Zachraňte Zemi, život, rostliny, lidstvo a zvířata

Přelidnění Země způsobené pozemským lidstvem je ta nejhorší choroba veškerého života na
tomto světě, a to jak všech forem života, tak i planety samotné. Z choroby
přelidnění vyplývají v Novém Věku všechny myslitelné neduhy, jejichž vinou
ztrácí lidský život svoji důstojnost a všechno existující spěje pomalu ale
jistě ke zničení a záhubě; a to vše vinou samotného člověka, který se tak rád
vnímá jako »koruna tvorstva«, který je však natolik zaslepený, že není schopen
vidět zničení a zkázu, kterou sám způsobil planetě a všemu životu. Obzvláště od
roku 1844 - od počátku první fáze přechodu k Věku Vodnáře - začala planeta a
veškerý život propadat svému osudu v podobě ničení a zkázy všeho druhu, když
došlo k prudkému technickému a chemickému rozvoji v souvislosti s vehementně
stoupajícím přelidněním. Ničení, vyhlazování, vytěžování a likvidování zašlo už
tak daleko, že už nikdy nebude možné následky napravit. A mezi tyto následky
patří jak úplné vyhlazení mnoha druhů živočichů, ptáků a hmyzu, tak i nevratné
zničení a destrukce klimatu, přírody a životního prostředí atd.; patří mezi ně
však i vytěžování Země, protože člověk se zmocňuje ropy, rudy, zemního plynu,
krystalů a nerostů tak bezohledným způsobem, že Zemi pomalu ale jistě vyčerpá,
aby získal všechno to, co požaduje pro svůj materiální život. Co se ale jednou
vytěží, spotřebuje nebo jednoduše vyplýtvá, to je po všechny časy neodvolatelně
ztraceno, neboť planeta to již nikdy nedokáže znovu vytvořit.

Vinou nezadržitelně rostoucího přelidnění musí být Země v každém ohledu stále více a
více vytěžována, následkem čehož je nakonec ohrožováno, ničeno, hubeno a
vyhlazováno všechno živé na planetě, tedy i všechny formy života, které na ní existují.
A o tom, že veškeré bezpráví a špatnosti, které se dnes objevují, vyplývají
výhradně a pouze z ohromného přelidnění, nemají logicky, chápavě a zodpovědně
smýšlející lidé ani těch nejmenších pochyb. Přelidnění se však v průběhu
příštích 60 let zdvojnásobí, pokud nebudou zavedena přísná radikální a mocenská
opatření v podobě vhodných zákonů a ustanovení. To znamená, že pokud nebudou
zavedena opatření redukující populaci, bude do roku 2055 obývat Zemi na dvanáct
(12) miliard lidí. To znamená, že se pak brzy stanou skutečností hororové
science-fiction příběhy, které líčí, že každý centimetr životního prostoru bude
na příděl, že jakékoliv znečištění životního prostředí - i to sebemenší - bude
trestáno smrtí, stejně jako úřady nepovolené zplození a porození potomka. Tyto
příběhy rovněž líčí, že stárnoucí lidé budou posíláni na smrt státními
»institucemi pro sprovození ze světa«, načež pak budou jejich těla a orgány
zpracovány do zelených, modrých, hnědých či žlutých potravinových kostek, jimiž
se bude živit ohromně přelidněné lidstvo. V současné době jsou to sice jen
hororové vize, avšak pokud se brzy něco neudělá proti rostoucímu přelidnění,
tak by se mohly již velmi brzy stát hořkou skutečností.

Pokud by pozemští lidé začali kolem roku 2000 s nekompromisní redukcí
přelidnění ve formě celosvětové a přísné kontroly porodnosti se všemi ostatními
nezbytnými opatřeními tak, jak to popisuje spis »Boj proti přelidnění«, pak by
trvalo kolem 100 let, než by se pozemské lidstvo zredukovalo na polovinu. Míra
přelidnění je k polovině roku 1993 vyčíslena na 5 876 884 079 (5 miliard, 876
miliónů, 884 tisíc a 79) lidí, což odpovídá efektivní skutečnosti; je to asi o
400 miliónů víc, než tvrdí úřady pro sčítání lidu a statistici. Ohledně pohromy
přelidnění je tedy nezbytné rychle jednat, přičemž je třeba mít neustále na paměti, že:

 1. veškeré zlo na Zemi ohledně lidstva, všech forem života, životního
  prostředí a planety samotné vyplývá výhradně a pouze z přelidnění;
 2. veškeré neduhy v Novém Věku - jako např. hladomory, nedostatek
  energie, nákazy a epidemie, znečištění životního prostředí, zvrácenost,
  terorizmus, diktatura, anarchizmus, otroctví, obchod s lidmi, nárůst
  jedovatého a komunálního odpadu, rasová nesnášenlivost, nedostatek
  potravy, ničení deštných pralesů, ničení kulturních lesů, ničení
  zemědělské půdy, rozpad rodiny, přemíra cizinců v zemi, lhostejnost,
  necitelnost, absence úcty a respektu, strach ze života, skleníkový efekt v
  atmosféře, znečištění vody, nenávist k azylantům, radioaktivní ozáření a
  chemické zamoření vody, vzduchu, rostlin, potravin, lidí i živočichů,
  kriminalita a násilné zločiny jako vraždy, masové vraždy a zabíjení atd.,
  alkoholizmus, nenávist k cizím kulturám, nenávist k cizincům, utiskování,
  nenávist k bližním, extremizmus, sektářství, drogová závislost, hubení
  zvěře, války, násilí, mučení a trest smrti, špatné hospodářství,
  vytěžování Země a ničení přírody, vykořisťování lidí, vymýcení rostlin,
  nenávist, neřesti, žárlivost, egoizmus, sobectví, bezcitnost, nelogičnost,
  falešná humanita, nouze o bydlení, nedostatek životního prostoru, narůst
  dopravy, nezaměstnanost, zhroucení sociální péče pro nemocné či staré
  lidi, kolaps odklízení odpadu, celková likvidace přírody a života, chaos
  úplně všude atd., atp. - vycházejí tedy výhradně a pouze z nesmírného a neustále
  rostoucího přelidnění;
 3. nejrůznější špatnosti všeho druhu, jež se na Zemi rozmáhají, přímo
  nebo nepřímo souvisejí s přelidněním a dnes již není možné nalézt žádný
  problém, který by nevycházel z přelidnění;
 4. situace na Zemi, situace lidí jakožto masy lidstva i situace zvířat,
  rostlin a hmyzu atd. je ještě mnohem horší, než to popisuje náš spis »Boj
  proti přelidnění«;
 5. každý člověk, který popírá pravdu o přelidnění a v jakékoliv
  podobě zastává falešný humanizmus, podporuje jak pohromu přelidnění, tak i
  zchoulostivělost, falešnou humanitu a klamání pozemšťanů, a tudíž i jejich
  nerozumění životu samotnému, jakož i všem formám života a planetě; a z
  toho vyplývá, že přelidnění narůstá ještě více a nezadržitelněji;
 6. názory, které se stavějí proti pravdě a proti potírání
  nezastavitelně rostoucího přelidnění, jsou nebezpečně zhoubné pro veškerý
  pozemský život a přispívají k tomu, že pozemské lidské pokolení vinou
  nezadržitelně stoupajícího přelidnění neničí pomalu ale jistě jen sebe
  samotné, nýbrž i všechen život na planetě a planetu samotnou;
 7. v případě zničení a likvidace pozemského životního prostředí,
  přírody, života rostlin, lidí, živočichů a planety samotné není teprve pět
  minut před dvanáctou, nýbrž že v mnoha věcech ohledně problémů na Zemi
  právě odbíjí dvanáctá; a v mnoha dalších věcech po stránce zničení a zkázy
  vinou pozemských lidí a jimi způsobeného přelidnění byla dvanáctá již
  nezachranitelně překročena a již není možná žádná záchrana;
 8. kdo tyto pravdy nerozpozná, nepochopí, neporozumí jim a
  nezačne ve smyslu pravdy bojovat proti všem špatnostem - které vznikají
  výhradně a pouze z molochu přelidnění -, ten je nepřítelem života, je
  života neschopný a žádným způsobem nezná ani nenese nezbytnou
  zodpovědnost, která je nutná k tomu, aby se člověk stal opravdovým
  člověkem, který respektuje a chová v úctě život a který bojuje za další
  existenci lidí na planetě Zemi a za celé pozemské bytí dané planetou a
  Tvořením;
 9. také Vy nesete každou buňkou svého vlastního těla a života
  spoluodpovědnost za všechny neduhy na Zemi, stejně jako za to, aby veškerý
  pozemský život mohl v každé podobě nadále existovat, znovu prospívat a
  vzkvétat;
 10. musíte nést zodpovědnost za existenci a další trvání svého
  vlastního života právě tak, jako musíte nést zodpovědnost za existenci,
  další trvání a život Vašich spolubližních, Vašich blízkých, Vašich
  vlastních příbuzných a veškerého potomstva, jakož i jeho potomstva a zase
  jeho potomstva atd.;
 11. Váš život neskončí a není definitivně pryč poté, co Vás smrt
  odvolá z tohoto světa, nýbrž že se prostřednictvím reinkarnace znovu
  navrátíte jako člověk a budete žít na této planetě, a sice podle toho, jak
  bude svět vypadat v budoucnosti, kterou Vaší nynější zodpovědností nebo
  nezodpovědností napomáháte vytvářet - tedy buď pozitivně nebo negativně;
 12. jste tedy za úplně všechno spoluodpovědní a této
  zodpovědnosti se nemůžete jednoduše vyhnout ani hloupými odpověďmi či
  reakcemi ani hloupými řečmi, nadávkami, hrozbami či velikášskými gesty a
  výstupy;
 13. tituly atd. jsou jen prázdným dýmem a ani nesvědčí o tom, že
  by jejich nositelé byli zodpovědnější, vzdělanější či jakýmkoliv způsobem
  lepší a rozumnější než lidé, kteří žádný titul nevlastní; a z toho
  vyplývá, že jak lidé s tituly, tak i lidé bez nich - a je rovněž
  lhostejné, jde-li o ženu či muže - mají tatáž práva, povinnosti i
  zodpovědnost vůči životu, jeho zachování, opatrování a další existenci;
 14. nezadržitelně rostoucí pozemské přelidnění - které je
  příčinou všeho zla na Zemi - může být zastaveno, omezeno a redukováno
  pouze radikálními a mocenskými opatřeními, a to tím způsobem, že se budou
  v každém státě/zemi celosvětově prosazovat a realizovat nezbytná radikální
  opatření pomocí zákonů, jež je třeba ustanovit a uvést v platnost;
 15. pozemské lidstvo bylo již od nepaměti schopno zachovat určitý
  pořádek pouze díky zákonem stanoveným a prováděným radikálním a mocenským
  opatřením, přičemž každé zákonodárství či zákonné usnesení představuje - a
  to i dnes - mocenské a radikální opatření; a těmito opatřeními se za
  normálních okolností každý spořádaný občan bez odporu a odmlouvání řídí,
  protože ví, že tato mocenská a radikální opatření - která se dnes
  jednoduše nazývají zákon a pořádek - zaručují a poskytují bezpečnost a
  pořádek, a tak se občan nemusí obávat o svůj život a majetek;
 16. radikální a mocenská opatření, jež zaručují pořádek a
  bezpečnost, žádným způsobem neomezují svobodu člověka, neboť každý
  optimistický člověk, jenž si uvědomuje svoji zodpovědnost, si stanovuje v
  sobě samém a pro sebe samého tatáž pravidla pro celý svůj život a pro vedení
  svého života, pokud se - vědom si své zodpovědnosti - staví kladně k
  životu a život opatruje a chrání;
 17. jen nezodpovědní lidé odmítají zákon a pořádek, a tedy
  radikální a mocenská opatření, pokud jsou tato opatření nezbytná k ochraně
  života, jeho další existenci a evoluci atd.; a tito nezodpovědní lidé jsou
  zločinnými živly, které samy pohrdají právem na život, jakož i právem na
  život každé jednotlivé formy života;
 18. právo na život každé formy života lze hájit a chránit pouze
  tak, že je každý jednotlivý člověk ochoten nést v tomto směru plnou
  zodpovědnost a také ji skutečně nese;
 19. právo na život každé formy života - lhostejno jde-li o
  člověka, zvíře, rostlinu či planetu - je nutné respektovat a na základě
  toho k ní přistupovat;
 20. právo na život každé formy života lze hájit a chránit pouze
  tehdy, když je zaručen zákon a pořádek, jakož i dostatek volného prostoru
  k životu, dostatek potravy, mír, dostatečný životní standard pro každého,
  nezbytné porozumění pro bližního, láska k bližnímu i vědomí zodpovědnosti
  vůči všemu živému; to lze však zajistit v každém případě pouze tehdy,
  je-li počet obyvatelstva přizpůsoben planetě Zemi, která je podle vysoce
  přesných propočtů schopna poskytnout a vyprodukovat životní podmínky a
  potravu v dostatečném nadbytku pro 529 miliónů lidí.

Potřebovala-li kdysi Země od samotného počátku vzniku prvních pozemských lidí až do roku 1820 n.l. kolem 2,5 miliónů let, aby vytvořila jednu (1) miliardu lidí, pak se
pozemskému člověku podařilo tento přirozený průběh rozmnožování v dalších 173
letech do poloviny roku 1993 překonat asi pětinásobně; a to s počtem obyvatel
sečteno a potrženo 5 miliard, osm set sedmdesát šest miliónů, osm set osmdesát
čtyři tisíc a sedmdesát devět = 5 876 884 079. Toto jsou údaje, které jsou
naprosto přesné a které se zakládají na precizních kronikářských a číselných
faktech, na rozdíl od velmi nepřesných údajů pozemských statistiků a úředního
sčítání lidu atd.

Jak se pozemské obyvatelstvo jen za posledních 173 let vyvinulo do ohromného a nyní
již ničivě a zhoubně působícího přelidnění o počtu 5 876 884 079 lidí, vyplývá
z následujícího velmi přesného seznamu, který v různých intervalech sahá až do
roku 1 křesťanského letopočtu:

TABULKA POUZE V PDF

Pozemští lidé musejí být v mnoha směrech poučeni neustále se opakujícími
slovy a pravdivými fakty, a to právě i ohledně metly přelidnění, jejíž vinou
propadá veškerý pozemský život a existence zkáze a zmaru. Lidé jsou již natolik
zchoulostivělí a neschopní chápavého myšlení, že ohledně uspokojování všech
svých sobeckých přání a nadějí smýšlejí a jednají nehumánně, kriminálně a
zločinně vůči všemu živému, co má právo a je uschopněno žít, i vůči životnímu
prostředí, přírodě a existenci života. Vinou tohoto falešně humánního a
sobeckého myšlení člověk zanedbává a pošlapává také zákon a pořádek a všechny
tvořivé směrnice bytí, protože každý se stará jen sám o sebe a žádným
způsobem se nezajímá o skutečnou existenci všeho života. Na základě tohoto
způsobu myšlení a jednání pak lidé sobecky napadají a negují i mocenská a
radikální opatření, která jsou nezbytná pro další existenci lidstva a všeho
živého, což dokazuje, že tito chybně smýšlející lidé nerozumějí a nepochopili
příkaz doby, a tak se mu stavějí na odpor. Toto na jednu stranu krajně
egocentrické a sobecké a na druhou stranu falešně humánní smýšlení je však
zločinem vůči všemu živému a vede k tomu, že se neberou v potaz všechna
pravdivá fakta a odmítá se boj proti přelidnění; přelidnění, ze kterého
vyplývají všechny špatnosti světa.

Zániku pozemského lidstva a všeho ostatního života nezabrání žádná rádoby
opatření ani prázdná gesta, která podnikají a provádějí světonápravci, chybně
smýšlející lidé v zodpovědných pozicích, laici, úřady a nejrůznější organizace,
jež se zabývají ochranou životního prostředí, celosvětovou pomocí dětem,
rozvojovou pomocí, pomocí proti hladu a náboženskou pomocí atd. Všechno tohle
dohromady je absolutně bez účelu a beze smyslu, pokud se neuchopí, nebude
potírat a neodstraní zlo v jeho podstatě - a touto podstatou je přelidnění,
které musí být nekompromisně a radikálně potíráno a omezováno pomocí
celosvětového a cíleného zastavení porodnosti a pomocí ostatních nezbytných
opatření. Toto je jediná možnost a jediná cesta, jak zabránit zničení a zániku
pozemského lidstva, celého přírodního a živočišného světa a planety samotné.
Kdo tuto skutečnost neuznává nebo nechce uznat, ten je buď hloupý anebo příliš
zbabělý na to, aby se skutečné pravdě podíval do očí. Takoví lidé se
nevyslovují jen proti existenci veškerého života, nýbrž jsou i nezodpovědní
falešní humanisté, kteří svým myšlením a jednáním nejen ohrožují veškerý život,
nýbrž jej přímo ničí.

Skutečně, pravda nemůže být vyslovena pouze jednou jedinkrát falešně humánními a
diplomatickými slovy, nýbrž výhradně a pouze slovy často se opakujícími,
trefnými, tvrdými a nediplomatickými, jež pravdu nezastírají, nýbrž ozřejmují.
Slovy, která nešetrně vykládají skutečná fakta, neboť pouze tak se lidé cítí
osloveni nebo dotčeni, načež pak odpovídajícím způsobem také reagují a začínají
se vypořádávat se skutečnostmi efektivní pravdy. Že potom takováto reakce
projeví a ozřejmí skutečný postoj dotyčného člověka, a tedy buď jeho rozum či
nerozum, to by mělo být jasné každému. Lidé rozumní a nesobečtí se zpravidla
nechají přesněji informovat a poučit, zatímco ti nerozumní neustále všechno
samolibě zpochybňují, nemají žádné skutečné znalosti o přesném stavu věcí,
myslí chybně a neoprávněně chtějí poučovat chytřejší. Ty pak urážejí jako
kacíře, štváče a polemiky jen proto, že nejsou ve svém rozumu dostatečně
vyzrálí, aby rozpoznali a porozuměli skutečné pravdě nebo proto, že jsou
nositeli nějakého titulu a žijí tak v mylné víře, že jsou více vědoucí,
poučenější a lepší než ostatní, kterým není titulování vlastní. Jak neobyčejně
se ale tito tituly ověnčení lidé mýlí a klamou, neboť obyčejně je to tak, že
jejich osvícení není s to dosvítit ani pod jejich vlastní trůn.

překlad FIGU-Studiengruppe ČR