ROZVOJOVÉ ÚVAHY

I DNES (9.10.19): Hovoříme-li o víře jako takové, o tom padlo celé množství neužitečných slov, neboť - jak tvrdí chytří lidé se mnou! - pomáhá nejen kriminologie, ale i zdárné vedení justice a také vzdělanost psychiatrická a psychologická, kdy víra sama o sobě je blud! Vadí vadná vláda, vadí korupční politik, ilegální skupení moci finanční a vykořisťující a monopolizující v neprospěch mládeže, kdy je podfinancováno školství a lidé trpí genetickými, výchovnými, stravovacími a dalšími problémy, zcela konkrétními, kdy knižní trh eskaluje ve vztahu k hortování (kupení) profitu pro úzkou skupinu finančních magnátů, kteří bez svědomí nechávají vraždit vědoucí oponenturu! V tomto prostředí hovoří o víře jako takové jen slovenský či slezský idiot, doufám nikoliv již slovensko-český! Na tyto problémy existuje řešení zdravotní, sociální (reforma sociálního zákona v rámci podle mě JEN občanského zákoníku!), a to hlavně ve vztahu k účinným zdravotním a léčebným terapiím, které jsou přizpůsobeny individuální genetice a tělu pacientů či duševně postižených a chorých! Tak je tomu celé dějiny, kdy jen ve Španělsku stály náboženské střety (viz známé dějiny) podle kvalifikovaného přepočtu více než 45 835 životů z čistě náboženské příčiny, zatímco příčiny ryze politické se počítají až na stonásobně vyšší počet přesahující od roku 5 po Kristu více než 1 miliardu obětí (Španělsko jen!) Ano, počet z čistě náboženské příčiny se zdá nízký, nicméně je pravý, neboť se jednalo o rituální vraždy, msty dcer po obřízkách, když našly azyl i v dnešní Francii a tak dále! Jinak je nutno hovořit o příčinách světsky mstivých, když šlo o nástup do funkce, když šlo o utajení čistky a vraždy, když šlo o jiné psychologické příčiny, nikoliv ryze fanaticky prokřesťanské či "prosvatoslověnské" (proislámské) (viz španělský vadný překlad maurských legend). Víra sloužila jen jako mocenská zábava i záminka, hlavně franckých a později i hlavně francouzských králů! Byla to otázka mocenské politiky a politiky čistky a vyvlastnění, typicky ve francouzském předrevolučním stylu! Vždy se o tom hovořilo, věřil málokdo, a tak je tomu i dnes! Ostatně nebylo moc čemu věřit, když historie a podstata historických spisů vzala za své! Vatikánský kult stvořil nový svět, a debata věroučná se týkala řeholního života a způsobu života, žalozpěvů a snad i humanitární činnosti, kdy však církev většinou tajila, že nakupila větší majetky i nemovitosti, než bylo slučitelné s církevním kánonem! Vatikán debatoval, jak utajit čistku, jak využít víru v boji a ke koitu s ženami různých národů, rokoval pragmaticky, suše a diktoval podmínky - to nebyla nikdy (!!) otázka čistě náboženská! Psychologicky víra vedla hlavně k bolestem podbřišku, stigmatům (paradoxním reakcím hypothalamu!), bludům a zmatení vědomí ve vztahu ke kognitivním procesům a prostorům (vysvětlím slovo prostory později!), neboť obsah víry nebyl akceptován nejstarším mozkovým hypothalamem, neboť i chyběla resonance se staršími obsahy vědomí a geneticky podmíněnými reakčními mustry! Byla to víra bludná, vynucovaná z mocenských příčin! Opakuji zde, že šlo o ukradené a mystifikované spisy ZCELA CIZÍCH kultur začleněných do kánonu přesně v římském dynastickém stylu! Občanský život určoval souhrnný biblický spis přijatý prvně v této podobě od 3. století po Kristu právě v Římě! Tužil se monopol moci, zastrašoval oponent, bohatla pokladna překlady, hlavně interpretacemi, které byly obdivovány v Arábii (dnes Saúdská Arábie!) a svědčily o moci Říma, také se rozvíjel obchod s biblickými výjevy a tak dále, kdy opět bohatla Borgiovská pokladna (hlavní italsko-španělský vatikánský rod), takže tudy cesta vedla k ukojení pudů, zajištění potravy a nabytí majetku, kdy kvetl rozprodej spisů na různých úrovních a budovala se diplomacie - byl to vývěsní štít Říma, avšak sama víra platila za výhodnou a logicky byla vynucována diktátory, a tak je tomu podnes! Sám obsah neznačí právě TAKŘKA NIC, až na zčásti věrné legendy židovské a na z velké části pravé Matoušovo evengelium (tím míním ale jen 30 procent obsahu!) To dohromady moc neslouží a bývá spíše typicky nepochopeno, neboť komplexita vzniku není pochopena člověkem nevzdělaným a neotuženým bojem a duchem (Ondřej Štěpánovský; prosím vyučovat!)

I DNES (9.10.19): Velmi zásadní a amatérské, leč i agonicko-ahistorické a mimořádně směšně lživé, jsou legendy o "vzestoupení a vzkříšení", což je čistý - fantasticky čistý - amorální Egypt, podle Halíka tedy amorální! Šlo o známé "lodě duší a pánů", což měly být kosmické lodě, jak tvrdí nepopulární autoři, tedy pro Vatikán nepopulární! Tyto lodě jednoduše odlétly a některé se vrátily a byly opět opěvovány, kdy mnozí strkali hlavu do písku a močili strachy z eliminační smrti (z laseru podobné zbraně různého typu i kubatury!). Tato legenda byla obávaná v Arábii (dnes Saúdská Arábie!), neboť vzešel strach z Bohů a lidé se klaněli, pokud byla předčítána. Tento efekt byl konstatován opět egyptskými "Lopty" (falešně pod vlivem španělské vatikánské odnože až Kopty, což měl být oblíbený chvalozpěv, neboť církev bohatla a šlo o signál, tedy tajný přepis!), kdy tajně zcizili po pitce celou řadu těchto arabských legend! Poté stanovili politiku ve vztahu k rozervané a neposlušné (normálně se tedy vlastně vyvíjející!) Francké říši, hlavně západní, dnes normandické, části - chtěli odstrašit od výbojů po tehdejší Byzanc (12. století), neboť tamní vladař údajně obcoval se zvířaty, jak donesl zděšený papežský legát přímo do Říma, kde tehdy obcoval (souložil) papež a jeho konkubíny (včetně mužsky nalíčených, původně římský styl, arabských kurev). Bylo řečeno, že tyto spisy obsahují obrovskou moc a mají být využity pro zachování rodové nadvlády nad zmíněným, později francouzským, regionem. Ihned vyrazila karavana s 5 legáty, kteří v počtu 3 uměli číst a nechali se přijmout v dnešní Paříži. Vytvořili dojem, že daná legenda je papeži dávno známá a že nyní je nutné o ní rokovat, zdali má být přijata. Opitý vladař právě přijetý z bitky (stříleli zvěř) souhlasil na 100% se vším, což byla strategie nevědoucího muže, který nechtěl mít problémy s mocnými Benátkami a hlavně Římem, protože prosluly římské vraždy nepřátelských rodin! Od té doby káže francouzská církev, že Ježíš vstal z mrtvých a byl opět spatřen - tuto legendu ve snu neznal žádný církevní otec, spíše chtěli udobřit Řím a vnutit mu nový kult předčítáním dopisů přímo od Ježíše, neboť tyto dopisy v jediném stylu psal typicky - jak se posud utajilo - sám Ježíš, který ovládl písmo rukou již ve věku 5 (nikoliv na Zemi). Tento dopis četl Petr i císaři snažíce se (trpěl vinnou mánií a třesem hlasu i ruky) připomenout zásluhy mistra Ježíše (v pořeckém, nakonec polském stylu písma a řeči, což bylo zrovna v Římě módní, protože latina byla obsolétní, tedy zastralá, alespoň na 100 let!), který vychoval properské bojovníky, kteří ovládali velbloudy! Petr to věděl jako Ježíšovu lest (a nebyla jediná) a bál se pohledu vladaře! Ježíš byl unaven z pitek a doufal (spíše než věděl) v diplomatický úspěch! Jest toto reálná historie, a ta byla čistě popisná, kdy Ježíš svým věrným prozradil původ svůj vlastní, totiž že sestoupil v oblaku prachu a dýmu a sestoupil fyzicky po stupátkách z kosmické lodi! Nyní byl zděšen situací v Jerichu a srovnával ji na základě římské korespondence s pádem vlády v jedné z židovských tetrarchií! (Srovnej s fanatickou evangalickou a provatikánskou španělskou vírou!)

I DNES (9.10.19): Hovoříme-li o hlavních chybách a omylech biblické "províry" (staré víry původně z mínojštiny) - rovnou si srovnejme s horlivostí a fantasmagorií Halíka a dalších profitářů českého knižního trhu včetně zahraničních překladů! - pak plyne Exodus Mojžíše jako jasně arabská legenda, která skutečně má svůj původ v Egyptě: Jednalo se o útěk menší skupiny (rozptýleně, leč chtěli se setkat v oblasti až dokonce Švédska podle královských nákresů krajiny) rolníků a královských sluhů, kteří zcizili spisy k rozdělávání ohně a prodeji v severních regionech (čistě arabská "inaugurační" /lživá v arabštině/ interpretace!) Arab zde nechápal a pohrdal egyptskou legendou o "vzestoupení a věčném žití" ženského vladaře znázorňovaného na "svatém přijímání egyptském", tedy reliéfní fresce, kde nese pohár žití a hledí jen očima vzhůru v náboženském vytržení! Toto jest arabský výkladový omyl nicméně, datovaný až 5. století po Kristu, kdy pouze v Maroku existovala opět podobná arabská výkladová rovina - v daném století neexistoval ještě Exodus, jak jej známe! Opět Koptové vatikánští a egyptští, což je prokřesťanské mystifikační - podnes peníze peroucí a obchodující i se Švédskem a doporučující rituální praktiky! - klerické, a právě vatikánské, jak naznačeno, hnutí, stvořili nový typ legend, které měly osvědčit pravou víru vatikánskou a hovořili zpětně po falešných arabských překladech, vlastnoručně učiněných podle etyopského (píšu s y) Henocha, o "muži na nebeském vozu, který připlul po řece Nilu", což byla čistě v Egyptě vzniklá poarabská báchorka přizpůsobená gustu církve. Ovšem se toto osvědčilo, neboť spis byl přijat v Arábii (až po tzv. "sudetský Írán"), která opodstatnila kupní efekt a začlenila mystifikačně tuto báchorku do svého starého archivu, takže se jeví "sumerský prapůvod" a tzv. (jak obecně známo!) "arabská-sumerská paralela"! Arabové horlivě a velice precizně zfalšovali staré spisy a jeví se, že legenda je původní, neboť kupní tvrdý efekt byl nezanedbatelný! Toto je čistý "hokus-pokus" vatikánské církve a jejích španělských odnoží, neboť všechny církve vatikánské na tom hojně zbohatly! Od 8. století se jeví, že Exodus skutečně nastal a báchorka byla mstivě-idioticky vnucena germánským rodinám i rytířům pod pohrůžkou exkomunikace (želbohu to není vtip!) Přemýšlejme nad účinky bludné víry a jak může zamotat hlavu našim dětem! Ohavný stupidní vatikánský křečovitě tajený kšeft!

I DNES (9.10.19): Dále "víra ve slovo Páně" plyne spíše z pozitivnějších - byť ze strany církví často lživých i snivých i mysticko neurvalých a opět lživých i mstivých (styl Hus) - vlivů a není slučitelná s "doslovnou vírou v Bibli" jako Starý a Nový Zákon, což je samo o sobě mystifikující přepis "s" (mnohem později z) řecké latiny, tedy latiny vzniklé, slovem tvrdě a pod pohrůžkami vnucené písařům císařem, z řečtiny! Jednali Římané po vzoru Byzance slavnější již po vyhraných přích a bojích s Araby nikoliv již o "sebraných spisech arabských a židovských" jako králové první dynastie pontské první Republiky, ale souhrnně pod vlivem Petra jako o "kánonu pravdy", což církev spálila na druhém koncilu nicejském (orientační bod vzniku současné církve!) a přejmenovala na "kánonické zpěvy biblické latinské žalozpěvné!", kdy tento název i názor (jen názor horlivců!!) jest podnes ve španělském madridském klášteře Panny Medvejské! (maurská legenda) Až asi v 8. století vzešel název sporných spisů latinských jako "normativní latinská legendární zákonná žalozpěvná pravda pravdoucí i pravdomluvná" (íránský muzejní fond), který byl zavrhnut i Husem, a až po něm vzešel v germánských franckých a i již raně německých (deutsch) zemích i českých (opakuji od Husa) název Bible Kralická! Není patrné, odkud vír událostí přihodil do Česka slovo Zákon Nový a Starý a Nejstarší, neboť Nejstarší ještě platil pod Husovým vlivem ve Španělsku po Lutherské eliminační reformě (spálil žel matematická židovská hesla k hvězdopravectví!), avšak jest patrná arabská mystifikační rovina tohoto označení (Ondřej Štěpánovský). Přes to všechno vidíme jasně, že "víra ve slovo Páně" jest již otázka debatní a polidštěná hlavně osobou mistra, který ji "uzurpoval" (původně jen odněl i odňal hlavně!) rovinu pověr typicky ve prospěch lidu! Totéž je namístě i dnes pod vlivem Halíka, který neřekl ani slovo o potratech ve smyslu lidském a přírodním a nic o víře nepravé a nic o pedofilech a nic o machinacích a hazardu genetickém církve-niccírve vatikánské-pilátské (Husovo, nikoliv tehdy Husův styl!) Rovina debatní "vzdala" (až poté vzdala i vzedmula!) lidem strach od Husa a přiblížila je šlechtické moci a normálnímu rodinnému životu, kdy převládal více smích a děti nebyly "zdaleko" (až poté zdaleka, kdy zdaleko byl přepis, jistě vadný, z původního řeckého, paž /poté až pak/ "španělskejch" (pak až španělských) slov; chyba sám Hus) tak bity a nenáviděny církví šlechtickou-rodovou!

I DNES (18. 8.2019): Ty jsi chtěl dané ministry zahradnictví (dítě)? Ty jsi chtěl tyhle ministry zemědělství (mistr)§ Chovi: Moj (nikoli můj) otec byl poučen buddhou, jak pečovat o zahradu během 5 hodin jízdy autem; nyní opět toxikuje přede mnou květy (budda bez h)

DNES (bez data):Hovoříme-li o Kristu (pravý sektář František), pak to bez srdce bojovníků nelze, neboť jeden nestačí (pravý S.). Kdy řeknu natvrdo svou pravdu (Ondřej), totiž: Kissin byl Smetanou na 100 procent (pohyby těla např.). Hahn přes mou tvrdou kritiku není hloupá (Da Vinci genom). Má tedy potenciál až na Mars (schopna tzv. kosmických vizí, řeknu pro NASA, oni už si poradí na základě našich vědomostí (bratr Chaun). Kdy je jasné, že Brahmse jsem posud nenalezl v duchu, kdy Ryba byl znesvěcen až 7 krát na území ČR, viď Ště. Rak (muž, který chtěl pěst na oko?) Janáček byl pedofil a nevyslovím a tluče mi srdce i dnes (nejen minule). Kdy Janeček (i zlý Zeman) byl genius a Liszt, tedy hudební, kdy byl vykraden 8 krát jako absolutní mistr nebe. Bude Průšou rekonstruován a i oddirigován v Carnegie (Streep).

I DNES (15. 7. 2019): Reálná situace mezilidských vztahů v ČR značí pouze korupční, prokorupční a ziskové úvahy v americkém střihu mentality, takže jeden jest druhému až brutální konkurent, kdy jeden myslí jen na neoprávněný zisk, který mu druhý zdánlivě upírá, např. tím, že je chytřejší, velmi jednoduše. Takže hlupák schopný primitivní kupecké úvahy má stejná práva jako i ten nejinteligentnější umělec, takže primitivní "kupec" jej převálcuje slovně, vulgárně a mediálně (Havel). Ten chytrý i ta chytrá končí v ústavu kvůli i porušení "autorských práv", která nemají patřit tvůrci, řekne někdo jako Pecina v ČR. Na té úrovni připraví půdu - už tak učinil celou svou aktivitou v politice - pro rozkradení tvého díla a tvé hudby především. "Co smí být, to nesmí být", řekne Pecina soudu, řekne to jako diagnózu i psychiatr typu jen Holeček. Tedy paradox, debilita, kterou nelze pochopit. Přesto ale pracuje soud na té úrovni kvůli koupené diagnóze tohoto typu (nepochopitelné a neodůvodnitelné). Na té rovině je veden i "učený spor", historicky i dnes, a tedy i ve smyslu historického nacismu i komunismu. Na té rovině se potírá inteligence jako princip v celých dějinách této Země, ať je režim nazván a zakotven jakkoliv - doktrína a teorie slouží jen "zmatení učenosti", zatímco pravá vláda funguje naprosto jinak (de facto Vašek Klaus), totiž sobecky a mimo "pravé argumenty". Takže právní kličky, zmatené odborné posudky, a tedy zneužití "záštity vědy" a "verbálního hodnocení" a tak dále. Typicky korupční či primitivní mentality jednoduše lžou, jednoduše najdou "mezery výkladu ústavy" a jednoduše "činí, co chtějí" v praxi, zcela nezávisle i na svých vlastních výpovědích a tak dále, což značí prvofrancouzský předrevoluční cynismus! Proto politik obelže lidi v debatě, docílí víry hlupáků a korupčníků, kteří chtějí pod jeho budoucí vládou bohatnout jako primitivní (slabé slovo), asociální živly, a podporují jeho styl jako fanoušci a voliči. Pak tentýž politik v jiné debatě zcela změní obsah svých předchozích výpovědí a ještě zaútočí na inteligenci (Klaus i Zeman) posluchačů v tom smyslu, že je geniální a může si říkat, co chce a proč chce. Na té úrovni se žene až cynicky brutální, si konkurující póvl (slabé slovo) nahoru do pozic, lže, krade a podvádí a vládne korupčně všem médiím ideálně. Tento póvl (slabé slovo) nenávidí, brutální, způsobem vize (včetně televizních bludů z Ameriky) obelhává a pomlouvá a ničí pověst mnohem, mnohem schopnějším, neboť mládež myslí jen na porno a staří lidé bývají hloupí, zatímco chytří se dozví mnohé lži dříve, než si vytvoří vlastní názor. Tento póvl (slabé slovo) také zastrašuje, jak naznačeno, a vydírá schopnější, když se cítí ideově zajištěn a sebere dost odvahy - pak přijde, učiní scénu, zesměšní, vytvoří problém schopnějším, aby se nechali zastrašit atd. Bojují např. o uznání v mafii, pokud se jim jejich "vtip" podaří. Krom toho čelí chytřejší primitivní mládeži, která nemá o umění ani vědomosti zájem až na 57 procent v USA absolutně, včetně kriminální a zločinné tedy mentality těchto procent lidí (mládež do věku 16 let). Zbytek poslouchá ale podivnou hudbu kvůli nátlaku "kinohudby" v USA až na cca 6 procent mládeže. Ta skoro nikdy nenajde pravé umění kvůli komerčnímu a licencovému podchycení celé tvořivé sféry. Tento počet procent v USA tvoří, činí lepší druhy hudby než jiní. V ČR (což není skoro nic než komunisticky vedená Korea Severní v praxi, nezávisle na tvrdých a koupených mediálních prezentacích!) je situace brutálně debilní, neboť jen 7 procent multikulturní mládeže vegetující v ČR je schopna vnímat jakousi krásu hudby. Zbytek je Issa, Gott u komunistů (obdivujících pohodového ducha), Bílá a Dyk, což je 78 procent zisku v hudebním průmyslu ČR i SR (aniž bych počítal Rytmuse a Haberu atd.). Jen 1 procento zisku patří lidem mého typu s tím, že se NEPROSADÍ žádnou legální cestou (od Klause i Svěráka Zdeňka, který není muž a který pronásledovat musel i pravou církev od pádu opony jako komunistický agent a udavač z povolání!) Ani nejlepší hudební talent a skladatel v ČR i SR (SR ještě hodně horší, což je skoro nemožné) nemá NEJMENŠÍ šanci na seberealizaci kvůli "rozdaným kartám" v nahrávacích studiích a tichým dohodám napříč hudební scénou včetně mediálních recenzí, učiněných POUZE za finanční úplatky. Navíc se právě chytřejší hudebník chápe jako jen komerční konkurent a je tedy NEVÍTANÝ u komerčně dravě soutěžících rádoby umělců a těch je hodně jen v Praze. Nikoho ani nenapadne, ani mladé ani staré, pomoci a podpořit skutečný talent, ať v hudbě, ať v čemkoliv dokonce! Pouze zisk a rychlý rozprodej a snaha obelhat a brutálně podvázat umělce je hlavní motivace VŠECH v hlavním městě Praha, kdy Brno je dělnická, multikulturní, brutálně vyvlastněná kolonie, kdy prostředky drží státní moc v příčině.

HEUTE NOCH (14. 7. 2019): In meinem letzten exopolitischen Vortrag im Stile von A.A.S. (bald online) von E. von Däniken wird es gehen um das Thema "Achneton", über den ich in interessanter Form in "History Channel" erfuhr wieder einmal, heute von Griechenland aus. Es ginge mir und uns allen darum, die "historischen und wissenschaftlichen Parasiten" nach und nach loszuwerden, denn sie blockieren im Stile von Vatikan den gesamten Progress der "guten Ideen", die effektiv weiterführen! Was effektiv weiterführt und die Denkkraft von uns selbst und eher auch unseren Kindern weiterbringt, das kann und darf nicht mehr (!!) blockiert werden aus primitiver vatikanschen Macht- und Sexdominanzgier bösartiger und leider noch heutiger Prägung. Dummdreiste Versklaver und Vasallen der homosexuellen päpstlichen Macht dürfen ja nicht weiter in diese irre Richtungen der falschen (falschgebeugten!) Denkkraft gehen! Sie seien als Schmarotzer der Denkkraft zu entlarven, denn sie laugen uns und unsere Kinder nur bewusstseinsmässig aus, ohne zum Wohl des Bewusstseins und des Körpers und deren Unabhängigkeit und meistens leider auch noch Unantastbarkeit beizutragen! Primitive Triebe dürfen nicht weiter aus primitivem Haberecht (Schweizer) und primitiver triebmässiger Machtdominanzgier ausartend auf unsere Nachkommen fallen! Mörder von der Vatikanbank, überraschende Töter des freien Willens derjenigen von uns, die mental weiter waren und sind, in der Geschichte, wie auch noch heute, des Jahres 2019! Überfall-Sucht-Dominanz aus Kampfgier und Tarnung der Scham seitens genetischer Experimente der Vatikan-Bank usw. Primitive Versuche englischer Form, ohne wahrlich zu wissen und zu verstehen, was gemacht wird als primitive und primitiv-motivierte Forschung! Geld haben die am wenigsten Wissenden! Also Umverteilung diesbezüglich dringend erforderlich!

I DNES (13. 7. 2019): Když pozoruji brutální (slabé slovo) situaci města Brno, pak nechápu medializaci typu Hyde Park Civilizace, tedy glorifikaci "jakýchsi" výdobytků a výsledků vědy už tuplem! Je tu dvojí nepoměr: Nepoměr mezi výsledky vědy a běžnou mentální úrovní většiny prostých lidí (Havel) ve městě např. Brno (buďme vždy konkrétní a vycházejme z osobního pozorování jako Čapek) a dále nepoměr "pravých, tedy (!!) užitečných a všeobecně prospěšných výsledků vědy" a "výsledků mediálně nadnesených" (Klaus). V případě druhého nepoměru je rozdmýchána euforie kvůli "slavnému image a slavné ceně typu Nobel", ale v praxi je např. situace Brna dokonce ještě horší do 5 let! Proč tedy glorifikovat jakýsi výsledek vědy? (pravý Stalin) Nedává to žádnou logiku, je to jen obrazovka a PR velkých jmen, kdy Rom, kdy Číňan a Vietnamec a tak dále i Polák v Brně ztrácí střední třídu, dokonce i proto, že občané to připouštějí a věří už jen na obrazovce prezentovaným jakýmsi výsledkům vědy: Až ty to vyřeší (pravý Chovanec)! Ale ono NE! Nerozumím také nekoordinaci výsledků vědy, jejich brutální komercializaci, včetně želbohu komerčního pojetí samého základního výzkumu (např. vakcíny!) Státní česká politika o tom nemá ani potuchy a ani to téma nikdy neřešila! Nové typy - a zdánlivě účinnější - vakcín vysvětlím na příměru (konkrétním případu): Vadně obdělávám půdu s geneticky slabou odrůdou pšenice za drahou naftu a koupený ruský patent na výrobu kombajnů (investice typu ROP Plzeň Severozápad) - pak se snižuje výnos (konstatuje ministr zemědělství typu jen Jurečka) pšenice - takže (!!) někdo vyvine (i Havlem) lepší hnojivo za 50 miliónů v úhrnu (státní granty a dotace typu dnešní strany NO, resp. ANO). Pak se zvýší zdánlivě výnos (zlý Zeman i), ale poklesne cena půdy (ztratí dále životaschopnost) do 6 let - takže vláda zvýší výnos (i zlý Zeman) na 6 let, kdy pak dojde k "absolutní validitě toho" (Zeman, komunistická formulace), že půdu půjde jen levně prodat na výstavbu předražených solárních panelů (Langerovský typ obchodu). Takže výnos poklesne a vzroste nutný dovoz z levnějšího Polska (logika zlého Zemana stále). Na té úrovni Zeman zničil českou půdu, prodal ji zahraničnímu investorovi na předražený státní tendr, ale zbohatl v čínském smyslu český vládní kabinet, a sice o 56 miliónů korun, což se projevilo v horizontu (čínský smysl úvahy) 56 let i na vyšším důchodovém pojištění státních zaměstnanců. Na té úrovni se pak jen obelžou média a zesměšní všichni novináři, jako tak činil Zeman i Klaus! Teprve odtud chápeme, co je (pravý Zeman) státní politika typu strany NO, resp. ANO (není hnutí dejme tomu). Idea Hnutí má být zesměšněna, neboť představuje vizi praindickou typu Ghándí - nyní tomu nevěří ani vrabčák na střeše! Výsledky vědy jsou často jen komerční lobby kvůli pozdější státní předražené tenderové zakázce kvůli proruským "výběrovým kritériím". Takže medializace "lepšího čištění odpadu" značí lobby, jak zbohatne opět Kreml, neboť vlastní grantové finance často tekly z Kremlu, jakož i financování politických stran od Klause, např. ČSSD. Je tu až 20 procentní investice Kremlu do výstavby PR strany SPOZ i ČSSD (investice jistě pro Lukoil) - tak je to primitivní a jednoduché! Samy výsledky vědy neslouží tedy (želbohu často i od píky!) blahu lidu, naopak, pouze zbohatnutí Kremlu, kdy sám výsledek je sotva pochopitelný z Hyde Park Civilizace! Nanoroboti a podobně slouží spíše jen kosmickému výzkumu, ale jistě nikoliv (Ondřej) zlepšení stavu např. českých dálnic a silnic a tak dále! Čech je tedy jen strojní inženýr jako za socialismu, ale želbohu máme dnes rok 2019! Na vině je SPOZ a její korupční proruský aparát - je třeba stranu ZRUŠIT kriminologickou razií brněnské i pražské složky policie ČR!

I DNES (13. 7. 2019): Je jasné, že majetkové a finanční, až často brutálně masivní (!!), nerovnosti nevedou ke sbratření ve smyslu integrace minorit na úrovni měst i celé České republiky (pravý Orbán), naopak podporují ze sociálního stimulu (tedy podnětu) kriminalitu a křivka (graf, funkce) vražd rapidně roste v mém městě Brno (Ondřej). Proruské (pro Lukoil) kartely vydírají i finanční sektor, což ani magistrát neví a neřeší. Navíc Rus tají svou politiku na Blízkém Východě a i proto v Brně válčí proti nejschopnějším českým občanům, které chce např. nechat zatknout jako zločince, pokud zkorumpoval předem brněnský soud, obnosem asi 24 000 rublů (korupce jedné hlavní ženy v brněnské justici) Na té úrovni těžko vyslovitelný Rus obhajuje politiku "vymývání mozků", tedy politiku zastrašovací a obchodně-zastrašovací, tedy politiku "vyšší národnosti Kreml". Kreml tvoří dnes stát typu Vatikán a blokuje i mezinárodní klimatické dohody. Tento typ života ve městě Brno je holá neřešitelná multikulturní katastrofa, kdy český občan takřka ani není spatřen, takřka ani nežije, neexistuje (Ondřej). Není jasné, kdo vede policii i magistrát Brna, organizace je naprosto debilní a chybí jakákoliv občanská participace a koordinace s policií!

I DNES (13. 7. 2019): Skutečně, vzdělanost a životní a mentální úroveň obyvatel Brna je mimořádně, až zastrašujícím způsobem MIZIVÁ a připomíná až Severní Koreu. Zcela neřešené problémy na různých stupních sociálního života a hlavně pracovní nedisciplíny, která se projevuje hlavně kvůli mentální, sexuální a tělesné (rudimentárně!) retardaci, hlavně i etnických minorit, neboť český národ byl od věků vzdělanější než např. národy typu dnes Litva, Srbsko a tak dále kvůli "silné tradici víry, učené víry a vzdělanosti" včetně založení prvních univerzit. Nejsem tedy rasista, když zmiňuji výše tento typ faktů. Kvalitní i stavební reorganizace Brna včetně zdárných proobčanských integračních programů ve vztahu právě k minoritám (pravý Chovanec) by z mé strany (teoreticky ve funkci primátora, řeknu pro brněnskou psychiatrii především jako ideu!) měla trvat asi 12 let, kdy za asi 20 let by situace byla VÝRAZNĚ lepší než v Praze; budoucí generace by shledala "řadu lázeňských čtvrtí a parků" a "pohodovou pracovní a pracovně-organizační situaci" hlavně industriálního typu, neboť Brno nebylo historicky nikdy (!!) středem kulturního života, narozdíl od Prahy a varských měst (Karel) Avšak život v Brně by stál za to, a již by přinejmenším nepřipomínal bojový stav, nebo postsovětský stav ruských venkovských měst dneška (pravý Havel).

I DNES (13. 7. 2019): I dnes jsem učinil (nahrál) přes hodinu dlouhou přednášku (pravým Klausem) o těchto tématech: Mocenský, finanční a ropný monopol podvazuje všechny (!!) ostatní nižší ekonomické modely národních států, takže (!!) nelze řešit nakonec ani korupci na městské, regionální úrovni, neboť rozhoduje na 67 procent jen (!!) "ten movitější partner, resp. investující strana"; proto městské správy Brna nestojí za nic a neslouží ani ve snu v ničem občanům; není jediná městská správa Brna, neboť existují nacionální a městské síly hlavně střední třídy, ale na nejvyšší úrovni je rádoby vyrovnávající síla tající orgie a korupci. Autobusové nádraží v Brně je absolutní stupidní katastrofa a prozrazuje "trvalou úvahu", tj. nulová snaha zkultivovat Brno, navíc jsem si všiml infantilního přenazvání ulic a čtvrtí podle jisté projektu schváleného stupidně magistrátem Brna. Brno je hnus a nikdy bych tam v současnosti nežil ani nepracoval, je to dělnické město s masivním a neřešeným multikulturalismem, neboť chybí až zcela motivační, resocializační a integrační kampaně placené a dotované nutně i vládou i EU! Kriminalita není řešena, místo osobních pochůzek se projedou hektolitry benzinu policejními vozy, které nic neřeší, ale jezdí (i Duškem). Proč jezdí, když nic neřeší? (Okamura) Mají navazovat patroly 5 policistů celou noc napříč Brnem a dodat všem pocit bezpečí a občanského pojetí policie a kriminologie; kriminologie má pracovat v jistých kancelářích 24 hodin denně! Má přijímat důležité informace o zastrašování, kdy vlastnění různých podniků podléhá vydírání mafie; například "černá čajovna" poblíž autobusového nádraží je mafiánsky vydíraná a "Turek naproti" to ví a bojí se, ale chtěl to původně také vlastnit, tedy tuto čajovnu; na této rovině vládnou žel často tzv. "majetko-právní" vztahy, je to otázka pouze kriminálního póvlu! Kdy (Klausem) "stříkací vůz" vyráží i za vlhkého rána, rozbije se mu rozstřikovač a pak začne pršet (kdo je tedy debilní?). Kdy taxíky jezdí na drahou naftu v enormním, resp. enormně zbytečném (Klausem) počtu, jako právě i vozy policejní. Chybí zcela občanský dialog s policií, nikdo ji nezná jménem (Havlem), ale investice do polsko-ruské nafty je enormní a debilní až naprosto! Sama voda z "kropicích vozů" je šíleně drahá ve vztahu i k Polsku a není investována do Libye, ale jen je neužitečně kropena (pravá Dyková). Kdy stavebně-investiční rovina v Brně je katastrofa na úrovni řecké přímořské kolonie (ve vztahu k Aténám), kdy investice NESLOUŽÍ občanovi, tj. drtivé většině brněnských občanů; neřešené psychické problémy zůstaly neřešené od revolucí roku 1989 a 2004 (vstup do EU), neboť kolem autobusového nádraží v letním měsíci místo klidu a pohody jest něco jako bojová zóna, kterou zneužívají pasáci, prodejci pervitinu, agenti Raiffeisen banky a ruské prodrogové kartely - kolem toho jezdí policie asi do té doby, než se slušný občan zaplete s těmito psychologickými a hlavně i psychiatrickými případy (hlavně i Poláci a Rusové), pak dostane ale slušnější občan výhružnou vazbu, ale gang bude působit nerušeně dál (magistrát Brna). Na té úrovni magistrát představuje "orgie" (neřeší NIC) a pouze udržuje vyděračské a kriminální podhoubí (hlavně nemovitostní) proruské organizované špionáže ve vztahu k movitější brněnské střední třídě. Kdy pouliční "predátoři" (křiklouni agresivně verbující na své produkty) nejsou řešeni ani žalovatelní kvůli neobčansky pojatým zákonům. Stav ulic v Brně je katastrofa a velký díl obyvatel Brna jsou čisté Bohnice kvůli selhání psychologické aktivní péče a také té psychiatrické! Brno připomíná bojový stav a je to hnusná líheň největších magorů, sami majitelé nemovitostí střední třídy se chovají přehlíživě a drze i k Čechům, jinak to jsou ale rasisti!

I DNES (13. 7. 2019): Jana Jochová-Trlicová, schizofrenička a fanatická vazalka současného i papeže Františka, vědomě šíří v médiích ČR lži (slabé slovo!), když tvrdí: "jsem pro sexuální výchovu v rodině, ale nikoliv ve škole" (i zlý Zeman), což jednoznačně značí: "My chceme naše provatikánské rodiny nechat vychovávat monopolně, aby děti ve škole nezjistily ani slovo o sexu, takže je budeme (i zlý Zeman!) instrumentalizovat pro různé "role oběti" ve vztahu k církvi a její "kánonické hierarchii", abychom neztratili mediální vliv. Chytřejší děti, které nemají ze sexu trauma (což je i proti zlému komunismu), budou pak totiž otevřenější i chytřejší a "převrátí nám náš sexuální monopol naruby, neboť se nebudou tajit ve vztahu ke kondomům a ve vztahu k polygamii". Takže dnes lidé jako J. Jochová-Trlicová nelžou přímo, ale "jsou pro i proti" (František), takže nechtějí ve snu, aby děti paušálně nabyly pravé znalosti v tomto ohledu. Koupených schizofreniček a leseb (zlých navíc) je v ČR asi 56 včetně moderátorek, které jsou mimořádně útočné (zlým Halíkem!) proti všem vzdělaným ženám, které navíc sexuálně lesbicky svádějí, aby si je podvolily (paradox a schizofrenie psychiky), jako tak činí v interview na ČT (2011) Jana Jochová-Trlicová. Jsou to finance Vatikánské banky, která je na této úrovni zatím (!!) žel jen parazit, kvůli fanaticky-naivní propapežské víře (František je údajně dosazen Bohem!) Na té úrovni chtějí lidé jako J. Jochová-Trlicová vymést slovo sex z českých škol a nenávidí jej jako takové, protože "jejich děti pak podléhají cizím vlivům", takže chtějí absolutní sexuální monopol a chtějí děti znesvětit a zasvětit jako v roce 600 bez pardónu! Takže rudimentární stupidní propapežská víra (různé typy dle apologetického druhu obhajoby víty), šířená hlavně v Irsku prokremlskými kruhy. Tyto kruhy nechtějí žel vzdělanost v Irsku, kvůli tajení ropného monopolu. Brutální situace a vřed ve společnosti národního státu, jako vždy!

I DNES (11. 7. 2019): Psychiatrie bez psychologie a historicky pojaté sociologie (pravý Zeman) selhává a stává se kurvou moci (nová Konečná). Neomylný fachidiot i dnes léčí naše děti (Dušek)😍

I DNES (7. 7. 2019): Žel Bohu, Kateřina Klasnová má charakter tentýž (!!) jako primátorka Brna a navíc tají "stalinismus", to jest také "věčnou nadřazenost árijské rasy jako bludné kultovní učení", neboť tomuto prvoegyptskému bludnému učení (pravý Halík) věřil nejen Hitler (pravý Bárta), ale i Stalin; na té úrovni vítězil na území ČR Daniel Landa a také Vít Bárta, který je zároveň scientolog, jako většina uhlobaronů; neboť jen tak by mohli získat přízeň investorů pro své politické vize a kampaně (pravý Rak). Takže žel i Klasnová byla, je a zůstane naprosto nebezpečnou, extrémně erudovanou luxusní kurvou typu Slancová (Nosková)🤩

I DNES (6. 7. 2019): Vaňková (primátorka Brno současně) je podle mého soudu (znalosti charakterů) "vražedná, nevyzpytatelná, hyperdominantní, sadistická a hypersexuální vůči hlavně podle mě starším mužům; je schopna i vůči nim jednat za sadistického sexuálního motivu; dále opilství, narkomanie a metrosexualita; jinak vypadá ale příjemně, asi jako má vlastní tzv. sestra! (Úvaha koupeného psychiatra pak je, že si údajně myslím, že jsem přišel z vesmíru a že má sestra tedy není vlastní; zároveň nacistický typ diagnózy; lze zpětně rekonstruovat v případě mnohých obětí od pádu železné opony podle archivů a výslechů obětí a viníků, že?)😠

I DNES (4. 7. 2019): Vojtěch Dyk pro mě navíc simulant tohoto typu vlastně zcela (!!): "Mami, když von tohle říká, tak já nechci žít" (tj. "zabijte ho"; ve stylu Hitlerjugend bez pardónu a bez prdele; dále je tam deviace a ponižování typem: "Já jsem focen a metrosexuál" a "ty nejsi focen a navíc jsi motherfucker a schizofrenik a dement" (Dyk) "Bravo, Dyk" (neber osobně raději; Landa)

I DNES (4. 7. 2019): Proč se metrosexuál Vojtek směje Tvému synovi, pokud ještě v této debilní (slabé slovo) společnosti neumí žít jinde než u matky? Proč se směje "aztécká kurva v hlavě" bratrovi, když nechce šukat její kamarádky, které s tím de facto vnitřně počítaly? Chtěly ho šukat očima, sledovat jeho rozkrok a tedy (!!) chytří lidé od Baxoklause nechtěli "do tanečních", neboť navíc byla chybná vláda v Praze! Kdo je český kluk, kdo je skutečný "cikán a mamánek" (nikoliv Rom!) a tedy vlastně "mentálně retardovaný"? Navazovat vztahy ANO, ale nikoliv za této politické garnitury, je třeba totiž "novodobě defenestrovat", viď Ovčáček (pražský humor)

I DNES (3. 7. 2019) Holeček psychiatr smí kdykoliv nařídit "stacionárku", stačí napsat rychle na soud (přítelkyně)😠

I DNES (3. 7. 2019): Erdogan navíc Putinův muž, zcela jistě dosazen debilně KGS (pravá Vilhelmová), kdy KGS (pravý Zeman) jest "kurevská gay sekta" (pravý Filip z big brother!)😚Jarda Jágr ani netušil, že KGS vytvořila KHL (pravý Straka), dala úplatky, testovala bojové drogy! Nechala kluky se pozabíjet sekerou (doslova), zabila "pravé otce" (doslova, totiž utopila v Moskvě, což je - jak všichni víme - i řeka!) Pak dokonce odebrala "genetické vzorky" utopených a fotila pro Lavrova (pravý Klaus)😋

I DNES (3. 7. 2019) K tématu Brejcho-Bláha (úvahy typu Jakl jen, nic chytrého v pravdě!)😍
Doufáme, Bláha, s přítelkyní, že ti prasknou struny, máš také velmi falešné ladění a sotva to slyšíš jako Brejcha na plz. konv. Fuj fuj😍
Jsi amatér a asi homosexuál podle mě! Nic chytrého, ani vtipného, přenech to chytřejším a "ukliď se na hotel", mamlas (slabé slovo)😍

I DNES (3. 7. 2019): V principu zastrašoval typem "maminka Ti nepomůže" (totéž Pelikán, Pirk, Motejl, Pavelec, Marek atd.) Obecně podléhá "zastrašení jako dítě-debil (slabé slovo), resp. dítě-krypl" (Chovanec totéž i Baxa i Ovčáček) Na té rovině "nepřeje pustit" (pedofilní vize jako Pavel "Buzerant" Bezděk, který dnes projevil "sadistickou pedofilní choutku", neboť jsem v minulosti "projevil chytrý názor na kolegu Havlána", kdy Havlán je pouze (!!) "motherfucker", opravdu nic jiného; zkouší šarmantně zaujmout, protože závidí "pubertální studenty" (není vtip!) Kdy kolega Skála je ohrožen spíše "pocity sebevražednými" doslova; v mém mládí mě ale ponížil ve smyslu, že má hra se ve snu nedá přirovnat s kytarovou hrou Brabce! "Jojo, to Ondra nikdy nedá ..." (Rak) Toto je v podstatě "hororová životní vize" komunistů (100 procent komunisti!), kdy také magoři každý den od 5 hodin jezdí do Škodovky na Třemošnou, neboť "dále budují socializmus", volí Zemana a Ovčáčka vědomě proti vlastní mládeži a nepřipouští si úspěšnou revoluci 1989, stejně jako policie na Ang. náb. v Plzni. Oni budují opět diktaturu, sotva spadna opona a přejí si tedy (!!) sexuální povolnost, protože potom oni půjdou do pozic na úkor mládeže!😠

I DNES (3. 7. 2019): Již chtěl "dokázat bludy" a zakázat "návštěvu u Wittnerové", která je patrně na mé straně a nenosí v sobě zášť jako on (přítelkyně)😋(Patrně se bojí mafie a je niterní udavač jako kamarád "psycholog Bořík", který se projevil, jak jsem s přítelkyní zaznamenal!😚

I DNES (1. 7. 2019) Adolescentní typ kompenzace a tlak na konkurenci v rudimentární mentalitě u 100 procent našich současných politiků; tlačí tedy na "status quo" kvůli dobyté pozici a již rudimentární (slabé slovo) mocenské dominanci a pudové demagogii (různé typy) kvůli pudově-sexuální "ambivalenci", tedy "hororovým nárokům na pudový vztah (vášnivý kvůli většinou mateřskému bludu), masivnímu kurevnictví a proměnlivosti politických vizí kvůli pudovému nezájmu a mentální retardaci; TEDY: Baxové na magistrátu, Brejchovci na konzervatořích; kvůli dokonce "stádovému kurevnictví" drží ještě "ti neúspěšní u matky" spolu, neboť navíc chybí charakter, vzdělanost (Bláha)

HEUTE NOCH (24. 6. 2019): Zweiter (unabhänginger) Teil von Ur-Archum Neo Livri Trutao (P.); ausgearbeitet gegen den blöden Willen von Machtgierigen, Geheimdienstler und deren mörderische Gelüste und Provokationen, die sie stiften, um Geld zu horten und in Ichsucht und Lust und Wonne dahinzuvegetieren, um erst nachher wieder mörderisch und kriegerisch zuzuschlagen auf fremden Kontinenten, wenn ihre Strategien gelüftet werden von uns, Kindern der kriegerischen Vorfahren, die die Erde zerstören wollten wegen Tarnungsstrategien und Kriege und daher auch im Hass wallten und regelrecht ausarteten! Sie mussten die Klügsten sein, aber waren es effektiv nie im Leben wegen dummdreister provozierender Debilität und Amateurhaftigkeit! (siehe Webprojekte, wird auch von mir vorgelesen und teils ausgelegt, ohne die Namen in Klammern mehr zu nutzen, denn sie dienen dazu: Ohne Menschen gäbe es KEINE Geschichte, und kein Leben! Dabei gäbe es "unabhängige Gedankengänge, die einmalig seien seitens der historischen Bewusstseinsformen und -reisen gar /Prot/)

I DNES (22. 6. 2019; viz poslední audio /navíc se zastrašujeme, což říkají skutečně blázni, a sice např hlavně "muž debílek s motýlkem" v "PČR" /"počítáme rubly", navíc je pedofilní onen "s motýlkem" a psychopatický meganeonacista a hejzlík /C./): Na obrázku jen debil pro mě (Vilhelmová); civilizace tohoto typu je "brutální amatérský (rádoby navíc) racionalismus nadržených pyšných a debilních slepic a dominantních mužských prostitutů, jako Federer a Nadal (zdánliví tenisti či penisti vůči vládě?), musela by si aspoň tajně přiznat sama "Preiss", neboť ano, resp. právě (Klausem) ANO, "on je muž v paradoxu" (Ondřej) Jste banda amatérský debilů a rozumbradů (Holeček) Jste ukřivděná, sotva kdy pravdomluvná bestie, paní učitelko (Ondřej) Vy chcete do kosmu se svou vlatní a pravlastní debilitou? (buddha)

TODAY´S (21. 6. 2019): They have established "Emissionsrechtehandel" (German word) and they will surprise you (Zeman) with "hard agenda" on national level (Tharpley) to make you suppressed (William) und to suck your childern (!!) out related to their (!!) money! So they will win on European level on "Higher Council" of foreign relations (Trilateral Commision principle!) They would like to have "paranormal abilities", bcs. of mental diseases (abs. perverted /!!/ families, "zeman") They will poison your child to suck his power out (Egypt) They will conquere landscapes of your animals! Chinese will come to your city to poison your mentality (Bucher) With agreement of Swiss army (for paranormal activities; Hilary) They are as "one man" agreed with the death of your child, bcs. of Swiss army related boy (Chinese, Brzezinski agent with "trusted dynasties") will come to your city to poison your brain (reaction should be panic and murder of your own body! Secret strategy of Skull; Tharpley) They hate air, bcs. they couldn´t (!!) count - these killers - with the powers of your brain und your air around you (MI6)😠

TODAY´S (21. 6. 2019): An amateur killer did say to me today (Benda): You could escape! (real Orwell, up to date Orwell!) A teaching for South Africa und America related to Skull and Bones (or Bondes?) amateurs!😠

TODAY´S (21. 6. 2019): Comments to Brzezinski (my analysis for every sec. service on the globe; Obama) His task was (very very simpel Tharpley!) to concquer Russia related to Gazprom! Payoffs several times, threaths und skull (56 times) people murdered! Regime analysis.
Yeah (M., people were killed to keep this secret; Skull agent Brzezinski in Egypt! Guard inc. advisor!, Obama)
Me thinks, this pig would be alive? (M.)

TODAY´S (21. 6. 2019): "I would be against to accept this kind of joking, he should be honest und really brutal serious about his illness"; Brzezinski (England supports him, royal family; Charles! Tharpley sounds good to me though, William; Tharpley Mi6! Chinese! Jones CIA as "false Skull"; childern! Let us be fair! /M./)

HEUTE NOCH (20. 6. 2019): Bitte drucken lassen und vervielfältigen (kopieren), wobei auch "Archementalität" präventiv (vorbeugend) nicht schlecht wäre: (https://www.youtube.com/watch?v=hPrJXEPCwC0 (Geheimnisvolle Botschaften für die Amateur-Frauen auch! (nicht gleich hingehen wegen Geheimdienst von Skulls! /Benesh/)

https://www.youtube.com/watch?v=h5JVXyqp6fU; er sei siegessicher wegen der Blödheit der schweizerischen Justiz wegen Carlos Kanjee! Komment. youtube (wahrer Kovy): Bearbeitet im Traumbereich der Wissenschaftler: Denn (Beweis von mir!) er weiss nicht, wovon er spricht (Gehirnwäsche in der Schweiz!); Meier amüsiert sich wegen Maourgrund der Psyche!

I DNES (22. 6. 2019): Připomíná nižší stupeň mafi, který po první vraždě byl schováván a opečováván (Mao) a poté dostal přidělenou funkci iluminátů, až to schválil Bundeswehr - má status Nadala pro mě. Naci, co udělal vše pro tuto "vyvolenou funkci" (Kristus)

Nový guru Semjase-Silver-Star-Center, Babisch? (Schweizerin)

"Já, mami, mám justici a stasi v Praze" (Falty)

HEUTE NOCH (3. 7. 2019): Das Phänomen Milos Zeman, Tarn-Ministerpräsident und Dumm-Präsident der tschechischen Republik. Also als Tarn-Ministerpräsident - kaum zu schreiben - arbeitete er - und tut es auch noch heute heimlich! - mit zahlreichen Kasino-Chefs und -chefinnen, von denen er regelmässig Cash-Geld bekam, um Kellner zu bestechen (...

HEUTE NOCH (2. 7. 2019): Wie soll man die Moralität der tschechischen Sportler der Ära von Klaus nachvollziehen? Hockeyspieler, Handballspieler, Fussballspieler, besonders Jaromir Jagr? Besonders auch Berdych (ehemaliger Kollar wohl? /Vater des bekannten Kollar/)? Besonders auch Straka, aber in die gleiche Sorte (Scheinsportler als Sänger, sage ich...

HEUTE NOCH (2. 7. 2019): Wie könnte man die Geschichte von New York nachvollziehen und wieso sei (und wieso entsteht auch heute) der sogenanne Kapitalismus? In Frankreich sei eine Art Diktatur entstanden (1400 nach Ch.), weil "kluge Männer" gejagt waren von Rom aus ("ltalien"); in Frankreich waren die geflüchtete und solche Geflüchtete ...

HEUTE NOCH (1. 7. 2019): Die berühmten Nazca-Linien und abgeflachte Berge, denn Däniken hätte die verfilmt und der Schweiz und dem Rest der Welt präsentiert! Eine grössere unterirdische Labor-Militär-Basis gab es (zwei Labors, verbunden mit einem schmalen Gang; rund 10 Meter lang), in der es "lebende und sprechende Frauenwesen" gab, die klar hum...

HEUTE NOCH (1. 7. 2019): Was heutzutage die "religöse Debatte" weltweit anbelangt vonseiten verschiedenster, oft kurioser Glaubensrichtungen, kann ich andeuten (eher bestätigen!), dass solche Debatten FRUCHTLOS werden wegen Kindermissbrauch, der NICHT gelöst wird im alten päpstlichen Stil - man sei stark gen-pervers und als Hurer unterwegs und kann...

HEUTE NOCH (30. 6. 2019): Was eigentlich vom Vatikan aus gesagt und als "gute Lehre" verbreitet werden sollten, sei folgendes als Vorschlag (und keine Terrorform, Franziskus!): Die Menschen unterliegen einer falschen Erziehung wegen Tarnung der sexuellen Triebe vonseiten beider Elterteile, also das heisse: "primäre Unehrlichkeit" auf dem sexuellen...

HEUTE NOCH (30. 6. 2019): Die eigentlichen Glaubensstreitigkeiten des Vatikan seitens des "Papstes" führen nicht (!!) auf Ehrlichkeit von dem Mann zurück, denn er wollte und will "abwarten, Euphorie und machtgier anderer und sicher Unerfahrenen (Halik) entlarven, um dann erst als Papst sich verteidigen zu können, aber NICHT vor sich selbst, geschwe...

HEUTE NOCH (30. 6. 2019): Ich hoffe Sie (bitte Sie) höflich (M.) den Vortrag über den Hurer Putin (auch Amateur der Macht) profesionell zu übersetzen (please translate!) und zu verbreiten in den Vereinigten Staaten und in Tschechien! Noch dazu: Starker Mubarak-Charakter von Putin und effektiv - wie im Vortrag angedeutet - "viele ...

HEUTE NOCH (30. 6. 2019): Rückwirkend "in den Augen" (Bewusstseinsformen) sage ich noch Wesentliches zum Thema Erster Weltkrieg: Der sei eingeleitet worden durch einen Flugzeug-Schlag und -nachtüberfall im Gebiet von Bermuda-Dreieck! Dort gab es "Gase", die periodisch "Schiffe bedrohten" und "zum Fall ins Leere" brachten; also entschwanden...

HEUTE NOCH (29. 6. 2019): Es sollte etwas Wesentliches gesagt werden noch zu den tschechoslowakischen Flugzeug-Ingenieuren und Piloten und Kopiloten (Knaben und Frauen gar!) Sie entwickelten Strategien, die an Stalingrad-Verteidigung stark erinnern, wobei sie aber auch teils "ukrainische Strategien" im Kopf hatten und "auslebten" (in die...