvedeném udělal svůj vlastní názor. Stojí před námi
tvrdé roky plné odříkání a v mnoha věcech budeme muset změnit své myšlení a
zavést omezení. Avšak mějme stále na paměti, že jednáme pro blaho planety,
fauny i flóry a obzvláště pro blaho našich dětí a dětí našich dětí - a tak, v konečném
efektu, opět pro naše vlastní blaho.

Christian Frehner, Švýcarsko

Problém přelidnění

Lidí je příliš mnoho.

To je tvrzení, které se zakládá na skutečnostech.

Naše planeta Země by bez problémů unesla 529 milionů lidí, každý živý tvor, jako rostliny, zvířata
i lidé všech ras, by se mohl náležitě rozvíjet.

Naše planeta Země však musí nést už 5,9 miliard nás lidí. (7 831 814 138 k 31.12.2009 -
pozn. překl.)

Problémy, které z toho pro celé lidstvo vznikají a nadále budou vyplývat, znemožňují
jakékoliv radostné vyhlídky. Však už je cítíme v podobě zemětřesení i záplav,
jež jsou způsobeny změnou klimatu atd., atp. a jež přinášejí na celé Zemi velké
utrpení. Série přírodních katastrof nebude mít konce, neboť Země se brání svým
způsobem, jako se brání jakýkoliv jiný živý tvor, je-li vykořisťován.

Zastávat politiku, která je založena jen na braní, to nakonec nemůže dobře dopadnout.
Země musí mít možnost se zregenerovat, ale to je obtížný, ba nemožný proces,
pokud na ni sídlí 5,9 miliard lidí (7,9 miliard - pozn. překl.), kteří
si přirozeně chtějí zajistit své potřeby jako jídlo, oblečení, pohodlí, teplo
atd., atp., což je právem každého člověka.

Jen si představme, že v roce 1993 se za každou sekundu narodilo 6 lidí a že pět z
těchto šesti lidí se narodilo do nové bídy, což také pro přírodu znamenalo
ještě větší zátěž.

Planeta Země je rovněž živý tvor s právy a povinnostmi, jež by chtěla naplnit; my lidé jí v
tom však bráníme, protože jsme zapomněli na vlastní práva a povinnosti. Také
Zemi zůstáváme něco dlužni, nejen našim pronajímatelům a bližním atd. Tato
zcela klíčová vědomost se nám však vytratila a jen mizivě málo z nás si ji
dokáže zčásti připamatovat. Bohužel to nejsou zrovna lidé u moci, kteří by mezi
lidmi znovu probouzeli toto uvědomění. Avšak každý jednotlivec má možnost
změnit svou situaci a ubírat se ve svých myšlenkách tímto směrem. Každý
jednotlivec může zapřemýšlet o problému přelidnění a na základě toho také
jednat. Každý člověk si může např. stanovit za cíl, že se bude ženit/vdávat až
ve 30 letech; může se sám rozhodnout, že s ohledem na situaci - která jemu
samotnému bude způsobovat velké starosti - bude mít jen 2 děti.

Každý člověk tedy pro sebe může uplatňovat náležité rodinné plánování, přičemž může
zohledňovat i hospodářskou situaci, možnosti výdělku, možnosti vzdělání pro své
děti atd.

To, co dělá každý jednotlivec, je důležité od východu k západu a od severu k jihu.

Pokud totiž jednotlivec něco dělá, přenáší to na celou masu, jako ze semínka vyroste klas s
množstvím nových semen.

Až vlády skutečně přistoupí k řešení problémů, bude už příliš pozdě. Lidé u moci se
totiž sluní na svých postech - co by je to trápilo, když mají dům se zahradou a
dostatek místa pro svůj osobní rozvoj?

Možná si někteří lidé myslejí, že lidstvo přece už nějak zredukují války a nákazy jako
AIDS, ale to není řešení problému. Mnoho lidí trpí a ztrácí své přátele,
příbuzné, milované atd., již mají všichni v životě důležitý úkol, avšak nejsou
již tento úkol schopni naplnit, protože vládne válka. Celá evoluce člověka je
zablokována, neboť jak se může člověk věnovat něčemu kreativnímu, má-li v hlavě
jen několik myšlenek: Jak získám jídlo? Jak se ochráním? Kde jsou moje děti?
Kde jsou moji přátelé a sousedi? Kde je můj milovaný? A o ty se může člověk
samou starostí zbláznit.

Lidé, kteří si myslejí, že obyvatelstvo zredukují války a nákazy, se hluboce mýlí. Kolik
válek už na Zemi vypuklo a přineslo utrpení a bídu? Ale k žádné redukci
obyvatelstva nedošlo. Lidé, kteří takto uvažují, v sobě z mého pohledu už
nemají ani špetku lásky a ani se nesnaží o situaci důkladně přemýšlet. K čemu
se vůbec píšou knihy o historii? To z jednoho prostého důvodu: aby se z nich
lidé učili.

Jediné řešení k zastavení populační exploze spočívá v tom, že se každý jednotlivec
ohledně plození potomstva udrží na uzdě a že manželské páry budou mít např.
právě jen jedno dítě, a nikoliv pět až deset dětí, neboť problém přelidnění se
dotýká každého. A tak musí také každý jednotlivec přispět svým dílem ke
zlepšení. A když pomyslíme, co všechno nám hrozí, když to neuděláme, zjistíme,
že toto přispění je spíše nepatrné.

Až dojde k situaci, že bude obyvatelstvo zredukováno, potom je nezbytné vydat zákon, že
každá rodina smí zplodit jen TŘI potomky, tj. pokud jsou v jednotlivém případě
tři děti žádoucí. TŘI děti však představují maximální počet potomků. To je
velmi rozhodující a krajně důležité. Pokud by byl býval tento počet potomků
dodržován, tak by bylo nikdy nedošlo k přelidnění, jaké dnes na Zemi máme.

Edith Beldiová, Švýcarsko

Tabulka obyvatelstva

Následující tabulka má podat zprávu o tom, jak moc je Země přelidněná. Mnoho lidí se ptá,
jak jsme přišli právě na číslo 529 milionů, a proto je také z tohoto důvodu
zajímavé dozvědět se bližší informace. Počet 529 milionů pozemského
obyvatelstva lze vypočítat na základě velikosti planety, její ÚRODNÉ plochy
(tedy bez pohoří, moří, městských či průmyslových oblastí atd.) a plochy
poskytující životní prostor, který potřebují lidé, zvířata i rostliny, aby se
mohli svobodně rozvíjet. Jedna 5členná rodina potřebuje zhruba jeden hektar
země za účelem zahradnictví a aby se mohla sama zaopatřit a volně se pohybovat.
Pro dvanáct lidí je spočítán jeden čtvereční kilometr úrodné země. Z toho
vyplývá, že relativně malá země s procentuálně vyšším podílem orné půdy a
pastvin může podle okolností uživit více lidí než velká země s nízkým podílem
orné půdy a pastvin.

Vezměme si za příklad Afghánistán: Úrodná země = 378 160 km2 x 12 = 4 537 920 možných
obyvatel. Skutečný počet obyvatel Afghá­nistánu se udává 26,4 milionů. To
znamená, že Afghánistán je 6násobně přelidněný. (viz tabulka
z roku 2007 níže - pozn. překl.)

Bohužel tabulka, kterou zde uvádíme, není úplná, neboť správně by u každé země musela
být uvedena ještě skutečná populace, jakož i násobek jejího přelidnění, avšak
to jsme vynechali z toho prostého důvodu, že ve všech indexech, které k tomuto
tématu poskytují informace, jsou uváděna rozdílná čísla. Navíc roste počet
lidstva natolik závratně - nemluvě o obrovských neoficiálních počtech »tajných«
a neregistrovaných porodů -, že je získání do určité míry přesných údajů
nemožné.

Počet 558 milionů obyvatel vypočtený na konci tabulky kolísá asi o 6% od uvedeného počtu
světového obyvatelstva, protože neúrodná země byla zúrodněna a údaje v indexech
jsou jen přibližné.

Barbara Harnischová, Švýcarsko

TABULKA OBYVATELSTVA VE FORMÁTU PDF VIZ NADŘAZENÁ SEKCE TOHOTO ČLÁNKU

Kontrola porodnosti u zvířat v protikladu k člověku

Zdá se, že zvířata jsou co se týče kontroly porodnosti o dost napřed před člověkem. To
však platí jen do té chvíle, dokud se člověk nezačne míchat do zákonů zvířecí
říše a nejedná proti nim, resp. je nezničí. Četná pozorování různých výzkumníků
v oblasti zvířat a chování prokázala, že ve zvířecí říši nikdy nenastane tak
ohromné přemnožení, jaké existuje v současnosti u lidí. Opatření ke kontrole
porodnosti jsou u zvířat velmi tvrdá, různorodá a rafinovaná. Sahají od
chemických pachů, jež působí jako pilulka proti početí, přes kanibalizmus až k masové
sebevraždě, ke které dochází např. u horských lumíků ve Skandinávii.

Po letech intenzivního rozmnožování se tito lumíci v důsledku nedostatku potravy
shromažďují v milionovém masovém stádu hrabošů a vydávají se na velké putování.
(Lumíci jsou za normálních okolností samotáři a velmi agresivní živočichové,
kteří se scházejí jen v době páření.) V důsledku nezvyklé blízkosti sousedů se
pak zvyšuje i agresivita jednotlivých živočichů, dokud se nezvrhne v masovou
hysterii. Toto obří stádo se pak sebevražedně zřítí ze skalního útesu do moře
nebo do řeky a bídně se utopí. Jen velmi málo lumíků přežije tuto masovou
sebevraždu, aby zachovalo druh. Jiná opatření ke kontrole porodnosti byla
pozorována i u různých druhů ptáků, jako např. u kosů. V příznivých podmínkách
životního prostředí naklade kos až pět vajec. Pokud se však kosi přemnoží,
nakladou už jen dvě vejce. Pokusy ukázaly, že když se ptákům různých druhů
seberou vejce, tak je vysedí znovu, aby opět dosáhli takového počtu vajec,
který je optimální ve vztahu k životnímu prostředí. Sýkora klade celkem 14
vajec, datel zlatý 72 vajec a kachna divoká bezmála 100 vajec. Naše slepice
kladou vejce každý den, do roka jich nakladou až 270. V Austrálii zpozorovali
výzkumníci v oblasti chování u divokých králíků, že se samci v časech sucha a
nedostatku potravy už nedotýkají samiček; v extrémně horkých dnech dokonce
březí samičky odvrhují svá mláďata jako při potratu, protože by v takovém horku
stejně nepřežila. U slonů vypadají opatření ke kontrole porodnosti tak, že když
tito obři musejí žít pospolu v nezvyklém množství, stanoví si zkrátka nový
rytmus ve svém sexuálním chování. Časový interval mezi porodem a novým pářením
činí u slonů za normálních okolností dva roky a tři měsíce. V případě nadměrné
hustoty populace se toto období zdrženlivosti prodlužuje na trojnásobek: na
šest let a deset měsíců.

Jedním z pravděpodobně nejrozšířenějších způsobů kontroly porodnosti je vylučování
určitého pachu, který působí jako pilulka proti početí a jenž snižuje nebo
dokonce zabraňuje plodnosti nejrůznějších zvířecích druhů, jako např. myší.
Tento pach zabraňující početí vylučuje každá samička. Pokud jich žije víc
pospolu, tak tento pach zesílí a samičky se stanou neplodnými. Jen za určitých
okolností může tento vývoj zvrátit pach samce.

Těchto několik příkladů z mnoha dalších by mělo člověka podnítit k přemýšlení. Pokud
by lidé žili více podle tvořivě-přírodních zákonů a přikázání a stále víc se od
nich neodvraceli, potom bychom nemuseli čelit tak enormní populační explozi a
jejím stále krutějším důsledkům. Jestliže by i zvířata pošlapávala přírodní
zákony stejným způsobem jako lidé, tak by na této Zemi pravděpodobně už brzy
neexistovala žádná žijící bytost.

Freddy Kropf, Švýcarsko

Buďte plodní a množte se ...

(ve zkrácené verzi uveřejněno v novinách Schaffhauser Arbeiter 21. srpna 1993)

K tématu: Pojď a slyš slovo Boží ... A k dalším velkolepým misionářským pokusům
křesťanského světa v nedávné době, jakož i dále k tématu: přelidnění a kultovní víra.

»Buďte plodní a množte se a naplňte Zemi ...« 1. kniha Mojžíšova, kapitola 1, verš 28
a 1. kniha Mojžíšova, kapitola 9, verš 1.

Boží přikázání? Nikoliv! Nanejvýš neuvážená výpověď nějakého mocichtivého či
nevědoucího pisálka Bible anebo nějakého prosťáčka či pošetilce, jenž si počíná
vědomě proti zákonům Tvoření a jenž neví, kolik je místa na světě, který údajně
»on stvořil«. Toto v nynější a nové době vražedné a neúnosné »boží přikázání«,
které vyzývá ke zcela nekontrolovanému a nepřehlédnutelnému prostému
rozmnožování lidských forem života a které navíc papež a jeho křesťanští
přívrženci ještě podporují, musí být v této podobě postaveno naroveň genocidě,
vraždě planety a masové vraždě, jež nezná sobě rovnou. Takové počínání
představuje neodpustitelné zničení planety, jakož i masovou vraždu všech forem
života, jež na ní žijí: rostlin, zvířat i celého lidstva.

Neboť z natolik explozivního nekontrolovaného rozmnožování pozemské populace, jež
»zamýšlel Bůh« a jež podporují náboženství, neodvratně vyplývá totální
drancování, stejně jako bezohledné vytěžování surovin na celém světě. Konečným
důsledkem jsou dále rozsáhlé hladomory; a znečištění vzduchu a životního
prostředí - jež je způsobeno přelidněním - ničí všechny přírodní a pro člověka
životně důležité biotopy. Jestliže někdo takováto natolik nerozumná »boží«
přikázání ohledně nekontrolovaného lidského rozmnožování v tomto světě ještě
obhajuje a žije podle nich, prokazuje tím svou nepopsatelnou hloupost,
ignoranci, falešnou humanitu, nemístnou pokoru a náboženskou krátkozrakost. Je
navíc nepopsatelnou troufalostí nemající sobě rovnou nazývat přemocné Tvoření
»Bůh« či mu dávat přívlastek »boží«, stejně jako mu připisovat tolik ukrutné,
lidské a paradoxní povahové rysy, jež jsou vlastní pouze člověku.

Nechápavostí a vinou náboženských protipřírodních bludných učení lidstva byl počet obyvatel
vyhnán do extrému, v důsledku čehož se problémy - jež byly ohraničené nízkým
počtem lidstva a bylo je lze omezit - vymkly kontrole a expandovaly do závratna.

Zachování lidského druhu nespočívá v principu prostého rozmnožování, jak to zvěstuje
mnoho bludařů pozemských náboženství. Zachování druhu spočívá v následování
přírodních zákonů, a tudíž je následováním v posvátnosti (v kontrolování) a
musí vycházet z daných pozemských planetárních poměrů ohledně životního prostoru.
A tak hovoří i věda o 529 milionech lidí a o maximálně 3 potomcích v rámci
jedné rodiny, kteří smějí na planetě Zemi vést svůj život, aby učinili zadost
svému vývoji a rozvoji jakožto opravdoví lidé. Tyto údaje se přece dají
vypočítat na základě daných úrodných ploch planety. Příroda se však určitě a za
žádných okolností neřídí všelijakými náboženskými pomatenci, kteří si chvástavě
říkají faráři, laičtí kazatelé, misionáři, biskupové, kardinálové, věřící v
Boha, papežové či »věřící« atd. a kteří vyžadují nekontrolované rozmnožování lidí.

Každý rozumný a svědomitý člověk tohoto světa, který v sobě ještě nosí určité vědomí
zodpovědnosti za planetu Zemi a za lidstvo, jež na ní žije, přece ví, jak je
důležitá rozumná kontrola porodnosti a rodinné plánování. Z toho důvodu přece
nikdo nemůže chtít zplodit víc dětí, než je schopen uživit a než si může vzít
na zodpovědnost. A to ani tehdy, když se křesťanský svět ze všech sil vzpírá
prevenci početí a co možná největší počet dětí považuje za »dar Boží«, a
nikoliv za produkt vlastního aktu plození. Navzdory tomu patří prevence početí
ve své podobě ke člověku stejně jako jeho sexualita, neboť i svět, údajně
stvořený Bohem »osobně«, a příroda předcházejí a zabraňují nově příchozímu
životu např. tím, že vítr zažene bezpočet semínek nikoliv na úrodnou půdu,
nýbrž na tvrdou skálu, takže vyschnou. Navzdory všem tvrdošíjným tvrzením
křesťansky věřících lidí příroda od člověka nevyžaduje při každém pohlavním
styku zplození potomka. Z toho vyplývá cílené plánování potomstva.

Desetinásobné přelidnění této planety je původem všeho zla a bídy na tomto světě, i když tuto
skutečnost ve své bludné víře popírají klerikáni, papež a celé duchovenstvo,
jakož i ostatní horliví stoupenci náboženství a bludně věřící a i když se tito
ve své kultovní víře sebevehementněji brání prevenci početí. Každé 2 sekundy se
na celém světě narodí 12 lidí. Oproti tomu však za tyto 2 sekundy dochází jen k
jedinému případu úmrtí. Co možná největší zástup církevních daňových poplatníků
je pro tyto církevní a náboženské hodnostáře očividně mnohem důležitější než
efektivní zmírnění špatností na celém světě a v takzvaných zemích třetího světa
prostřednictvím opatření k regulované kontrole porodnosti. Na základě
papežského paradoxu vůči pozemskému světu je už načase otevřít oči a
prohlédnout a poznat tisíciletí trvající vědomé ohlupování lidí ze strany
křesťanského světa a křesťanského kněžstva, jehož vinou byli a jsou lidé do
dnešního dne udržováni v psovské poníženosti donucovacími prostředky a útlakem.

Hans-Georg Lanzendorfer, Švýcarsko