Vztah hledajícího a bádajícího (potažmo vědomého) člověka k mocenské a materialistické společnosti

Tato otázka trápí nejednoho hledače, a to právem. Společnost, kterou jsme zdědili po předcích, jsme nepřijali v nejlepším stavu. Můžeme pozorovat určité hybné síly, které motivovaly společnost posledních asi 300 let a zjistíme, že to byly opět církevní a vládnoucí kruhy, které nedobře a panovačně spravovaly věci obecné a veřejné a vytvářely autoritativní systémy nadvlády a útlaku. Vědění, např. odborné, bylo často zneužíváno ve prospěch osobní moci, prestiže, luxusu a potěchy těch mocnějších. Kupř. mnozí továrníci v počátcích průmyslové revoluce v Anglii nebyli vždy humánní a mnozí začali ve svém vysokém majetkovém a společenském postavení zneužívat a vykořisťovat své bližní, kteří se často sami považovali za póvl, jako kdyby to bezmála zdědili po utlačovaných, zakřiknutých předcích, kteří proti panským a vrchnostenským - ani proti autoritám církevním - nezmohli zhola nic, a ani je to mnohdy nenapadlo. Oproti tomu jiní byli revolucionáři a neštítili se bojovat proti vládním kruhům, avšak jejich praktiky byly stejně nehumánní, ne-li horší nežli praktiky těch, proti nimž bojovali. Společnost byla a je silně podmíněna hiearchickými systémy, resp. autoritami shora, jako je stát a církev. Je tu evidentní odluka vládnoucích a církevních vrstev od lidu, neboť tito "vrchnostenští" moderní doby si hrají vlastní ligu a soutěž a dívají se mnohdy na ostatní jako na póvl či na bandy hlupáků, které je třeba ovládat. Tyto úvahy o nadvládě a dominanci mocných jsou ve společnosti dnešní doby silně zakořeněné - patrně i geneticky -, stejně jako i silná víra v Boha, dokonce i v samé České republice, která zdaleka není v situaci jako např. silně křesťansky orientované Polsko, ale i Španělsko (kde mají výnosné živnosti i vymítači démonů atd.) a Itálie atd. Lidé tedy silně podléhají tradicím a nechápou historii církve, k níž příslušejí. Tak je tomu zčásti i proto, že hledají onu vyšší sílu, kterou spatřují v "Bohu", který je ovšem produktem církevních snílků a blouznivců a nemá nic společného se Stvořením (něm. Schöpfung). Vidíme tedy propojení principu autoritářství - a také patriarchální společnosti - s mocenskou, světskou církví křesťanského typu. Odtud si lid nedůvěřuje a snadno podléhá nejen reklamám a billboardům, ale i propagandám a agitacím (lživému působení) náboženských a politických svůdců, kteří slibují změnu poměrů. Často je lid tak hloupý (a školním systémem a výchovou tak otupělý), že volí do pozic ty nejméně způsobilé, kteří jsou vlastně po stránce vědomí pozadu a jsou to jen lstiví, či dokonoce psychopatičtí řečníci, kteří především uvažují tvrdě prakticky a mocensky, takže se mohou často prosadit i na dlouhá desetiletí. Bohužel, taková Česká televize dává stále dokola prostor týmž osobnostem, které jsme si - jako velmi hloupý lid - zvolili do svých pozic, takže se nové myšlenky z hlavních médií v ČR moc nedozvíme, paradoxně ani v pořadu Politické spektrum. Mnozí tedy hledají alternativu v esoterice, dokonce ve falešné ufologii a tak dále a snaží se šířit "pozitivní energii" atd. Tato "energie" však často není upřímná, neboť dotyční nepatří k těm, kteří tvrdě studují spisy těch nejmoudřejších (jako je E. A. Meier), ale studují raději brakovou a senzacechtivou litaraturu různého typu nebo se oddávají slavným guruům východního typu či bestsellerovým autorům západního typu anebo samému dalajlámovi, který podle Meiera píše de facto hloupé a naivní knihy, jak si pamatuji z jeho vyjádření. O takových mezinárodních mírových vojscích podle Henochova systému, o tom esoterici v ČR nevědí, stejně jako ani o odvěkém principu tzv. "násilného nenásilí" (něm. gewaltsame Gewaltlosigkeit), což je i princip meditační a je to něco jako pasivní odpor či aktivní nenásilí apod. Proto jsou snahy oněch "pozitivně myslících" spíše naivní - až na výjimky - a postrádají skutečně realistické úvahy. Mnozí na sobě tvrdě nepracují, takže ani nejsou schopni nic ze sebe říct, napsat, stvořit, či dokonce vystoupit na nějaké veřejné akci a tak dále, aby rozšířili povědomí o případu BEAM. Naštěstí zde hodnotné myšlenky šířila Táňa Fischerová, a sice i ve vztahu k R. Steinerovi, který byl podle informací Meiera - pokud si správně vzpomínám - ve své době na své nevědomé úrovni ovlivněn Plejaren či jejich členy ve Federaci (tzv. impulzovou telepatií, což jsou neutrální vědoucí impulzy vysílané speciálním přístrojem). Odtud patřil Steiner k těm, kteří přinesli mj. i hodnotné impulzy, resp. myšlenky do společnosti, stejně jako i taktéž ovlivněný Einstein. Proto hovoříme o misi Plejaren ve vztahu ke světskému, společenskému prostředí, což píšu hlavně i pro tzv. antroposofy. Naše pýcha na dosaženou technickou úroveň posledních sta let není tak úplně oprávněná, když uvážíme, že zde došlo k mnohým nevědomým stimulům zmíněného typu ze strany Plejaren, takže tak překotné technologické změny nebyly bez jejich pomoci zdaleka jinak myslitelné. Toto není vývoj bez cizího přičinění, což dokazuje vývoj před takovými 250 lety nazpět do minulosti. Vidíme tedy, že současný vývoj posledních asi 100 rozhodně není zcela organický a jen pozemský. Žel pro církve a světské mocichtivé autority nejsme v Kosmu sami, což se projevuje i prakticky, a to i ve vztahu k tzv. mírové meditaci FIGU od roku 1984. Vlastně by musel tzv. antroposof plesat, že zde existuje - a to i v České republice - mise FIGU iniciovaná E. A. Meierem. Toto je pro tzv. antroposofy žijící prorok, který nejenže Steinera překonává, ale i odhaluje místa, v nichž se Steiner pletl, neboť neměl vědění a moudrost, jako má BEAM.

Tedy život v naší současné společnosti je vlastně z výše uvedených perspektiv celkem vzrušující, ale jinak pasivní, konzumní, materialistický ráz společnosti v České republice ubíjí nebo může ubíjet, což je dáno především způsobem myšlení jednotlivých občanů. Ten často není zrovna zdravý a upřímný, ale je také velmi disharmonický, znuděný, lačný, nezřízený a tak dále. Mnozí hledají únik v podobě masového turismu, čímž se podílejí na celkové devastaci životního prostředí, a je jim to i zcela jedno. Nakonec mnozí trpí a hledají jakékoliv východisko, aniž by již byli schopni pomoci druhým, pokud tuto schopnost ve svém životě kdy měli. Nezištně dát se dnes moc nenosí a považuje se to hlavně za naivitu. Tedy, nalézt si pravé přátele a ty správné kolektivy může být někdy oříšek. Mnozí také trpí pod svým šéfem či mezi kolegy ve firmě a obecně se jeví, že roste výstavba budov a silnic, zalidnění, migrace obyvatel z chudých zemí a regionů (proudících do Evropy) a také hluk, lomoz a stres ve městech. Šíří se nezřízené zábavy a mnozí pozbývají smyslu života a tak dále. Měnit se to naráz nedá, to neumí ani Meier a Plejaren, neboť nezasahují násilně do našeho vývoje, ale mohou nakonec jen poradit, případně Plejaren uměli prospět zmíněnou impulzovou telepatií a tak dále. Nezbývá nám, než aktivně šířit myšlenky moudrých, např. pořádat infostánky a přednášky, propojovat se na internetu a sdílet své cenné příspěvky ve smyslu mise BEAM ("Billyho Eduarda Alberta Meiera). Postupně můžeme trvat na pravdě a na míru, který může v mnohých z nás po tvrdé myšlenkové práci postupně vykvést. Jsme schopni pracovat ve prospěch druhých, pomáhat sobě i druhým a šířit skutečně klíčové, hodnotné informace i ve vztahu k životnímu prostředí a globálním problémům. Závěrem uvádím základní populární videa s českými titulky rakouské studijní skupiny FIGU pro širší veřejnost i pro tzv. antroposofy.