Základní úvahy o propojení vědních oborů pro osobní uvědomění a doplnění školních vědomostí

Chemická sloučenina má fyzikální strukturu a podléhá i matematické prostorové geometrii, resp. takovouto strukturu utváří. Sama hmota vykazuje energii, která se váže na jinou hmotu ve smyslu chemických sloučenin. Fyzikální struktura hmoty podléhá matematickým početním úvahám (např. o počtu protonů a neutronů atd.). Hmota buněčná podléhá prostorové stereometrii genomu a ten chemickým zákonitostem proteinů. Hovoříme zde o strukturách jasně geometricky uspořádaných. To vše podléhá kauzálním pochodům, které jsou vytvářeny uskutečňováním ideje Stvoření (něm. Schöpfung). Hybné síly gravitace a astrofyziky mají kosmický charakter, stejně jako výstavba a charakter hmoty. Biologie nám říká povahu orgánů a tkání, jako i povahu a chemické složení buněk. Příčiny chorob jsou jak genetické, tak přicházejí i z vnějšího prostředí jako patogeny a jedy atd. Způsob myšlení ovlivňuje psychosomaticky stav orgánů a také geny. Pokud naši předci mysleli z generaci na generaci chybně a podléhali silným strachům a klamům spojeným s bludnou nábožnou vírou, pak se to odrazilo na genech, a tedy na potomstvu. Tyto faktory zkoumá genetika. Hraniční vědy jsou vědy, které kombinují obory, to je jedna z definic hraniční vědy (např. biofyzika, biochemie atd.). Tyto úvahy chybí ve školním systému, jak jsem psal ve svém příspěvku o českém školství. Věda má sloužit blahu člověka, má sloužit také uznání velikosti Stvoření (něm. Schöpfung). Bohužel vědní obory nejsou vloženy do uvědomění širšího rámce Stvoření, což je řekněme základní nedorozumění. Představa Boha je však mylná a nemá nic společného se Stvořením (něm. Schöpfung). Náboženské výklady působí většinou silně zastarale a zpátečnicky a brojí např. proti genetice, která je však přirozená proto, že člověk má své prostředí chránit a aktivně utvářet, a sice pomocí rozumu (něm. Verstand) a zdravého úsudku (něm. Vernunft). To neznamená, že v genetice nehrozí zneužití různého druhu, jako tomu je samozřejmě i v jiných oborech. Základní ideje jsou však správné a vedou i k zásadnímu pokroku pro budoucnost. Sám civilizační pokrok je sice jednostranný, ale přesto v sobě nese klíčové poznatky pro budoucnost. Výsledky západní medicíny nepochybně překonávají pověrčivý šamanismus a šarlatánství věků minulých a hovoří správně o tzv. účinných látkách, které mají potírat patogeny atd. Sama technologie škodí především v důsledku masivního přelidnění lidstva, jako taková je však dílem velmi chytrých a vynalézavých lidí, kteří byli nositeli pokroku. Zpochybnění církevních dogmat bylo a je klíčové ve vztahu ke správnému rozvoji vědomí, neboť je-li člověk svázán iracionálními strachy z pekla atd., pak podléhá "světským autoritám" církve a neodvažuje se sám myslet a tvořit nad rámec jemu vštěpovaných dogmat a předsudků atd. Správně zpracovat a vyhodnotit pro sebe trendy současné společnosti není snadné a vyžaduje to vnitřní odstup a silnou dávku nezaujatosti. Předpojatost ideologická a náboženská, resp. filosofická a psychologická zde nepomáhá, mnohem spíše je namístě ponořit se do reálného studia díla E. A. Meiera a učit se řádně pravidelně studovat hodnotná a cenná data (i psychologicky cenná), uvědomovat si přesah a realitu Stvoření, jakož i jeho zákonitosti a tzv. doporučení (něm. Gebote) a také se učit správně meditovat. Řádné plnění Tvořivých zákonitostí ve vztahu k vlastnímu vědomí předpokládá tvrdé studium a postupné osvobození se od vlastních neřestí a podvědomých zábran, kterými si sami stojíme v cestě. Ostatně pochopit podvědomí soudobá psychologie není schopna, neboť toho bylo vždy schopno pouze několik nejmoudřejších lidí na planetě, a tito lidé, resp. praví "vědci ducha", takřka nikdy nešli s proudem stávajících tradičních věd a bylo nutno je hledat na jiných místech.