Vztah k autoritám, ke společnosti a k sobě samému, řeč roviny Arahat Athersata

Člověk se rodí na jednu stranu s určitým genetickým potenciálem a na stranu druhou požívá kvalitní, méně kvalitní či vyloženě nekvalitní výchovu a dále podléhá od dětských let autoritám předškolního a školního vzdělávacího systému. Odtud hovoříme o společenské "determinaci" jedince, neboť genetické i společenské vlivy zmíněného typu se nevyhnutelně projeví na způsobu jeho myšlení. Bohužel se většinou nedozvídáme od rodičů ani prarodičů - dokonce obecně od předků jako takových až do vzdálené minulosti - skutečně hodnotná poučení, která by nám pomohla lépe chápat citlivou strukturu naší osobnosti a náš vztah ke společenským tradicím a autoritám, natož k vlastnímu duchu a zákonitostem bytí. Do značné míry nám není umožněno jít cestou vědomého poznávání a zakoušení přírodních, resp. kosmických zákonitostí, ani cestou hodnotného soustředění a meditace. Dále jsou nám vyloženě zatajována hodnotná fakta, a to nejen ohledně pravé esoteriky a meditace - v současné době se to vztahuje především na mimozemskou přítomnost Plejaren na Zemi a jejich kontakty s E. A. Meierem. Proto jsou nám zamlčovány skutečně podstatné zdroje informací, anebo je lze pouze obtížně najít ve změti neproduktivních knih a "návodů pro život" atd. Mnozí šarlatáni se zveličují a diskreditují tak reálné fenomény anebo v lidech probouzejí strachy z invaze, evakuace a podobně. Vyvstaly zlé ufo-sekty různého druhu - nakonec ani není nutné je konkrétně jmenovat, neboť každý rozumný člověk spíše pochopí, které mám na mysli, pokud se s nimi sám setká. Mnozí rodiče jsou také nábožensky založení, a to až rigidně, jako zdaleka nejen v USA. Nakonec je paradox, že vrchní západní sekta, totiž sekta křesťansko-katolická, "odhaluje" sekty menší a má své pověřence pro jejich otázky. Vidíme, že se "zdatně" převracejí pojmy, takže o skupině Meierově se hovoří jako o ufo-sektě a ufo-kultu, zatímco o papežencích Vatikánu jako o "pravé víře", potažmo "pravém vědění" nebo víře "prokázané, ověřené, oficiální" atd. V tomto ohledu chybí mladému člověku pravá výchova a samozřejmě nechápe ani pravou morálku a etiku, která vychází z toho, že je nutné podporovat blaho člověka a bližních - zcela v nadnáboženském smyslu. Bohužel, tradiční liché nauky církevní převrátily pojmy a uzurpovaly pro sebe sféru mravů a "pravé morálky", a to už od dob Jmmanuela (alias Ježíše Krista) a proroků před ním. Od nikoho jiného nepochopíme tuto holou skutečnost lépe než od "Billyho" Eduarda Alberta Meiera. Toto je expert na náboženství a sekty a také na bludné nauky esoterické a parapsychologické a tak dále. Od něj se lze naučit, že pravá morálka prýští z nitra, resp. z niterního duchovního vědění a je pěstována pro ni samou v úzké vazbě na Stvoření (něm. Schöpfung), resp. jeho tzv. zákony (něm. Gesetze) a doporučení (něm. Gebote, dříve překládáno jako přikázání). Nezištné pěstování mravních hodnot je naprosto přirozená věc a nemá nic společného ani se soudobou esoterikou, ani s honbou za výkonem a finančním ziskem. Bohužel, mladý člověk nemá šanci tuto skutečnost pochopit. Rád bych na tomto místě prezentoval výňatek z knihy Arahat Athersata od "Billyho" Eduarda Alberta Meiera, kterou FIGU-Studiengruppe ČR právě pouští do tisku (k lednu 2019). Jedná se o výklad vznešené duchovní roviny Arahat Athersata, která neutrálně a objektivně hodnotí situaci ve vztahu k pozemské mládeži (str. 107-110; překlad orientační, něm. originál v knize Studiengruppe ČR):

(...)

298. Především mládež pozemského lidstva jest v neutěšené situaci, nejen ta mládež, jež vlivem politiky a náboženských sekt propadla zhoubným bludným naukám, nýbrž i ona, jež všelikým náboženským a politickým svodům sluchu nepopřála.

299. V životě mládeže šíří se náhledy, jež jsou zhoubnými výtvory světské a hmotné neduchovnosti.

300. Toť výtvory plné falešných ideálů a bludných učení.

301. Toť mládež pozemského lidstva, potomstvo rasy zemské; volání po svobodě mocně zvučí z jeho úst, leč smysl svobody nezná a neví ani, jak s ní nakládati.

302. Chvástavě hovoří o pravdě a lásce, leč pocity lásky nezná, i považuje víru mylně za pravdu.

303. To není však důvod k tomu mládež pozemského lidstva jednoduše zatracovati a odbývati, neboť postrádá jen nezbytné vedení; postrádá toliko síly, jež by jí ukázaly cestu k vědění a pravdě.

304. Schopnost mládeže přijímat informace je pružnější než u starších lidí, jejichž smysly jsou zakaleny, zamlženy a obtěžkány neznalostí pravdy a zlými zkušenostmi, nouzemi, nerozřešenými problémy, válkami, těžkostmi a útrapami všeho druhu; ty je stísnily do ztupělosti, vzbuzujíce v nich přání ukončit svůj život smrtí.

305. Je povinností vůdčích sil Země učinit opatření za účelem vývoje vědomí a ducha mládeže, svěřit ji vedení duchovních lidí a držet ji daleko od materiálních (materialistických) intelektuálů.

306. Pozemská mládež vyrůstá v mýlkách a zlých bludných naukách, toť šílenství, jemuž je nutno učinit přítrž.

307. Vedení nad těmito mladými lidmi musejí převzít duchovní vůdci vysokých hodnot (kvalit), musejí je vésti k pravdě a učiti je rozlišovat mezi nepomíjivou pravdou a pomíjivými nereálnými názory lidské víry.

308. Neboť cožpak ví mladý pozemšťan nynější doby o věčné pravdě ducha, o Tvoření a dílčí části Tvoření, duchu, jenž sídlí v člověku?!


309. Mladý pozemšťan musí obdržet poučení o tom, že v něm existuje Tvořivý dílec, totiž duch.

310.  Musí být poučen o tom, že onen duch v něm stojí výše než jeho materiální vědomí a jeho hmotné tělo, o něž nemá pečovati s přemírou, jelikož jinak zakrní a bude znevýhodňováno jeho vědomí.

311. Musí být ale i učeno, že lidský rozum a chápavost neztělesňují ducha a že duchu musí být poskytována nezbytná potrava právě jako samotnému hmotnému tělu.

312. Jest totiž železným zákonem Tvoření, že vše, co existuje (žije), musí býti uchováno krmí a mokem, ať už hmotné anebo duchovní povahy.

313. Materiální forma života potřebuje hmotnou stravu a hmotný mok, zatímco duchovní forma života potřebuje duchovní stravu a duchovní mok, což jest poznání, vědění, pravda, moudrost a láska.


314. Mladý pozemšťan musí arci obdržeti poučení i o tom, že odedávna tradovaná náboženská učení jsou mylná a že vedou do propasti, zcela především ona učení, jež vykládají o trojnosti, kterouž křesťanské náboženské nauky vztáhly i na život pozemšťanů.

(...)

Meier tato data telepaticky přijal již v roce 1975, a je tedy průkopníkem těchto kvalitních informací. Ano, telepatie existuje, avšak nikoliv "channeling" esoterického či jiného typu, který ztělesňuje buď chorou fantazii, anebo schizofrenní bludy, či nakonec sebeklam a šarlatánství atd. Odtud si můžeme uvědomit, že Meier nám dává dokonce klíčová data pro správné vyhodnocení toho, co naše společnost vlastně ztělesňuje. Nově přeloženou knihu Arahat Athersata lze vřele doporučit všem hledačům a zájemcům o pravá esoterická data, smím-li tak říci. Řeč Arahat Athersata je tvrdá a vyvádí z našich falešných představ o tom, co vlastně představuje naše lidstvo ve vztahu ke kosmu a řekněme vyššímu vědění. Sami jsme natolik utopeni ve falešných ufologických, esoterických a jiných - třeba i vědeckých, psychologických, sociologických - fantasiích a teoriích, že vlastně nevidíme jasně, co naše společnost vlastně ztělesňuje ve vztahu k vyššímu celku. Nepochybně zrcadlí úroveň a pýcha naší společnosti naše vlastní nitro, naše naděje, bludy a náboženské poblouznění (historicky pilně a horlivě tradované) a tak dále. Sami více méně nejsme schopni toto pochopit a přiznat si to většinou nechceme, proto potřebujeme řeč moudrého člověka, který volá ze svého Střediska v horách Hinterschmidrüti jako volající na poušti. Otevřeme svůj sluch skutečně moudrému člověku, neboť jinak se sami, zcela bez pomoci, v našem nátlakovém světském prostředí, jen stěží vymaníme ze svých pudů, přání a žádostivostí (něm. Begierden), které nejsme ani schopni pochopit v pravých souvislostech, a ani neztělesňují ďábla a tak dále, jak falešně učí náboženské nauky. Pravda však je, že se někdy k sobě samým ďábelsky chováme - i po vzoru našich předků, kteří opět podléhali mnohým falešným naukám -, a nadto i ke své přírodě a celé planetě. I určité barbarství nutně spojené s pokrokem a průlomy na poli vědy musí mít své meze, neboť jinak jde již o bezmeznou zvrhlost, která je schopna mnohé, či dokonce všechno zničit! Zvrhlost je zvrhlost a chyba je chyba a falešné jsou výklady těch, kteří zaměňují pojmy a kteří nejsou schopni pojmenovat věci pravými jmény! Kdo by na tomto místě sám rád vládnul telepatií, tomu budiž řečeno, že Meier se učil meditovat pod vedením mimozemšťana Sfath už od pěti a šesti let, a navíc má potenciál, který překonává ten náš, a tudíž my sami v tomto ohledu jen stěží docílíme větších úspěchů. Kdo toho vůbec schopen není, to jsou falešní mistři a esoterici, popř. channeleři, kteří tvrdí, že telepatii ovládají. Nelze se nežli distancovat od těch, kteří si namlouvají parapsychologické vlastnosti a kteří by Meiera nejraději viděli pod drnem. Je přesto šokující, že na Meiera bylo spácháno 23 atentátů. Takto zacházíme s moudrými a to symbolicky zračí povahu naší společnosti, která jde otrocky pouze za úspěchem a vidinami zisku a zveličuje svoje ego až na úroveň Stvoření (něm. Schöpfung). Potřebujeme se hodně učit o sobě samých a často si připravujeme nemalé životní lekce, abychom nakonec pochopili, že na planetě nežijeme sami a že bychom měli své bližní chovat v úctě!